Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

  • ÚVOD
  • Problematika násilí
  • Problematika obchodu se zbraněmi
  • Problematika ochodu s lidmi a ilegální migrace
  • Problematika zločineckých struktur
  • Problematika terorismu a extrémismu
  • Problematika padělání

ÚVOD

„Zpráva o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007“ shrnuje činnost útvaru podle jednotlivých problematik, kterými se útvar zabývá již od ledna 1995, kdy vznikl jako výkonné pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České republiky. Ve vymezeném rozsahu je koordinačním, metodickým a kontrolním pracovištěm. Odhalováním a vyšetřováním organizovaného zločinu se podílí na udržování vnitřního pořádku a bezpečnosti. V souladu se stanovenou podřízeností se podílí na řešení úkolů svěřených do působnosti Policejního prezidia ČR a Ministerstva vnitra ČR.
Expanze a šíření organizovaného zločinu, stále představujícího jeden z nejnebezpečnějších společenských problémů současného světa, dokáže destabilizovat světové ekonomické a politické systémy. Stále platí, že se aktivity organizovaného zločinu zaměřují zejména na rozvojové země a země, které se nacházejí v transformačním stadiu ekonomiky.
Od roku 1989 se v důsledku několika vývoj ovlivňujících faktorů (např. otevření státní hranice, možnost svobody projevu, volné podnikání, politická situace na Balkáně, v zemích bývalého SSSR a zemích tzv. třetího světa) na našem území několikanásobně zvýšil počet cizinců. Zároveň tak došlo i k výraznému nárůstu některých druhů kriminality.
 Současný organizovaný zločin existuje v mnohem sofistikovanější a tedy nebezpečnější formě, než byl organizovaný zločin balkánských a ruských pachatelů z počátku 90. let. V této souvislosti mluvíme především o zločinu domácím, zločinu, který odnikud nepřišel a nikam tedy nemohl odejít. Jeho vývoj souvisí se zásadními změnami v české společnosti - ekonomice i politice tak, jak se po roce 1989 odehrály. Cílem organizovaného zločinu u nás je získání maximálních zisků, a také ekonomického, společenského a politického vlivu za pomoci jakýchkoliv prostředků. Jsou to prostředky jak otevřené - násilí, vydírání, zastrašování, tak i prostředky méně viditelné, o to však pro společnost nebezpečnější - korupce, diskreditace nepohodlných osob či institucí nebo legalizace výnosů z trestné činnosti prostřednictvím zdánlivě legálního podnikání či investování. Organizovaný zločin ignoruje státy, jejich hranice i zákony a vytváří si uvnitř společnosti své vlastní, paralelní, na státu nezávislé struktury. Přitom organizovanou trestnou činnosti nelze chápat jako fenomén izolovaný od tzv. běžné kriminality. Obě tyto části jsou velkou měrou vzájemně propojeny.

Problematika násilí

V oblasti násilné trestné činnosti v rámci své působnosti pracovníci dokumentují, analyzují, rozpracovávají a realizují zločinecká seskupení pachatelů trestné činnosti násilného charakteru, jako jsou vraždy, loupeže, únosy, braní rukojmí, vydírání, použití nástražných výbušných systémů a to na celém území České republiky.
V oblasti odhalování a vyšetřování zvlášť závažné násilné trestné činnosti nebyly zaznamenány žádné výrazné změny či nové trendy v jejím páchání oproti minulému období a to jak v celorepublikovém tak i regionálním měřítku.
 Charakteristickým rysem vražd je skutečnost, že vlastní provedení není primárním cílem pachatelů, ale jedná se o nevyhnutelný sekundární produkt předešlé trestné činnosti, zejména hospodářského a obecně majetkového charakteru. Cílem je zakrýt trestnou činnost, ať již odstraněním nepohodlných svědků či spolupachatelů nebo se jedná o boj mezi jednotlivými skupinami o sféry vlivu a zájmu v oblastech nejrůznější trestné činnosti. Převážně se jedná o vraždy provedené na objednávku, kdy mezi vykonavatelem a poškozeným neexistuje žádný vztah nebo je vztah pouze okrajový. Vlastní způsob provedení je na vysoce sofistikované a profesionální úrovni. 
Při vyšetřování trestné činnosti spočívající ve spáchání trestných činů loupeže, ublížení na zdraví, omezování osobní svobody a braní rukojmích se pozornost zaměřuje především na spolupráci s místně příslušnými součástmi policie, kterým je poskytována konzultační, analytická a operativně pátrací součinnost zaměřená především na vyloučení či potvrzení podílu organizovaného zločinu na konkrétním trestném činu. V případě pozitivního výsledku probíhá pak společné vyšetřování. Souběžně pak jsou od místně příslušných součástí policie postupovány nezávažnější případy, kdy organizovaný zločin ke generaci zisků využívá uvedené trestné činy, např. omezení osobní svobody a loupeží způsobená smrt. Charakteristické pro tuto trestnou činnost je skutečnost, že je páchána vysoce sofistikovaným způsobem a je při ní způsobována značná majetková škoda, přičemž pachatelé jsou ozbrojeni a neváhají zbraň použít.
„Racketeering“, tj. použití násilí nebo hrozby násilí s cílem o dosažení co největšího zisku, lze pojmout jako jednu z forem vydírání. Vlastní způsob páchání trestné činnosti spočívá ve vybírání poplatků za tzv. ochranu od poškozených. Touto trestnou činností se zabývají dobře vnitřně organizované skupiny pachatelů s hierarchickou strukturou, prvky konspirace, přísnou disciplínou, mlčenlivostí a sankcemi za zradu. Páchaná trestná činnost představuje specifický typ mnohostranné trestné činnosti, vykazující řadu formálních rysů shodných s podnikatelskou činností. Prioritním cílem těchto skupin je dosahování maximálního zisku, následná legalizace a pronikání do společenských struktur. Zisky jsou do značné míry spotřebovány a do určité míry jsou investovány v hospodářské sféře anebo použity k zajištění bezpečnosti či v boji s konkurencí. Společenská nebezpečnost při páchání zmiňované trestné činnosti mimo jiné spočívá ve faktu, že zisky jsou následně legalizovány, což se děje především nákupem lukrativních nemovitostí zprostředkovaným zcela seriozně podnikajícími firmami. Je nutno konstatovat, že pracovníkům odboru se daří rozkrývat tuto trestnou činnost, ale vzhledem k předpokládanému vysokému stupni latentních trestných činů a personálnímu obsazení se jedná pouze o eliminaci špičky ledovce. Lze však podotknout, že tato forma trestné činnosti již není v současné době tak lukrativní jako v období po roce 1989 a je spíše na ústupu.
Byly rovněž zaznamenány případy vydírání státu pod pohrůžkou kontaminace potravin, vodních zdrojů atd. Způsob provedení spočívá v pohrůžce kontaminace potravin, vodních zdrojů atd. životu nebezpečnými látkami v případě nesplnění požadavků, kdy hlavním motivem pachatelů je snaha o získání co největších finančních prostředků bez ohledu na následky. Nebezpečnost spočívá především v bezohlednosti pachatelů, kteří jsou ochotni a připraveni vydat v nebezpečí ublížení na zdraví či dokonce smrti velké množství obyvatelstva.
V těchto případech se však doposud jednalo, řekněme, o zoufalé pokusy ať už majetkově či psychicky zhrzených jednotlivců, nikoli skupin, přičemž k dokonání trestných činů nedošlo z důvodu zadržení pachatele nebo svévolnému upuštění pachatele od dalšího jednání.

Problematika obchodu se zbraněmi

Na úseku obchodu se zbraněmi se zejména sledují a rozpracovávají zločinecká seskupení pachatelů nedovoleného obchodování se zbraněmi, střelivem, výbušninami a vojenským materiálem, včetně firem obchodujících s tímto materiálem zejména do zahraniční. Dále dochází k monitorování pachatelů nedovoleného obchodování s radioaktivními, chemickými, biologickými a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a jejich přechovávání. Soustřeďují se podklady pro trestně právní postih i rozložení zločineckých seskupení této trestné činnosti. Specialisté na tuto problematiku zabezpečují odborné proškolení a výcvik v problematice radioaktivních a nebezpečných látek určených policistů včetně zabezpečení speciálních ochranných pomůcek a dozimetrické techniky.
Přetrvává trend rozpracovávání hlavně právnických osob, které se podílejí na obchodování s vojenským materiálem. Rozpracování organizovaných skupin však neustále naráží na nekvalitní právní normy, které upravují tuto problematiku. Jsou nepřesné a někdy umožňují různý výklad (jedná se hlavně o zák. č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem). Stejně jako v loňském roce byly často řešeny situace, kdy státní zástupci, kteří dozorují rozpracované případy, mají velké problémy s jejich právní kvalifikací. Tato skutečnost však není míněna jako kritika státních zástupců, jedná se spíše o konstatování faktu. Naopak u některých státních zástupců, kteří danou problematiku řeší, je vidět výrazný posun a zlepšení při posuzování konkrétních případů.
Je nezpochybnitelné, že cílem operativní činnosti odboru je získání takových informací, aby se podařilo zmapovat co nejvíce subjektů, které se ve zbraňové problematice pohybují. Jedná se jak o právnické, tak fyzické osoby. 
První oddělení zbraní a výbušnin se nadále zaměřuje především na operativní rozpracovávání subjektů, které se přímo podílejí na obchodování, výrobě a znehodnocování zbraní a vojenského materiálu. Dále na nákupu zbraní ze státních organizací za účelem jejich dalšího použití, delaborace a zpracování vojenského materiálu a střeliva s následnou distribucí do obchodní sítě.
Opakovaně se potvrzuje trend, kdy prodejci zbraní, ať už se jedná o právnické či fyzické osoby, mají úzké kontakty a vazby na orgány státní správy, v jejichž kompetenci je rozhodování o vydání povolení k obchodování s uvedeným materiálem. Rovněž v problematice znehodnocování zbraní pokračuje stav, kdy ze strany Policie ČR prakticky neexistuje řádná kontrola nad tím, jakým způsobem jsou znehodnoceny. Firmy ve větší míře provádějí znehodnocení zbraní tak, že je lze jednoduchou úpravou přivést do plně funkčního stavu. V některých případech tyto firmy vydají pouze potvrzení o znehodnocení zbraně, ve skutečnosti je však zbraň plně funkční. To bylo potvrzeno realizacemi případů, které provedli pracovníci zdejší součásti. Bylo zjištěno, že na oficiálním trhu jsou volně dostupné zbraně, které nejsou znehodnocené danými technologickými postupy.
K uvedené problematice probíhají jednání za účasti MV ČR OBP, P ČR ŘSSČ PP ČR a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jenž je podřízen MPO ČR. Tato jednání musí jednoznačně směřovat ke zpřísnění podmínek při znehodnocování zbraní a delaboraci munice. Nejedná se o technologické postupy, neboť tyto jsou podle našeho názoru zcela dostačující. Jedná se o změnu, případně úpravu právních norem, které tuto problematiku řeší. Zde můžeme konstatovat, že v novele trestního zákona, který bude vládou ČR předložen do Parlamentu, jsou již některé změny a úpravy navrženy. Na návrzích se v připomínkové řízení podíleli pracovníci našeho odboru. Tato trestná činnost je páchána ve značné míře latentně. Profesionální úroveň pachatelů značně ztěžuje odhalování konkrétních případů.
V oblasti obchodování s výbušninami a výroby nástražných výbušných systémů (dále jen NVS) můžeme po několik let konstatovat takřka setrvalý stav. Obchodováním s trhavinami se zabývají osoby, které ji chtějí použít při výrobě NVS, tudíž pro trestnou činnost násilného charakteru (vydírání, vraždy apod.).
Nepotvrdilo se, že by na českém černém trhu docházelo ke zvýšení poptávky po výbušninách či obdobných materiálech. Rovněž nebyly potvrzeny konkrétní případy, které by směřovaly ke spáchání teroristického útoku za použití výbušniny. V námi získaných poznatcích je patrný trend, kdy uvedená trestná činnost spočívá v nákupu trhaviny od osob, které k ní mají přístup a poté je snaha toto zboží dopravit mimo území ČR. Zde je nutné uvést, že licence na dovoz průmyslových výbušnin od května 2004 uděluje pouze Nejvyšší báňský úřad a tyto výbušniny jsou srovnatelné s vojenskými. Při prověřování bylo zjištěno, že se v daných případech jedná hlavně o osoby, které se zabývají různými pyrotechnickými pracemi a o osoby, které mají vazbu na místa, kde jsou trhaviny uskladněny. Nic nenasvědčuje tomu, že by trhaviny byly rozkrádány v podnicích, které se zabývají výrobou trhavin. Hlavní motivací osob, které se zabývají touto trestnou činností, je značný finanční zisk.
Druhé oddělení Odboru obchodu se zbraněmi se zabývá problematikou nelegálního obchodování s látkami CBRN (Chemical, Biological, Radioactiv, Nuclear materials). Z důvodu úzkého okruhu osob, které se touto činností zabývají, má tato trestná činnost kolísající intenzitu. Operativní činností zjišťujeme oblasti nelegálního prodeje, poptávky a definujeme kriminogenní faktory na území České republiky. Pro vyšší kvalitu práce nám chybí potřebné technické vybavení, které by umožnilo orientační zkoušky při prověřování pravosti nabízených látek. Na poli odhalování nelegálního obchodování s biologickými a chemickými látkami jsme ve fázi budování odbornosti formou školení odpovědných pracovníků ve spolupráci se SÚJCHBO.

Problematika ochodu s lidmi a ilegální migrace

V oblasti obchodování s lidmi a ilegální migrace se zejména rozpracovávají a dokumentují zločinecká seskupení pachatelů, kteří se dopouštějí trestné činnosti na úseku ilegální migrace, obchodu s lidmi, nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi, včetně jejich napojení na mezinárodně organizované skupiny s cílem tuto trestnou činnost dokumentovat. Shromažďuje se důkazní materiál pro trestně právní postih pachatelů i informace k rozložení zločineckých seskupení působících v této oblasti.
Charakter a způsoby páchání trestné činnosti v oblasti organizované ilegální migrace se v průběhu roku 2007 výrazným způsobem nezměnily. V průběhu celého roku 2007 však byly patrné některé změny ve strukturách převaděčských organizací, kde již od roku 2004 přetrvává trend silného nárůstu migrantů z Číny. Toto je zřejmé z počtů cizinců zadržených po nedovoleném překročení státní hranice ČR, Rakouska, SRN, dále ze získaných poznatků o aktivitách asijských zločineckých uskupení na území ČR a Slovenska. Další znatelný nárůst byl zjištěn v oblasti ilegální migrace ze zemí arabského světa, kdy silně vzrostl počet Egypťanů a Iráčanů.
Způsob ilegálního převodu a pohybu uprchlíků přes území České republiky oproti roku 2006 doznal částečných změn. Hlavně ve způsobu přepravy migrantů a jejich vstupu na naše území. Opětovně vzrostl počet ilegálních převozů cizinců přes SH v nákladových prostorech dodávkových a nákladních vozidel, ložných plochách kamionů a v zavazadlových prostorech osobních automobilů (obdobný trend registrován již v roce 2005, kdy byly využívány technicky upravené zavazadlové prostory automobilů ke skrytému převozu osob).
Dále byl registrován narůstající počet legalizace pobytu cizinců za využití tzv. „fiktivních sňatků“, kdy cizinci za úplatu uzavírají manželství s občankami ČR či uznávají otcovství dítěte u české matky, čímž legalizují pobyt na území České republiky, kde někteří nadále zůstávají, část pak odchází do zemí EU.
Vyhodnocením poznatků bylo zjištěno zvýšení počtu převodů cizinců za využití pěšího převaděče přes tzv. „zelenou hranici“. Zločinecké organizace mění místa a lokality využívané k převodu cizinců přes státní hranici a v souvislosti s tím dochází ke změnám převaděčských tras.
Dle informací ŘSC a PP P ČR je zjištěn nárůst zadržených cizinců na výstupu z ČR, přičemž na vstupu do ČR je záchyt minimální. Tento trend odpovídá zmíněnému převozu migrantů do ČR pomocí nákladních vozidel. Obdobné poznatky jsou získávány od spolupracujících policejních složek PZ Slovenské republiky. Stejně tak lze pozorovat stále důkladnější a propracovanější konspiraci trestné činnosti převaděčských organizací, což je způsobeno „nabýváním zkušeností„ z dosud vedených trestních řízení proti těmto zločineckým organizacím.
Pracovníci 2. oddělení Odboru obchodu s lidmi ÚOOZ SKPV P ČR zjišťují signály a soustřeďují poznatky o páchání trestné činnosti obchodování s lidmi. Prověřují, rozpracovávají, odhalují pachatele a provádí s tím související úkony v trestním řízení. Převážně se jedná o trestnou činnost vymezenou zákonným ustanovením § 232a trestního zákona, trestnými činy souvisejícími se zneužíváním dětí včetně šíření dětské pornografie na Internetu a trestnou činností související s nedovoleným nakládáním s lidskými orgány a tkáněmi.
Především v oblasti obchodování s lidmi za účelem komerčního sexuálního zneužívání jsou aktivity skupin organizovaného zločinu trvale velmi rozsáhlé. Soustavně dochází k velmi výrazné globalizaci tohoto druhu trestné činnosti a s tím souvisí rovněž zdokonalování metod jejího páchání, způsobů konspirace, legalizace výnosů apod. V roce 2004 byly například zjištěny velmi výrazné aktivity vietnamské komunity v ČR v oblasti organizované prostituce. Tři z těchto případů byly již realizovány a jejich vyšetřování bylo již ukončeno. Další případ byl realizován počátkem prosince 2007. K problematice vietnamské komunity v ČR a jejího zapojení do trestné činnosti obchodování s lidmi jsou nadále rozpracovány a prověřovány další konkrétní poznatky a informace. Monitorovány jsou rovněž aktivity různých modelingových agentur, které se ve skutečnosti zabývají eskortními službami směřujícími prakticky do všech zemí světa. Na tomto úseku byl již jeden případ realizován a v červnu 2007 byl pravomocně odsouzen poslední z pachatelů.
V závěru roku 2005 byl pracovníky 2. oddělení Odboru obchodu s lidmi ÚOOZ SKPV P ČR realizován případ trestné činnosti nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi ve smyslu ustanovení § 209a TZ. Svým charakterem se jedná o první případ tohoto druhu, který byl na území ČR vyšetřován a ve kterém došlo ke sdělení obvinění konkrétním osobám. V tomto případě již bylo nařízeno a probíhá hlavní líčení. V současné době nelze prognózovat další vývoj v této oblasti trestné činnosti, je však více než pravděpodobné, že budou zjišťovány další podobné případy.
Trestná činnost spojená se zneužíváním dětí je v ČR jevem latentním a její pachatelé bývají nebo jsou převážně cizí státní příslušníci. I nadále dochází k šíření dětské pornografie na internetových stránkách. Odhalení a objasnění této závažné trestné činnosti komplikuje zejména anonymita a obtížná identifikace obchodníků s dětskou pornografií. Obchodování se ženami, popř. s dětmi se tradičně soustředí převážně do velkých měst a příhraničních regionů, kde je značné množství nočních erotických podniků a vysoká nezaměstnanost.
V poslední době je zaznamenán nárůst trestné činnosti, kterou organizují rómské zločinecké organizace. Jedná se o obchod s bílým masem, provozování erotických podniků a paděláním platebních karet, osobních dokladů a peněz. Této trestné činnosti se nedopouštění pouze na území ČR ale i v jiných státech (Norsko, Dánsko, SRN). Pronikání do těchto struktur je ztíženo především tím, že se jedná o rodinné klany.
Pracovníci 3. oddělení Odboru obchodu s lidmi a ilegální migrace ÚOOZ SKPV P ČR vyhledávají informace a soustřeďují poznatky o páchání trestné činnosti nelegálního zaměstnávání a jiných forem vykořisťování. Prověřují, rozpracovávají, odhalují pachatele a provádí související úkony v trestním řízení. Převážně se jedná § 232a trestního zákona a další trestné činy s touto trestnou činností související. V oblasti nelegální práce a jiných forem vykořisťování je Česká republika cílovou zemí pro osoby z bývalého Sovětského svazu, Rumunska, Bulharska, Vietnamu, Číny, Mongolska dalších asijských zemí. Pod záminkou práce s dobrým výdělkem jsou lidé získáváni na práci v ČR prostřednictvím organizovaných skupin, které jim zařídí legální vstup na území ČR. Po příjezdu do ČR jsou jim odebrány pasy a musí vykonávat podřadnou většinou fyzicky náročnou práci za minimální nebo žádný plat. Pracovní doba je patnáct a více hodin za den, sedm dní v týdnu. Lidé jsou k práci nuceni a je jim bráněno k odchodu zadlužováním, vyhrožováním, použitím fyzického násilí na nich samotných nebo jejich rodinách v zemích původu. Objasňování této trestné činnosti ztěžuje prorůstání zločineckých organizací do stání správy a dobrá informovanost o metodách a práci policie na nižších územních celcích. Na základě těchto znalostí se zločinecké skupiny dokáží tvářit jako seriozní zprostředkovatelské organizace, což znesnadňuje jejich odhalení.
Česká republika je dále tranzitní zemí a lidé jsou po zfalšování cestovních dokladů dopraveni do dalších zemí Evropské unie, kde jsou také vykořisťováni jako levná pracovní síla.

Problematika zločineckých struktur

Problematika zločineckých struktur se zaměřuje na prověřování aktivit zločineckých struktur působících na území České republiky a souvisejících s mezinárodním organizovaným zločinem. Trestná činnost je dokumentována s cílem trestně právního postihu pachatelů, jejichž trestná činnost překrývá současné dělení organizovaného zločinu po jednotlivých problematikách. V případech řešení násilné trestné činnosti nejzávažnějšího charakteru je zároveň dokumentována závažná hospodářská trestná činnost a korupčního jednání.  
Oblast ruskojazyčných zločineckých struktur
Od posledního hodnoceného období bezpečnostní situace na území ČR ze strany ruských a ukrajinských zločineckých struktur nedošlo k výrazným změnám jak ve vývoji, tak charakteristice těchto zločineckých struktur.  ČR se pro tyto zločinecké struktury stává klidovou zónou, kde jsou již jednotlivé sféry vlivu rozděleny. Za nejnebezpečnější formy lze nadále považovat vydírání podnikatelů tzv. klientů a vymáhání dluhů pod krytím různých firem. Při obou těchto uvedených formách dochází k používání násilných projevů.
Dalším nebezpečným druhem „podnikání“ těchto struktur na území České republiky je tzv. „kriša“ (střecha, ochrana), která je vnuceným poskytováním různých forem ochrany soukromým podnikatelům tzv. klientům, i vlastním členům.
Oblast balkánských zločineckých struktur:
Na tomto úseku je činnost dlouhodobě zaměřena na monitorování a rozkrývání organizované trestné činnosti balkánských zločineckých skupin, pocházejících především z Bulharské republiky a zemí bývalé Jugoslávie. Byl zaznamenán výrazný útlum činnosti těchto zločineckých struktur na území ČR.
Oblast asijských zločineckých struktur:
V roce 2007 nedošlo v prostředí asijského organizovaného zločinu k výraznému posunu. Na tomto úseku je činnost zaměřena zejména na organizovanou trestnou činnost páchanou osobami vietnamské a čínské národnosti.
Obecně je třeba uvést, že vietnamská zločinecká struktura se dokázala na území ČR etablovat, získat prostor pro svou činnost a dokáže velice efektivně (ve svůj prospěch) zneužívat mezer ve státní správě, či ji obcházet nebo dokonce korumpovat (zejména místní správu na úseku pobytu, podnikání, matriky apod.). 
Oblast domácích zločineckých struktur:
Se vznikem soukromého kapitálu v ČR, vznikala i domácí zločinecká struktura, která se zaměřuje na získání a legalizaci kapitálu. Postupem doby se velice úzce propojuje s osobami z kriminálního prostředí, se členy zahraničních zločineckých struktur. V rámci páchání závažné hospodářské trestné činnosti souběžně páchá závažnou násilnou trestnou činnost. Postupem let se podařilo této domácí zločinecké struktuře upevnit pozice, legalizovat své zisky z hospodářské trestné činnosti, pomocí násilné trestné činnosti mnohdy zahladit stopy a současně tak upevnit své pozice v rámci veřejného, ekonomického a politického života v ČR.

Problematika terorismu a extrémismu

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 283/1991 Sb., O Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je jako jeden z úkolů Policie České republiky stanoveno vedení boje proti terorismu. Plněním tohoto úkolu byl pověřen Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, odbor terorismu a extremismu, který odhaluje a zjišťuje pachatele trestné činnosti a rozpracovává zjištěné aktivity, které by mohly souviset s oblastí terorismu a extremismu včetně jejich logistické podpory a financování.
V oblasti terorismu se výše uvedený odbor zaměřuje především na vlastní operativní prověřování a rozpracování osob, ke kterým byly získány signály a poznatky o možné účasti na aktivitách nebo podpoře terorismu a dále spolupracuje se zahraničními partnery při odhalování a vyšetřování mezinárodních teroristických aktivit.
V oblasti extremismu shromažďuje a prověřuje informace o osobách, skupinách, trestných činech a jiných skutečnostech v souvislosti s organizovanou extremistickou kriminalitou a vede v této věci trestní řízení.
Získané informace pracovníci odboru dále vyhodnocují s cílem stanovit prognózu dalšího vývoje včetně stanovení bezpečnostních rizik.
Terorismus:
V České republice je bezpečnostní situace z hlediska otevřených projevů teroristických aktivit klidná. V průběhu roku bylo zahájeno několik trestních řízení zaměřených na prověření podezření z možné přípravy či plánování trestného činu teroristický útok u nás či v zahraničí, z žádného však nevyplývají poznatky o možné akutní hrozbě pro Českou republiku.
Vlastní šetření a rozpracování bylo zaměřeno na monitorování osob podezřelých z aktivit a šíření radikálních a extremistických idejí na islámském pozadí a z podpory takových subjektů v zahraniční. V tomto směru byla rovněž monitorována místa, kde je pravděpodobné či zaznamenané, že se takové osoby zde vyskytují.
Vyšetřováním bylo opakovaně zjištěno, že na území České republiky se vyskytovaly osoby, které měly aktivity, vazby a komunikační kontakty na další osoby později zadržené pro podíl na teroristické činnosti v zahraničí nebo které se samy takové činnosti dopustily. Taková skutečnost je vždy cílem dalšího rozpracování v rámci mezinárodní spolupráce.
Extremismus:
Pravicový extremismus
Stejně jako v loňském roce zůstává nejvýznamnějším uskupením neregistrovaná organizace Národní odpor (NO), jejíž buňky jsou téměř ve všech krajích. Národní odpor sám sebe prezentuje na webových stránkách jako hnutí národních socialistů a národovců. V uplynulém roce je zřetelný příklon příznivců NO k neonacismu, který je prosazován ve formě „white power“, tedy hnutí „bílé síly“. Tento prosazovaný neonacismus akcentuje společný boj árijských či bílých národů a tomu se přizpůsobuje i selektivní výběr z nacistických tradic. Národní odpor tyto aktivity prosazuje pořádáním koncertů white power hudebních skupin a dále pochody a demonstracemi, které jsou nahlašovány pod různými fiktivními záminkami. Na těchto akcích NO propaguje svoje myšlenky prostřednictvím plakátů a letáků šířených po internetu, dále projevy, transparenty, vlajkami a skandováním hesel při shora uvedených akcích. Jejich myšlenky a ideje jsou rovněž prosazovány ilegálními a násilnými akcemi.
Struktura Národního odporu vychází z osvědčeného principu zahraničních neonacistických uskupení: odpor bez vůdce („leaderless resistence“), kdy jednotlivé buňky jsou prakticky samostatné a s ostatními spolupracují jen v případě společného zájmu. V současné době se buňky Národního odporu nacházejí v těchto regionech: Praha, Brno, České Budějovice, Hranice na Moravě, Jihlava, Olomouc, Havlíčkův Brod, Tábor, Slezsko, Karlovy Vary, Mělník a Teplice. Za uplynulý rok vznikly nové buňky v Teplicích, Mělníku a v Karlových Varech. Mimo tyto buňky existují na mnoha místech skupiny osob, které Národní odpor podporují bez toho, aby vystupovali jako samostatná buňka. Každá shora jmenovaná buňka se snaží provozovat finanční fondy na krytí svých aktivit a na podporu vězněným kamarádům, které označuje jako válečné zajatce. Tyto finanční částky jsou získávány především ze vstupného na koncertech s mezinárodní účastí a na prodeji propagačních materiálů.
Jiná situace nastává u demonstrací nebo protestních pochodů, kterých bylo v roce 2006 různými ultrapravicovými organizacemi uspořádáno 26. Jedná se oproti předchozímu roku o stoupající trend, který lze pozorovat i z dlouhodobějšího hlediska. Mimo výše zmíněného Národního odporu působí na České ultrapravicové scéně několik dalších organizací, z nichž nejaktivnější jsou následující:
Autonomní nacionalisté Kladno-Slaný-Rakovník. Programově se toto uskupení označuje za nacionalisty. Z hlediska ideového základu není téměř žádný rozdíl mezi Autonomními nacionalisty a Národním odporem, jedná se o neonacistické uskupení tak, jak bylo uvedeno u NO. Hlavní činností této skupiny je pořádání demonstrací a pochodů, kdy tato skupina se pravidelně účastní i ostatních pochodů v rámci ČR.
Iron Cross, jde o volné white power uskupení, které v této podobě existuje přibližně od roku 2005. V roce 2007 lze vypozorovat určitou pasivitu tohoto uskupení. Tato pasivita je možná způsobena vznikem buňky Národní odpor Karlovy Vary. Vznikem této buňky ale činnost Iron Cross nezanikla. Toto uskupení rovněž disponuje četnými kontakty do Spolkové republiky Německo, což se projevuje i na složení účastníků na akcích, pořádaných I.C.
Národní Korporativismus, je neregistrovaná organizace, která sebe sama pokládá za neregistrované politické sdružení.  Podle prezentovaných ideologických postojů stojí na ultranacionalistické orientaci. Akcí Národního Korporativismu se ale pravidelně účastní i neonacisté, což lze říci i opačně. Jejich nejvýznamnější postoje jsou antisemitismus, revizionizmus a boj proti přistěhovalcům z třetích zemí. V roce 2007 uspořádali několik demonstrací a protestních pochodů, vždy pod jinou záminkou, ale s výše uvedeným programem.
Mladí národní demokraté, občanské sdružení zaregistrované Ministerstvem vnitra v září 2007. Jeho představitelé jsou ovšem osoby, které se dříve profilovaly nebo nadále profilují jako členové Národního odporu. Záminkou pro založení tohoto sdružení byla „výměna značky“ k ohlašování především pochodů a demonstrací (za již zprofanovaný Národní odpor) a dále jisté politické ambice po vzoru Junge Nazionale Demokraten.
Levicový extremismus a radikalismus:
V roce 2007 byl zaznamenán znatelný nástup levicového extremismu, který se projevil hromadnými akcemi namířenými proti ultrapravici, především proti neonacistům. Těchto akcí se uskutečnilo několik v průběhu roku 2007, první proběhla již dne 13.01.2007 v Otrokovicích, kdy proti pochodu Národních Korporativismů se postavilo přibližně 450 osob z řad levicových radikálů, situace se na místě zvrhla v pouliční boj s policií a ultrapravicí. Obdobná akce následovala i dne 24. 2. 2007 v Berouně. Do současné doby proběhlo přibližně 20 akcí – demonstrací či jiných veřejných protestů, které uspořádali příslušníci ultralevice. Tyto akce měly různý charakter a různý cíl, kdy se jednalo o protiakce vůči ultrapravici, akce proti invazi do Iráku nebo akce proti summitu G8, který byl uskutečněn v SRN nebo akce na podporu zadržených při summitu G8, další akce byly směřovány proti návštěvě prezidenta USA G. Bushe v ČR.
Mezi nejradikálnější levicovou organizaci patří Antifašistická akce (AFA), tato organizace sdružuje osoby, které svými postoji a jednáním prosazují myšlenky mezinárodního hnutí ANTIFA. Hlavním úkolem této organizace je boj proti rasismu, antisemitismu, fašismu atd. Rovněž však prosazují boj proti kapitalismu a státu a prosazují anarchistickou ideologii. Tyto cíle a myšlenky jsou však v mnoha případech záminkou pro pouliční výtržnosti při demonstracích a pro napadání dalších osob. 
Největší a nejstarší anarchistickou organizací působící na území ČR je Československá anarchistická federace (ČSAF). Tato organizace sdružuje anarchisty a sympatizanty, kteří zastávají klasickou anarchistickou ideologii. ČSAF je pořadatelem demonstrací, přednášek, seminářů a benefičních koncertů. Mezi nejznámější akce tohoto sdružení patři demonstrace proti globalizaci, kapitalismu, válkám, politice USA, proti fašismu a rovněž na podporu uvězněných tuzemských a zahraničních levicových radikálů.
Na území ČR působí další extrémně levicové organizace, kdy se jedná především o trockistické organizace. Největší takovou organizací v ČR je Revoluční skupina mládeže (REVO), tato organizace navazuje na revoluční tradice Marxe, Engelse, Lenina, Trockého a bojuje za vybudování revoluční dělnické strany. Tato organizace pořádá demonstrace proti kapitalismu, NATO, EU a MMF. Spolupracuje s obdobnými skupinami v zahraničí a účastní se jejich aktivit. Demonstrace této skupiny jsou většinou poklidné s nepočetnou účastí. Na svých akcích spolupracuje s další obdobnou organizací, kterou je Komunistický svaz mládeže, který byl již ze strany Ministerstva vnitra ČR oficiálně rozpuštěn.

Problematika padělání

V rámci své působnosti příslušní pracovníci zejména rozpracovávají a realizují pachatele a trestnou činnost s tím související. Sjednocují postup subjektů podílejících se na vyhledávání, objasňování a dokumentování této trestné činnosti, a to i v rámci mezinárodní spolupráce. Systematicky zpracovávají získané informace, analyzují je, třídí a vypracovávají strategické výstupy. Předkládají podklady pro výměnu informací o padělání platebních prostředků s obdobnými zahraničními útvary a spoluvytváří postupy a strategie proti padělání. Pro kompetentní orgány, statistické účely, prevenci a oblast státní správy a legislativy poskytují podklady. Vedou, doplňují a vyhodnocují informační systém hlášení výskytu padělků a odborných vyjádření zpracovaných k padělkům zkušebnou platidel ČNB a hlášení výskytu padělků jiných platebních prostředků na našem území. Zpracovávají předběžné posouzení pravosti peněz a jiných platebních prostředků, kde je podezření z penězokazectví před zahájením trestního stíhání.
Měna
V roce 2007 došlo k celkovému snížení počtu zadržených falsifikátů v oblasti měny. Bylo celkem zadrženo 115.716 kusů padělaných, pozměněných či napodobených bankovek a mincí. Převážný podíl z tohoto množství má, stejně jako v minulosti, počet zajištěných napodobenin bankovek i mincí různých měn. Těchto bylo zadrženo 112.192 kusů.
V roce 2007 bylo v České republice zadrženo celkem 3.524 kusů padělaných nebo pozměněných bankovek či mincí. To je o 4.310 kusů méně než v roce 2006. Největší podíl na tomto počtu měla česká měna s počtem 2.292 kusů. Dále následuje měna EURO s počtem 733 kusů a USD 299 kusů. Ponížení dosáhl také počet zadržených pozměněných bankovek a mincí, kterých bylo zadrženo 86 kusů, což je o 61 kusů méně než v roce 2006.
U domácí měny došlo k zadržení 2.069 kusů padělků bankovek CZK, tj. snížení o 4.023 kusů oproti roku 2006. Největší podíl na tomto počtu měla bankovka 500,- Kč. Naprostá většina padělků tuzemské měny byla zhotovena pomocí kancelářských tiskáren a kopírek a byla hodnocena stupněm nebezpečnosti 4 (méně zdařilé).
U měny EURO došlo v roce 2007 k navýšení zachycených padělků. Bylo zadrženo 733 kusů, což je o 153 kusů více než v roce 2006. Největší podíl vykazují bankovky v hodnotě 200,- EUR, kterých bylo zadrženo 316 kusů. Na druhé straně došlo ke snížení počtu zadržených bankovek 20 EURO, které jsou považovány za obecně nejvíce padělanou bankovkou jednotné evropské měny. V roce 2007 došlo opět k významnému poklesu zachycených padělků měny USD. Bylo zadrženo celkem 299 kusů padělků měny USD, což je pokles o 151 kusů. Největší podíl měla bankovka nominální hodnoty 100,- USD. U padělků obou těchto měn převažuje padělání tiskovými technikami a naznačuje vyšší kvalitu padělků i profesionální úroveň jejich padělatelů.
V roce 2007 bylo zadrženo 245 kusů padělaných mincí. Došlo ke snížení záchytu o 40 kusů. Více než polovina z tohoto počtu byly mince domácí měny (141 kusů). v kterých převažovaly padělky nominálních hodnot 5 a 2 Kč.
Trestná činnost na úseku padělání v teritoriích ČR ve sledovaném období nejeví znaky organizovanosti a většinou se jedná o jednotlivé pachatele, kteří pracují sami. Ojediněle se vyskytují případy, kdy se o držení padělku zmíní dalším osobám, popřípadě tyto jsou naváděny k udání padělku do oběhu. Věková hranice pachatelů této trestné činnosti se snižuje a výskyt padělků je většinou nárazový, zejména v období prázdnin či vánočních svátků. V těchto případech se nejčastěji jedná o udávání většího množství padělků stejných sériových čísel.
V jihomoravském kraji bylo zjištěno, že trestnou činností související s paděláním se zabývají taktéž rumunské zločinecké struktury. Jedná se o padělání a distribuci bankovek, osobních dokladů a platebních karet.
Bezhotovostní platební prostředky
K značnému nárůstu trestné činnosti na úseku platebních karet, páchané organizovanými skupinami pachatelů - zejména rumunské a bulharské národnosti, došlo i v roce 2007. Dochází především ke skimmování dat z platebních karet a jejich PIN kódů na bankomatech v ČR, následné výrobě padělků karet a výběrům finanční hotovosti na bankomatech v ČR i zahraničí. Různé skupiny pachatelů v období od ledna do října 2007, např. nasadily na bankomaty skimmovací zařízení v cca 84 případech v různém časovém období, často i ve více dnech po sobě, či opakovaně a následně docházelo k výběrům peněz na padělané platební karty, jak v ČR, tak v zahraničí. Celkem bylo napadeno 54 různých bankomatů a to často i opakovaně. V prvním pololetí byly napadeny bankomaty ČS, GEMB, EBanka a KB, v druhém pololetí zejména GEMB. V loňském srovnatelném období bylo napadeno pouze 14 bankomatů.
Zneužívání pokladních terminálů ke skimmování dat z platebních karet, dosud značně rozšířené v Evropě, zatím na území ČR nebylo zjištěno.
Bankovní sektor se v značné míře spoléhá na zvýšení bezpečnosti platebních karet zaváděním čipové technologie, avšak, v současné době v ČR neexistuje 100% zavedení této technologie na platebních kartách, bankomatech a pokladních terminálech. Stále jsou používány tzv. hybridní platební karty, tedy s čipem i magnetickým proužkem. Navíc informace z Francie varují, že ani čipová technologie nemusí být 100% ochranou proti padělání platebních karet.
Ke klasickému získávání dat z platebních karet prostřednictvím hackerů (jako v USA, UK, apod.) a celosvětové sítě Internet na území ČR zatím nedošlo. Pouze nezjištění pachatelé v několika případech napadli formou phishingu a pharmingu webové stránky některých bank v ČR (KB, Citibank a ČS) s tím, že následky byly bankovním sektorem eliminovány. Stále přijíždějí, resp. projíždějí ČR skupiny i jednotlivé osoby, které provádějí výběry peněz v tuzemských bankomatech na padělané karty, jejichž data byla naskimmována v zahraničí nebo získána zahraničními hackery na Internetu.
K velkému nárůstu trestné činnosti došlo i na úseku používání platebních karet bez jejich přítomnosti (elektronické bankovnictví) prostřednictvím Internetu a faxu. Organizované skupiny pachatelů, zejména z Nigerie a Pobřeží Slonoviny, se takto snaží profitovat přeposíláním finančních částek nebo zboží, na základě zneužitých dat z platebních karet oprávněných držitelů. Zde je velmi často využíváno rovněž padělaných šeků, přičemž v obou případech je značně nesnadné až nemožně vysledovat pachatele mimo území ČR.
Varující je fakt, že organizované skupiny pachatelů, jak u skimmingu, tak u internetové kriminality, ke své činnosti využívají osob stejné národnosti, jimž byl povolen pobyt na území ČR za účelem např. sloučení rodiny. Přičemž původní důvod sloučení po udělení trvalého pobytu nikdo nekontroluje a podmínky udělení jsou oproti jiným státům značně benevolentní.

vytisknout  e-mailem