Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zločiny z nenávisti

Žadatelka se domáhala poskytnutí následujících informací: 

1. Má policie ČR statistiky, ve kterých jsou zaznamenávány počty zločinů z nenávisti? Kde je možné tyto statistiky získat?
2. Existuje nějaký specializovaný útvar, který se na vyšetřování zločinů z nenávisti zaměřuje? Případně, na jaké kontakty se můžeme obrátit na Krajských ředitelství policie? Existuje na nich policista, který se věnuje této problematice:
3. Věnuje se Policie ČR vzdělávání svých zaměstnanců v oblasti prevence a vyšetřování  zločinů z nenávisti? Jakou formou toto vzdělávání probíhá a kdo ho realizuje?

Policie České republiky poskytla žadatelce následující informace:

1. Statistiku trestných činů motivovaných rasovou, národnostní, náboženskou nebo jinou nesnášenlivostí naleznete v příloze. Je však třeba zdůraznit, že  jednotlivé delikty byly do této statistiky zařazeny na základě prvotních poznatků policejních orgánů a v dalším průběhu trestního řízení se v jednotlivých případech motiv nemusel potvrdit nebo se ho nepodařilo prokázat. Skoro polovinu všech případů zařazených do této statistiky (85 ze 175) tvoří jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu podle § 403 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku – Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka.

2. Specializovaným útvarem je v současné době Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV (od 1. 8. 2016 Národní centrála proti organizovanému zločinu). V rámci krajských ředitelství policie jsou zařazeni policisté, kteří se specializují na tuto problematiku (obecně extremismus). Lze se obrátit na jednotlivá krajská ředitelství policie, na vedoucí odborů obecné kriminality SKPV.

3. Vzdělávání policistů v této problematice se věnuje Úvar policejního vzdělávání a služební přípravy Policejního prezidia České republiky.

- Prvotní vzdělávání související s touto problematikou je realizováno pro policisty v průběhu základní odborné přípravy, kde se objevuje v oblastech základních lidských práv, policejní etiky a integrity a modulu extremismu.
- V rámci dalšího odborného vzdělávání jsou realizovány odborné kurzy zaměřené na terorismus, extremismus a radikalismus, kde je Vámi uváděná problematika integrována do všech uvedených kurzů. Tato problematika se prolíná i realizovanými kurzy multikultury a komunikace, stejně jako vzděláváním v oblasti menšin. Tuto problematiku můžeme nalézt například ve třech částech specializačního kurzu „Výcvik specialistů SKPV na problematiku extremismu“.
- V poslední rovině je to účast příslušníků Policie České republiky na zahraničním vzdělávání (každoroční kurz zaměřený na problematiku zločinů z nenávisti organizovaný evropskou agenturou pro policejní vzdělávání CEPOL), účast zástupců Policie České republiky na mezinárodních projektech, jejichž výsledky jsou implementovány do policejního vzdělávání.
- Dále uvádíme, že Policie České republiky spolupracuje na projektu „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“, jehož realizátorem je Úřad vlády (Agentura pro sociální začleňování). V rámci tohoto projektu jsou proškolováni policisté v jednotlivých krajích, vzniknou učební a metodické materiály, které budou určeny pro další vzdělávání policistů.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 22. 8. 2016

vytisknout  e-mailem