Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz k prověřované kauze. 

 podaná žádost

e.mail. adresa:

Sp.zn. odesilatele: Š210817-ž.oInf-141-IČ-PČR KŘP LK-ÚO SM-OHK SM –OSZ SM

Věc: žádost o poskytnutí, informace ve věci, oznámené trestné činnosti , oznamovatele – osoby OSVČ, XX

Se sídlem X

Česká republika poškozeného   pod jakým číslem jednacím , je  trestní oznámení vedeno evidováno a zaznamenáno u státního orgánu  Policie ČR KŘP LK, OU Semily. OHK Semily s uvedením, titulu , jména , příjmení , pracovním zařazením, dozorováno úřední osobou u OHK Semily s uvedením čísla, jednacího, pod kterým je toto trestní oznámení, osoby OSVČ XX

Se sídlem X

S uvedením, který státní zástupce, titul. Jméno příjmení, pracovní zařazení z kterého státního zastupitelství, je  toto trestní oznámení je  dozorováno  u Policie ČR, KŘP LK, ÚO Semily, OHK Semily

Ve Věci : Kdy je důvodné podezření z neplnění zákonné povinnosti, nadržování pachatelům trestné činnosti. některými příslušníky Policie ČR, na Policii ČR , Územní odbor Semily , OHK  Semily kdy nedošlo k zaevidování oznámené trestné činnosti- fyzické osoby, XX, pod spisovou značku , TČ za lomítkem, kde je ze kde je ze zákonů České republiky a EU , rozdílná osoba , fyzická , XX  , označena Rodným číslem a fyzická osoba označená jako OSVČ- XX označená, zákonným identifikátorem XX, kde tato osoba v souladu se zákonem, musí disponovat podnikatelského účtu konta XX. Jako plátce daně.

       Kde je důvodné podezření, že je nadržováno , pachateli trestné činnosti ,úřední osobě XX ( soudní exekutor) , podvodu, vydírání, krádeže identity, vydírání, při zneužití moci , proti osobě XX. Kdy  je důvodné podezření, že pachatel závažné trestné činnosti, se snaží ovlivnit  prověřování oznámené trestné činnosti.

Ve věci oznámené: krádeže  archivu atd a krádeže identity a  peněz,

Věc : Oznamuji, krádež- zcizení- archivu v období 8.10.2020 od cca 11.h – účetnictví ze sídla firmy  , neoprávněné nakládání soudním exekutorem XX Exekuční úřad XX kde neoprávněně nakládal  s osobními údaj –  s  Protokoly  periodické technické kontrole motorového vozíku , fyzické osoby – podnikající OSVČ, XX,   ze sídla , XX, 513 01 Semily , Česká republika IČ:, které jako osoba podnikající, musím archivovat, bila zcizena, nebo zničena neoprávněným, nakládáním , dne 8.10.2020, na pokyn soudního exekutora XX, ( kdy tyto úkony činil v době vznesené podjatosti- porušil zákon 1/1993Sb. Ústavu ČR, zákon č. 120/2001Sb. EŘ, zákon 99/1963Sb. o.s.ř)na základě, exekučního vyklizení domu X, proti fyzické osobě, XX, přesto, že ze zákona, nebyla vedena exekuce – vyklizení, prostor , protiosobě  OSVČ -XX, , 513 01 Semily   Česká republika, , doručovací adresa XX

Vážení,

tuto žádost o poskytnutí, informace ve věci, oznámené trestné činnost oznamovatele – XX. Se sídlem Česká republika. Oznamovatele  poškozeného , činím na základě skutečnosti, že je důvodné podezření z manipulace se spisy listinami a zákony, znemožnit prověřování oznámené trestné činnosti, osoby   XX, a to nadržováním , pachateli trestné činnosti aby unikl trestnímu stíhání.

     Kdy jsem, jako osoba OSVČ, nezaznamenal, že by byli zahájeny, úkony trestního řízení- prověřování oznámené trestné činnosti, není  vedené v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu, kdy došlo k zcizení a zničení, majetku osoby OSVČ,  nezákonné činnosti soudního exekutora,  XX exekutorský úřad  XX 

  Na základě této skutečnosti, zda probíhá, prověřování v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu ,  žádám pod jakým číslem jednacím, je vedeno toto trestní oznámení, pod jakým čj.  věci, je toto trestné oznámení vedeno u státního orgánu  Okresního státního zastupitelství a pod jakým číslem jednacím, je ze s uvedením, titulu , jména , příjmení , pracovním zařazením, dozorováno úřední osobou u Okresního státního oznámení s uvedením čísla, jednacího, pod kterým je toto trestní oznámení, osoby OSVČ-XX, Se sídlem , Semily, zda je dozorováno u  Policie ČR, KŘP LK, ÚO Semily, OHK Semily  oznámení trestná činnost osoby OSVČ- XX, Se sídlem , XX, 513 01 Semily a zda byla k této věci již vyslechnuta. Nebo bila právní osoba OSVČ, poškozena na svém právu chránit, majetek OSVČ, před nezákonným jednáním.

  Na základě těchto skutečností, žádám o poskytnutí informace  o oznámené trestné činnosti.

Odpověď k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obdrželi Vaši žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb., na kterou Vám níže odpovídáme.

Na podkladě Vašeho podání je oddělením hospodářské  kriminality služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie ČR Semily pod Č.j. KRPL- 88315/TČ-2020-181181 vedeno trestní řízení ve věci podezření na protiprávní jednání soudního exekutora Exekutorského úřadu XX v souvislosti s vedením exekučního řízení  sp. zn. XX a odčerpání finanční částky z bankovního účtu č. xx vedeného u České spořitelny a.s.  a exekučního vystěhování  na adrese xx v důsledku kterého mělo dojít k blíže nespecifikovanému zničení a zcizení věcí a zařízení.

Součástí těchto věcí mělo být i účetnictví, protokoly o evidenci technické kontroly vysokozdvižných vozíků. K okolnostem souvisejícím právě s již zmíněným účetnictvím a protokolům o technické prohlídce vysokozdvižných vozíků jste se jako oznamovatel vyjadřoval v úředním záznamu o podání vysvětlení  dne 8.1.2021.

Úkony trestního řízení byly v dané věci zdejším oddělením zahájeny 20.10.2020 pro podezření ze spáchání  přečinu  zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku.  Hlavním zpracovatelem předmětné věci je XX, komisař oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování územního odboru Policie ČR Semily.  Dozorována je Okresním státním zastupitelstvím v Semilech  pod. sp.zn. 1 ZN 935/2020. Vzhledem k tomu, že se jako Policie České republiky  vyjadřujeme ze zákona jen za náš subjekt, je třeba, abyste další dotazy směřované na činnost státního zastupitelství adresoval na Okresní státní zastupitelství v Semilech.

1. 12. 2021
por. Bc. Ivana Baláková
tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

vytisknout  e-mailem