Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

Následující informace jsou uveřejňovány za účelem plnění povinnosti stanovené zejména v čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb. 

  • Základní informace
  • Zpracování osobních údajů pro trestněprávní účely
  • Zpracování osobních údajů podle GDPR
  • Stálé automatické technické systémy
  • Práva subjektů údajů (včetně SIS a VIS)

Základní informace

Policie České republiky (dále jen „policie“) zpracovává osobní údaje za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Policie dále zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy zejména za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena.

Při zpracování osobních údajů policií nedochází k automatizovanému rozhodování.

Správce a spravující orgán - Policie České republiky

Kontaktní údaje:

Policejní prezidium České republiky
adresa: Strojnická 27, 170 89 Praha 7
telefon: 974 811 111
elektronická adresa podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
ID datové schránky: gs9ai55
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (v souladu s čl. 37 GDPR a § 79a odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů):

plk. JUDr. Ladislav Adámek
adresa: Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27 (P.O.BOX 62/K-SOU), 170 89 Praha 7
telefon: 974 835 775
elektronická adresa podatelny: epodatelna.policie@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí dohled nad zpracováním osobních údajů policií a plní úkoly stanovené v čl. 39 GDPR a § 79a odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb.

Zpracování osobních údajů pro trestněprávní účely

Zpracování osobních údajů při předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

Právní titul
Základním právním titulem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), zejména §§ 2, 60, 79, obecně pak je režim zpracování osobních údajů upraven zejména v zákoně č. 273/2008 Sb. a v hlavě III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Ve vztahu k GDPR je nutné upozornit, že podle čl. 2 odst. 2 písm. d) GDPR se toto nařízení nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Dalšími zákony, které opravňují policii zpracovávat osobní údaje, jsou např.

  • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
  • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci.

Právním titulem jsou i Parlamentem České republiky schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a příslušné právní předpisy Evropské unie.

Účel  
Účelem těchto zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, při odhalování a projednávání přestupků a při pátrání po osobách a věcech, příp. dalších úkolů s nimi souvisejících. Zpracování osobních údajů slouží zejména k zajištění přehledu o událostech na území a o účasti osob na nich, pro koordinaci činností policie, pro předcházení, prověřování, odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti, včetně typování pachatelů trestné činnosti a provádění kriminalistických analýz, pro provádění a dokumentování trestního a přestupkového řízení, pro pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, k provádění identifikace osob, pro dokumentování činnosti a úkonů policie při plnění úkolů na úseku zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně dokumentování prováděných kontrol osob a vozidel a dalších úkonů.

Kategorie subjektů údajů
Policie zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů jsou zpracovávány údaje o oznamovatelích, poškozených, prověřovaných, podezřelých, obviněných a dalších účastnících trestního řízení, příp. dalších osobách, které mají nebo mohou mít vazbu na prováděné trestní řízení nebo trestní věc. V podobném rozsahu jsou zpracovávány údaje při odhalování a projednávání přestupků.

Policie je oprávněna u osob obviněných ze spáchání úmyslného trestného činu nebo u osob, kterým bylo sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, u osob, jimž bylo uloženo ochranné léčení nebo u osob nalezených, po nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, provádět úkony k získání údajů umožňujících jejich budoucí identifikaci.

Při pátrání po osobách a věcech jsou zpracovávány osobní údaje osob, po nichž se pátrá, osobní údaje poškozených v případě pátrání po věcech a osobní údaje osob kontaktních.

Při plnění úkolů na úseku zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti obecně policie zpracovává osobní údaje osob, vůči nimž byl prováděn úkon nebo kterých se týkala činnost policie.

Kategorie osobních údajů
Policie zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Jsou zpracovávány osobní údaje identifikační a kontaktní (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a telefony), popisné (např. údaje k jednotlivým událostem, trestním a přestupkovým věcem a osobám na nich zúčastněných, fotografie), transakční (údaje vzniklé činností policie, např. obrazové a zvukové záznamy o úkonech, údaje o zpřístupňování osobních údajů), zvláštní kategorie osobních údajů (biometrické, daktyloskopické otisky).

Doba uchovávání osobních údajů
Policie uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, příp. jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů policie.

Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, příp. s přihlédnutím k dalším kritériím (např. podle trestní sazby stanovené v trestním zákoně, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoně, skartační doby).

Zpracování osobních údajů podle GDPR

Zpracování osobních údajů prováděná za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena.

Právní titul
Policie zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a písm. e) GDPR za účelem splnění právní povinnosti, která se na policii vztahuje, a splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je policie pověřena. Obecným právním titulem pro zpracování osobních údajů jsou ustanovení §§ 2, 60 a 79 zákona č. 273/2008 Sb. Konkrétním právním titulem jsou speciální zákonná ustanovení, zejména zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a zákona č. 119/2002 Sb., střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních).

Účel
Účelem těchto zpracování osobních údajů je zajištění činností na jednotlivých úsecích státní správy, kde plní policie úkoly, a to zejména na úseku zbraní a střeliva, na úseku vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, na úseku azylového řízení nebo doplňkové ochrany cizinců.

Kategorie subjektů údajů
Policie zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie. Kategorie subjektů údajů jsou zpravidla stanoveny zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují. Jedná se především o osoby, vůči nimž nebo na základě jejichž žádosti je vykonáván úkon nebo činnost státní správy nebo o osoby, jejichž činnost s výkonem státní správy souvisí.

Jsou zpracovávány osobní údaje zejména cizinců vstupujících a pobývajících na území České republiky, držitelů zbrojních průkazů a zbrojních licencí.                

Kategorie osobních údajů
Policie zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou stanoveny zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují. Jedná se především o identifikační údaje osoby, vůči níž nebo na základě jejíž žádosti je vykonáván úkon nebo činnost státní správy a údaje s tímto úkonem nebo činností související. Zpracovávány jsou zpravidla osobní údaje uváděné v žádostech subjektů údajů.

Doba uchovávání osobních údajů
Policie uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění jejích úkolů. Doba uchování zpracovávaných osobních údajů je zpravidla stanovena zákony, které konkrétní zpracování osobních údajů ukládají nebo umožňují nebo z nich vyplývá.

Stálé automatické technické systémy

V souladu s § 62 zákona č. 273/2008 Sb. může policie, je-li to nezbytné pro plnění jejích úkolů, pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy osob a věcí nacházejících se na místech veřejně přístupných a zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu úkonu. Jsou-li k takovému pořizování záznamů zřízeny stálé automatické technické systémy, policie informace o zřízení takových systémů vhodným způsobem uveřejní.

Policie provozuje automatické systémy pro pořizování obrazových záznamů v prostoru bezprostředního okolí objektů zastupitelských úřadů, sídelních objektů ústavních institucí a vládou určených objektů zvláštního významu a dále v místech veřejně přístupných pro účely pátrání po osobách a věcech.

Policie za účelem ochrany svého majetku monitoruje stálými kamerovými systémy bezprostřední okolí vlastních objektů.

Policie za účelem ochrany veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a plnění dalších úkolů na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti monitoruje stálými kamerovými systémy vybraná veřejná prostranství, dopravní komunikace a dopravní uzly.

Práva subjektů údajů (včetně SIS a VIS)

vytisknout  e-mailem