Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Statistika - Žádosti o poskytnutí informací o uživatelích IT služeb 

Dotaz:

  1. kolikrát za uplynulý rok 2019 útvary spadající pod Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje žádaly společnosti Facebook, Google, Microsoft a Seznam o poskytnutí soukromých informací o jejich uživatelích
  2. jaký typ dat se jednalo (například záznamy korespondence/vzájemná komunikace, média, nebo pouze IP adresy atd.)
  3. kolika z těchto žádostí jednotlivé společnosti vyhověly“ (dále jen žádost).Odpověď:

Statistickými daty k požadované problematice disponují částečně jak některé útvary Policie České republiky s celostátní působností (Útvar zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování a Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování), tak částečně krajská ředitelství policie ČR. V případě některých žádostí poskytují útvary Policie České republiky s celostátní působností servis pro jednotlivá krajská ředitelství policie a žádosti jsou vyřizovány jejich cestou, některé žádosti vyřizují krajská ředitelství policie samostatně. Dostupná data Vám poskytujeme níže.


Ad 1.

Žádosti na společnosti Google, Microsoft, Seznam a Facebook, které byly adresovány ze strany Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje a vyřizovány prostřednictvím útvarů Policie ČR s celostátní působností:

Google – 9

Microsoft – 1

Seznam – 71

Facebook – 13


Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje prostřednictvím dotazu do informačního systému ETŘ  - Evidence trestního řízení vyhledalo 413 žádostí odeslaných do datových schránek společnosti Seznam.cz.

Pozn. Informační systém ETŘ (dále jen „systém ETŘ“) provozuje Policie České republiky pro zpracování údajů a zajištění výkonu spisové služby, který je zároveň jediným komplexním systémem kombinujícím výkon spisové služby s dokumentací trestního řízení.


Ad 2.

Jednalo se o žádosti na provozní a registrační údaje, metadata, údaje o uskutečněném telekomunikačním provozu dle ust. § 88a/1 tr. ř.


Ad 3.

Povinný subjekt disponuje pouze informací o 2 zamítnutých žádostech ze strany společnosti Facebook. Ostatní informace jsou součástí konkrétních spisů.


Povinný subjekt konstatuje, že informace o těchto žádostech včetně jejich výsledků jsou obsaženy v jednotlivých spisech, a pokud by měl povinný subjekt dospět ke konkrétním informacím, musel by spisové materiály jednotlivě podrobit detailní analýze, na základě které by mohl vyhodnotit, ve kterých případech byl osloven jeden ze soukromoprávních subjektů, jež je označen v žádosti o informace, dále o jaký typ údajů se jednalo a zda bylo žádosti vyhověno či nikoliv, případně pouze částečně. Z uvedeného postupu vyplývá, že povinný subjekt v tuto chvíli touto částí požadovaných informací nedisponuje a musel by je ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nově vytvořit. Na takovou činnost se však informační povinnost nevztahuje a žádný právní předpis zároveň povinnému subjektu neukládá povinnost požadovanou informací disponovat.

Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. praví, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se však povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti, a které má nebo by měl mít podle obecně závazného právního předpisu k dispozici. Naopak zákon č. 106/1999 Sb. nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného subjektu k určité problematice, vytvářet analýzy či hodnocení na základě zadání žadatele.


25. 3. 2020

vytisknout  e-mailem