Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpráva o činnosti ÚOOZ za rok 2007

Tento materiál přináší tu část Zprávy o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKPV za rok 2007, kterou z taktického hlediska považujeme za možné zveřejnit. Jeho umístění na webové stránky našeho útvaru je snahou o zpřístupnění maximálního objemu informací o činnosti ÚOOZ široké veřejnosti.  

Na úseku obchodu se zbraněmi se zejména sledují a rozpracovávají zločinecká seskupení pachatelů nedovoleného obchodování se zbraněmi, střelivem, výbušninami a vojenským materiálem, včetně firem obchodujících s tímto materiálem zejména do zahraniční. Dále dochází k monitorování pachatelů nedovoleného obchodování s radioaktivními, chemickými, biologickými a ostatními vysoce nebezpečnými látkami a jejich přechovávání. Soustřeďují se podklady pro trestně právní postih i rozložení zločineckých seskupení této trestné činnosti. Specialisté na tuto problematiku zabezpečují odborné proškolení a výcvik v problematice radioaktivních a nebezpečných látek určených policistů včetně zabezpečení speciálních ochranných pomůcek a dozimetrické techniky.
Přetrvává trend rozpracovávání hlavně právnických osob, které se podílejí na obchodování s vojenským materiálem. Rozpracování organizovaných skupin však neustále naráží na nekvalitní právní normy, které upravují tuto problematiku. Jsou nepřesné a někdy umožňují různý výklad (jedná se hlavně o zák. č. 38/1994 Sb. o zahraničním obchodu s vojenským materiálem). Stejně jako v loňském roce byly často řešeny situace, kdy státní zástupci, kteří dozorují rozpracované případy, mají velké problémy s jejich právní kvalifikací. Tato skutečnost však není míněna jako kritika státních zástupců, jedná se spíše o konstatování faktu. Naopak u některých státních zástupců, kteří danou problematiku řeší, je vidět výrazný posun a zlepšení při posuzování konkrétních případů.
Je nezpochybnitelné, že cílem operativní činnosti odboru je získání takových informací, aby se podařilo zmapovat co nejvíce subjektů, které se ve zbraňové problematice pohybují. Jedná se jak o právnické, tak fyzické osoby. 
První oddělení zbraní a výbušnin se nadále zaměřuje především na operativní rozpracovávání subjektů, které se přímo podílejí na obchodování, výrobě a znehodnocování zbraní a vojenského materiálu. Dále na nákupu zbraní ze státních organizací za účelem jejich dalšího použití, delaborace a zpracování vojenského materiálu a střeliva s následnou distribucí do obchodní sítě.
Opakovaně se potvrzuje trend, kdy prodejci zbraní, ať už se jedná o právnické či fyzické osoby, mají úzké kontakty a vazby na orgány státní správy, v jejichž kompetenci je rozhodování o vydání povolení k obchodování s uvedeným materiálem. Rovněž v problematice znehodnocování zbraní pokračuje stav, kdy ze strany Policie ČR prakticky neexistuje řádná kontrola nad tím, jakým způsobem jsou znehodnoceny. Firmy ve větší míře provádějí znehodnocení zbraní tak, že je lze jednoduchou úpravou přivést do plně funkčního stavu. V některých případech tyto firmy vydají pouze potvrzení o znehodnocení zbraně, ve skutečnosti je však zbraň plně funkční. To bylo potvrzeno realizacemi případů, které provedli pracovníci zdejší součásti. Bylo zjištěno, že na oficiálním trhu jsou volně dostupné zbraně, které nejsou znehodnocené danými technologickými postupy.
K uvedené problematice probíhají jednání za účasti MV ČR OBP, P ČR ŘSSČ PP ČR a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, jenž je podřízen MPO ČR. Tato jednání musí jednoznačně směřovat ke zpřísnění podmínek při znehodnocování zbraní a delaboraci munice. Nejedná se o technologické postupy, neboť tyto jsou podle našeho názoru zcela dostačující. Jedná se o změnu, případně úpravu právních norem, které tuto problematiku řeší. Zde můžeme konstatovat, že v novele trestního zákona, který bude vládou ČR předložen do Parlamentu, jsou již některé změny a úpravy navrženy. Na návrzích se v připomínkové řízení podíleli pracovníci našeho odboru. Tato trestná činnost je páchána ve značné míře latentně. Profesionální úroveň pachatelů značně ztěžuje odhalování konkrétních případů.
V oblasti obchodování s výbušninami a výroby nástražných výbušných systémů (dále jen NVS) můžeme po několik let konstatovat takřka setrvalý stav. Obchodováním s trhavinami se zabývají osoby, které ji chtějí použít při výrobě NVS, tudíž pro trestnou činnost násilného charakteru (vydírání, vraždy apod.).
Nepotvrdilo se, že by na českém černém trhu docházelo ke zvýšení poptávky po výbušninách či obdobných materiálech. Rovněž nebyly potvrzeny konkrétní případy, které by směřovaly ke spáchání teroristického útoku za použití výbušniny. V námi získaných poznatcích je patrný trend, kdy uvedená trestná činnost spočívá v nákupu trhaviny od osob, které k ní mají přístup a poté je snaha toto zboží dopravit mimo území ČR. Zde je nutné uvést, že licence na dovoz průmyslových výbušnin od května 2004 uděluje pouze Nejvyšší báňský úřad a tyto výbušniny jsou srovnatelné s vojenskými. Při prověřování bylo zjištěno, že se v daných případech jedná hlavně o osoby, které se zabývají různými pyrotechnickými pracemi a o osoby, které mají vazbu na místa, kde jsou trhaviny uskladněny. Nic nenasvědčuje tomu, že by trhaviny byly rozkrádány v podnicích, které se zabývají výrobou trhavin. Hlavní motivací osob, které se zabývají touto trestnou činností, je značný finanční zisk.
Druhé oddělení Odboru obchodu se zbraněmi se zabývá problematikou nelegálního obchodování s látkami CBRN (Chemical, Biological, Radioactiv, Nuclear materials). Z důvodu úzkého okruhu osob, které se touto činností zabývají, má tato trestná činnost kolísající intenzitu. Operativní činností zjišťujeme oblasti nelegálního prodeje, poptávky a definujeme kriminogenní faktory na území České republiky. Pro vyšší kvalitu práce nám chybí potřebné technické vybavení, které by umožnilo orientační zkoušky při prověřování pravosti nabízených látek. Na poli odhalování nelegálního obchodování s biologickými a chemickými látkami jsme ve fázi budování odbornosti formou školení odpovědných pracovníků ve spolupráci se SÚJCHBO.

vytisknout  e-mailem