Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2009

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2009, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
     Způsoby páchání trestné činnosti obchodování s lidmi v oblasti komerčního sexuálního zneužívání nebo užití k prostituci se v průběhu roku 2009 zásadně nezměnily ve srovnání s předchozím rokem. Zaznamenali jsme případy obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování, kdy byly pachateli lákány mladé dívky a pod slibem zajištění práce v barech v příhraničních oblastech nebo zahraničí. Následně byly dívky pod pohrůžkou násilí nebo za použití násilí nuceny k provozování prostituce, z níž pachatelé kořistili. Pachatelé se zaměřovali především na sociálně slabé osoby, na osoby mladistvé, z dětských domovů nebo na osoby s nařízenou ústavní výchovou.
     Pokud se týká zemí původu obětí, byly jako zdrojové zaznamenány země s jinou životní úrovní (Ruská federace, Slovensko, Ukrajina), pro něž byla ČR zemí cílovou. V některých případech byla naopak ČR zemí zdrojovou pro Rakousko, SRN, Švýcarsko. Přeprava obětí nebo prostitutek byla realizována všemi dostupnými způsoby (např. vlak, autobus, automobil).
     V prostitučním prostředí docházelo k organizování a následné kořistění z poskytování sexuálních služeb v prostředí nočních erotických klubů, poskytování sexuálních služeb v tzv. „privátech", popř. eskortní servis. Lze konstatovat, že zejména v příhraničí se počet nočních erotických klubů stále snižuje a prosperuje jen několik z nich, za kterými stojí silný kapitál. Oproti tomu zůstalo na stejné nebo mírně se zvyšující kvantitativní úrovni poskytování sexuálních služeb za úplatu v privátních bytech. Důvody tohoto trendu byly zcela zřejmé, zejména v kontextu celosvětové ekonomické krize. Ceny za služby v privátních bytech byly výrazně nižší než v nočních erotických klubech, což bylo logickým vyústěním porovnání faktorů přímých nákladů na provoz a počtu klientů.
     V porovnání roku 2008 a 2009 nedošlo k výrazným změnám ani při páchání trestného činu obchodování s lidmi za účelem nucených prací a jiných forem vykořisťování. Česká republika byla cílovou zemí pro osoby z bývalého Sovětského svazu, Rumunska, Bulharska, Vietnamu, Indie, Číny, Mongolska a dalších asijských zemí. Pod záminkou práce s dobrým výdělkem jsou lidé získáváni na práci v ČR prostřednictvím organizovaných skupin, které jim zařídí legální vstup na území ČR. Po příjezdu do ČR jsou jim odebrány pasy, jsou uvedeni v závislost na zprostředkovateli práce, aby dobrovolně nemohli odejít a museli vykonávat podřadnou práci, většinou fyzicky náročnou za minimální nebo žádný plat.
     V roce 2009 se v několika případech výše uvedené jednání potvrdilo a pachatelé jsou stíháni. Vždy se jednalo o organizovanou skupinu pachatelů působící většinou v  několika státech. Byly zjištěny informace o napojení zločineckých skupina na státní orgány při legalizaci pobytu na území ČR a zajišťování pracovních dokladů.
    Pracovníky ÚOOZ byli zjištěny a jsou dokumentovány informace k vývozu českých občanů do Velké Británie. Pachatelé náborují české občany pod záminkou dobře placené práce. Po příjezdu do Velké Británie poškozeným vezmou doklady a odebírají jim vydělané peníze za práci. V případě odchodu jim je vyhrožováno násilím nebo jsou biti. Pachatelé také ve velkém množství zneužívají sociální dávky a jiné výhody po padělání dokladů poškozených. Poškození se rekrutují především ze sociálně slabých vrstev, alkoholiků a drogově závislých. V několika případech se jedná o osoby v pátrání nebo k dodání do výkonu trestu na území ČR.
     V průběhu kalendářního roku 2009 se naplno potvrdily a projevily změny ve způsobu páchání a organizování trestné činnosti na úseku nelegální migrace způsobené z velké části vstupem ČR do tzv. schengenského prostoru. Organizování a páchání předmětné trestné činnosti se stalo pro organizátory jednodušší, naopak z hlediska dokumentace pro orgány policie obtížnější. Není již třeba takových mnohočlenných skupin, které se na organizování podílely, ale na zajištění nelegálního převozu migrantů stačí v některých případech i tři osoby. Jedna osoba v místech domovského státu (zajišťuje nábor migrantů), druhá v prvním státě vstupu do schengenského prostoru (většinou zajišťuje legální víza) a třetí v cílové zemi (zajišťuje jejich pobyt a zaměstnání).
     Pro organizátory je prvotní dostat migranty do některého ze vstupních  států schengenského prostoru (ČR, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko i Rakousko), odkud pak již mohou celkem bez problémů pokračovat dalším transportem do cílových zemí. ČR není pro většinu migrantů cílovou zemí, ale je i nadále zemí tranzitní. V současné době migranti cestují do ČR nebo do výše jmenovaných okolních států letecky, mají povolen vstup na území vybraného státu, a to formou krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu (příslušná víza) a dále migrují do dalších zemí EU. Staronovým způsobem, který byl v průběhu roku 2009 zaznamenán, je přeprava migrantů v kamionech. Do vstupního státu schengenského prostoru je tranzit letecky a pak výše uvedenými kamiony nebo dodávkovými či osobními vozidly. Počty migrantů v jednom tranzitu se pohybují různě, od 2 do 40 osob. Záleží právě na způsobu následné silniční přepravy.
     Hlavním a palčivým problémem zůstává zneužívání vízové politiky. Migranta, který má zájem vycestovat do ČR, v jeho domovské zemi kontaktuje osoba „organizátor - náborář“, který zajistí všechny potřebné doklady a náležitosti k získání některého z druhů víz umožňující osobě legální výjezd do ČR. Legální vízum je získáno za uvedení nepravdivých důvodů a podmínek. V těchto případech dochází k zneužívání účelu víz a cílem migranta je se pouze dostat do některé vstupní země schengenského prostoru a pak dále migrovat do vyspělejších zemí tohoto společenství. Při získávání víz uvádějí osoby migrantů účelově například adresy, na kterých se budou v ČR zdržovat nebo podnikat, tyto sice existují, ale migrant je vůbec nezná a nemá v úmyslu jich využít. Nejvíce jsou zneužívaná tzv. podnikatelská víza, víza za účelem pozvání, víza turistická, víza studijní a víza za účelem sloučení rodiny. Stále je využíváno tzv. účelových sňatků, kdy dochází k sňatkům mezi cizinci a českými občany, kde jediným účelem je získání pobytu na území našeho státu. Po získání víza a příjezdu do některé ze zemí schengenského prostoru má migrant teoreticky volný pohyb nebo velice zjednodušený mezi jednotlivými státy. Víza pro vstup na území ČR většinou zajišťují členové organizace zabývající se právě nelegální migrací. Tohoto způsobu využívají zejména osoby vietnamské, arabské a čínské národnosti. Naproti tomu migrace občanů ze států bývalého SSSR se stále snižuje. Nově je zaznamenáno organizování nelegální migrace osobami nigerijské komunity, a to zajišťováním účelových sňatků. Nově rovněž organizátoři zajišťují migrantům prodloužení dlouhodobého pobytu na území ČR za účelem podnikání, i když ví, že tohoto prodloužení dlouhodobého pobytu nemohou dosáhnout, jelikož tím, že jsou migranti nelegálně v jiné zemi (např. SRN, Polsko nebo Francie), porušili podmínky pro jeho udělení. Organizované skupiny mají ze způsobů této trestné činnosti velké zisky v řádech milionů korun českých. U osob vietnamské národnosti byl zaznamenán i další způsob páchání této trestné činnosti, kdy migrant jezdí tzv. na podobu, což znamená, že tato osoba má u sebe platný doklad s platnými vstupními podmínkami k pobytu v určité zemi, ale tento cestovní doklad je jiné osoby vietnamské národnosti, které je migrant jen podobný.
     V průběhu roku 2009 byla na území ČR ve zvýšené míře také zaznamenána místa, kde dochází k výrobě nebo padělání cestovních dokladů, posléze využívaných právě za účelem nelegální migrace. Toto bylo zaznamenáno u osob z vietnamské, bulharské a arabské komunity.
 
Prognóza vývoje
 
     V problematice obchodování s lidmi po linii sexuálního zneužívání nebo užití k prostituci nebyly zaznamenány nově působící faktory, v jejichž důsledku by mělo docházet k zásadním změnám ve stavu a struktuře této trestné činnosti. Lze předpokládat, že i nadále budou v této oblasti aktivní nejrůznější modelingové a zprostředkovatelské agentury, které využívají ke své činnosti internetové prostředí.
     Charakter trestné činnosti obchodování s lidmi za účelem nucených prací a jiných forem vykořisťování bude nadále pokračovat, ale budou se měnit její formy. Z posledních dvou let je patrné, že pachatelé ustupují od násilných forem zadržování pracovní síly a přechází k nenásilným formám. Především zadlužování a zadržování pobytových dokladů. Poučují se z případů dokumentovaných ÚOOZ, které jsou ve fázi vyšetřování a hledají nové praktiky jak udržet cizince pracujícího pro danou agenturu a policie nevyhodnotila takové jednání jako trestný čin nebo, aby takovéto jednání bylo obtížné dokázat.
     Největšího zisku z trestného činu obchodování s lidmi za účelem nucené práce a jiných forem vykořisťování mají pachatelé z rozdílu mezi přiznanými penězi státu, které podléhají dani a dalším poplatkům a nepřiznané části zisku, kterou se snaží prostřednictvím dalších firem legalizovat. Je zřejmé, že při dokumentaci výše uvedené trestné činnosti bude nutné spolupracovat s pracovníky policie dokumentující trestné činy v oblasti hospodářské kriminality a současně dokumentovat i tento druh trestné činnosti.
     Pokud nebudou provedena opatření, která zpřísní podmínky pro udělení legálního pobytu na území ČR (jak krátkodobého, tak i dlouhodobého), tak se situace nebude zlepšovat. Je třeba jasně a zcela zřetelně vytýčit podmínky pro udělování různých druhů povolení k pobytům na území ČR (hlavně zpřísnit kontrolu nad jejich dodržováním), jejich čitelnost, co nejvíce vyloučit možnost jejich zneužití. Zlepšení situace nenahrává ani úprava trestního zákoníku (účinnost od 1.1.2010), která v oblasti boje s nelegální migrací nedává mnoho adekvátních možností k potírání organizovaných skupin, které se touto trestnou činností zabývají a mají z této činnosti značné zisky.

vytisknout  e-mailem