Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace ke statistickým datům Ostrava

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost a odpověď:

Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady městského obvodu Slezská Ostrava se zabývala žádosti pana ....., o umístění bezpečnostních kamer na ul. Komerční v Ostravě-Muglinově, z důvodu častého vykrádání garáží a ochraně majetku. 

 Tímto Vás žádáme dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o sdělení informace, a to: 

 - jaký je za rok 2020 nápad trestné činnosti na výše uvedeném místě – počet spáchaných přestupků, trestných činů a jejich charakter (majetkové, proti veřejnému pořádku aj.), 

- jiné poznatky Vám známé z Vaší úřední činnosti, které by mohly mít vliv při posuzování oprávněnosti shora uvedené žádosti.“.

Povinný subjekt žádost posoudil a poskytujeme následující informace

 K trestné činnosti za rok 2020 sdělujeme, že statistiky kriminality se vedou pouze podle územních obvodů obvodních oddělení Policie České republiky, nikoliv podle jednotlivých měst, jejich částí, ulic apod. Vámi uvedená ulice spadá pod obvodní oddělení Slezská Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava, přičemž přílohou zasíláme statistiku kriminality za daný organizační článek za prvních 9 měsíců roku 2020 a pro porovnání i za rok 2019. Je zřejmé, že v roce 2020 došlo k poklesu počtu evidovaných trestných činů o 18,11 procent. Naše vyjádření se týká pouze problematiky trestných činů. 

V žádosti sice hovoříte i o přestupcích, k těmto se nevyjadřujeme ze dvou důvodů. Předně, z rozdělovníku žádosti je zřejmé, že tato byla souběžně adresována i Městské policii Ostrava. Ačkoliv není žádost takto striktně formulována či rozdělena, je z obsahu zřejmé, že tento jiný oslovený povinný subjekt se nemůže vyjádřit k trestným činům, pouze k řešeným přestupkům, případně k dalším „poznatkům“, které současně požadujete. Rovněž zdůrazňujeme, že oslovené krajské ředitelství policie, resp. Policie ČR jako celek, není tzv. obecným správním orgánem dle § 60 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Policie ČR řeší přestupky převážně formou uložení pokuty příkazem na místě a v případech, kdy k tomuto není příslušná, anebo nejsou splněny podmínky pro aplikaci tohoto institutu, oznamuje podezření ze spáchání přestupku správním orgánům. Výsledek následných správních řízení nám již není znám, tudíž nedisponujeme informací, v kolika případech skutečně došlo k uznání viny, anebo zda došlo k zastavení řízení o přestupku, či zda věc byla odložena před takovýmto zahájením řízení. Naopak takovouto informací bezesporu disponuje příslušný odbor vnitřních věcí Vašeho městského obvodu, který (z údajů uvedených na webových stránkách) projednává přestupky.


 

vytisknout  e-mailem