Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů při plnění úkolů Policie České republiky

(informace je uveřejňována pro plnění povinnosti stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů) 

Policie České republiky zpracovává osobní údaje pro plnění úkolů stanovených jí zákony, v případech, kdy tak zákon stanoví nebo pokud je to třeba k uplatnění práv a plnění povinností vyplývajících pro Policii České republiky ze zákonů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

plk. JUDr. Ladislav Adámek
Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7
telefon: 974 835 775
e-mail: pp.sou@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

1. Zpracování osobních údajů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, při odhalování přestupků a při pátrání po osobách a věcech
a)      Právní titul
Základním právním titulem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (zejména §§ 2, 60, 79, obecně pak je režim zpracování osobních údajů upraven zejména v hlavě X.).
Dalšími zákony, které opravňují Policii České republiky zpracovávat osobní údaje jsou např.
-          zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů,
-          zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.
Právním titulem jsou i Parlamentem schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána.
Policie České republiky zpracovává osobní údaje bez souhlasu i se souhlasem subjektu údajů.
b)      Účel   
Účelem těchto zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, při odhalování a projednávání přestupků a při pátrání po osobách a věcech, příp. dalších úkolů s nimi souvisejících. Zpracování osobních údajů slouží zejména
 • k zajištění přehledu o událostech na území a o účasti osob na nich,
 • pro koordinaci činností Policie České republiky,
 • pro předcházení, prověřování, odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti, včetně typování pachatelů trestné činnosti a provádění kriminalistických analýz,
 • pro provádění a dokumentování trestního a přestupkového řízení,
 • pro pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,
 • k provádění identifikace osob,
 • pro dokumentování činnosti a úkonů Policie České republiky při plnění úkolů na úseku zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně dokumentování prováděných kontrol osob a vozidel a dalších úkonů.
c)      Kategorie subjektů údajů
Policie České republiky zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Policie České republiky.
Při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů jsou zpracovávány údaje o oznamovatelích, poškozených, prověřovaných, podezřelých, obviněných a dalších účastnících trestního řízení, příp. dalších osobách, které mají nebo mohou mít vazbu na prováděné trestní řízení nebo trestní věc. V podobném rozsahu jsou zpracovávány údaje při odhalování a projednávání přestupků. 
Policie České republiky je oprávněna u osob obviněných ze spáchání úmyslného trestného činu nebo u osob, kterým bylo sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, u osob, jimž bylo uloženo ochranné léčení nebo u osob nalezených, po nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, provádět úkony k získání údajů umožňujících jejich budoucí identifikaci.
Při pátrání po osobách a věcech jsou zpracovávány osobní údaje osob, po nichž se pátrá, osobní údaje poškozených v případě pátrání po věcech a osobní údaje osob kontaktních.
Při plnění úkolů na úseku zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti obecně Policie České republiky zpracovává osobní údaje osob, vůči nimž byl prováděn úkon nebo kterých se týkala činnost Policie České republiky.
d)     Kategorie osobních údajů
Policie České republiky zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Policie České republiky.
Jsou zpracovávány osobní údaje
 • identifikační a kontaktní (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a telefony)
 • popisné (např. údaje k jednotlivým událostem, trestním a přestupkovým věcem a osobám na nich zúčastněných, fotografie) 
 • ransakční (údaje vzniklé činností Policie České republiky, např. obrazové a zvukové záznamy o úkonech, údaje o zpřístupňování osobních údajů),
 • citlivé údaje (biometrické, daktyloskopické otisky).
e)      Doba uchovávání osobních údajů
Policie České republiky uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Policie České republiky.
Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, příp. jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů Policie České republiky.
Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, příp. s přihlédnutím k dalším kritériím (např. podle trestní sazby stanovené v trestním zákoně, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoně, skartační doby).
2.  Zpracování osobních údajů pro plnění úkolů na úseku státní správy
a)      Právní titul
Obecným právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou ustanovení §§ 2, 60 a 79 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
Právní titul pro konkrétní zpracování osobních údajů je pak obsažen ve zvláštních zákonech upravujících výkon státní správy, k jejímuž zajištění je zpracování osobních údajů prováděno. Jedná se např. o
 • zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu),
 • zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb. , o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb. , o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. , a zákona č. 368/1992 Sb. , o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních),
 • zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem),
 • zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů.
b)      Účel
Účelem těchto zpracování osobních údajů je zajištění činností na jednotlivých úsecích státní správy, kde plní Policie České republiky úkoly.
Policie České republiky vykonává státní správu a plní úkoly zejména na úseku zbraní a střeliva, na úseku vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, na úseku azylového řízení nebo doplňkové ochrany cizinců a na úseku dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikací.
c)      Kategorie subjektů údajů
Policie České republiky zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Policie České republiky.
      Kategorie subjektů údajů jsou zpravidla stanoveny zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují. Jedná se především o osoby, vůči nimž nebo na základě jejichž žádosti je vykonáván úkon nebo činnost státní správy nebo o osoby, jejichž činnost s výkonem státní správy souvisí.
     Jsou zpracovávány osobní údaje zejména
 • cizinců vstupujících a pobývajících na území České republiky, včetně cizinců jejichž pobyt na území České republiky je nežádoucí,
 • cizinců, kteří požádali o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky nebo kterým byl poskytnut azyl nebo doplňková ochrana a o místech jejich pobytu na území České republiky,
 • držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí,
 • účastníků dopravních nehod a svědků,
 • provozovatelů vozidel či jiných osob, které mohou přispět k objasnění přestupku.                 
d)     Kategorie osobních údajů
Policie České republiky zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Policie České republiky.
       Kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou stanoveny zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují. Jedná se především o identifikační údaje osoby, vůči níž nebo na základě jejíž žádosti je vykonáván úkon nebo činnost státní správy a údaje s tímto úkonem nebo činností související. Zpracovávány jsou zpravidla osobní údaje uváděné v žádostech subjektu údajů.
 
e)      Doba uchování osobních údajů
Policie České republiky uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolu Policie České republiky.
Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty.
      Doba uchování zpracovávaných osobních údajů je stanovena zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují nebo z nich vyplývá.“

vytisknout  e-mailem