Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zpracování osobních údajů Policií České republiky

Následující informace jsou uveřejňovány za účelem plnění povinnosti stanovené zejména v čl. 13 a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) v souladu s § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“) a v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 110/2019 Sb. 

Zpracování osobních údajů při předcházení, vyhledávání a odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech.

Právní titul
Základním právním titulem pro zpracování osobních údajů je zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon č. 273/2008 Sb.“), zejména §§ 2, 60, 79, obecně pak je režim zpracování osobních údajů upraven zejména v zákoně č. 273/2008 Sb. a v hlavě III zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Ve vztahu k GDPR je nutné upozornit, že podle čl. 2 odst. 2 písm. d) GDPR se toto nařízení nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení.

Dalšími zákony, které opravňují policii zpracovávat osobní údaje, jsou např.

  • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád,
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů,
  • zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,
  • zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci.

Právním titulem jsou i Parlamentem České republiky schválené, ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká republika vázána, a příslušné právní předpisy Evropské unie.

Účel  
Účelem těchto zpracování osobních údajů je shromažďování, vyhodnocování, analyzování, uchovávání a využívání osobních údajů, jež jsou nutné pro plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, při odhalování a projednávání přestupků a při pátrání po osobách a věcech, příp. dalších úkolů s nimi souvisejících. Zpracování osobních údajů slouží zejména k zajištění přehledu o událostech na území a o účasti osob na nich, pro koordinaci činností policie, pro předcházení, prověřování, odhalování, objasňování a vyšetřování trestné činnosti, včetně typování pachatelů trestné činnosti a provádění kriminalistických analýz, pro provádění a dokumentování trestního a přestupkového řízení, pro pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách, k provádění identifikace osob, pro dokumentování činnosti a úkonů policie při plnění úkolů na úseku zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně dokumentování prováděných kontrol osob a vozidel a dalších úkonů.

Kategorie subjektů údajů
Policie zpracovává údaje osob, jejichž osobní údaje jsou potřebné pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů jsou zpracovávány údaje o oznamovatelích, poškozených, prověřovaných, podezřelých, obviněných a dalších účastnících trestního řízení, příp. dalších osobách, které mají nebo mohou mít vazbu na prováděné trestní řízení nebo trestní věc. V podobném rozsahu jsou zpracovávány údaje při odhalování a projednávání přestupků.

Policie je oprávněna u osob obviněných ze spáchání úmyslného trestného činu nebo u osob, kterým bylo sděleno podezření pro spáchání takového trestného činu, u osob ve výkonu trestu odnětí svobody za spáchání úmyslného trestného činu, u osob, jimž bylo uloženo ochranné léčení nebo u osob nalezených, po nichž bylo vyhlášeno pátrání a které nemají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, provádět úkony k získání údajů umožňujících jejich budoucí identifikaci.

Při pátrání po osobách a věcech jsou zpracovávány osobní údaje osob, po nichž se pátrá, osobní údaje poškozených v případě pátrání po věcech a osobní údaje osob kontaktních.

Při plnění úkolů na úseku zajišťování bezpečnosti České republiky, veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti obecně policie zpracovává osobní údaje osob, vůči nimž byl prováděn úkon nebo kterých se týkala činnost policie.

Kategorie osobních údajů
Policie zpracovává osobní údaje v rozsahu potřebném pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Jsou zpracovávány osobní údaje identifikační a kontaktní (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a telefony), popisné (např. údaje k jednotlivým událostem, trestním a přestupkovým věcem a osobám na nich zúčastněných, fotografie), transakční (údaje vzniklé činností policie, např. obrazové a zvukové záznamy o úkonech, údaje o zpřístupňování osobních údajů), zvláštní kategorie osobních údajů (biometrické, daktyloskopické otisky).

Doba uchovávání osobních údajů
Policie uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nutná pro naplnění konkrétního účelu nebo pro plnění úkolů policie.

Podle účelu zpracování osobních údajů jsou vnitřními předpisy stanoveny ke zpracovávaným osobním údajům tzv. uschovací lhůty, příp. jsou stanoveny lhůty, v nichž musí dojít k prověření, zda jsou údaje nadále potřebné pro plnění úkolů policie.

Uschovací lhůty se stanovují s ohledem na účel konkrétního zpracování osobních údajů, příp. s přihlédnutím k dalším kritériím (např. podle trestní sazby stanovené v trestním zákoně, podle způsobu ukončení trestní věci, s ohledem na promlčecí doby stanovené v trestním zákoně, skartační doby).

vytisknout  e-mailem