Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Žádost podle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď ze dne 8. února 2021. 

Dotaz žadatele: 

Dne 25. února 2021 byla na Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „krajské ředitelství“) doručena prostřednictvím poštovního doručovatele Vaše žádost týkající se souhlasu s umístěním dopravního značení, úsekového radaru, č. j. KRPB-146013-1/ČJ-2018-0600-TICH, ve které požadujete poskytnout následující informace: 

1. zda policie ČR byla účastníkem tohoto řízení a tuto dokumentaci vlastní. Pokud ano, zda tato dokumentace a pořízení její kopie podléhá zákonu o volném přístupu k informacím a pokud ano, žádá o její kopii. Pokud tomu tak není, žádá o sdělení, jaká je ve schválené dokumentaci Městským úřadem Židlochovice uvedená vzdálenost sloupů radaru od živičné hrany vozovky 

2. dále se žadatel táže, zda tato vzdálenost ve schválené dokumentaci Městským úřadem Židlochovice je v souladu s doporučením Policie ČR uvedené ve výše zmíněném Souhlasu ze dne 3. 7. 2018, tedy s doporučením umístit sloupy radaru ve vzdálenosti min 3 - 5 m od živičné hrany vozovky 

jako poslední se žadatel táže, zda doporučení Policie ČR o dodržení vzdálenosti sloupů radaru min 3 – 5 m od živičné hrany vozovky z důvodu bezpečnosti je závazné, či zda může být tato doporučená vzdálenost kratší a za jakých podmínek.“. 

Poskytnutá odpověď: 

K bodu č. 1 žádosti uvádíme, že v rámci stavebního řízení vedeného Městským úřadem Židlochovice – územní souhlas s umístěním stavby „Měření úsekové rychlosti Židlochovice -  Přípojka NN, sloup měření“, č. j. OZPSU/17321/2018-2 ze dne 1. 10. 2018, byl odbor služby dopravní policie krajského ředitelství přibrán jako dotčený orgán státní správy – viz příloha č. 1. Naše součást nedisponuje schválenou dokumentací Městským úřadem Židlochovice s uvedením vzdálenosti sloupů radaru od živičné hrany vozovky. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme odkázat s žádostí o poskytnutí předmětné stavební dokumentace na tento úřad. Současně poukazujeme, že v textové části územního souhlasu, bod č. 1 je v rámci osazení nového sloupu pro technologii MUR uvedena vzdálenost 3 m od hranice vozovky. 

K bodu č. 2 žádosti uvádíme, že v návaznosti na odpověď k bodu č. 1 nejsme schopni sdělit informaci, zda vzdálenost ve schválené dokumentaci Městským úřadem Židlochovice je v souladu s doporučením Policie ČR z našeho stanoviska č. j. KRPB-146013-1/ČJ-2018-0600DP-TICH ze dne 3. července 2018. 

K bodu č. 3 žádosti uvádíme, že doporučení odboru služby dopravní policie krajského ředitelství o dodržení vzdálenosti sloupů radaru min. 3 – 5 m od živičné hrany vozovky není závazné. Vychází z dopravně bezpečnostních studií zaměřených na pohyb vozidel při dopravních nehodách, s cílem minimalizovat možné střety vozidla s pevnou překážkou v blízkosti pozemní komunikace. V daném případě se jedná o stanovisko tzv. prosté, které představuje pouze jeden z podkladů pro vydání finálního správního aktu. Jeho účelem je vyslovení odborného názoru v otázkách, které se dotýkají působnosti Policie ČR jako dotčeného orgánu, ve vztahu k ochraně veřejného zájmu – bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Je tedy zcela na správním orgánu, který vede celé řízení a vydává rozhodnutí, jak ke stanovisku policie přistoupí, zda je bude akceptovat či nikoliv. Pokud se s tímto stanoviskem neztotožňuje, musí řádně odůvodnit, proč stanovisko dotčeného orgánu nerespektoval. Konečnou odpovědnost za to, že stavební záměr je nejen plně v souladu s příslušnými technickými a legislativními předpisy, ale také s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, má vždy ten správní orgán, který příslušný správní akt vydává. 

Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá. 

por. Bc. Petr Vala, 12. 2. 2021. 

vytisknout  e-mailem