Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Žádost o poskytnutí informace

KRAJ VYSOČINA: Informace vyžádaná podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, která je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), dne 16. prosince 2021 obdržela datovou schránkou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. od žadatelky, v zastoupení na základě plné moci  Mgr. Martinem Proňkem, advokátem se sídlem Horní 6, Havlíčkův Brod (dále jen „žadatel“), kterou žadatel žádá o zpřístupnění následujících informací:

" Vážení, tímto se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to s žádostí o sdělení, zda Policie České republiky, ÚO Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích nevydával stanovisko k umístění značek „slepá pozemní komunikace“ a k umístění závory na pozemní komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 1622 v k.ú. Nová Ves u Světlé nad Sázavou, a to v období let 2015-2017. Žadatelem v této věci by byl vlastník uvedeného pozemku, tedy Obec Nová Ves u Světlé. Případně bych Vás požádal o poskytnutí kopie příslušného stanoviska. O poskytnutí informací žádám v anonymizované podobě s tím, že upřednostňuji poskytnutí v elektronické formě a zaslání do mé datové schránky.

K doplnění uvádím, že se zde výše uvedené značení přibližně od roku 2015 nacházelo a v nedávné době bylo odebráno, a to zřejmě vlastníkem pozemku. Z tohoto důvodu rovněž dávám podnět k prověření, zda nedošlo k neoprávněnému odstranění uvedeného značení a závory, a to s ohledem na možné ohrožení bezpečnosti osob žijících na adrese Nová Ves u Světlé 103, kdy tato nemovitost přímo přiléhá k předmětné pozemní komunikaci."

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, jako povinný subjekt žádost posoudila z hlediska formálních náležitostí a poté také z hlediska obsahového a konstatuje, že ji lze vyřídit v režimu informačního zákona. Žadateli povinný subjekt proto poskytuje následující odpověď:

Povinný subjekt provedl vyhledávání v příslušných interních systémech a konstatuje, že Územní odbor avlíčkův Brod, Dopravní inspektorát Havlíčkův Brod vedl předmětnou věc pod č. j. KRPJ-38011-1/ČJ-2015 -161606. V současné době je tento spisový materiál již skartován, proto z něj nelze žadateli poskytnout kopii požadované písemnosti.

V žádosti se žadatel dále zmiňuje ohledně instalování závory. K takto označenému dopravnímu zařízení nebyla na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, dopravním inspektorátu Havlíčkův Brod, dohledána v daném období žádná písemnost.

K dalšímu bodu v žádosti žadatele, kde se uvádí, že předmětné dopravní značení bylo v nedávné době odebráno a žadatel podává podnět k prověření, zda nedošlo k neoprávněnému odstranění uvedeného značení a závory, a to s ohledem na možné ohrožení bezpečnosti osob žijících na adrese Nová Ves u Světlé 103, kdy tato nemovitost přímo přiléhá k předmětné pozemní komunikaci, povinný subjekt uvádí následující: Policejní orgán není oprávněn prověřovat případné odstranění dopravního značení ze soukromého pozemku. Pokud ale vzniklo podezření, že bylo dopravní značení jeho majiteli odcizeno, v takovém případě doporučujeme, aby se vlastník  obrátil s oznámením  na Obvodní oddělení policie ve Světlé nad Sázavou.

mjr. JUDr. Dana Čírtková, tisková mluvčí
18. leden 2022

vytisknout  e-mailem