Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Životnost automobilů v policejním provedení

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací. 

 

Otázka č. 1:

Jaká je zbývající předpokládaná životnost v současnosti osobních automobilů v Policejním provedení využívaných v rámci Policie České republiky?

Otázka č. 2:

Kolik osobních automobilů v Policejním provedení v rámci Policie České republiky již potřebuje obměnu/výměnu pro svůj technický stav, překročení předpokládané doby životnosti, překročení předpokládané doby obměny anebo z jiných důvodů?

Otázka č. 3:

Jaká je předpokládaná doba obměny osobních automobilů v Policejním provedení dle otázky č. 2 výše v rámci Policie České republiky (tj. v jakém časovém horizontu by mělo dojít k výměně těchto automobilů za nové)?

Otázka č. 4:

Dodává osobní automobily v Policejním provedení pro potřeby Policie České republiky v současné době i odlišný dodavatel, než je společnost Hyundai? Pokud ano, na základě jaké smlouvy a veřejné zakázky k takovému dochází, o jaké dodavatele se jedná a jaká je cena těchto vozidel bez DPH u jednotlivých dodavatelů.

Otázka č. 5:

Dle znění informací uvedených na profilu Ministerstva vnitra k veřejné zakázce s názvem „Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel – limuzín pro období let 2015-2017“, číslo zakázky: 510213, sp. Zn. MV-45389/VZ-2015 došlo k ukončení plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky k 15. 5. 2017. V registru smluv je však dostupná dílčí kupní smlouva uzavřená dne 29. 5. 2017 Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje odkazující na předmětnou zakázku.

  • Byla rámcová smlouva uzavřená na základě veřejné zakázky dle tohoto bodu skutečně ukončena k 15. 5. 2017, nebo trvá dále?
  • Pokud trvá dále, lze nadále přijímat objednávky (uzavřít dílčí kupní smlouvy)?
  • Pokud trvá dále, kdy se předpokládá ukončení předmětné rámcové smlouvy (časově popř. věcně)?

Otázka č. 6:

Dle znění informací uvedených na profilu Ministerstva vnitra k veřejné zakázce s názvem „Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel pro období let 2016-2018“, číslo zakázky: 668190, sp. zn. MV-86805/VZ-2016 došlo k ukončení plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky k 15. 5. 2017. V registru smluv je však dostupná dílčí kupní smlouva odkazující na předmětnou zakázku uzavřená krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje dne 27. 6. 2017.

  • Byla rámcová smlouva uzavřená na základě veřejné zakázky dle tohoto bodu skutečně ukončena k 15. 5. 2017, nebo trvá dále?
  • Pokud trvá dále, lze nadále přijímat objednávky (uzavřít dílčí kupní smlouvy)?
  • Pokud trvá dále, kdy se předpokládá ukončení předmětné rámcové smlouvy (časově popř. věcně)?

Otázka č. 7:

Dle znění informací uvedených na profilu Ministerstva vnitra k veřejné zakázce s názvem „Rámcová smlouva na dodávky osobních vozidel  kategorie M1-mikrobusy pro období let 2016-2018“, číslo zakázky: 633822, sp. zn. MV-28873/VZ-2016 došlo k ukončení plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky k 15. 5. 2017. Podle podmínek uvedených v příslušné rámcové smlouvě by však tato měla stále ještě trvat.

  • Byla rámcová smlouva uzavřená na základě veřejné zakázky dle tohoto bodu skutečně ukončena k 15. 5. 2017, nebo trvá dále?
  • Pokud trvá dále, lze nadále přijímat objednávky (uzavřít dílčí kupní smlouvy)?
  • Pokud trvá dále, kdy se předpokládá ukončení předmětné rámcové smlouvy (časově popř. věcně)?

Otázka č. 8:

Nastal v posledních 10 letech případ, kdy by v případě rámcové smlouvy na dodávku jakýchkoli vozidel pro Policii České republiky (dodávka více než 30 vozidel) byla procentuální realizace (poměr předpokládaného maximálního počtu automobilů a skutečně objednaného počtu automobilů) nižší než 15%? Pokud ano, o jaký případ šlo, jaká byla procentuální realizace dané rámcové smlouvy az jakého důvodu bylo čerpání pouze v dané výši (např. předčasné ukončení pro porušení povinností dodavatele apod.)?

Otázka č. 9:

Jaká byla/je procentuální realizace (poměr předpokládaného počtu automobilů a skutečně objednaného počtu automobilů) dle rámcových smluv na dodávku osobních automobilů v Policejním provedení pro Policii České republiky, sjednaných na dodávku více než 100 vozidel, za posledních 10 let?“

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předmětnou žádost posoudila a v souladu s § 12 zákona č. 106/1999 Sb. po vyloučení těch informací, u nichž to stanovuje zákon, poskytla žadateli následující informace:

K otázce č. 1:

Limity životnosti služebních dopravních prostředků jsou stanoveny pokynem ředitele odboru správy majetku Ministerstva vnitra č. 2/2004, kterým se stanoví kontrolní normy provozu pro služební dopravní prostředky. Příloha č. 2 tohoto pokynu stanovuje orientační normy proběhu kilometrů a limity životnosti  služebních dopravních prostředků. Doporučené limityjsou stanoveny následovně:

- Automobil osobní silniční: 7 let, resp. 220 000 km, podle toho, co nastane dříve

- Automobil osobní terénní: 7 let, resp. 170 000 km, podle toho, co nastane dříve

Nutnost obměny se přitom u každého služebního dopravního prostředku posuzuje individuálně. Doporučené limity životnosti a normy proběhu kilometrů jsou pouze orientačním ukazatelem. Splněním těchto norem nevzniká nárok na obměnu a ani nejsou důvodem pro vyřazení služebních dopravních prostředků. Zbývající předpokládaná životnost v současnosti využívaných osobních automobilů v policejním provedení (kromě životnosti vozidel již určených na obměnu v letošním roce viz odpověď č. 2) se u Policie České republiky pohybuje od 1 do 6 let.

K otázce č. 2:

Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu, byla u Policie České republiky identifikována potřeba obměny v počtu 119 ks osobních automobilů v policejním provedení.

K otázce č. 4:

V současné době není u Policie České republiky uzavřen žádný jiný smluvní vztah na pořízení osobních automobilů v policejním provedení.

K otázce č. 5:

Policejní prezidium České republiky není smluvní stranou „Rámcové smlouvy na dodávky osobních vozidel – limuzín pro období let 2015 – 2017“, číslo zakázky: 510213, sp. Zn. MV-45389/VZ-2015. Zadavatelem této smlouvy je Ministerstvo vnitra České republiky. Policejní prezidium České republiky požadovanou informací nedisponuje.

K otázce č. 6:

Policejní prezidium České republiky není smluvní stranou „Rámcové smlouvy na dodávky osobních vozidel – limuzín pro období let 2016 – 2018“, číslo zakázky: 668190, sp. zn. MV-56805/VZ-2016. Zadavatelem této smlouvy je Ministerstvo vnitra České republiky. Policejní prezidium České republiky požadovanou informací nedisponuje.

K otázce č. 7:

Policejní prezidium České republiky není smluvní stranou „Rámcové smlouvy na dodávky osobních vozidel kategorie M1 – mikrobusy pro období let 2016 – 2018“, číslo zakázky: 633822, sp. zn. MV-28873/VZ-2016. Zadavatelem této smlouvy je Ministerstvo vnitra České republiky. Policejní prezidium České republiky požadovanou informací nedisponuje.

K otázce č. 8:

Ne, k takovému případu v minulosti nedošlo.

K otázce č. 9:

V posledních 10 letech byla ze strany Policejního prezidia České republiky pro potřeby Policie České republiky uzavřena pouze jedna rámcová smlouva na dodávky policejních vozidel v počtu vyšším než 100 ks vozidel (mimo současné smlouvy uzavřené s firmou Hyundai Motor Czech s. r. o.), a to se 100 % čerpáním.

Ve vztahu k vyloučeným informacím, tedy k „otázce č. 3“, povinný subjekt zároveň vydal rozhodnutí o částečném odmítnutí předmětné žádosti o informace.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 14. 9. 2017

vytisknout  e-mailem