Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Žádost o informace ohledně shromažďování informací

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel zaslal na Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje následující dotazy:

1) „Dle jakého zákonného předpisu vede policie tzv. informační systém a které informace v něm shromažďuje.
2) Jaké informace shromažďuje Policie ČR o mé osobě viz. níže.
3) Co konkrétně má na mysli Policie ČR „telefonickým šetřením“ z dopisu ze dne 7. 1. 20189 s č.j. KRPK-97300-5/ČJ-2018-190066.“

Krajské ředitelství Karlovarského kraje  (dále jen KŘP-K) jako povinný subjekt žádost posoudilo dle skutečného obsahu a konstatovalo, že otázka č. 2 je žádost přístupu subjektu údajů k informacím podle § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Z tohoto důvodu byla otázka č. 2 dne 16. ledna 2019 postoupena oddělení správy a kontroly osobních údajů na Policejní prezídium, které je gestorem této problematiky. Povinný subjekt téhož dne tuto skutečnost žadateli zaslal datovou zprávou.

KŘP-K k otázkám č. 1 a 3 sděluje:

1)  Policie České republiky dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen zákon o Policii ČR) v § 60 – Obecná ustanovení o zpracování informací policií je dle odst. 1 oprávněna zpracovávat v souladu s tímto zákonem a jiným právním předpisem informace včetně osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů (včetně kontaktních údajů konkrétních osob). Dle odst. 2 téhož paragrafu musí Policie České republiky zpracovávané informace zabezpečit před neoprávněným přístupem, změnou, zničením, ztrátou nebo odcizením, zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním. Policie dále učiní nezbytná opatření pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozovaného informačního systému.

V informačním systému Evidence trestního řízení (dále jen systém ETŘ) jsou zpracovány údaje k zajištění výkonu spisové služby u útvarů Policie České republiky a jejich organizačních článků. Systém ETŘ je informační systém provozovaný Policií České republiky na základě právních předpisů, zejména zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Systém ETŘ je informační systém s manuální a automatizovanou evidencí a aktualizací údajů a zpracováním digitálních dokumentů. Jeho účelem je zajištění výkonu spisové služby a dokumentování trestního, přestupkového a správního řízení v útvarech Policie České republiky a jejich organizačních článcích. Tento systém slouží rovněž k vedení pomůcek, ke zpracování a uchování dokumentů a informací souvisejících se služebním a pracovním poměrem a dalších dokumentů souvisejících s plněním úkolů, povinností, výkonem práv stanovených Policii České republiky, právními předpisy a interními akty řízení.

V systému ETŘ jsou také zpracovány údaje o fyzických a právnických osobách souvisejících s vyřízením věci, ke které byl spis založen. Osobní údaje jsou zpracovány za účelem vést přehled o osobách, k nimž byly Policií České republiky prováděny úkony podle právních předpisů, a zpracovávat k nim další údaje, s cílem zajistit koordinaci činností útvarů a organizačních článků Policie České republiky při plnění úkolů při předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů, zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti včetně pátrání po osobách a věcech a zajištění bezpečnosti České republiky.

3)  Podle ustanovení § 61, odst. 1, písm. a) může policie požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení TČ nebo PŘ a jeho pachatele, písm. b) vypátrání hledané nebo pohřešované osoby anebo věci. Podání vysvětlení může být provedeno formou přímého výslechu v 1. osobě včetně podpisu osoby podávající vysvětlení či formou záznamu policisty ve 3. osobě, tudíž vytěžení osoby, ať už osobní či telefonické.

zpracovala: mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

vytisknout  e-mailem