Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz k prověřované kauze 

 

Vážený pane,

    vzhledem ke skutečnosti, že se dlouhodobě setkávám  u některých pracovníků, policie ČR, s neplnění zákonné povinnosti, při porušení  služebního zákona  a porušují vědomě a to i jako vedoucí  OHK XX   ,  etiku státních zaměstnanců, kde státní zaměstnanec,  vystupuje ( a to i v písemné formě ) vůči dotčeným osobám, oznamovatelům, stěžovatelům, oznamovatelům trestné činnosti atd.  a to ve věci  žadatelům o poskytování informací v rozporu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu a to i při porušení čl. 36 odst. 1 zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod-kdy nejedná nestranně a neposkytoval  pravdivé informace , při porušení zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu, zákona č. 40/2009Sb. Trestní zákon , zákona  273/2008Sb.zákona o Policii ČR.  kdy někteří policisté činní u Policie ČR, činní u PČR KŘP LK ÚO Semily, Obvodního oddělení Semily a OHK Semily  úmyslně znemožňují svého postavení  , při zneužívání moci úřední i proti ,žadatelům o informaci, oznamovatelům trestné činnosti, kdy u tohoto státního orgánu, vytvořili systém , zneužívání pravomoci úředních osob při poškozování cizích práv na základě podvodu , kdy došlo ke sdělování , že padělat a pozměnit veřejnou listinu  u Katastrálního pracoviště XX v části A o nezákonný údaj ,, SJM“ , kdy tento zápis byl proveden po  novele  zákona od 1.8.1998 , 91/1998Sb.   při porušení zákona §143-151 obč. zákona,  před novelou, kdy došlo k zániku manželství X X vedoucí KP XX zneužil svého postavení úřední osoby  a svoji činnosti, napomáhal , používání padělku , veřejné listiny k.ú. Semily , jako pravé s nezákonným údajem ,, SJM“ .  , kdy vedoucí KP,  jako člen organizované skupiny , .. kde tato skupina používala padělanou a pozměněnou veřejnou listinu , jako pravou ,kdy mařil odstranění , tohoto nezákonného údaje ve veřejné listině u tohoto státního orgánu  k vydírání , krádeži, majetku ,

 K této nezákonné činnosti , napomáhali někteří, policisté činní u Policie ČR, KŘP LK, ÚO  XX, vytvořením systému, poškozující zákonná práva občanů za účelem, podvodu, při nadržování , pachatelům trestné činnosti, kteří zneužívají moci úřední ve státních orgánech, na základě podvodu, padělají a pozměňují veřejné listiny (nezákonný údaj ,,SJM“ část ,,A“, nezákonný údaj v č. B-že XX , je vlastníkem pozemku č. 1480/2, nezákonný zápis, usnesení čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004, kde tato listina, byla zapsána v 2004 bez toho aby měla zákonné náležitosti a to, doložku právní moci a vykonatelnosti.

   Kdy se jedná o padělanou a pozměněnou veřejnou listinu k.ú. , od r. po  novele  zákona od 1.8.1998 , 91/1998Sb s nezákonným údajem ,, SJM“ aby mohla být používána , jako pravá je i v současné době, trestná činnost- kdy k této nezákonné činnosti, napomohli i někteří Příslušníci Policie ČR

Zda bylo ze strany, některých příslušníků Policie ČR, činných u KŘP LK ,Územní odbor Semily a OHK XX, poskytovány nepravdivé informace v rozporu se zákony České republiky a EU  o své odborné činnosti u Policie ČR ve věci padělané a pozměněných veřejné listině LV. 1697 k ú. Semily, pozměněné v části,, A“ o nezákonný údaj SJM, přesto, že příslušníci Policie ČR, věděli z úřední povinnosti , že tento majetek, nemohl být, zapsán jako ,, SJM“  , na základě , manželství , podle  novely č. 91/1998Sb. , protože ještě , před účinnosti této novely  manželství  mezi,  X a X v r. 1986 zaniklo.

Zda byli příslušníci policie ČR, činní pod ÚO Semily, seznámeni s právními účinky , §143-151 obč. zákona ( BSM) ve znění před novelou č. 91/1998Sb.( SJM) s účinnosti od 1.8.1998 Sb.  a jejich právních účinků, zápisů ve veřejných listinách.

Zda byli příslušníci policie ČR, činní pod ÚO Semily, seznámeni s právními účinky , §143-151 obč. zákona ( BSM)ve znění před novelou č. 91/1998Sb.( SJM) s účinnosti od 1.8.1998 Sb.  a jejich právních účinků, zápisů ve veřejných listinách , k. ú. Semily, při zániku manželství v r. 1986.

Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků , PČR KŘP LK , ÚO Semily, zaznamenáno, že někteří příslušníci, Policie ČR, neplnili své zákonné povinnosti, podle zákona  273/2008Sb.zákona o Policii ČR.

Zda bylo ze strany, vedoucích pracovníků, činných u PČR KŘP LK , Územní odbor Semily, nebo jiným příslušníkem Policie ČR , že i v současné době, je padělání a pozměnění veřejné listiny k-ú. Semily , v č. B- veřejné listiny  o nezákonný údaj,  že, je vlastníkem pozemku k-ú- Semily, když ničím neprokázala-kupní smlouvou  podle § 58  stavebního zákona, že je vlastníkem pozemku- se i v současné době, jedná o trestnou činnost i pro osoby, které napomáhali, používání padělané a pozměněné listiny, jako pravé .

Kteří příslušníci, Policie ČR, PČR KŘP LK , Územní odbor, Semily s uvedením hodnosti , jména příjmení, pracovní zařazení prověřovali , oznámenou trestnou činnost, občana- oznamovatele a poškozeného, bytem, ve věci oznámené trestné činnosti- padělání a pozměnění veřejné listiny k. ú. Semily , o nezákonný údaj ,, SJM“ s uvedením, čísla spisu .

Zda byli , příslušníci Policie ČR, KŘP LK Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, OHK Semily,  seznámeni se zákonnou povinnosti, že veškeré soudní listiny, musí být při výkonu rozhodnutí , opatřeny doložkou právní moci a vykonatelnosti  a to v originále, a nepostačuje , písemnost, která nemá náležitosti, originálu a ani kopie , doručované  neúplně ,  prostřednictvím datové schránky.

Zda bylo Příslušníky Policie  ČR, územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, OHK Semily , s uvedením, čísla, jednacího a, hodnosti, titulu, jména, příjmení, pracovní zařazení zpracovatele, proveřován   nezákonný zápis, usnesení  Okresního soudu v XX  , čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004 do  veřejné listiny k.ú.  XX čj. Nc 1423/2004-10 ze dne 11.6.2004, v r- 2004, kde tato listina, byla nezákonně zapsána v 2004 bez toho aby měla zákonné náležitosti a to, doložku právní moci a vykonatelnosti v r. 2004, oprávňující, provedení zápisu do k. ú. XX.

Zda byli , příslušníci Policie ČR, KŘP KL , Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily a OHK Semily, seznámeni s právními účinky, zápisu do veřejných listin, na základě, nepravomocných listin , kde je tato činnost i v současné době, posuzována jako , padělání a pozměňování veřejné listiny, kdy  nesou trestní odpovědnost, i úřední osoby, které tyto, padělané a pozměněné veřejné listiny, napomáhali používat, jako pravé.

Zda byli , příslušníci Policie ČR, KŘP KL , Územní odbor Semily a Obvodní oddělení Semily a OHK Semily, seznámeni s právními účinky rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydané u Okresního soudu v Semilech v písemné podobě v r. 2008, jestliže tento rozsudek, nebyl účastníku řízení , a jeho obecnímu, zmocněnci vedeného u  Okresního soudu v Semilech pod čj. 4C 148/87 ve věci, vypořádání , BSM, od 21.11.2003, doručen- prokazující doručení, veřejnou listinou- doručenkou ,  ve znění zachyceném  21.11.2003 ve veřejné listině , protokolu z jednání , ve znění vyhlášeném, pod čj. 4C 148/87-592 ze dne 21.11.2003.

Z kterých , listin, přesně specifikovat listiny,  Policie ČR, čerpala své informace označit, veřejné listiny, prokazující, doručení  o pravosti, doručení , rozsudku vyhotoveném v písemné podobě v r. 2008, pod čj. rozsudek  4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kdy bylo vykazováno, doručení , písemnosti, 23.12.2003, přesto, že tuto písemnost, rozsudek  4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , do současné doby , žalobci,  a jeho obecnímu, zmocněnci do současné doby , 21.11.2021, neobdržel – kdy byl porušen zákon.

Zda bylo zaznamenáno nebo, prověřováno, že vedoucí oddělení  Policie ČR, OHK, mařil , neplněním zákonné povinnosti při  zneužívání pravomoci úřední osoby, XX , která u Okresního soudu v XX , porušila čl. 96 odst. 2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR , kdy veřejně a ústně, nevyhlásila u Okresního soudu v X v řízení vedeném pod čj. 3C 148/87  , ve věci vypořádání BSM, rozsudek vydaný v písemné podobě v r. 2003,  pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 a znění tohoto , rozsudku nebylo zachyceno ve veřejné listině, protokolu z jednání, pod čj. 3C 148/87 dne 21.11.2003 u Okresního soudu v X. ´

Zda byla oznámená trestná činnost, vedená pod čj. KRPL-44982-16/ČJ-2020-181181, prověřována, jako trestná činnost, podle zákona č. 141/1961Sb. Tr.řádu, nebo byl vytvořen , nezákonný systém, vedení a registrování  spisu u PČR KŘP LK , ÚO Semily, nezákonně , za lomítkem ,,/ČJ“, kdy tyto úkony , nemají žádný podklad, pro vedení a prověřování, oznámené trestné činnosti  v souladu se zákonem 141/1961Sb, tr. řádu, při porušení zákona 140/1961Sb, po novele zákona 40/2009Sb. Tr. zákona , při porušení , zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod – porušením nestrannosti ,  zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, odepření spravedlnosti- stíhat pachatele trestné činnosti, padělatele listiny LV: 1687 k. ú. Semily a osoby, XX,  které svoji činnosti , napomáhali , používaní, padělané a pozměněné veřejné listiny, k.ú. Semily, jako pravé k nezákonné  činnosti, kdy k této  nezákonné činnosti, bylo napomáháno i některými příslušníky Policie ČR, při zneužívání pravomoci úředních osob, neplněním zákonné povinnosti příslušníka Policie ČR  nadržováním pachateli, trestné činnosti.

Jaká opatření, byla ze strany , vedoucích pracovníků Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Smily , OHK Semily, aby oznámená trestná činnost učiněná, oznamovatelem- poškozeným, byla u , Policie ČR, registrována. Zaevidována, jako oznámení trestná činnost podle zákona č. 141/1961Sb. Trestního řádu , s označením, čísla jednacím, za lomítkem,,/TČ“, a nedocházelo k zneužíváni libovůle , při porušení zákona 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- nestranného jednání, v označování a evidování, pod , číslem jednacím za lomítkem ,,/ČJ“ , poškozující zákonná práva , oznamovatele- poškozeného  trestnou činnosti.

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Cestou naší elektronické podatelny  jsme obdrželi dne 21. září 2021 soubor Vašich otázek označených od bodu 1.1. až do bodu 1.14, na které Vám poskytujeme odpovědi v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

K otázce 1. 1

Příslušníci Policie ČR Územní odbor Semily  nepravdivé informace neposkytovali.

K otázce 1. 2

Příslušníci Policie ČR Územní odbor Semily  jsou seznámeni s těmito právními účinky a mají dostatečné právní vědomosti k výkonu svých funkcí.

K otázce 1. 3

Příslušníci Policie ČR Územní odbor Semily  jsou seznámeni s těmito právními účinky a mají dostatečné právní vědomosti k výkonu svých funkcí.

K otázce 1. 4

Ne vedoucí pracovníci Policie ČR Územní odbor Semily nezaznamenali neplnění zákonných povinností svými podřízenými policisty.

K otázce 1.5

Oznámení ve věci údajné nezákonné činnosti Katastrálního úřadu -  pracoviště  XX učinil již v roce 2006 pan XX cestou Okresního státního zastupitelství v Semilech. Věc byla řádně zadokumentována a šetřena obvodním oddělením policie Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-2006-14, přitom nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení. Spis byl v rámci řádného skartačního řízení dne 22.09.2017 vyřazen.

K otázce 1. 6

Oznámení ve věci údajné nezákonné činnosti Katastrálního úřadu -  pracoviště XX učinil již v roce 2006 pan  XX cestou Okresního státního zastupitelství v Semilech. Věc byla řádně zadokumentována a šetřena obvodním oddělením policie Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-2006-14, přitom nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení. Spis byl v rámci řádného skartačního řízení dne 22.09.2017 vyřazen.

K otázce 1. 7

Příslušníci Policie ČR Územní odbor Semily jsou si dobře vědomi všech svých zákonných povinností.

K otázce 1. 8

Oznámení ve věci údajné nezákonné činnosti Katastrálního úřadu -  pracoviště  XX učinil již v roce 2006 pan XX cestou Okresního státního zastupitelství v Semilech. Věc byla řádně zadokumentována a šetřena obvodním oddělením policie Semily pod č.j. ORSM-791/TČ-2006-14, přitom nebyly zjištěny skutečnosti, které by opravňovaly zahájit úkony trestního řízení. Spis byl v rámci řádného skartačního řízení dne 22.09.2017 vyřazen.

K otázce 1. 9

Ano příslušníci Policie ČR byli seznámeni s těmito právními účinky.

K otázce 1.10

Ano příslušníci Policie ČR byli seznámeni s těmito právními účinky.

K otázce 1.11

Otázky směřují proti rozsudku OS Semily čj. 3C 148/148-595 (resp. 4C 148/148-595) ze dne 21.11.2003 a proti navazujícímu exekučnímu řízení Nc XX . Veškerá podání ve věci byla zaevidována a šetřena v souladu se zákony s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit úkony trestního řízení. Znovu je nutné zopakovat, že ve věci vypořádání majetku manželů Špicarových a následného exekučního řízení rozhodovaly soudy ČR. Policie ČR není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí soudu.

K otázce 1.12

Není nám známo, že by vedoucí oddělení hospodářské kriminality  XX mařil šetření v této věci, neplnil své zákonné povinnosti a nebo zneužíval pravomoc veřejného činitele. Otázka směřuje proti rozsudku OS Semily čj. 3C 148/148-595 (resp. 4C 148/148-595) ze dne 21.11.2003 a proti navazujícímu exekučnímu řízení Nc XX. Veškerá podání ve věci byla zaevidována a šetřena v souladu se zákony s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit úkony trestního řízení. Znovu je nutné zopakovat, že ve věci vypořádání majetku manželů  XX a následného exekučního řízení rozhodovaly soudy ČR. Policie ČR není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí soudu.

K otázce 1.13

Otázky směřují proti rozsudku OS XX  čj. 3C 148/148-595 (resp. 4C 148/148-595) ze dne 21.11.2003 a proti navazujícímu exekučnímu řízení Nc 1423/2004. Veškerá podání ve věci byla zaevidována a šetřena v souladu se zákony s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit úkony trestního řízení. Znovu je nutné zopakovat, že ve věci vypořádání majetku manželů  XX a následného exekučního řízení rozhodovaly soudy ČR. Policie ČR není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí soudu.

K otázce  1.14

Oznámení bylo řádně registrováno a ke zneužívání libovůle policistů nedocházelo. Otázky směřují proti rozsudku OS Semily čj. 3C 148/148-595 (resp. 4C 148/148-595) ze dne 21.11.2003 a proti navazujícímu exekučnímu řízení Nc XX. Veškerá podání ve věci byla zaevidována a šetřena v souladu se zákony s tím, že nebyly zjištěny skutečnosti opravňující zahájit úkony trestního řízení. Znovu je nutné zopakovat, že ve věci vypořádání majetku manželů XX  a následného exekučního řízení rozhodovaly soudy ČR. Policie ČR není oprávněna přezkoumávat rozhodnutí soudu.

1. 12. 2021
por. Bc. Ivana Baláková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem