Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základnové převodní stanice (BTS)

Žadatel se domáhal informací ohledně hromadného sběru údajů z BTS v místě spáchání trestného činu. Konkrétně uvedl: 

 

„Pokud dojde v určité oblasti k závažnému trestnému činu, užívají policejní orgány celého světa metodu zvanou angl. Cell Tower Dump. Od mobilních operátorů jsou vyžádány údaje všech mobilních telefonů, které se v určitém časovém rozsahu zdržovaly v blízkosti BTS zájmové oblasti.
 
V této souvislosti se žadatel konkrétně domáhal odpovědí na následující otázky:
 1. Jaké právní předpisy (vč. interních) upravují hromadný sběr dat PČR z BTS na území ČR?
 2. Jaké konkrétní informace jsou od mobilních operátorů vyžadovány?
 3. Jakým způsobem je omezen sběr dat, aby mezi nimi bylo co nejméně nevinných občanů?
 4. Co se děje s daty nevinných občanů, když dojde k identifikaci zájmových/hledaných osob nebo omezení jejich okruhu? Jsou skartovány/uchovávány a jak?
 5. Jaké je časové rozpětí, ze kterého jsou od operátorů data vyžadována? Např. pokud dojde k TČ přesně v poledne, vyžádá si policejní orgán data z období mezi 10 a 14 hodinou, tj. -/+ 2 hodiny?
 6. Jak je zamezeno zneužití dat?
 7. Jsou občané, jejichž data byla sesbírána, o sběru informováni?
 8. Uveďte, prosím, statistiky používání metody za posledních 10 let (po jednotlivých letech) podle jednotlivých útvarů PČR, podle jednotlivých mobilních operátorů a počty lidí, jejichž data byla při sběru získána. A uveďte, kolik trestných činů pomohla metoda objasnit.
 
Policie České poskytla žadateli následující informace:
 1. Český právní řád nezná pojem "hromadný sběr dat z BTS". Policie České republiky žádný sběr dat z BTS neprovádí, pouze v jednotlivých případech vyžaduje od operátorů konkrétní informace o telekomunikačním provozu, který je prostřednictvím určité BTS uskutečněn.
  Operátoři na základě povinnosti, kterou jim stanoví § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 127/2005“) Sb. uchovávají po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování jejich veřejných komunikačních sítí a při poskytování jejich veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.
  Policie České republiky může tyto údaje vyžádat od operátora pouze pro potřeby trestního řízení za podmínek stanovených v § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 141/1961 Sb.“). K provedení takového úkonu je v každém případě nezbytný příkaz soudce vydaný na návrh státního zástupce podle § 88a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. 
 2. Rozsah ukládaných údajů stanoví § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů (dále jen „vyhláška č. 357/2012 Sb.“) Pro mobilní sítě to jsou: telefonní číslo volajícího a volaného, telefonní čísla, která se zúčastnila konferenčního volání, datum a čas zahájení komunikace, délka komunikace, datum a čas odeslání textové zprávy SMS, použitá telefonní služba, stav komunikace, identifikátor IMSI volajícího a volaného, identifikátor mobilního přístroje volajícího a volaného, datum a čas odeslání multimediální zprávy MMS, označení základnové stanice Start a základnové stanice Stop, případné doplňující údaje. Z těchto údajů je možné ztotožnit volání uskutečněná v daném časovém období přes danou BTS.
 3. Jediným způsobem, jak omezit množství zpracovávaných údajů, je stanovit co nejkratší časové rozpětí, za které jsou vyžádány. Prakticky není možné předem stanovit další omezující kritéria, neboť k tomu nebývají k dispozici žádné konkrétní informace.
 4. Při nakládání s výpisy telekomunikačního provozu postupuje Policie České republiky v souladu se zákonem č. 141/1961 Sb., zákonem č. 127/2005 Sb., vyhláškou č. 357/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.
 5. Časové rozpětí, za něž jsou údaje vyžadovány, není žádným způsobem pevně stanoveno. V každém jednotlivém případě je nutno vycházet z jeho závažnosti a jeho okolností. Nezbytnost vyžádání údajů v určitém časovém rozpětí policejní orgán nejprve projedná se státním zástupcem a ten musí nezbytnost tohoto časového rozpětí poté doložit soudci, který je oprávněn s konečnou platností ve věci rozhodnout.
 6. Úkony odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu mohou v rámci Policie České republiky provádět pouze oprávněné úřední osoby, které musí být držiteli osvědčení opravňujícího je seznamovat se s utajovanými informacemi ve stupni Vyhrazené a vyšším v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Ochrana všech zpracovávaných dat je zajištěna na základě individuálních přístupových práv. Při zpracování jsou důsledně dodržovány předpisy na ochranu osobních, provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti komunikací.
 7. Ustanovení § 88a odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. stanoví postup informování tak, že státní zástupce nebo policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, a v řízení před soudem předseda senátu soudu prvního stupně po pravomocném skončení věci informuje o nařízeném zjišťování údajů o telekomunikačním provozu osobu uživatele uvedenou v soudním příkazu, pokud je známa. Informaci podá předseda senátu soudu prvního stupně bezodkladně po pravomocném skončení věci, státní zástupce, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí nejvyšším státním zástupcem podle § 174a a policejní orgán, jehož rozhodnutím byla věc pravomocně skončena, podá informaci bezodkladně po uplynutí lhůty pro přezkoumání jeho rozhodnutí státním zástupcem podle § 174 odst. 2 písm. e).
 8. Zjišťování údajů o telekomunikačním provozu podle § 88a zákona č. 141/1961 Sb. je každoročně statisticky zpracováváno Policií České republiky podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii české republiky, ve znění pozdějších přepisů, ve formě analýzy předkládané ministrem vnitra Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a zveřejňované na internetových stránkách Ministerstva vnitra České republiky. Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2011 je přístupná na adrese www.mvcr.cz/soubor/ppr-2261-13-cj-2012-0099ta-analyza-2012-final-ver-pdf.aspx, Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2012 na adrese www.mvcr.cz/soubor/analyza-odposlechu-a-zaznamu-pdf.aspx a Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí dle trestního řádu a rušení provozu elektronických komunikací Policií ČR za rok 2013 na adrese www.mvcr.cz/clanek/odposlechy-zaznamy-telekomunikacniho-provozu-a-sledovani-osob.aspx. Statistika za rok 2014 se momentálně zpracovává a bude k dispozici v průběhu roku 2015. Uvedené analýzy obsahují rovněž podrobnější informace k otázkám č. 4 (kapitola 3, články 3.1 a 3.1.1), č. 6 (články 3.1.1.3 a 3.1.1.4) a č. 7, a povinný subjekt na ně proto odkázal jako na zveřejněnou informaci.

PhDr. Jiří Vokuš, 25. května 2015

vytisknout  e-mailem