Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2009

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2009, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
     ÚOOZ odhaluje především organizované skupiny pachatelů, kteří se zabývají nedovoleným obchodem, výrobou, dovozem a vývozem zbraní, zakázaných bojových prostředků a výbušnin ve větším rozsahu. Další oblastí je problematika nedovoleného nakládání a obchodování s nebezpečnými chemickými, biologickými, radioaktivními a nukleárními látkami (dále jen „CBRN materiály“).
     V roce 2009 nadále přetrvává trend, že trestné činnosti, která je v náplni odboru nelegálních obchodů, se dopouští úzký okruh osob, a to vzhledem ke specifičnosti této činnosti. V problematice obchodování se zbraněmi, municí, výbušninami a vojenským materiálem jsou to na jedné straně fyzické osoby, kde se vyskytuje několik typů pachatelů, ať už to jsou sběratelé zbraní, nebo osoby, které se podílejí na úpravě znehodnocených zbraní až po osoby, které výše uvedenou trestnou činnost páchají pro finanční prospěch.
     Další skupinou jsou právnické osoby, které se snaží různými způsoby obejít zákon (zde hlavně hovoříme o zákonu č. 38/1994 Sb., o obchodu s vojenským materiálem), dle kterého je nutné mít k této činnosti povolení a ke každému konkrétnímu obchodu licenci vydanou licenční správou Ministerstva průmyslu a obchodu. Na základě v minulosti rozpracovaných případů, můžeme konstatovat, že tyto subjekty se snaží zákonné podmínky obejít, například uskutečním zahraničního obchodu s vojenským materiálem formou zbrojních průvodních listů, které se však týkají dovozu, vývozu a průvozu zbraní a střeliva fyzických osob.
     Největším problémem na poli obchodu se zbraněmi je znehodnocování zbraní. Tato problematika je upravena v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Hlavní problém v minulosti spočíval v tom, že osoba, která si nechala znehodnotit zbraň, neměla povinnost tuto zbraň následně po znehodnocení oprávněnou osobou předložit fyzicky ke kontrole Policii ČR. Tato povinnost je nyní uvedena v novele tohoto zákona, ale i nadále přetrvává problém v tom, že příslušný policista, kterému je předložena znehodnocená zbraň, nedokáže rozpoznat to, zdali je zbraň skutečně znehodnocena přesně podle daného technologického postupu (například nevidí dovnitř zbraně na to, zdali je skutečně závěr zbraně nehybný). V souvislosti s případy realizovanými ÚOOZ jsou zajišťovány v kriminálním prostředí zbraně, které byly původně znehodnocené a následně uvedené do střelbyschopného stavu. Výsledky odborných expertíz potvrzují, že zbraně sice byly znehodnoceny, ale velice jednoduše uvedeny do původního stavu, tudíž není možné přesně určit, jestli byla zbraň znehodnocena přesně podle stanoveného technologického postupu. Zde se tedy nabízí jediné možné řešení, a to, aby znehodnocování zbraní prováděla firma, která bude pod přímou kontrolou státních orgánů a ne jak je tomu doposud, že tuto činnost provádějí různé soukromé subjekty, nad kterými není dostatečný dohled a znehodnocování zbraní mohou provádět tak, aby nebyl problém tuto zbraň uvést do funkčního stavu. Takto zprovozněné zbraně neslouží jen k obchodu, ale i k páchání další násilné trestné činnosti, a to nejen na území ČR, ale i v zahraničí, což potvrzují případy vedené ÚOOZ.
     V problematice nelegálních obchodů se ÚOOZ zaměřuje rovněž na trestnou činnost v oblasti nelegálního nakládání s CBRN materiály, dále prošetřuje mimořádné události spojené se záchytem nebo nálezem ionizujícího záření, nebo vysoce nebezpečných chemických a biologických látek. V této oblasti jsou nejnebezpečnější projevy trestné činnosti spatřovány zejména v nelegální přepravě CBRN materiálů ze zahraničí do ČR a dále v nelegálním nakládání s nimi na území ČR, případně jejich tranzitu přes ČR. Velice závažnou oblastí je ztráta kontroly nad nebezpečnými CBRN materiály ze strany jejich legálních držitelů v případech krachu firem a likvidací starých průmyslových závodů. Mezi další nebezpečné oblasti patří nelegální obchodování s prostředky protichemické ochrany, které spadají do vojenského materiálu, a lze je zneužít při nelegální výrobě chemických bojových látek.
 
Prognóza vývoje
 
     K prognóze dalšího vývoje můžeme uvést, že pokud se skutečně nezpřísní kontrola nad znehodnocováním zbraní, bude mít tento trend stoupající tendenci, protože poptávka po těchto zbraních je neustále velká, a to nejen na území ČR, ale i v zahraničí.
     V oblasti CBRN materiálů lze pravděpodobně do budoucna očekávat zvýšený zájem o nelegální obchodování s těmito materiály.

vytisknout  e-mailem