Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Žádost o informace

Žadatel zažádal o informace ke konkrétnímu dopravnímu odrazovému zrcadlu. 

Žadatel podal žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), ve které žádá o informace ke konkrétnímu dopravnímu odrazovému zrcadlu, cituji:

 „…„Já …, vlastník rodinného domu č. p. …, tímto žádám na základě Zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o

 1. kopii  Vyjádření Policie ČR k umístění dopravního rozhledového zrcadla (dále jen „zrcadlo“):
 • umístěného vedle kaple na ulici Skotňa ve Starém Městě
 • umístěného dle souřadnic GPS: 49.6676814N, 18.3702075E
 • žádám o kopii odborného stanovení rozhledových poměrů (klínů), případně vyjádření že jím nedisponujete.
 1. Stanovisko PČR k průhlednému oplocení domu č. p. 70 ve vazbě na i tak existující umístění dopravního zařízení – odrazového zrcadla.

Zejména mne zajímá stanovisko PČR  (žádám o písemnou odpověď) k existujícímu rozporu ve Vašich vyjádřeních a stanoviscích, mi zaslaných, při porovnání existujícího umístění „zrcadla“ a Vašeho výkladu a uplatnění zákonů, vyhlášek a norem (dále jen „předpisy“), kterými jste se rozhodli řešit mou žádost o umístění bezpečnostního odrazového zrcadla – dopravního zařízení (viz Vaše č.j. …) jako konkrétně:

 • Jak může být výše uvedené a přesně specifikované zrcadlo umístěno v souladu s Vámi uváděnými předpisy, když oplocení před a kolem domu č.p. 70 je PRŮHLEDNÉ !!!. Viz foto.

Přístup Vás, PČR, by měl být, alespoň – předpokládám a domnívám se, jednotný a se stejným „metrem“ a to pro všechny a stejně. Například v duchu Vašeho hesla „Pomáhat a chránit“.

 1. Stanovisko PČR ke zcela neprůhlednému oplocení domu č. p. 170. ve vazbě na posouzení, zda vyhovuje předpisům.

Zejména mne zajímá stanovisko PČR (žádám o písemnou odpověď) k existujícímu rozporu ve Vašich vyjádřeních a stanoviscích, mi zaslaných, při porovnání existujícího umístění „zrcadla“ a Vašeho výkladu a uplatnění zákonů, vyhlášek a norem (dále jen „předpisy“), kterými jste se rozhodli řešit mou žádost o umístění bezpečnostního odrazového zrcadla – dopravního zařízení (viz Vaše č.j. …) jako konkrétně:

 • Oplocení před domem č.p. 170 je ZCELA NEPRŮHLEDNÉ !!!. Viz foto. Jak je možné, že výše uvedené a přesně specifikované zrcadlo je prokazatelně v praxi a realitě skutečně existující a je jednoznačně umístěno a PČR není řešeno, či postupováno jako v bodech A, B, C, D, E, F, G (viz výše)? Žádám výslovně o Vaše poskytnutí informace, zda bylo řešeno a postupováno jako v bodě E, F a G. Případně že takto bude postupováno.

Přístup Vás, PČR, by měl být, alespoň – předpokládám a domnívám se, jednotný a se stejným „metrem“ a to pro všechny a stejně. Například v duchu Vašeho hesla „Pomáhat a chránit“.

 …Obdržel jsem od Vás stanovisko č.j…, ze dne …. V tomto stanovisku mi výslovně písemně sdělujete že:

Odrazové zrcadlo je nutné chápat jako podpůrné dopravní zařízení, jehož účinnost a funkčnost je podmíněna příznivými klimatickými podmínkami, a že za přítomnosti sněhu (ne sněžení), nebo za přítomnosti námrazy, či za přítomnosti mlhy, se stává toto podpůrné dopravní zařízení zařízením nefunkčním, a proto, že trvale nezajistí rozhledové podmínky při výjezdu z účelové komunikace!!!. Mimo jiné jste tímto tvrzením zdůvodnili zamítnutí a vydání nesouhlasného stanoviska na jednom z nejnebezpečnějších výjezdů na hlavní silnici ve Skalici u Frýdku-Místku.

 1. Žádám o písemné poskytnutí informace, zda se tato Vaše písemná tvrzení o tom, jak se má „chápat“ předpisy přesně definované dopravní zařízení (podle Vás pouze jako jakési „podpůrné“) vztahuje totožně i na zrcadlo přesně definované v článku II. této žádosti?
 2. Žádám o písemné poskytnutí informace, zda se Vaše vyjádření – stanovisko o nefunkčnosti zrcadla za sněhu, námrazy a mlhy vztahují rovněž na zrcadlo uvedené v článku II. této žádosti.
 3. Pokud mi na žádost o informaci dle čl. III. odstavce 2 této žádosti odpovíte (sdělíte informaci) ve smyslu že „ano“ (vztahují se), pak žádám o podání - sdělení informace z jakého důvodu a proč, případně na základě čeho bylo zrcadlo dle článku II. této žádosti umístěno, případně odsouhlaseno?

Žádám o průběžné informování o stavu vyřizování mé žádosti, a to písemnou formou, nebo formou e-mailové komunikace.“

Povinný subjekt žádost posoudil a po zjištění, k jaké věci se Vaše žádost vztahuje, konstatoval, že k jednotlivým bodům lze poskytnout následující informace.

Odpověď k bodu č. 1 druhé části žádosti: V příloze poskytujeme kopii dokumentu s názvem – „Místní úprava provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku - stanovení“. Dokumentem o odborném stanovení rozhledových poměrů (klínů) nedisponujeme.

Odpověď k bodu č. 2 druhé části žádosti: Určení požadovaného rozhledu na křižovatkách pozemních komunikací, sjezdech připojujících účelové komunikace a takzvaných samostatných sjezdech (tj. sjezdech připojujících sousední nemovitost), resp. rozhledové trojúhelníky a rozhledová pole, vychází z technické normy ČSN 73 6102 ed.2 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic a ČSN 73 6110/Z1 – Projektování místních komunikací.

Odpověď k bodu č. 3 druhé části žádosti: Požadované informace jsou obsaženy v dokumentu s názvem – „Místní úprava provozu na pozemní komunikaci v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku - stanovení“, jehož kopii Vám v příloze poskytujeme.

Odpověď k bodu č. 1 třetí části žádosti: Ano, vztahuje se i na zrcadlo definované v článku II. předmětné žádosti. Označení „podpůrné“ dopravní zařízení vztahující se k odrazovému zrcadlu bylo záměrně uvedeno jako synonymum pro slovo „pomocné“, jakožto dopravní zařízení, které jak je mimo jiné uvedeno v Technických podmínkách č. 119 – Odrazová zrcadla, cituji: „Poskytuje totiž výhled pouze na omezený úsek komunikace, ukazuje dopravní situaci ve zmenšeném měřítku a obraz je v odrazovém zrcadle stranově obrácen vůči skutečnosti.“ dále „Odrazové zrcadlo poskytuje omezený výhled na provoz na úseku pozorované komunikace a na jeho okolí a zobrazuje tuto situaci zmenšeně a stranově obráceně. Zvláště za snížené viditelnosti, tedy v noci, za mlhy, deště, apod. není snadné analyzovat dopravní situaci, neboť pozornost řidiče upoutávají světla vozidel. Z tohoto důvodu je v odrazovém zrcadle těžké odhadnout vzdálenost a rychlost pozorovaných vozidel.“, z čehož vyplývá, že odrazové zrcadlo zcela nezajišťuje potřebný rozhled ve smyslu ustanovení § 11, resp. § 12 vyhlášky číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a tím pomáhá, resp. „slouží ke zlepšení rozhledových poměrů“.

Odpověď k bodu č. 2 třetí části žádosti: Ano vztahuje se ke všem dopravním (odrazovým) zrcadlům.

Odpověď k bodu č. 3 třetí části žádosti: Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích k místu připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici číslo III/4773 podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů je plně v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě se jedná o Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství.

K tomu to je vhodné doplnit, že k místu připojení veřejně přístupné účelové komunikace k silnici číslo III/4773 byla dne 23. dubna 2019při kontrolní prohlídce navržena úpravapro zlepšení rozhledu a zvýšení bezpečnosti v místě sjezdu, jejímž obsahem je i návrh stanovení místní úpravy provozu spočívající v užití dopravního zařízení – odrazových zrcadel a červených směrových sloupků (sloupků vyznačujících vyústění účelové komunikace). Dále bylo upozorněno na nutné odstranění všech ostatních překážek v rozhledu, např. odstranění reklamního zařízení, odpadní nádoby a vegetace v rozhledu. Stavební úřad v závěru kontrolní prohlídky všem zúčastněným sdělil, že vyzve vlastníky k úpravě předmětného oplocení.

Pro úplnost opětovně dodáváme, že dopravní inspektorát Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje je v rámci stanovení místní úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích pouze v postavení dotčeného orgánu, s nímž správní orgán návrh místní úpravy provozu projednává, přičemž jeho vydané stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

vytisknout  e-mailem