Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2009

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2009, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

 Charakteristika a projevy trestné činnosti
 
     Charakteristickým atributem násilné trestné činnosti páchané v přímé souvislosti s organizovaným zločinem je skutečnost, že vlastní provedení není primárním cílem pachatelů, ale jedná se o nevyhnutelný sekundární produkt předešlé trestné činnosti, ať již obecného či majetkového charakteru. Organizovaná kriminalita je kvalitativně odlišná od běžné kriminality. Zatímco u běžné kriminality je ústředním bodem konkrétní pachatel a konkrétní trestný čin, jsou tyto faktory u organizované kriminality druhotné. Jádrem trestné činnosti není totiž již spáchaný čin a pachatel, ale dosažení zisku. Jde o to, rychle získat a prodat zboží, případně realizovat určitou službu, maximalizovat a nakonec legalizovat zisk. Přitom není podstatné, jak toho bude dosaženo, popřípadě jakého trestného činu k tomu bude třeba spáchat. Prioritním cílem organizovaného zločinu je dosahování maximálního zisku, následná trvalá legalizace a pronikání do společenských struktur. Zisky jsou do značné míry spotřebovány, do určité míry jsou investovány v hospodářské sféře anebo použity k zajištění bezpečnosti či v boji s konkurencí. Lze tudíž konstatovat, že se jedná o určitý přidružený produkt vznikající v rámci procesu, jehož výsledkem je co nejefektivnější dosažení cíle.
     Převážnou část trestné činnosti tvoří trestné činy proti životu, zdraví, svobodě a lidské důstojnosti. V případech vražd a ublížení na zdraví se jedná především o skutky, jejichž hlavním motivem je na jedné straně boj o sféru vlivu a teritoria, na straně druhé slouží především k prosazení disciplíny a k potrestání provinilců v rámci jedné zločinecké skupiny či organizace. Dále jde o následný produkt primární trestné činnosti, jehož cílem je zejména odstranění náhodného svědka, braní rukojmí např. při nezdařeném loupežném přepadení. Rovněž slouží jako prostředek k dosažení vlastního cíle např. při vymáhání nedobytné pohledávky. Vlastní způsob provedení je na vysoce sofistikované a profesionální úrovni. V případě vražd byly tyto skutky v roce 2009 dokumentovány převážně ve stádiu pokusu. U trestných činů ublížení na zdraví a zbavení osobní svobody lze konstatovat značnou mírů latence, přičemž pro trestné činy zbavení osobní svobody je v uplynulém období charakteristické, že nelze jednoznačně potvrdit, zdali došlo pouze k faktickému pohřešování osoby z jakéhokoliv důvodu, nebo byl-li na osobě spáchán trestný čin vraždy (zejména u tzv. bílých koní, neboť  chybí tělo poškozeného, přičemž ostatní indicie naznačují, že došlo k jeho fyzické likvidaci). Uvedená skutečnost značně znesnadňuje odhalování a dokumentování předmětné trestné činnosti a tím i související primární trestné činnosti, spočívající převážně v majetkové trestné činnosti. V případě loupeží opětovně převládají loupežná přepadení kurzovních vozů převážejících velké finanční částky, kterých se dopouštějí zejména dobře organizované a ozbrojené skupiny pachatelů. V oblasti racketeearingu lze konstatovat nezměněný stav oproti minulému období, neboť jsou dokumentovány případy vybírání poplatků od cizích státních příslušníků, zejména ze zemí bývalého SSSR pracujících na území České republiky. Poškození nechtějí tuto trestnou činnost oznamovat, proto i v  těchto případech lze hovořit o značné latenci.
 
Prognóza vývoje
 
     V oblasti násilné trestné činnosti páchané ve spojitosti s organizovaným zločinem lze předpokládat určitý stupeň stagnace a větší míru latence oproti minulému období. Což je zapříčiněno skutečností, že organizované skupiny se ve stále větší míře snaží své zisky z trestné činnosti legalizovat prostřednictvím legálního podnikání (tzn., že navenek vystupují a chovají se jako „slušní podnikatelé“) a pevně se tak uchytit v oficiálních strukturách společnosti a získat tak vliv, ať již ve státní správě a samosprávě nebo ekonomické sféře, přičemž páchání násilné trestné činnosti v její nejryzejší podobě (tj. páchání vražd, ublížení na zdraví a zbavení osobní svobody) či pouhý náznak spojitosti mezi nimi a touto trestnou činností jsou pro ně krajně nepříznivé. Rovněž lze očekávat větší množství případů, u kterých vzhledem nepříznivé důkazní situaci (neexistence tělesných ostatků) budou, dle trestního zákoníku, kvalifikovány jako trestný čin zbavení osobní svobody, přestože se lze na základě ostatních indicií domnívat, že došlo k spáchání trestného činu vraždy.

vytisknout  e-mailem