Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2009

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2009, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
     Činnost na tomto úseku je zaměřena na prověřování domácích i zahraničních zločineckých struktur, o jejichž působení se v roce 2009 dá hovořit zejména v souvislosti s ekonomickou kriminalitou, která v tomto roce byla ovlivněna hospodářskou recesí.
     O působení českých zločineckých struktur se dá hovořit zejména v souvislosti s ekonomickou kriminalitou spojenou s tunelováním firem a společností, násilným přebíráním společností a jejich majetků zejména s ohledem na přidělované dotace a příspěvky z různých fondů. V této souvislosti dochází k ovlivňování výběrových řízení, účelovému zřizování různých společností, které v těchto řízeních vítězí a získávají jak zakázky, tak i dotace z různých fondů.
     Zločinecké organizace působící v ČR jsou obvykle v přímých vazbách na zahraničí a jejich činnost se tak odvíjí od aktuálních trendů mezinárodního organizovaného zločinu. Obecně lze za hlavní prvky, které umožňují rozmach organizovaného zločinu, označit korupci ve státní správě, nedostatečnou legislativu, malou transparentnost financování soukromých institucí a malou transparentnost ve veřejných zakázkách.
     U cizojazyčných skupin monitorujeme zvýšený zájem o trvalé usazení osob organizovaného zločinu na území České republiky, kde mají zájem o provádění investic v podnicích se strategickým vlivem, investice do nemovitostí či další podnikatelské aktivity na území státu. K těmto aktivitám je využíván zejména kapitál, u kterého nelze zcela přesně identifikovat jeho původ. Dále lze uvést, že další dimenzí je mocensko-zločinecké ovládání zájmového prostředí.
     V průběhu roku 2009 došlo na území ČR ze strany orgánů činných v trestním řízení k výrazné eliminaci aktivit především etnických ruskojazyčných kriminálních formací, které započaly vyvíjet aktivní činnost již v roce 2008. V tomto roce došlo k násilným střetům v souvislosti se získáním majoritního vlivu nad kontrolou toku finančních prostředků.
     Hospodářská recese, která nastala v polovině roku 2009, měla za následek zvýšenou aktivitu ruskojazyčných skupin za účelem transformace finančních aktivit do jiných odvětví společenského života. Úpadek průmyslu sebou přinesl odliv nabídky levné pracovní síly. Tyto osoby však z území ČR z převážné části neodcestovaly a velmi často jsou najímány organizovanými skupinami pro páchání trestné činnosti.
     Dominantní asijskou skupinou na území ČR je vietnamská komunita, jejíž činnost je poměrně rozsáhlá a širokospektrá. Jedná se o různé, někdy i vzájemně provázané organizace, které působí po liniích obchodování s lidmi, obchodu s omamnými a psychotropními látkami (dále jen OPL), násilné, majetkové trestné činnosti a vysoce kvalifikované hospodářské trestné činnosti. Každá z uvedených činností se odehrává v převážné míře uvnitř komunity. Jedná se tedy, až na výjimky, o vysoce latentní trestnou činnost.
     V oblasti OPL je zaznamenán v průběhu roku 2009 na území České republiky nárůst výroby a přechovávání OPL, především pěstíren cannabisu (konopí neboli marihuany).
     Vysoce nebezpečným kriminálním hlediskem k vietnamské komunitě je již dlouhodobě, a v roce 2009 tomu nebylo jinak, závažná hospodářská trestná činnost spočívající v dovozu zboží na území ČR, kterou dochází k obcházení a porušování daňových zákonů. Touto činností se dominantně na území státu zabývají, jak vietnamské, tak i čínské organizace.
 
Prognóza vývoje
 
     Stále přetrvávají snahy skupin organizovaného zločinu ovlivňovat průběh vyšetřovaných případů, které se týkají jejich aktivit. K tomuto využívají zejména veškeré možnosti stížností, opravných prostředků, kdy vyřizováním těchto podání zahlcují orgány státní správy. Jedná se o efektivní způsob, který je doplněn o snahy ve využití korupce směrem ke státní správě.
     V ekonomické kriminalitě bude stále častěji docházet k napadání majetku EU, využívání fondů a dotačních titulů, kdy následným projevem přerozdělování těchto finančních prostředků bude kriminalita násilného charakteru. Z hlediska neúspěšného boje s organizovaným zločinem může hrozit zejména pokles důvěry občanů ČR k institucím státu.

vytisknout  e-mailem