Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Žádost o informace k přestupkovému řízení

12129/2022 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (dále jen „povinný subjekt“), které je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), obdrželo dne 24. ledna 2022 žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti bylo celkem 6 dotazů ohledně vyšetřování údajné střelby v obci ………, kterou jste nahlásil dne 16. ledna 2022.

K Vašim dotazům Vám sdělujeme následující:
1) OOP Lipník nad Bečvou
2) prap. Chlápek, prap. Koláček, nprap. Panák
3) npor. Pecha
4) O přidělení nebylo autoritativně rozhodnuto, neboť místní a věcná příslušnost je stanovena zákonem, Vaše původní podání bylo pouze postoupeno na Územní odbor Přerov a poté na OOP Lipník nad Bečvou.
5) Věcná a místní příslušnost je stanovena zákonem, předně § 60, § 62 zák. č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kdy policejní orgán OOP Lipník nad Bečvou se necítí být primárně podjatý. Ve spisu se proto nachází úřední záznam vedoucího oddělení, který se vyrovnává s otázkou místní a věcné příslušnosti a také s žádostí o předání spisu …………., a tato bude, vzhledem k zákonem nestanovené lhůtě, součástí vyrozumění o učiněných opatřeních do 30 dnů, jak jste požadoval v původním podání.
6) Nebyla.

Nad rámec vlastního vyřízení předmětné žádosti povinný subjekt považuje za nutné upozornit, že jak bylo judikováno např. v rámci rozsudku Nejvyššího správního soudu è. j. 10 As 117/2014-64, žádost o poskytnutí informací není a nemůže být specifickým opravným prostředkem nebo nástrojem, jehož prostřednictvím je možno brojit proti rozhodnutím nebo postupům správních orgánů, s nimiž nesouhlasíte.

K žádosti rovněž nad rámec jejího vyřízení sdělujeme, že požadavek na poskytnutí informací prostřednictvím datové schránky nemá oporu v zákoně č. 106/1999 Sb., neboť Vámi uváděné ustanovení „§ 4 odst. 5“ (konec prvního odstavce Vaší žádosti – pozn. zpracovatele) se v zákoně č. 106/1999 Sb. nevyskytuje. Povinný subjekt, resp. všechny orgány veřejné správy mají zákonnou povinnost zjišťovat, zda podatel disponuje datovou schránkou a primárně doručovat do ní, pokud podatel nepožaduje výslovné doručení jinou cestou.      

Tímto povinný subjekt vyřídil shora uvedenou žádost ze dne 24. ledna 2022, která byla podána podle zákona è. 106/1999 Sb.

plk. Mgr. Bc. Michaela Sedláčková
ředitelka kanceláře ředitele

vytisknout  e-mailem