Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

ÚSTECKÝ KRAJ - Vyčlenění spisového materiálu a trestní stíhání. 


Dotaz: 
Jak bylo naloženo s obsahem záznam o vyloučení věci č.j. NCOZ-4191-100/TČ-2017-417705 ze dne 16.10.2017, vydaný Policií České republiky, NCOZ, expozitura Ostrava, v rámci místní a věcné působnosti Vašeho policejního orgánu -  
 
a) resp. předně zda a kdy Vaší součásti byl záznam vůbec doručen, a 
 
b) zda byly učiněny úkony trestního řízení proti níže uvedeným subjektům ve smyslu předmětného záznamu o vyloučení – např. zda bylo zahájeno trestní řízení nebo trestní stíhání, a  
 
c) pakliže takové úkony trestního řízení dle písmene b) činěny nebyly, pak sdělte z jakého důvodu, 

 
 
a to vůči následujícím subjektům a jejich statutárním orgánům (str. 4 písm. c) záznamu) 
 
1) xxx
 
2) xxx
 
3) Případně vůči dalším příjemcům reklamního plnění od společnosti xxx a.s., vymezeným ve shora uvedené tabulce příjemců reklamního plnění, jež náleží do místní působnosti Vaší policejní součásti ? 
 
 
1.6. Současně  

 
a) zda je nadepsanému policejnímu orgánu známo, zda bylo proti některému ze shora uvedených subjektů nebo proti jejich statutárním orgánům na základě předchozího prověřování nebo vyšetřování ze strany Vaší součásti zahájeno trestní stíhání nebo podána obžaloba v souvislosti s údajným jednáním popsaným v bodě 1.2. a  
 
b) v případě, že je tomu tak, zdvořile žádáme o sdělení  
 
sp. zn. a uvedení policejního orgánu a sp. zn. jež trestní stíhání vede nebo  
 
státního zastupitelství nebo soudu u něhož je případně obžaloba nebo soudní řízení veden.

Odpověď:

Záznam o vyloučení věci č. j. NCOZ-4191-100/TČ-2017-417705 ze dne 16. 10. 2017 byl povinnému subjektu doručen dne 13. 11. 2017 jako součást postoupení spisu podle věcné a místní příslušnosti č. j. NCOZ-9726-1/TČ-2017-417705 ze dne 26. 10. 2017, kdy u povinného subjektu byl veden pod č. j. KRPU-224424/TČ-2017-040080.  

Ke společnosti xxx a.s. a jejím statutárním zástupcům povinný subjekt sděluje, že dne 16. 3. 2022 byla ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem podána obžaloba Krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem pod č. j. 1 KZV 70/2019 – 322 ze dne 16. 3. 2022, a to spolu s celým spisem.  

Ke společnosti xxx a.s. a k jejich statutárním zástupcům povinný subjekt sděluje, že zde nebyly zjištěné takové důvody, na základě kterých by bylo možné zahájit trestní stíhání konkrétní osoby, tato část byla ponechána ve spisovém materiálu bez dalšího opatření. 

12.4.2022

vytisknout  e-mailem