Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

V oblasti obchodování s lidmi a ilegální migrace se zejména rozpracovávají a dokumentují zločinecká seskupení pachatelů, kteří se dopouštějí trestné činnosti na úseku ilegální migrace, obchodu s lidmi, nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi, včetně jejich napojení na mezinárodně organizované skupiny s cílem tuto trestnou činnost dokumentovat. Shromažďuje se důkazní materiál pro trestně právní postih pachatelů i informace k rozložení zločineckých seskupení působících v této oblasti.
Charakter a způsoby páchání trestné činnosti v oblasti organizované ilegální migrace se v průběhu roku 2007 výrazným způsobem nezměnily. V průběhu celého roku 2007 však byly patrné některé změny ve strukturách převaděčských organizací, kde již od roku 2004 přetrvává trend silného nárůstu migrantů z Číny. Toto je zřejmé z počtů cizinců zadržených po nedovoleném překročení státní hranice ČR, Rakouska, SRN, dále ze získaných poznatků o aktivitách asijských zločineckých uskupení na území ČR a Slovenska. Další znatelný nárůst byl zjištěn v oblasti ilegální migrace ze zemí arabského světa, kdy silně vzrostl počet Egypťanů a Iráčanů.
Způsob ilegálního převodu a pohybu uprchlíků přes území České republiky oproti roku 2006 doznal částečných změn. Hlavně ve způsobu přepravy migrantů a jejich vstupu na naše území. Opětovně vzrostl počet ilegálních převozů cizinců přes SH v nákladových prostorech dodávkových a nákladních vozidel, ložných plochách kamionů a v zavazadlových prostorech osobních automobilů (obdobný trend registrován již v roce 2005, kdy byly využívány technicky upravené zavazadlové prostory automobilů ke skrytému převozu osob).
Dále byl registrován narůstající počet legalizace pobytu cizinců za využití tzv. „fiktivních sňatků“, kdy cizinci za úplatu uzavírají manželství s občankami ČR či uznávají otcovství dítěte u české matky, čímž legalizují pobyt na území České republiky, kde někteří nadále zůstávají, část pak odchází do zemí EU.
Vyhodnocením poznatků bylo zjištěno zvýšení počtu převodů cizinců za využití pěšího převaděče přes tzv. „zelenou hranici“. Zločinecké organizace mění místa a lokality využívané k převodu cizinců přes státní hranici a v souvislosti s tím dochází ke změnám převaděčských tras.
Dle informací ŘSC a PP P ČR je zjištěn nárůst zadržených cizinců na výstupu z ČR, přičemž na vstupu do ČR je záchyt minimální. Tento trend odpovídá zmíněnému převozu migrantů do ČR pomocí nákladních vozidel. Obdobné poznatky jsou získávány od spolupracujících policejních složek PZ Slovenské republiky. Stejně tak lze pozorovat stále důkladnější a propracovanější konspiraci trestné činnosti převaděčských organizací, což je způsobeno „nabýváním zkušeností„ z dosud vedených trestních řízení proti těmto zločineckým organizacím.
Pracovníci 2. oddělení Odboru obchodu s lidmi ÚOOZ SKPV P ČR zjišťují signály a soustřeďují poznatky o páchání trestné činnosti obchodování s lidmi. Prověřují, rozpracovávají, odhalují pachatele a provádí s tím související úkony v trestním řízení. Převážně se jedná o trestnou činnost vymezenou zákonným ustanovením § 232a trestního zákona, trestnými činy souvisejícími se zneužíváním dětí včetně šíření dětské pornografie na Internetu a trestnou činností související s nedovoleným nakládáním s lidskými orgány a tkáněmi.
Především v oblasti obchodování s lidmi za účelem komerčního sexuálního zneužívání jsou aktivity skupin organizovaného zločinu trvale velmi rozsáhlé. Soustavně dochází k velmi výrazné globalizaci tohoto druhu trestné činnosti a s tím souvisí rovněž zdokonalování metod jejího páchání, způsobů konspirace, legalizace výnosů apod. V roce 2004 byly například zjištěny velmi výrazné aktivity vietnamské komunity v ČR v oblasti organizované prostituce. Tři z těchto případů byly již realizovány a jejich vyšetřování bylo již ukončeno. Další případ byl realizován počátkem prosince 2007. K problematice vietnamské komunity v ČR a jejího zapojení do trestné činnosti obchodování s lidmi jsou nadále rozpracovány a prověřovány další konkrétní poznatky a informace. Monitorovány jsou rovněž aktivity různých modelingových agentur, které se ve skutečnosti zabývají eskortními službami směřujícími prakticky do všech zemí světa. Na tomto úseku byl již jeden případ realizován a v červnu 2007 byl pravomocně odsouzen poslední z pachatelů.
V závěru roku 2005 byl pracovníky 2. oddělení Odboru obchodu s lidmi ÚOOZ SKPV P ČR realizován případ trestné činnosti nedovoleného nakládání s lidskými orgány a tkáněmi ve smyslu ustanovení § 209a TZ. Svým charakterem se jedná o první případ tohoto druhu, který byl na území ČR vyšetřován a ve kterém došlo ke sdělení obvinění konkrétním osobám. V tomto případě již bylo nařízeno a probíhá hlavní líčení. V současné době nelze prognózovat další vývoj v této oblasti trestné činnosti, je však více než pravděpodobné, že budou zjišťovány další podobné případy.
Trestná činnost spojená se zneužíváním dětí je v ČR jevem latentním a její pachatelé bývají nebo jsou převážně cizí státní příslušníci. I nadále dochází k šíření dětské pornografie na internetových stránkách. Odhalení a objasnění této závažné trestné činnosti komplikuje zejména anonymita a obtížná identifikace obchodníků s dětskou pornografií. Obchodování se ženami, popř. s dětmi se tradičně soustředí převážně do velkých měst a příhraničních regionů, kde je značné množství nočních erotických podniků a vysoká nezaměstnanost.
V poslední době je zaznamenán nárůst trestné činnosti, kterou organizují rómské zločinecké organizace. Jedná se o obchod s bílým masem, provozování erotických podniků a paděláním platebních karet, osobních dokladů a peněz. Této trestné činnosti se nedopouštění pouze na území ČR ale i v jiných státech (Norsko, Dánsko, SRN). Pronikání do těchto struktur je ztíženo především tím, že se jedná o rodinné klany.
Pracovníci 3. oddělení Odboru obchodu s lidmi a ilegální migrace ÚOOZ SKPV P ČR vyhledávají informace a soustřeďují poznatky o páchání trestné činnosti nelegálního zaměstnávání a jiných forem vykořisťování. Prověřují, rozpracovávají, odhalují pachatele a provádí související úkony v trestním řízení. Převážně se jedná § 232a trestního zákona a další trestné činy s touto trestnou činností související. V oblasti nelegální práce a jiných forem vykořisťování je Česká republika cílovou zemí pro osoby z bývalého Sovětského svazu, Rumunska, Bulharska, Vietnamu, Číny, Mongolska dalších asijských zemí. Pod záminkou práce s dobrým výdělkem jsou lidé získáváni na práci v ČR prostřednictvím organizovaných skupin, které jim zařídí legální vstup na území ČR. Po příjezdu do ČR jsou jim odebrány pasy a musí vykonávat podřadnou většinou fyzicky náročnou práci za minimální nebo žádný plat. Pracovní doba je patnáct a více hodin za den, sedm dní v týdnu. Lidé jsou k práci nuceni a je jim bráněno k odchodu zadlužováním, vyhrožováním, použitím fyzického násilí na nich samotných nebo jejich rodinách v zemích původu. Objasňování této trestné činnosti ztěžuje prorůstání zločineckých organizací do stání správy a dobrá informovanost o metodách a práci policie na nižších územních celcích. Na základě těchto znalostí se zločinecké skupiny dokáží tvářit jako seriozní zprostředkovatelské organizace, což znesnadňuje jejich odhalení.
Česká republika je dále tranzitní zemí a lidé jsou po zfalšování cestovních dokladů dopraveni do dalších zemí Evropské unie, kde jsou také vykořisťováni jako levná pracovní síla.

vytisknout  e-mailem