Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k prověřovanému incidentu

126375/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo ve dnech 7. a 8. září 2022 celkem 7 datových zpráv. Datové zprávy obsahovaly celkem 5 dotazů označených jako žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádostí byly okolnosti incidentu, který se odehrál v …….. dne 22. srpna 2022 na ulici ……..

K prvním čtyřem dotazům, níže citovaným, sděluji, že v souladu s § 4 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v příloze poskytujeme relevantní část záznamu policejního orgánu k předmětnému incidentu, která obsahuje odpovědi na dotazy, případně doprovodné informace ve smyslu § 3 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb.

- "...Nikdo z domu o tom nic neví, že bych tu skákal a řval jako opice. Pokud víte tedy jméno, prosil bych podle zákona 106/1999 Sb..."
- "Dle zákona 106/1999 Sb. bych chtěl znát totožnost osoby, která proti mně vznesla obvinění, že skáču a řvu jako opice..."
- "...budu i já něco po vás požadovat dle zákona 106/1999 Sb. Prosím Vás tedy o předložení nějaké videonahrávky, na které je pan ….. a předvádí, jak skáču a řvu jako opice..."
- "Dle zákona 106/1999 Sb. žádám všechny jména, která mě viděla v tuto hodinu skákat a řvát jako opice. Dále žádám, kdy pan ……. nahlásil toto křivé obvinění..."

K Vašemu dotazu, cituji: „Dle zákona 106/1999 Sb. žádám o kopii spisu zaslaného přes datovou schránku", Vám sděluji, že tento dotaz byl v souladu s § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyhodnocen jako žádost o nahlížení do spisu dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), neboť požadujete zaslat celý spisový materiál.

Zákon č. 106/1999 Sb. se nevztahuje na poskytování informací, pokud jejich poskytování upravuje zvláštní zákon, zejména vyřízení žádosti a způsob poskytnutí informací. Institut nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu, splňuje, mj. i dle aktuální judikatury, náležitosti stanovené § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodnutí ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. se nevydává, neboť se nejedná o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

K výše uvedenému je nicméně nutné dodat, že na Váš požadavek se nevztahuje ani samotný správní řád a ustanovení § 38 o nahlížení do spisu, neboť orgán policie, který vede předmětný spisový materiál, zde nevystupuje v pozici správního orgánu; správní řízení zahajuje případně až příslušný správní orgán, který i zakládá spis dle správního řádu. Ustanovení správního řádu o zakládání spisu (§ 17) a tedy i o nahlížení do něj (§ 38) se tedy na tuto tzv. předprocesní fázi vykonávanou orgánem policie, na kterou se aplikuje část čtvrtá správního řádu (postup před zahájením řízení), nevztahují. Jinými slovy orgán policie nevede řízení ve smyslu § 9 správního řádu a v takovém případě nelze ani určit případné jeho účastníky a dovozovat tak jejich právo na nahlížení do spisu.

S ohledem na výše uvedené Vám tedy sděluji, že spisový materiál Vám není možné bez dalšího zpřístupnit. V souladu s vnitřními pokyny, které upravují nahlížení do spisů zpracovaných
za účelem případného oznámení přestupku (předání věci) Vám sděluji, že pokud doložíte nebo prokážete právní zájem nebo jiný vážný důvod, který by Vás ospravedlňoval k přístupu k předmětnému spisovému materiálu (např. soudní řízení o náhradě škody), obraťte se cestou krajského ředitelství na Územní odbor Prostějov, kde bude Vaše případný požadavek včetně uvedených důvodů posuzován. V opačném případě považuje krajské ředitelství Váš požadavek za vyřízený.  

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedené žádosti ze dnů 7. a 8. září 2022, která byla podána podle zákona č. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem