Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 283/1991 Sb., O Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je jako jeden z úkolů Policie České republiky stanoveno vedení boje proti terorismu. Plněním tohoto úkolu byl pověřen Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Služby kriminální policie a vyšetřování, odbor terorismu a extremismu, který odhaluje a zjišťuje pachatele trestné činnosti a rozpracovává zjištěné aktivity, které by mohly souviset s oblastí terorismu a extremismu včetně jejich logistické podpory a financování.
V oblasti terorismu se výše uvedený odbor zaměřuje především na vlastní operativní prověřování a rozpracování osob, ke kterým byly získány signály a poznatky o možné účasti na aktivitách nebo podpoře terorismu a dále spolupracuje se zahraničními partnery při odhalování a vyšetřování mezinárodních teroristických aktivit.
V oblasti extremismu shromažďuje a prověřuje informace o osobách, skupinách, trestných činech a jiných skutečnostech v souvislosti s organizovanou extremistickou kriminalitou a vede v této věci trestní řízení.
Získané informace pracovníci odboru dále vyhodnocují s cílem stanovit prognózu dalšího vývoje včetně stanovení bezpečnostních rizik.
Terorismus:
V České republice je bezpečnostní situace z hlediska otevřených projevů teroristických aktivit klidná. V průběhu roku bylo zahájeno několik trestních řízení zaměřených na prověření podezření z možné přípravy či plánování trestného činu teroristický útok u nás či v zahraničí, z žádného však nevyplývají poznatky o možné akutní hrozbě pro Českou republiku.
Vlastní šetření a rozpracování bylo zaměřeno na monitorování osob podezřelých z aktivit a šíření radikálních a extremistických idejí na islámském pozadí a z podpory takových subjektů v zahraniční. V tomto směru byla rovněž monitorována místa, kde je pravděpodobné či zaznamenané, že se takové osoby zde vyskytují.
Vyšetřováním bylo opakovaně zjištěno, že na území České republiky se vyskytovaly osoby, které měly aktivity, vazby a komunikační kontakty na další osoby později zadržené pro podíl na teroristické činnosti v zahraničí nebo které se samy takové činnosti dopustily. Taková skutečnost je vždy cílem dalšího rozpracování v rámci mezinárodní spolupráce.
Extremismus:
Pravicový extremismus
Stejně jako v loňském roce zůstává nejvýznamnějším uskupením neregistrovaná organizace Národní odpor (NO), jejíž buňky jsou téměř ve všech krajích. Národní odpor sám sebe prezentuje na webových stránkách jako hnutí národních socialistů a národovců. V uplynulém roce je zřetelný příklon příznivců NO k neonacismu, který je prosazován ve formě „white power“, tedy hnutí „bílé síly“. Tento prosazovaný neonacismus akcentuje společný boj árijských či bílých národů a tomu se přizpůsobuje i selektivní výběr z nacistických tradic. Národní odpor tyto aktivity prosazuje pořádáním koncertů white power hudebních skupin a dále pochody a demonstracemi, které jsou nahlašovány pod různými fiktivními záminkami. Na těchto akcích NO propaguje svoje myšlenky prostřednictvím plakátů a letáků šířených po internetu, dále projevy, transparenty, vlajkami a skandováním hesel při shora uvedených akcích. Jejich myšlenky a ideje jsou rovněž prosazovány ilegálními a násilnými akcemi.
Struktura Národního odporu vychází z osvědčeného principu zahraničních neonacistických uskupení: odpor bez vůdce („leaderless resistence“), kdy jednotlivé buňky jsou prakticky samostatné a s ostatními spolupracují jen v případě společného zájmu. V současné době se buňky Národního odporu nacházejí v těchto regionech: Praha, Brno, České Budějovice, Hranice na Moravě, Jihlava, Olomouc, Havlíčkův Brod, Tábor, Slezsko, Karlovy Vary, Mělník a Teplice. Za uplynulý rok vznikly nové buňky v Teplicích, Mělníku a v Karlových Varech. Mimo tyto buňky existují na mnoha místech skupiny osob, které Národní odpor podporují bez toho, aby vystupovali jako samostatná buňka. Každá shora jmenovaná buňka se snaží provozovat finanční fondy na krytí svých aktivit a na podporu vězněným kamarádům, které označuje jako válečné zajatce. Tyto finanční částky jsou získávány především ze vstupného na koncertech s mezinárodní účastí a na prodeji propagačních materiálů.
Jiná situace nastává u demonstrací nebo protestních pochodů, kterých bylo v roce 2006 různými ultrapravicovými organizacemi uspořádáno 26. Jedná se oproti předchozímu roku o stoupající trend, který lze pozorovat i z dlouhodobějšího hlediska. Mimo výše zmíněného Národního odporu působí na České ultrapravicové scéně několik dalších organizací, z nichž nejaktivnější jsou následující:
Autonomní nacionalisté Kladno-Slaný-Rakovník. Programově se toto uskupení označuje za nacionalisty. Z hlediska ideového základu není téměř žádný rozdíl mezi Autonomními nacionalisty a Národním odporem, jedná se o neonacistické uskupení tak, jak bylo uvedeno u NO. Hlavní činností této skupiny je pořádání demonstrací a pochodů, kdy tato skupina se pravidelně účastní i ostatních pochodů v rámci ČR.
Iron Cross, jde o volné white power uskupení, které v této podobě existuje přibližně od roku 2005. V roce 2007 lze vypozorovat určitou pasivitu tohoto uskupení. Tato pasivita je možná způsobena vznikem buňky Národní odpor Karlovy Vary. Vznikem této buňky ale činnost Iron Cross nezanikla. Toto uskupení rovněž disponuje četnými kontakty do Spolkové republiky Německo, což se projevuje i na složení účastníků na akcích, pořádaných I.C.
Národní Korporativismus, je neregistrovaná organizace, která sebe sama pokládá za neregistrované politické sdružení.  Podle prezentovaných ideologických postojů stojí na ultranacionalistické orientaci. Akcí Národního Korporativismu se ale pravidelně účastní i neonacisté, což lze říci i opačně. Jejich nejvýznamnější postoje jsou antisemitismus, revizionizmus a boj proti přistěhovalcům z třetích zemí. V roce 2007 uspořádali několik demonstrací a protestních pochodů, vždy pod jinou záminkou, ale s výše uvedeným programem.
Mladí národní demokraté, občanské sdružení zaregistrované Ministerstvem vnitra v září 2007. Jeho představitelé jsou ovšem osoby, které se dříve profilovaly nebo nadále profilují jako členové Národního odporu. Záminkou pro založení tohoto sdružení byla „výměna značky“ k ohlašování především pochodů a demonstrací (za již zprofanovaný Národní odpor) a dále jisté politické ambice po vzoru Junge Nazionale Demokraten.
Levicový extremismus a radikalismus:
V roce 2007 byl zaznamenán znatelný nástup levicového extremismu, který se projevil hromadnými akcemi namířenými proti ultrapravici, především proti neonacistům. Těchto akcí se uskutečnilo několik v průběhu roku 2007, první proběhla již dne 13.01.2007 v Otrokovicích, kdy proti pochodu Národních Korporativismů se postavilo přibližně 450 osob z řad levicových radikálů, situace se na místě zvrhla v pouliční boj s policií a ultrapravicí. Obdobná akce následovala i dne 24. 2. 2007 v Berouně. Do současné doby proběhlo přibližně 20 akcí – demonstrací či jiných veřejných protestů, které uspořádali příslušníci ultralevice. Tyto akce měly různý charakter a různý cíl, kdy se jednalo o protiakce vůči ultrapravici, akce proti invazi do Iráku nebo akce proti summitu G8, který byl uskutečněn v SRN nebo akce na podporu zadržených při summitu G8, další akce byly směřovány proti návštěvě prezidenta USA G. Bushe v ČR.
Mezi nejradikálnější levicovou organizaci patří Antifašistická akce (AFA), tato organizace sdružuje osoby, které svými postoji a jednáním prosazují myšlenky mezinárodního hnutí ANTIFA. Hlavním úkolem této organizace je boj proti rasismu, antisemitismu, fašismu atd. Rovněž však prosazují boj proti kapitalismu a státu a prosazují anarchistickou ideologii. Tyto cíle a myšlenky jsou však v mnoha případech záminkou pro pouliční výtržnosti při demonstracích a pro napadání dalších osob. 
Největší a nejstarší anarchistickou organizací působící na území ČR je Československá anarchistická federace (ČSAF). Tato organizace sdružuje anarchisty a sympatizanty, kteří zastávají klasickou anarchistickou ideologii. ČSAF je pořadatelem demonstrací, přednášek, seminářů a benefičních koncertů. Mezi nejznámější akce tohoto sdružení patři demonstrace proti globalizaci, kapitalismu, válkám, politice USA, proti fašismu a rovněž na podporu uvězněných tuzemských a zahraničních levicových radikálů.
Na území ČR působí další extrémně levicové organizace, kdy se jedná především o trockistické organizace. Největší takovou organizací v ČR je Revoluční skupina mládeže (REVO), tato organizace navazuje na revoluční tradice Marxe, Engelse, Lenina, Trockého a bojuje za vybudování revoluční dělnické strany. Tato organizace pořádá demonstrace proti kapitalismu, NATO, EU a MMF. Spolupracuje s obdobnými skupinami v zahraničí a účastní se jejich aktivit. Demonstrace této skupiny jsou většinou poklidné s nepočetnou účastí. Na svých akcích spolupracuje s další obdobnou organizací, kterou je Komunistický svaz mládeže, který byl již ze strany Ministerstva vnitra ČR oficiálně rozpuštěn.

vytisknout  e-mailem