Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Žádost o informace

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel se domáhal poskytnutí následujících informací (doslovný přepis):

„…1.1-zda bylo ze strany vedoucích pracovníků, prověřováno, při neplnění úřední povinnosti- zákonné povinnosti , některými pracovníky NCOZ , při prošetřování oznámené trestné činnosti, úřední osoby soudní ……….(Okresní soud v Semilech, jestliže bili příslušníci Policie ČR, povinni dodržovat zákony České republiky a EU, nevyjímaje čl.96 odst.2 zákona 1/1993Sb. Ústavy ČR, že každý rozsudek vydaný v písemné podobě a to i v r. 2003, u Okresního soudu v Semilech , pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, který musí bít veřejně a ústně vyhlášen, nenapomáhali organizovanému zločinu, když zatajili- podvodně sdělili, nepravdivé informace , že rozsudek čj. 3C 148/87-595 v soudním řízení, 3C 148/87, nebyl u Okresního soudu v Semilech, veřejně a ústně vyhlášen.

1.2- zda příslušníci, Policie ČR, zpracovatelé ,rada- NCOZ-SKPV, bili při prověřování oznámené trestné činnosti- listinou –falzem –padělkem- rozsudkem vydaném v písemné podobě,vydaném v r. 2003, pod čj.3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, dodržet, závaznost rozsudku, zachyceném ve veřejné listině, protokolu z jednání,ze dne 21.11.2003, vypořádání BSM, pod čj. 3C 148/87. Podle zákona č. 99/1963Sb. o.s.ř.

1.3- zda příslušníci, Policie ČR, zpracovatelé ,rada- NCOZ-SKPV, bili při prověřování oznámené trestné činnosti- listinou –falzem –padělkem- rozsudkem vydaném v písemné podobě,vydaném v r. 2003, pod čj.3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, dodržet, závaznost rozsudku- veřejně vyhlášeného rozsudku, zachyceném ve veřejné listině, protokolu z jednání,ze dne 21.11.2003, vypořádání BSM, pod čj. 3C 148/87. Podle zákona č. 99/1963Sb. o.s.ř.čl. 36 odst. 1, zákona č. 2/1993Sb. Listiny základních práv a svobod-nestranně, při neporušení zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, vyhodnocovali pravost, tohoto rozsudku 3C 148/76-595 ze dne 21.11.2003 z veřejné listiny

1.4- z jakých důvodů, nebyly ze strany příslušníků Policie ČR, NCOZ SKPV rozeznáván identifikátor listin, číslo jednací, listin- spisu , vedeného u Okresního soudu v Semilech,od r. 2003 které nejsou ,ze zákona zaměnitelné – -řízení -spis čj. 4C 148/87- veřejná listina , protokol z jednání, pod čj. 4C 148/87-592-593 ze dne 21.11.2003- a zde závazného znění, rozsudku , který nemohl být , podkladem, pro vydání, písemného znění rozsudku vydaném v r. 2003 v řízení –spis-3C 148/87 a zde vydaného podvodně rozsudku v písemné podobě, pod čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, kde tato listina, nemá podle zákona 99/1963Sb. os.ř., ve znění, písemném , podklad ve veřejně a ústně, vyhlášeném rozsudku , dne 21.11.2003, v souladu s čl. 96 odst. 1 zákona č. 1/1993Sb. Ústavy ČR, kde bylo zákonnou povinností, soudkyně toto, znění rozsudku ve veřejné listině

1.5- zda byli, příslušníci NCOZ SKPV a vedoucí, pracovníci, seznámení s nezákonným stavem, že u Okresního soudu v Semilech, bylo zahájeno v r. 2003 , soudní řízení ve věci vypořádání BSM, pod čj. 3C 148/87, kde tomu podle zákona č. 99/1963Sb. , bránilo , již zahájení řízení v r. 1987, ve věci vypořádání BSM , neskončené řízení, pod čj. 4C 148/87, a zde veřejně a ústně, vyhlášen rozsudek dne 21.11.2003, zachycen ve veřejné listině, viz listinný důkaz, že Policie ČR, Obvodnímu oddělení Semily, aby bylo podvodně sdělovány, nepravdivé skutečnosti- o pravosti, listiny -3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 , byl zapůjčen spis , pod čj. 3C 148/87

1.6- Zda byl, příslušníky, NCOZ SKPV, k posuzování, pravosti-zda se nejedná a padělek- nebo pozměněnou veřejnou listinu - veřejné listiny- rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 vydaném v řízení 3C 148/87, měli protokol z řízení vedeného u Okresního soudu v Semilech, pod čj. 3C 148/87, a to veřejné listiny- protokolu z jednání ze dne 21.11.2003, pod čj. 4C 148/87-592-593 a zde zachyceného znění, vyhlášeného rozsudku.

1.7- zda policejní orgán NCOZ-SKPV a vedoucí pracovníci, v souladu se zákony, vedli řízení , ve věci – falza- padělku, rozsudku 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, Podání které obdržela od Obvodního oddělení Policie ČR Semily, správně vyhodnotila v souladu se zákony-( závaznosti vyhlášeného rozsudku- pořadí výroku, znění výroku, a zda nebyl y výroky, pozměněny- nebo doplněny – o výrok č. VI. Ve znění cituji: Znalci …………. se přiznává odměna ve výši 250 Kč.
Viz kopie , výroku VI z listiny –rozsudku čj.3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydaném v písemné podobě v r. 2003

1.8- který příslušník Policie ČR, NCOZ –SKPV- s uvedením , hodnosti, titulu, jména ,příjmení, pracovní zařazení, z vedoucích pracovníků, byl v r. 2008, byl odpovědný k provádění důsledných vícestupňových , kontrol a řídící činnosti který nezjistil, průnik organizovaného zločinu a nedošlo k eliminaci , nezákonné činnosti , některých policistů a nebyla, zásadně eliminována-, ve věci používání, padělku- falza rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, vydaného v písemné podobě, v roce 2003, který byl, nezákonně vydán, aby byl, podvodně, vydáván a používán jako pravák, veřejně vyhlášená v neskončeném řízení, vypořádání BSM, pod čj. 4C 148/87, a zachycený ve veřejné listině,- protokolu z jednání, pod čj. 4C 148/87-592-593 ze dne 21.11.2003.

1.9- zda příslušníci Policie ČR, NCOZ –SKPV a vedoucí, pracovníci, měli k dispozici, listinný důkaz, veřejnou listinu, doručenku ke dni 15.1.2004 , o doručení, veřejné listiny Okresním soudem v Semilech, rozsudku označeného čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003 aby mohli, posoudit, pravost, právní moci a vykonatelnosti- vyznačené, na veřejné listině,rozsudku čj. 4C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, dříve, falzum –padělek 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, na základě nezákonného úředního postupu, úřední osoby soudní, Okresního soudu v Semilech, …………….

1.10, zda příslušníci Policie ČR, NCOZ –SKPV, dali příslušníkům, Policie ČR, KŘP LK , že jejich, podání ve věci, prověřování, pravosti, listiny 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, že se jednalo o prověřování oznámené trestné činnosti kde v této věci, bylo rozhodnuto , příslušníky Policie ČR, NCOZ –SKPV

1.11- zda, bylo příslušníky Policie ČR, NCOZ-SKPV, a to i vedoucími pracovníky, zaznamenáno, nebo zjištěno, že někteří Příslušníci Policie ČR, KŘP LK , brání, prověřování oznámené trestné činnosti- ve věci, padělku listiny- rozsudku a to i registraci, trestních oznámení- spisu, za lomítkem, pod ,,ČJ“, kde tato spisová značka, prokazuje, že tento spis nebyl, prověřován v souladu se zákonem č. 141/1961Sb. Trestního řádu a , dozorován státním, zástupcem.

1.12- podle , kterého zákona, přesné označení, platných v České republice je prověřování, padělané a pozměněné veřejné listiny , Příslušníky Policie ČR, PČR KŘP LK, jako je rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21,11.2003, zásahem do nestrannosti soudu.

1.13- zda bylo , ze strany, příslušníků Policie ČR. NCOZ-SKPV, prověřováno , při prověřování , pravosti listiny- rozsudku , čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003, zda v této listině, nebyl, zfalšován, záznam – o obecním zmocněnci , zastupující – žalobce ………………, obecního zmocněnce : …………………., kterému, byl doručen-dne 23.12.2003, falzum- padělek -rozsudek čj. 3C 148/87-595, přesto, že jsem nikdy, neobdržel, zplnomocnění, pana žalobce …………., k zastupování v řízení čj. 3C 148/87 vedeného u Okresního soudu v Semilech. Jak tuto nezákonnou činnost- osvědčuje, výřez záhlaví , rozsudku čj. 3C 148/87-595 ze dne 21.11.2003

1.14- jakým způsobem, u přesně specifikovat, zákonné postupy- označení zákonů u Policie ČR, NCOZ – SKPV , měla probíhat, kontrolní činnost. Při prověřování- falza- padělku listin, přo oznámené trestné činnosti- co musí označit oznamovatel, aby , Příslušníci Policie ČR, správně -. Vyhodnocovali, oznámenou trestnou činnost,, při odborném posuzování- obsahu podání- označeného jako oznámení trestné činnosti, a splňující náležitosti, podle zákona č.141/1961Sb. trestního řádu a zákonů České republiky a EU.

1.15- zda byla, ze strany Příslušníků Policie ČR, NCOZ – SKPV, a vedoucích, pracovníků činných NCOZ – SKPV, učiněna zákonná opatření k řádnému plnění zákonných povinností, příslušníky Policie ČR, při prověřování , listin , padělku- falza listin , aby nemohli, být podvodně, používány , roky jako pravé listiny…“


Povinný subjekt poskytl informace:

Ad 1.1 Policejním orgánem NCOZ SKPV nebylo prováděno prověřování trestné činnosti výše jmenované soudkyně. Dne 20. července 2016 byl na expozituru ÚOKFK SKPV v Hradci Králové doručen z KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech, Obvodního oddělení v Semilech podnět k posouzení podání na výše jmenovanou soudkyni Okresního soudu v Semilech. Policejní orgán NCOZ SKPV posoudil po obsahové stránce tak, jak mu to ukládá interní normativní předpis policejního prezidenta, zda se ve věci může jednat o podezření z trestné činnosti věcně příslušné k prověřování na NCOZ SKPV. K takovému závěru z předložených písemností policejní orgán NCOZ SKPV nedospěl, a proto podání dne 11. srpna 2016 vrátil na územní odbor Policie ČR Semily k dalšímu šetření a rozhodnutí. Policejní orgán NCOZ SKPV postupoval při své činnosti podle platných zákonných norem a podle interních norem řízení, které ze zákonných norem vycházejí a jsou s nimi v souladu.
Ad 1.2 Závaznost vyhlášeného rozsudku je stanovena pro účastníky řízení, ve kterém bylo vedeno. Policejní orgán nebyl účastníkem řízení a rozsudek Okresního soudu v Semilech posuzoval pouze po obsahové stránce s ohledem na tehdy prováděné šetření.
Ad 1.3 Jak již bylo uvedeno v odpovědi k otázce č. 1.2 - závaznost vyhlášeného rozsudku je stanovena pro účastníky řízení, ve kterém bylo vedeno. Policejní orgán nebyl účastníkem řízení a rozsudek Okresního soudu v Semilech posuzoval pouze po obsahové stránce s ohledem na tehdy prováděné šetření obdrženého podání. Policejní orgán NCOZ SKPV se seznámil se všemi přiloženými podklady, které od policejního orgánu KŘP Libereckého kraje, Územního odboru v Semilech obdržel a jejich vyhodnocením došel k rozhodnutí věc vrátit policejnímu orgánu KŘP Libereckého kraje, Územní odbor v Semilech. V rámci tohoto úkonu nebyla ze strany policejního orgánu NCOZ SKPV posuzována „pravost“ listin.
Ad 1.4 Policejní orgán NCOZ SKPV nevedl řízení podle trestního řádu, pouze podání, které obdržel od Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech, vyhodnotil a vrátil zpět příslušnému policejnímu orgánu.
Ad 1.5 Policejní orgán NCOZ SKPV po vyhodnocení obdrženého podání a příloh rozhodl o vrácení podání s ohledem na věcnou a místní příslušnost zpět a žádné další řízení nevedl.
Ad 1.6 Policejní orgán NCOZ SKPV nevedl řízení podle trestního řádu, pouze podání, které obdržel od Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech, vyhodnotil a vrátil zpět příslušnému policejnímu orgánu. V rámci tohoto úkonu nebyla ze strany policejního orgánu NCOZ SKPV posuzována „pravost“ listin.
Ad 1.7 Policejní orgán NCOZ SKPV po vyhodnocení obdrženého podání a příloh rozhodl o vrácení podání s ohledem na věcnou a místní příslušnost zpět a žádné další řízení nevedl.
Ad 1.8 Podání obdržel policejní orgán NCOZ SKPV v červenci 2016 a v srpnu 2016 jej vrátil zpět policejnímu orgánu Obvodního oddělení v Semilech. Není patrné, k jakému služebnímu funkcionáři či příslušníku policie váš dotaz s ohledem na vámi uvedený rok 2008 směřuje.
Ad 1.9 Policejní orgán NCOZ SKPV měl k dispozici listiny zaslané z Obvodního oddělení v Semilech. S odstupem doby nelze uvést, zda vámi specifikovaný dokument byl mezi nimi.
Ad 1.10 Policejní orgán NCOZ SKPV po vyhodnocení obdrženého podání a příloh rozhodl o vrácení podání s ohledem na věcnou a místní příslušnost zpět a žádné další řízení nevedl.
Ad 1.11 Tyto skutečnosti nejsou policejnímu orgánu NCOZ SKPV známy.
Ad 1.12 Policejní orgán se při své činnosti řídí především trestním zákoníkem a trestním řádem. Jeho činnost musí být v souladu i s dalšími zákony České republiky.
Ad 1.13 Policejní orgán NCOZ SKPV nevedl řízení podle trestního řádu, pouze podání, které obdržel od Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech, vyhodnotil a vrátil zpět příslušnému policejnímu orgánu. V rámci tohoto úkonu nebyla ze strany policejního orgánu NCOZ SKPV posuzována „pravost“ listin.
Ad 1.14 Policejní orgán NCOZ SKPV nevedl řízení podle trestního řádu, pouze podání, které obdržel od Obvodního oddělení Policie ČR v Semilech, vyhodnotil a vrátil zpět příslušnému policejnímu orgánu. V rámci tohoto úkonu nebyla ze strany policejního orgánu NCOZ SKPV posuzována „pravost“ listin.
Ad 1.15 Policejnímu orgánu NCOZ SKPV není známo, s jakým výsledkem skončilo šetření policejního orgánu Libereckého kraje, a tudíž ani to, zda byly některé listiny označeny jako padělky a zda s nimi bylo jako s padělky dále nakládáno.

plk. Mgr. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
30. července 2020

vytisknout  e-mailem