Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz na prověřovanou kauzu 

Věc: žádost o poskytnutí informace na položené otázky v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím  a v souladu se zákonem č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod- nestranně a pravdivě a v souladu se zákonem č.1/1993Sb. Ústavy ČR a to písemnou formou žadateli  a jejich  zveřejnění  v plném rozsahu a to i s položenými otázkami na úřední desce- a to i elektronické  , tohoto státního orgánu.

Jak byla ze strany ,  Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily, Obvodního oddělení Semily, OHK Semily , posuzována trestní oznámení- občanů, poškozených , jestliže jejich podání, byla obsahově správně označena.

Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, nebo ze strany XX , Krajského ředitelství policie Libereckého kraje , zaznamenáno , že každé podání nebyla posuzována ze strany ,příslušníku Policie ČR z hlediska obsahu podání- trestních oznámení oznamovateli – poškozenými  v souladu se zákonem §59 odst.1 tr.řádu, když nebyla řádně zaevidovaná v souladu se zákonem č.141/1961Sb. Tr.řádu.  , s označením v čísle jednacím  za lomítkem ,, TČ“.

Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, nebo ze strany oddělení tisku a, zaznamenáno , že každé podání nebyla posuzována ze strany ,příslušníku Policie ČR z hlediska obsahu podání- trestních oznámení oznamovateli – poškozenými  v souladu se zákonem §59 odst.1 tr.řádu, když nebyla řádně zaevidovaná v souladu se zákonem č.141/1961Sb. Tr.řádu.   s označením v čísle jednacím  za lomítkem ,, ČJ “ spadá pod zákonné ustanovení zákona 500/2004Sb. Správního řádu,

Z jakých důvodů, není ze strany ,  vedoucích pracovníků, nebo ze strany Krajského ředitelství policie Libereckého kraje ,  při poskytování informací, není uvedeno , že podání- trestní oznámení XX , nebylo evidováno pod čj : KRPL-81861/ČJ-2021-1811UO zaevidováno v souladu  se zákonnými, předpisy, jako oznámení trestné činnosti.

Na jakém základě byla u PČR KŘP LK ÚO SM, Obvodního oddělení Semily , uvést, zákonné ustanovení- uvést číslo zákona, , nebo pokyn příslušného státního orgánu- uvést sp.zn. příslušného pokynu  a poskytnutí fotokopie tohoto pokynu , byla trestní oznámení, občanů , zaznamenávána , registrována u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily , Obvodní oddělení Semily , jako písemnost, nespadající, podle zákona 141/1963Sb. Tr.řádu, do prověřování oznámené trestné činnosti, kde je za lomítkem ve spisové značce uvedeno /TČ, kdy označení, příjem  a zaevidování , trestního

Která úřední osoba činná u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily z Obvodního oddělení Semily,  s uvedením, hodnosti, jména, příjmení , pracovní zařazení, je odpovědna za registraci zapsání a přiřazení spisové značky, na podání občanů, nevyjímaje – trestní oznámení

Na jakém základě byla u PČR KŘP LK ÚO SM, Obvodního oddělení Semily , uvést, zákonné ustanovení- uvést číslo zákona, , nebo pokyn příslušného státního orgánu- uvést sp.zn. příslušného pokynu  a poskytnutí fotokopie tohoto pokynu , byla trestní oznámení, občanů , zaznamenávána , registrována u Policie ČR, KŘP LK, Územní odbor Semily , Obvodní oddělení Semily , jako písemnost, nespadající, podle zákona 141/1963Sb. Tr.řádu, do prověřování oznámené trestné činnosti, kde je za lomítkem ve spisové značce uvedeno /TČ, kdy označení, příjem  a zaevidování , trestního oznámení u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily, ve spisové značce, za lomítkem /ČJ , nesplňuje zákonné náležitosti.

Jakým způsobem, jsou u PČR KŘP LK ,Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, OHK Semily, kvalifikovaným posouzením, dodržován zákon 141/1961Sb. Trestního řádu , při , podání trestního oznámení – oznamovatelem poškozeným.

Zda bylo ze strany Zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, nebo ze strany XX, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, zaznamenáno nebo prověřováno, že odborné posouzení , podle zákona 141/1961Sb a zákona č. 40/2004Sb. Tr.zákona,  při posuzování trestních oznámení, byla nahrazena , kvalifikovaným posouzením, podle obsahu-kdy  docházelo k znemožňování , prověřování oznámené trestné činnosti a nadržování pachatelům trestné činnosti a to i padělatelům  veřejných listin.

Jakým způsobem, jsou u PČR KŘP LK ,Územní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, OHK Semily, kvalifikovaným posouzením, dodržován zákon 500/2004Sb. Správního řádu. , při , podání trestního oznámení – oznamovatelem poškozeným.

Který odpovědný zpracovatel činný u Policie ČR  s uvedením, hodnosti, titulu, jména příjmení, pracovní zařazení z hlediska obsahu- trestního oznámení , posuzoval a provedl, zápis – záznam – pod čj.  KRPL-81861/ČJ-1811UO

Zda byla u Policie ČR, Obvodní oddělení Semily, zaevidována- zapsána, oznámení trestná činnost na příslušníka Policie ČR,  XX oznamovatelem poškozeným XX v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Tr. řádu , při zapsání a registraci , pod označením sp.zn. KRPL-81861-3/ČJ-2021-1811UO bylo zaevidováno podle§59odst.1 tr.řádu.

Jak se vypořádala Policie ČR s odborným posuzováním - kvalifikované posouzení , trestních oznámení- oznamovatelů, poškozených je údajně posuzováno odborně a kvalifikovaně , podle § 59odst.1 tr.řádu. , přesto že tato podání,  jsou evidováno, pod sp.zn, ,,ČJ“ podle zákona 500/2004Sb.Správního řádu.

Jakým způsobem, bylo u Policie ČR, KŘP LK , Uzemní odbor Semily, Obvodní oddělení Semily, OHK Semily, registrovány, zaznamenávány doručené písemnosti, podle správního řádu zákona 500/2004Sb. a to s označením ve spisové značce ..ČJ“ nebo ,,TČ“-

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 

Cestou naší elektronické podatelny  jsme obdrželi dne 22. září 2021 soubor Vašich otázek označených od bodu 1.1. až do bodu 1.14, na které Vám poskytujeme odpovědi v režimu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

K otázce 1. 1

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, říká v § 59 : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1. 2

Žádné pochybení zaznamenáno nebylo, neboť zákon č. 40/2009, trestní zákoník, říká v § 59 : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1. 3

Žádné pochybení zaznamenáno nebylo, neboť zákon č. 40/2009, trestní zákoník, říká v § 59 : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1. 4

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v  § 59 říká : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1.5

Na základě zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, který v § 59 říká : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1. 6

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v § 59 říká: „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný. Každá úřední osoba se řídí platnými právními normami.

K otázce 1. 7

Na základě zákona č. 40/2009, trestního zákoníku, který v § 59 praví : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1. 8

Policisty Územního odboru Semily, Obvodního oddělení Semily a Oddělení hospodářské kriminality Semily jsou všechny právní normy dodržovány.  Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v § 59 říká : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1. 9

K znemožňování prověřování trestné činnosti nebo nadržování pachatelům trestné činnosti  při posuzování došlých podání u PČR Územního odboru Semily nedochází. Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, říká v § 59 : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1.10

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v  § 59 říká : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1.11

Podání bylo zaevidováno v souladu s předpisy Územním odborem Semily pod č.j. KRPL-81861/ČJ-2021-1811UO a postoupeno cestou ředitele Krajského ředitelství PČR Liberec dle věcné příslušnosti Generální inspekci bezpečnostních sborů.

K otázce 1.12

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v  § 59 praví :  „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

K otázce 1.13

Policie ČR se s věcí vypořádala podle zákonných předpisů.

K otázce  1.14

Zákon č. 40/2009, trestní zákoník, v  § 59 praví : „Podání se posuzuje vždy podle svého obsahu, i když je nesprávně označeno“. Veškerá podání jsou v rámci Územního odboru Semily řádně evidována a šetřena v souladu s předpisy. Posouzení přijatého oznámení a stanovení právní kvalifikace je neodmyslitelnou součástí rozhodovacího procesu každého policisty, který se na přijetí oznámení podílí i každého policisty, který následně provádí šetření, prověřování a případně i vyšetřování. Právní názor podatele není pro Policii ČR směrodatný.

1. 12. 2021
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem