Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace ke konkrétnímu dopravnímu odrazovému zrcadlu. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace ke konkrétnímu dopravnímu odrazovému zrcadlu, cituji:

 „…„Já …, vlastník rodinného domu č. p. …, tímto žádám na základě Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o

 1. kopii  Vyjádření nebo stanoviska Policie ČR k umístění dopravního rozhledového zrcadla (dále jen „zrcadlo“):
 • umístěného vedle domu č.p. 6 v obci Pržno
 • umístěného dle souřadnic GPS: 49.6111233N, 18.3616556E
 • žádám o kopii odborného stanovení rozhledových poměrů (klínů), případně vyjádření že jím nedisponujete.
 1. Stanovisko PČR ke zcela průhlednému oplocení domu č. p. 56. ve vazbě na i tak existující umístění dopravního zařízení – odrazového zrcadla.

Zejména mne zajímá stanovisko PČR (žádám o písemnou odpověď) k existujícímu rozporu ve Vašich vyjádřeních a stanoviscích, mi zaslaných, při porovnání existujícího umístění „zrcadla“ a Vašeho výkladu a uplatnění zákonů, vyhlášek a norem (dále jen „předpisy“), kterými jste se rozhodli řešit mou žádost o umístění bezpečnostního odrazového zrcadla – dopravního zařízení (viz Vaše č.j. …) jako konkrétně:

 • Jak může být výše uvedené a přesně specifikované zrcadlo umístěno v souladu s Vámi uváděnými předpisy, když oplocení před a kolem domu č.p. 56 je ZCELA PRŮHLEDNÉ !!!. Viz foto.

Přístup Vás, PČR, by měl být, alespoň – předpokládám a domnívám se, jednotný a se stejným „metrem“ a to pro všechny a stejně. Například v duchu Vašeho hesla „Pomáhat a chránit“.

 1. Stanovisko PČR ke zcela neprůhlednému oplocení domu č. p. 8. ve vazbě na posouzení, zda vyhovuje předpisům.

Zejména mne zajímá stanovisko PČR (žádám o písemnou odpověď) k existujícímu rozporu ve Vašich vyjádřeních a stanoviscích, mi zaslaných, při porovnání existujícího umístění „zrcadla“ a Vašeho výkladu a uplatnění zákonů, vyhlášek a norem (dále jen „předpisy“), kterými jste se rozhodli řešit mou žádost o umístění bezpečnostního odrazového zrcadla – dopravního zařízení (viz Vaše č.j. …) jako konkrétně:

 • Oplocení před domem č.p. 56 je ZCELA NEPRŮHLEDNÉ !!!. Viz foto. Jak je možné, že výše uvedené a přesně specifikované zrcadlo je prokazatelně v praxi a realitě skutečně existující a je jednoznačně umístěno a PČR není řešeno, či postupováno jako v bodech A, B, C, D, E, F,G (viz výše)? Žádám výslovně o Vaše poskytnutí informace, zda bylo řešeno a postupováno jako v bodě E, F a G. Případně, zda takto postupováno PČR bude?

Přístup Vás, PČR, by měl být, alespoň – předpokládám a domnívám se, jednotný a se stejným „metrem“ a to pro všechny a stejně. Například v duchu Vašeho hesla „Pomáhat a chránit“.

 1. Stanovisko PČR  ke skutečnosti, že zrcadlo je umístěno v praxi a realitě, i když je umístěno za značkou STOP dej přednost v jízdě ve směru jízdy řidiče užívajícího zrcadlo.

Zejména mne zajímá stanovisko PČR  (žádám o písemnou odpověď) zda se nejedná o jinou místní úpravu provedenou dopravním značením a jak se tato skutečnost spojuje s umístěním dopravního zrcadla? Viz foto.

Přístup Vás, PČR, by měl být, alespoň – předpokládám a domnívám se, jednotný a se stejným „metrem“ a to pro všechny a stejně. Například v duchu Vašeho hesla „Pomáhat a chránit“.

 …Obdržel jsem od Vás stanovisko č.j…., ze dne …. V tomto stanovisku mi výslovně písemně sdělujete že:

Odrazové zrcadlo je nutné chápat jako podpůrné dopravní zařízení, jehož účinnost a funkčnost je podmíněna příznivými klimatickými podmínkami, a že za přítomnosti sněhu (ne sněžení), nebo za přítomnosti námrazy, či za přítomnosti mlhy, se stává toto podpůrné dopravní zařízení zařízením nefunkčním, a proto, že trvale nezajistí rozhledové podmínky při výjezdu z účelové komunikace!!!. Mimo jiné jste tímto tvrzením zdůvodnili zamítnutí a vydání nesouhlasného stanoviska na jednom z nejnebezpečnějších výjezdů na hlavní silnici ve Skalici u Frýdku-Místku.

 1. Žádám o písemné poskytnutí informace, zda se tato Vaše písemná tvrzení o tom, jak se má „chápat“ předpisy přesně definované dopravní zařízení (podle Vás pouze jako jakési „podpůrné“) vztahuje totožně i na zrcadlo přesně definované v článku II. této žádosti?
 2. Žádám o písemné poskytnutí informace, zda se Vaše vyjádření – stanovisko o nefunkčnosti zrcadla za sněhu, námrazy a mlhy vztahují rovněž na zrcadlo uvedené v článku II. této žádosti.
 3. Pokud mi na žádost o informaci dle čl. III. odstavce 2 této žádosti odpovíte (sdělíte informaci) ve smyslu že „ano“ (vztahují se), pak žádám o podání - sdělení informace z jakého důvodu a proč, případně na základě čeho bylo zrcadlo dle článku II. této žádosti umístěno, případně odsouhlaseno?

Žádám o průběžné informování o stavu vyřizování mé žádosti, a to písemnou formou, nebo formou e-mailové komunikace.“

Povinný subjekt žádost posoudil a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje, konstatoval, že k jednotlivým bodům lze poskytnout následující informace.

Odpověď k bodu č. 1, 2, 3 a 4 včetně odrážek druhé části žádosti: Požadovanými informacemi k dopravnímu odrazovému zrcadlu umístěnému „vedle domu č.p. 6 v obci Pržno“ nedisponujeme. Požadované informace tedy s ohledem na faktický stav nelze poskytnout, v podstatě by se jednalo o vytváření nové informace, k čemuž povinný subjekt není z titulu tohoto zákona nejen povinen, ale ani oprávněn. Podle § 4 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Naopak ve smyslu § 3 odst. 3 téhož zákona povinný subjekt poskytuje informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané.

K tomuto je nutné doplnit, že stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k umístění dopravního odrazového zrcadla „vedle domu č.p. 6 v obci Pržno“ podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je plně v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě se jedná o Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Policie ČR vystupuje jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vyjadřuje se tedy k předloženým návrhům, mj. i k umístění dopravního zařízení – odrazových zrcadel. Pokud je k tomuto vyjádření správním orgánem osloven, dokumentem vytvořeným v rámci Policie ČR poté obecně disponují i tyto povinné subjekty, které o umístění dopravních zařízení rozhodují. Veřejnoprávní původci dokumentů (ani ti, jimž byl dokument doručen) však nemají evidovány veškeré dokumenty neomezeně dlouho, neboť podléhají právní regulaci výkonu spisové služby. Dokumenty, resp. spisy jsou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, označovány spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami, kdy po uplynutí skartační lhůty se spis zařadí do skartačního řízení. Skartační řízení je tímto zákonem definováno jako postup, při kterém se vyřazují dokumenty, jimž uplynuly skartační lhůty a jež jsou nadále nepotřebné pro činnost původce.

V rámci krajského ředitelství jsou tyto typy dokumentů (spisů) označovány skartačním znakem „S“, což vyjadřuje povahu dokumentu bez trvalé hodnoty. To znamená, že v rámci skartačního řízení dochází k vyřazení (zničení) těchto spisů. S odstupem času již nelze zjistit, pod jakým číslem jednacím povinný subjekt evidoval předmětné stanovisko ke konkrétnímu umístění rozhledového zrcadla ve Skalici u Frýdku-Místku. Podle kritérií zadaných žadatelem se přes veškeré úsilí žádným způsobem nepodařilo daný spis dohledat v informačním systému ETŘ. Je tedy zřejmé, že v minulosti došlo k jeho skartaci v rámci skartačního řízení. Jelikož žadatel neuvádí označení předmětného dokumentu číslem jednacím, nelze dohledat, ke kterému dni došlo ke skartaci spisu, podle jakého skartačního návrhu, ani další případné podrobnosti.

Odpověď k bodu č. 1 třetí části žádosti: Ano, vztahuje se i na zrcadlo definované v článku II. předmětné žádosti. Označení „podpůrné“ dopravní zařízení vztahující se k odrazovému zrcadlu bylo záměrně uvedeno jako synonymum pro slovo „pomocné“, jakožto dopravní zařízení, které jak je mimo jiné uvedeno v Technických podmínkách č. 119 – Odrazová zrcadla, cituji: „Poskytuje totiž výhled pouze na omezený úsek komunikace, ukazuje dopravní situaci ve zmenšeném měřítku a obraz je v odrazovém zrcadle stranově obrácen vůči skutečnosti.“ dále „Odrazové zrcadlo poskytuje omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a na jeho okolí a zobrazuje tuto situaci zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti, tedy v noci, za mlhy, deště, apod. není snadné analyzovat dopravní situaci, neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je v odrazovém zrcadle těžké odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel.“, z čehož vyplývá, že odrazové zrcadlo zcela nezajišťuje potřebný rozhled ve smyslu ustanovení § 11, resp. § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a tím pomáhá, resp. „slouží ke zlepšení rozhledových poměrů“.

Odpověď k bodu č. 2 třetí části žádosti: Ano vztahuje se ke všem dopravním (odrazovým) zrcadlům.

Odpověď k bodu č. 3 třetí části žádosti: Jak bylo uvedeno výše, nedisponujeme požadovaným dokumentem (vyjádřením k předmětnému odrazovému zrcadlu). Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k místu připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici číslo III/4773 podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je plně v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě se jedná o Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství.

K tomu to je vhodné doplnit, že k místu připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici číslo III/4773 byla dne 23. dubna 2019při kontrolní prohlídce navržena úpravapro zlepšení rozhledu a zvýšení bezpečnosti v místě sjezdu, jejímž obsahem je i návrh stanovení místní úpravy provozu spočívající v užití dopravního zařízení – odrazových zrcadel a červených směrových sloupků (sloupků vyznačujících vyústění účelové komunikace). Dále bylo upozorněno na nutné odstranění všech ostatních překážek v rozhledu, např. odstranění reklamního zařízení, odpadní nádoby a vegetace v rozhledu. Stavební úřad v závěru kontrolní prohlídky všem zúčastněným sdělil, že vyzve vlastníky k úpravě předmětného oplocení.

Pro úplnost opakovaně dodáváme, že dopravní inspektorát Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje je v rámci stanovení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích pouze v postavení dotčeného orgánu, s nímž správní orgán návrh místní úpravy provozu projednává, přičemž jeho vydané stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem