Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Bilanční zpráva za rok 2016

Z P R Á V A o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území Krajského ředitelství policie Pardubického kraje v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015. 

Rozloha v km2:

4519

Kriminalita celkem:

5933 (-879)

Počet obyvatel:*

516 803 (+655)

Kriminalita na 10.000 obyv.:

115 (-17)

Hustota obyv./km2:

115

Objasněno skutků:

3791 (-284)

Stíháno osob:

3855 (+422)

Objasněnost

63,9% (+4,08)

Zkrácené př. řízení

počet tr. činů:

1181 (-231)

Zkrácené př. řízení

stíháno osob:

1080 (-144)

* Stav obyvatelstva podle ČSÚ Pardubice k 30.09.2016.

1.1.    Územní rozložení kriminality, teritoriální rozdíly

 

Nejvyšší počet trestných činů:

Pardubice

Ústí n/Orlicí

2339 (-647)

1355 (-76)

Nejvyšší počet trestných činů/10.000 obyv.:

Pardubice

Svitavy

137 (-39)

112 (-5)

Nejnižší počet trestných činů:

Chrudim

Svitavy

1071 (-100)

1168 (-55)

Nejnižší počet trestných činů/10.000 obyv.:

Ústí n/Orlicí

Chrudim

98 (-5)

103 (-10)

Nejvyšší % nárůst trestných činů: (nárůst nikde → nejnižší pokles

Svitavy

- 4,5%

Nejvyšší % pokles trestných činů:

Pardubice

- 21,67%

V roce 2016 vykazují pokles trestných činů opět všechny územní odbory Krajského ředitelství policie Pardubického kraje (dále jen „KŘP Pak). Svitavy (-4,5%), Ústí nad Orlicí  (-5,31%), Chrudim (-8,54%), Pardubice (-21,67%). Celková objasněnost kriminality v Pardubickém kraji, v porovnání s předchozím obdobím, stoupla o 4,08% z 59,82% v roce 2015 na 63,9% v roce 2016.

Rovněž u všech územních odborů došlo proti předchozímu období k nárůstu procent objasněnosti. Nejvyšší nárůst procenta objasněnosti vykazuje územní odbor Svitavy+5,74%(72,95%), dále územní odbor Pardubice +5,01%(58,53%), územní odbor Chrudim+1,35%(66,85%) a územní odbor Ústí nad Orlicí +0,98% (63,03%).

Škody způsobené kriminalitou vzrostly v meziročním srovnání o 32 657 000 Kč, celková výše škod za období 2016 činí 476 295 000 Kč. Z přehledu zajištěného majetku a finančních prostředků za dané období vyplývá zajištěná hodnota 60 928 395 Kč. Na jeden evidovaný skutek průměrně připadá škoda ve výši 80 279 Kč.

2.       Kriminogenní faktory v kraji a v rámci vybraných územních odborů

Stejně jako v předchozích letech se mezi jednotlivými územními odbory v rámci KŘP Pak tyto faktory výrazně neliší, ani nevymykají a v jejich struktuře v rámci regionu Pardubického kraje nedošlo v roce 2016 k podstatným změnám.

Na případné rozdíly v množství a struktuře trestné činnosti mezi jednotlivými územními odbory má vliv jednak hustota obyvatel jednotlivých územních odborů i nezaměstnanost v těchto regionech. Na některé faktory má vliv lhostejnost obyvatel k tzv. bagatelní kriminalitě, latentnost a anonymita některé trestné činnosti, alkoholismus, patologické hráčství, sdělovací prostředky a stále snadnější přístup k sociálním sítím.

3.      Pachatelé trestné činnosti

Z analýzy skladby pachatelů trestné činnosti je patrné, že zjišťujeme pouze vzorek, který je znám až po objasnění nahlášených nebo vyhledaných skutků, ale nevypovídá nic o pachatelích latentní kriminality. V roce 2016 bylo objasněno celkem 3 791 případů (z 5 933), což je 63,9 %), u nichž byl pachatel zjištěn. Dodatečně, tj. skutků z let minulých, bylo objasněno celkem 392.

V roce 2016 bylo stíháno 3 855 osob. Z toho pro obecnou kriminalitu 2 185, pro hospodářskou kriminalitu 606, 1 064 pro zbývající kriminalitu a 1 775 recidivistů.

Recidivisté spáchali 2 072 (-520) skutků, což z celkového počtu objasněných a dodatečně objasněných případů (4 183) činí 49,53%.

Cizinců bylo v roce 2016 stíháno celkem 219 (+23) tj. 5,68% z celkového počtu 3 855 stíhaných pachatelů. Největší počet cizinců páchajících trestnou činnost pochází ze Slovenska (90), Ukrajiny (57), Rumunska (20) a Polska (16).

V roce 2016 bylo stíháno 618 (+111) žen.

Z celkového počtu 3 855 pachatelů stíhaných v roce 2016, stoupl proti roku 2015 počet nezletilých (od 1 - 14 let) na 105 (+63). Kategorie mladistvých pachatelů (15 - 17 let) vykazuje rovněž nárůst a to na 176 (+96). Sečteme-li počty nezletilých a mladistvých pachatelů, došlo v roce 2016 k celkovému nárůstu stíhaných dětí na 281 (+159), což činí 7,29% z celkového počtu stíhaných pachatelů.

Kriminalita, kterou páchaly děti, vzrostla u nezletilých, kteří spáchali celkem 73 (+22) skutků. Mladiství se dopustili 137 (+28) protiprávních jednání. Ta směřovala do oblasti obecné kriminality, kde se dopouštěli násilné trestné činnosti (14), úmyslného ublížení na zdraví (7) a porušování domovní svobody (5). V případě mravnostní kriminality se jednalo převážně o pohlavní zneužívání (21). U majetkové kriminality převládají krádeže vloupáním (32), a krádeže prosté (53), ostatní kriminalita sprejerství (23) a nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů (17).

4.      Oběti trestné činnosti

Obětem trestné činnosti, mimo povinností stanovených jednak trestním řádem, jednak zákonem o obětech trestných činů, je věnována pozornost v případě poskytování krátkodobé ochrany osoby ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. V roce 2016 byla v rámci KŘP Pak ve 2 případech poskytnuta krátkodobá ochrana osoby (v roce 2015 - 1 případ).

Za rok 2016 se uskutečnilo celkem 51 krizových intervencí, kdy v týdenních pohotovostech drží na celý kraj službu vždy dva interventi. Nejvíce intervencí proběhlo v měsíci červnu (8), září (7) a květnu (6). Převažují zde sebevraždy a dopravní nehody. Nejčastěji jsou interventi zpohotovení v době kolem 10., nebo 15. hodiny. Délka jedné intervence trvá průměrně 2 hodiny, ale výjimkou nejsou ani čtyřhodinové intervence.

V souvislosti s novým pokynem policejního prezidenta č. 231/2016 byly rozkazem ředitele KŘP Pak zřízeny systémy k rozšíření psychické péče, které spočívají ve stávajícím týmu krizové intervence a nově vznikajícího týmu tzv. peer supportu neboli kolegiální podpory.

Tým krizových interventů má v současné době 21 členů.

5.      Pátrání po osobách a věcech

Tato problematika je řešena na odboru obecné kriminality prostřednictvím tzv. výkonného (dříve cíleného) pátrání, která metodicky zastřešuje pátrání za celé KŘP Pak.

Statistické ukazatele jsou:

pátrání po osobách

 • rok 2016 - 813 vyhlášení pátrání, z toho 732 bylo vypátráno,
 • rok 2015 - 768 vyhlášení pátrání, z toho 644 bylo vypátráno,

pátrání po vozidlech a registračních značkách

 • rok 2016 - 243 vyhlášení pátrání, z toho 106 bylo vypátráno,
 • rok 2015 - 371 vyhlášení pátrání, z toho 291 bylo vypátráno,

pátrání po věcech

 • rok 2016 - 179 dotazů do IS KSU - lustrace věcí (dotaz vložení), z toho 19 pozitivních záznamů,
 • rok 2015 – 431 dotazů do IS KSU - lustrace věcí (dotaz vložení), z toho 54 pozitivních záznamů,

výkonné pátrání

 • rok 2016 - vypátráno 52 osob,
 • rok 2015 - vypátráno 48 osob.

 

6.      Přestupky

6.1.    Přestupky evidované KŘP Pardubického kraje

                           
 

PŘESTUPKY

OSPP

OSDP

OCP

OSZBM

CELKEM

 
 

KŘP Pardubického kraje

20152)

20162)

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Porovnání

 
 

Počet evidovaných přestupků1)

21 697

21 796

21 615

23 728

1 915

2 090

60

81

45 287

47 695

+ 2 408

 
 

Vyřízeno v blokovém řízení

10 752

13 014

20 010

22 217

1 912

2 089

0

0

32 674

37 320

+ 4 646

 
 

Vybraná částka v Kč

4 218 000

5 280 100

8 698 000

9 624 900

835 100

796200

1 000

35.500

13 752 100

15 736 700

+ 1 984 600

 
 

Přestupky oznámené

4 855

5 118

1 605

1 511

3

1

60

81

6 523

6 711

+ 188

 
 

Přestupky odložené

2 708

2 157

0

0

0

0

0

0

2 708

2 157

- 551

 
                           
 

1) včetně správních deliktů (OCP a OSZBM)

                   
 

2) údaje z porovnávací uzávěrky 2016/2015 ke dni 5. 1. 2017

                   

 

Celkem bylo v roce 2016 zjištěno 47 695 přestupků. V porovnání s rokem 2015 se jedná o nárůst o 2 408 věcí. V počtu přestupků vyřízených v blokovém řízení je zaznamenána vzrůstající tendence (+4 646), která se odráží i na finanční výši vybraných prostředků za pokuty. Mírný pokles je zaznamenán v počtu odložených přestupků, což lze přičíst nárůstu věcí ukončených v blokovém řízení nebo oznámených.

6.2.    Rozbor dle sledovaných ukazatelů – porovnání výsledků dle služeb:

A)      SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE

Pořádková policie KŘP Pardubického kraje

2015

2016

ROZDÍL

CELKEM zjištěno přestupků

21 697

21 796

+99

- bezpečnost a plynulost silničního provozu

11 192

13 479

+2 287

- veřejný pořádek a občanské soužití

4 412

4 390

-22

- majetek

5 494

4 454

-1 040

- alkoholismus a toxikomanie

691

725

+34

- ostatní

360

302

-58

 

B)      SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE

Dopravní policie KŘP Pardubického kraje

Řidiči motorových vozidel

Počet přestupků

vyřízených na místě 2015/2016

Celková částka v Kč

Počet přestupků nevyřízených na místě 2015/2016

Rychlost jízdy

5 476/6 842

4 691 000

314/315

Předjíždění

143/113

76 300

21/16

Přednost jízdy

555/736

457 600

9/6

Přednost – přechody

52/67

36 500

5/6

Způsob jízdy

2 994/2 570

1 304 800

42/50

Nepoužití BP, ZS

3 138/3 162

755 600

32/25

Technický stav

2 266/2 400

758 920

119/97

Držení hovor. zařízení

982/1 349

422 800

8/14

Železniční přejezdy

108/109

39 700

15/10

Ostatní

3 490/4 271

981 900

714/493

CELKEM

19 204/21 619

9 525 300

1 279/1 032

 

 

 

 

Ostatní účastníci silničního provozu

Počet přestupků

vyřízených na místě 2015/2016

Celková částka v Kč

Počet přestupků nevyřízených na místě 2015/2016

CELKEM

564/538

86 900

258/438

 

Mezi nejsledovanější ukazatele patří kontrola zákazu požívání alkoholu a návykových látek řidiči motorových vozidel. V roce 2016 bylo zjištěno 273 (+9) řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu a 137 (-38) řidičů motorových vozidel, kteří byli pod vlivem omamných látek. V oblasti omamných látek dochází v posledním období (2015 a 2016) k poklesu. Rovněž došlo k poklesu doprovodů nadrozměrných nákladů (-38), což se projevilo ve zvýšení ostatních činností, na kterých se policisté oddělení silničního dohledu podíleli. V neposlední řadě dopravní policisté plnili úkoly v souvislosti s migrační vlnou a na úseku terorismu. Službou dopravní policie bylo v roce 2016 zjištěno a zpracováno o 2 113 přestupků více než v roce 2015. V uvedené oblasti přetrvává za poslední dva roky trvalý nárůst. Největší navýšení v počtu zjištěných přestupků bylo zaznamenáno u nedodržení dovolené rychlosti jízdy (+1 367) a u držení hovorového zařízení (+373). Obě sledované věci vykazují za poslední roky pouze nárůst. Další nárůst je zaznamenán v oblasti kontroly technického stavu (+112) a u přestupků ze strany chodců (+52). Přestupky ze strany cyklistů vykazují pokles (-76).

K výraznému nárůstu kontrol (+688) došlo u užitkových vozidel a dále u vozidel jedoucí podle dohody ADR (+85) vozidel.

Policisty dopravní služby bylo v roce 2016 odslouženo celkem160 889 (+18 991) hodin. Z tohoto počtu bylo v přímém výkonu služby odslouženo 113 909 (+38 611) hodin, kdy 17 680 (+1 366) bylo odslouženo v nočních hodinách. Nárůst odsloužených hodin je dán zejména založením nového dálničního oddělení ve Vysokém Mýtě, které vzniklo 1. března 2016 jako oddělení silničního dohledu a následně pak 1. července 2016 jako dálniční oddělení s omezenou činností, která je stále zaměřena na dohled nad BESIP, zejména pak na pozemní komunikaci I/35.

C)      SLUŽBA CIZINECKÉ POLICIE

Cizinecká policie KŘP Pardubického kraje

     

2015

2016

ROZDÍL

Zjištěno přestupků dle z. č. 326/1999 Sb.

1 554

1 658

+104

 - počet BP dle z. č. 326/1999 Sb.

 

1 554

1 658

+104

Zjištěno přestupků dle z. č. 361/2000 Sb.

361

432

+71

 - počet BP dle z. č. 361/2000 Sb.

 

358

431

+73

Celková částka BP v Kč

835 100

796 200

-38 900

 

D)      SLUŽBA PRO ZBRANĚ A BEZPEČNOSTNÍ MATERIÁL

Zbraně a bezpečnostní materiál KŘP Pardubického kraje

PŘESTUPKY na úseku zbraní a střeliva

2015

2016

ROZDÍL

Zdravotní způsobilost - §76a/10)

0

0

0

Neodevzdání ZP, PZ a zbraní - §76a/8c)

44

71

+27

Ostatní

9

10

+1

SPRÁVNÍ DELIKTY na úseku zbraní a střeliva

2015

2016

ROZDÍL

Zjištěných správních deliktů

7

15

+8

Nárůst přestupků neodevzdání zbrojního průkazu po skončení jeho platnosti vzniká v důsledku vrcholu pětileté cyklické obměny průkazů. Nárůst správních deliktů je způsoben zvýšeným počtem kontrol u držitelů zbrojních licencí v roce 2015 a 2016 (úkol 1. náměstka PP – kontrola všech držitelů licencí v letech 2015-16).

7.      Majetková kriminalita

Celkový počet majetkové kriminality

 • rok 2016 - 2 426 případů, z toho 927 objasněno, což je 38,21%,
 • rok 2015 - 3 248 případů, z toho 1 210 objasněno, což je 37,25%,

   

  Majetková kriminalita je sledována zejména po liniích:

  vloupání do objektů

 • rok 2016 - 701 případů, z toho 193 objasněno, což je 27,53%,
 • rok 2015 - 956 případů, z toho 316 objasněno, což je 33,05%,

  krádeže

 • rok 2016 - 1 300 případů, z toho 557 objasněno, což je 42,5%,
 • rok 2015 - 1 839 případů, z toho 728 objasněno, což je 39,59%,

  krádeže a podvody na seniorech

 • rok 2016 - 32 případů, z toho 7 objasněno, což je 21,87,
 • rok 2015 - 37 případů, z toho 4 objasněny, což je 10.81%,

  krádeže dvoustopých motorových vozidel

 • rok 2016 - 96 případů, z toho 55 objasněno, což je 56,12%,
 • rok 2015 - 118 případů, z toho 45 objasněno, což je 38,14%.

   

  8.      Hospodářská kriminalita

  Celkový počet hospodářské kriminality

 • rok 2016 - 877 případů, z toho 561 objasněno, což je 63,97%,
 • rok 2015 - 960 případů, z toho 638 objasněno, což je 66,46%.

  Hospodářská kriminalita je sledována zejména po liniích:

  ochrana měny

 • rok 2016 - 30 případů, z toho 4 objasněny, což je 13,33%,
 • rok 2015 - 18 případů, z toho 3 objasněny, což je 16,67%,

  krácení daně

 • rok 2016 - 37 případů, z toho 25 objasněno, což je 67,57%,
 • rok 2015 - 15 případů, z toho 8 objasněno, což je 53,33%,

  porušování práv k ochranné známce

 • rok 2016 - 29 případů, z toho 26 objasněno, což je 89,66%,
 • rok 2015 - 4 případů, z toho 4 objasněny, což je 100%.

  Další sledovanou problematikou v rámci hospodářské kriminality je zajišťování majetku a odčerpávání výnosů z trestné činnosti

 • rok 2016 - zajištěn majetek za cca 60 000 000 Kč,
 • rok 2015 - zajištěn majetek za cca 30 000 000 Kč.

  Příčinou je jednak snížení nápadu a rovněž jeho skladba, kdy je často výnos již pachateli spotřebován. Vliv na tento ukazatel může paradoxně mít i zvýšení úspěšnosti v daňových trestních věcech zpracovávaných metodou Kobra, kde se podařilo zachránit hodnoty ve výši téměř 25 mil. Kč, tedy zamezit, aby ke vzniku škody a obohacení pachatele vůbec došlo.

  9.      Informační kriminalita

  V roce 2016 se policisté oddělení informační kriminality KŘP Pak v rovině trestního řízení převážně zabývali trestnou činností týkající se fishingu, jehož cílem bylo v drtivé většině případů získat přístupové údaje do internetového bankovnictví, účtů na sociálních sítích či jinak obdobných počítačových (informačních) systémů. Vylákáním uvedených údajů a jejich následným neoprávněným užitím ve většině případů došlo k odčerpání finančních prostředků. V několika řešených případech byla zjištěna vyšší úroveň znalostí pachatele či pachatelů v oblasti informačních technologií a s tím spojeného sofistikované jednání, které se projevilo především v užívání služby, která maskuje skutečnou IP adresu uživatele (anonymizéru), v užívání plateb pomocí virtuální měny Bitcoin, transferů neoprávněně odčerpaných finančních prostředků přes společnosti umožňující zasílat a přijímat peníze bez potřeby bankovního účtu (Moneygram) apod. Spojením nových moderních technologií a sofistikovaného jednání se pachatel stává více skrytým a jeho odhalení je mnohem složitější a v některých případech i nemožné.

  Specialisté oddělení informační kriminality se v rámci spoluprací zabývali především vytvářením bitových kopií harddisků, následným zkoumáním a vyhledáváním zájmových dat, vyhledáváním virů a zkoumáním způsobu zavirování počítačového systému, zálohováním internetových stránek, profilů sociálních sítí, zajišťováním e-mailů a následným vyhodnocením hlaviček, operativní šetření k profilům na sociálních sítích, k inzerátům apod.

  V průběhu roku 2016 byly oddělením informační kriminality prověřovány převážně trestné činy -neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací dle § 230 TZ a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku dle § 234, odst. 3 TZ.

  10.    Korupce

  Na organizačních článcích KŘP Pak bylo v průběhu roku 2016 policejním orgánem pro korupční jednání v užším slova smyslu (úplatkářství) zahájeno trestní stíhání v 1 případě, kdy jeden pachatel, zástupce obchodní společnosti, přijal po vzájemné dohodě od jiné osoby finanční provizi za přidělení zakázky.

  V rámci KŘP Pak nebyl v roce 2016 zaznamenán žádný případ vykazující korupční jednání policisty či zaměstnance. Zároveň lze konstatovat, že sledování signálů korupčního jednání bylo rovněž negativní.

  11.    Násilná kriminalita

  Násilná kriminalita je sledována zejména po liniích:

  vraždy

 • rok 2016 - 7 případů, z toho 7 objasněno, což je 100%; v jednom případě šlo o dokonaný trestný čin, ve čtyřech o trestný čin ukončený ve stádiu pokusu a ve dvou případech se jednalo o trestný čin vraždy ukončený ve stádiu přípravy,
 • rok 2015 -.6 případů, z toho 6 objasněno (jeden dodatečně), což je 100%; ve dvou případech šlo o dokonané trestné činy, v jednom o trestný čin ukončený ve stádiu pokusu a ve třech případech se jednalo o trestný čin vraždy ukončený ve stádiu přípravy.

  Ve sledovaných letech byly všechny prověřované, resp. vyšetřované případy vražd objasněny s tím, že všechny případy prověřovaných vražd ukončených ve stádiu přípravy byly odloženy dle ust. § 159a odst. 1 tr. řádu.

  Loupeže

 • rok 2016 - 16 případů, z toho 9 objasněno, což je 56,25%,
 • rok 2015 - 45 případů, z toho 22 objasněno, což je 48,89%,

  vydírání

 • rok 2016 - 17 případů, z toho 13 objasněno, což je 76,47%,
 • rok 2015 - 23 případů, z toho 15 objasněno, což je 65,22%.

12.    Mravnostní kriminalita

Celkový počet mravnostní kriminality

 • rok 2016 - 107 případů, z toho 85 objasněno, což je 79,44%,
 • rok 2015 - 127 případů, z toho 100 objasněno, což je 78,74%,

  znásilnění

 • rok 2016 - 32 případů, z toho 23 objasněno, což je 71,88%,
 • rok 2015 - 19 případů, z toho 11 objasněno, což je 57,89%,

  šíření pornografie

 • rok 2016 - 3 případy, z toho 3 objasněny, což je 100%,
 • rok 2015 - 2 případy, z toho 1 objasněn, což je 50%.

   

13.    Bezpečnost silničního provozu

Bezpečnostní situace v silničním provozu v roce 2016 byla ovlivněna stávající silniční sítí Pardubického kraje. Nadále byl vysoký provoz na silnici I/35 související zejména s probíhající rekonstrukcí dálnice D1. Problémy vznikaly v souvislosti s prováděním stavebních prací na silnicích Pardubického kraje, a to i na objízdných trasách těchto staveb. Je však nutné uvést, že jedině výstavba nové infranstruktury a úprava stávající může pomoci při zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nadále probíhaly stavební práce na křižovatce Paramo v Pardubicích, která byla změněna na křižovatku okružní. K dalším komplikacím v silniční dopravě docházelo na silnici I/35 ve Vysokém Mýtě při stavebních pracích přes Blahovský potok, na silnici I/11 u Žamberku při opravě opěrné zdi, silnici I/14 mezi Ústím na Orlicí a Libchavami, kde došlo k opravě estakády přes Tichou Orlici a v neposlední řadě při opravách živičných krytů silniční sítě v rámci celého Pardubického kraje (např. silnice I/37 mezi obcemi Slatiňany a Nasavrky).

Pro hodnocení bezpečnostní situace v silničním provozu je nejsledovanějším ukazatelem počet dopravních nehod (3 695 dopravních nehod - nárůst o 213, kdy bylo usmrceno38osob - pokles o 8 a 142 těžce zraněno - pokles o 21 osob). K dalším sledovaným ukazatelům v oblasti řešených dopravních nehod je zjišťování skutků, u kterých je prokázána přítomnost alkoholu v dechu nebo v krvi osob, které byly podezřelé ze zavinění dopravních nehod. Za hodnocené období je tato skutečnost zjištěna u 231 dopravních nehod (-47 v porovnání s rokem 2015). Jiná návyková látka v této kategorii byla zjištěna u 8 osob (-3). Současně bylo řešeno 1 352 (-2) dopravních nehod nepodléhajících oznamovací povinnosti jako přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Vzhledem k vážnosti problematiky alkoholové i nealkoholové toxikomanie zůstává pro krajské ředitelství v roce 2017prioritou na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zejména kontrola dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek před jízdou nebo během jízdy. Další prioritou je kontrola nákladní dopravy a užitkových vozidel (technický stav, nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel a sociální předpisy).

V rámci preventivních kontrol účastníků silničního provozu se dopravní policie KŘP Pak v roce 2016 zaměřila zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a kontrolu nákladní dopravy. V neposlední řadě byla pozornost věnována dodržování rychlostních limitů, používání bezpečnostních pásů a dětských autosedaček, zákazu držení hovorových zařízení při jízdě, technickému stavu vozidel. Pravidelný výkon služby byl zaměřen na zvýšený dohled nad silnicemi s vysokým dopravním zatížením, zejména silnice I/35, I/43, I/17, I/37, I/2, I/36, I/11, I/14 a II/322. Mimo výše uvedené úkoly byly službou dopravní policie prováděny další činnosti při zajištění významných kulturních a sportovních akcí (např. Velká pardubická, cyklistické závody, MS motocyklů na ploché dráze „Zlatá přilba“, Aviatická pouť, Olympijský park 2016). Celkem bylo v roce 2016 zajištěno dopravní službou v Pardubickém kraji 57sportovních a kultuních akcí, včetně zajištění doprovodu při návštěvě prezidenta ČR v Pardubickém kraji.

DOPRAVNÍ NEHODOVOST v Pardubickém kraji

(srovnání roků 2015 a 2016)

 

ÚO Chrudim

ÚO Pardubice

ÚO Svitavy

ÚO

Ústí nad Orlicí

CELKEM

 Pardubický kraj

ROK

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Počet nehod

739

757

1 206

1 305

516

589

1 021

1 044

3 482

3 695

Usmrceno

17

5

9

9

10

13

10

11

46

38

Zraněno

343

335

557

597

218

222

424

422

1 542

1 576

z toho těžce

31

24

41

43

11

13

80

62

163

142

z toho lehce

312

311

516

554

207

209

344

360

1 379

1 434

Hm. škoda

[ve 100 Kč]

364 888

395 219

657 376

716 747

355 285

350 671

442 902

466 407

1 820 451

1 929 044

Počty nehod, u nichž byla u jednoho z účastníků nehody zjištěna přítomnost alkoholuv dechu -  rok 2015/2016:

 • alkohol u viníka dopravní nehody                    278/231,
 • alkohol u řidiče motorového vozidla                 211/178,
 • alkohol u chodců                                                  9/6,
 • alkohol u řidiče nemotorového vozidla               58/47.

  Hlavní příčiny dopravních nehod – rok 2016/pokles či nárůst oproti roku 2015:

 • nesprávný způsob jízdy                                 1789/+30,
 • nepřiměřená rychlost                                      588/-55,
 • nedání přednosti v jízdě                                  398/+2,
 • nesprávné předjíždění                                       92/-8.

  Zavinění dopravních nehod – rok 2016/pokles či nárůst oproti roku 2015:

 • řidičem motorového vozidla                          2867/+155,
 • řidičem nemotorového vozidla                        165/-21,
 • chodcem                                                           44/-5,
 • zvěří                                                                 557/+68.

  Zadržené řidičské průkazy - porovnání rok 2015 a 2016

ZADRŽENÉ ŘP[1] dopravními policisty v roce 2015/2016

Zadrženo ŘP [alkohol]

 

2015/2016

Zadrženo ŘP [jiné návykové látky]

2015/2016

Zadrženo ŘP [jiné důvody]

 

2015/2016

Zadrženo ŘP CELKEM ­

 

2015/2016

DI Chrudim

36/29

29/12

9 4

74/45

DI Pardubice

25/42

10/18

4/5

39/65

DI Svitavy

41/34

10/6

2/0

53/40

DI Ústí nad Orlicí

41/38

47/27

3/4

91/69

DO Vysoké Mýto

0/6

0/2

0/3

0/11

OSD

30/40

23/21

2/2

55/63

CELKEM

173/189

119/86

20/18

312/293

Kauce - porovnání rok 2015 a 2016

KAUCE

Kauce

z.č. 361/2000 Sb.

 

2015/výše [Kč]

2016/výše [Kč]

Kauce

z. č. 111/1994 Sb.

 

2015/výše [Kč]

2016/výše [Kč]

Kauce

z. č. 13/1997 Sb.

 

2015/výše [Kč]

2016/výše [Kč]

DI Chrudim

0/0

0/0

2/ 0.000

1/20.000

0/0

0/0

DI Pardubice

9/91.000

2/75.000

0/0

3/45.000

0/0

0/0

DI Svitavy

0/0

0/0

1/10.000

5/53.000

0/0

0/0

DI Ústí nad Orlicí

2/15.000

2/10.000

3/25.000

3/56.000

0/0

1/6.000

DO Vysoké Mýto

0/0

1/5.000

0/0

0/0

0/0

0/0

OSD

4/23.000

3/20.000

8/258.000

11/196.000

0/0

0/0

CELKEM

15/129.000

8/110.000

14/313.000

23/370.000

0/0

1/6.000

14.    Oblast veřejného pořádku

Specifikou KŘP Pak je významné pokrytí železniční dopravou. Mezi další specifiku lze zařadit horský terén v teritoriu územního odboru Ústí nad Orlicí (Orlické hory – Dolní Morava - Kralický Sněžník 1424 m). Rovněž nelze opomenout, že krajem procházejí významné dopravní tepny I/35 – I/43 směr Brno a I/37 směr Pardubice – Trhová Kamenice.

Rozmístění a struktura organizačních článků v rámci KŘP Pak, jejich dislokace na organizační články přímo řízené KŘP Pak (pohotovostní a eskortní oddělení, oddělení služební kynologie) a čtyřmi územními odbory (Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí) je přizpůsobena dlouhodobým potřebám občanů a možnostem rozpočtových prostředků policie. Dále je zde zohledněn nápad trestné činnosti, kriminogenní, demografické a geografické faktory (síť OOP je systematicky rozdělena dle nápadu trestné činnosti a optimálních dojezdových vzdáleností jednotlivých oddělení). Tím je náležitě zohledněna poptávka potřeb společnosti po službě pořádkové policie.

V rámci pořádkové policie našeho krajského ředitelství je k 31. prosinci 2016 dislokováno 29  organizačních článků, z toho 26 obvodních oddělení, 1 pohotovostní a eskortní oddělení, 1 oddělení hlídkové služby a 1 oddělení služební kynologie. Na těchto organizačních článcích je zařazeno 647 policistů (v roce 2015 zde bylo zařazeno 624), z toho je 50 VO/ZVO a 597 řadových policistů.

Pro zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, negativních jevů ovlivňujících bezpečnostní situaci, mimořádných událostí, technologických havárií nebo pátracích akcí, je zřízena Pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Pardubického kraje v počtu 105 policistů. K nasazení do akce došlo ve 156 případech (v roce 2015 v 350 případech), nejen v rámci Pardubického kraje ale i celorepublikově. Její využití je směřováno zejména k rizikovým sportovním utkáním, extrémistickým akcím a hudebním shromážděním, technoparty, vlakové přepravě fanoušků sportovních utkání a k pátracím akcím (např. mimořádné opatření při průjezdech fotbalových a hokejových fanoušků, riziková sportovní utkání zejména v Pardubicích a Hradci Králové).

 

Nedílnou součástí pořádkové jednotky je Antikonfliktní tým Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Ten je složen z policistů a vykonává svoji činnost v počtu 1+10 členů. V roce 2016 byl nasazen celkem v 16 bezpečnostních opatřeních (v roce 2015 v 17 opatřeních) a zajišťuje prvotní kontakt s protistranou při bezpečnostních opatřeních.

14.1.  Přehled kvantitativních ukazatelů činnosti organizačních článků pořádkové policie za rok 2016

Domácí násilí v rámci KŘP Pardubického kraje:

 Sledované období

2015

2016

 Evidovaných případů

469

465

 Vykázaných osob celkem

68

76

  - z toho mužů

67

72

  - toho žen

1

4

Pořádková policie KŘP Pardubického kraje

2015

2016

ROZDÍL

Počet zákroků s použitím zbraně podle § 56 z. o PČR

0

0

0

Počet zákroků s použitím DP podle § 53 z. o PČR

153

197

+44

Útoky na policisty při provádění zákroku (DP a zbraně[2])

7

0

-7

Předvedeno osob

91

88

-3

Zajištěno osob

814

781

-33

Zatčeno osob – podle § 69 tr.ř.

62

35

-27

Zadrženo osob – podle § 76/1 tr.ř.

186

165

-21

Počet vykázaných osob ve vztahu k domácímu násilí

68

77

+9

Počet ohrožených osob

122

172

+50

Podána námitka proti vykázání

4

1

-3

Dodáno osob do PAZS[3])

215

153

-62

Počet provedených eskort

806

590

-216

Počet nasazení KPJ[4])

350

156

-194

AKT[5] celkový počet nasazení

17

16

-1

14.2.  Oddělení služební kynologie KŘP Pak

Skupiny základních kynologických činností
KŘP Pardubického kraje (PA, CR, ÚO, SY)

2016

2016

ROZDÍL

Pachové stopy ve městě a v terénu

286

205

-81

Osoby v objektu a v terénu

507

507

0

Preventivní činnost veřejný pořádek

102

197

+95

Zajištění veřejného pořádku (za přímého použití sl. psa)

330

239

-91

Eskorty osob

102

103

+1

Pátrací akce/úspěšnost sledovaná od 1.1.2016

137

100/17

-37

Pořádkové a operativní hlídky

1 460

1463

+3

Ostatní činnosti (preventivní kontroly objektů)[6])

28 825

29 127

+302

 

 

 

 

Skupina speciálních kynologických činností
KŘP Pardubického kraje

2015

2016

ROZDÍL

Vyhledání OPL[7])/úspěšnost

 68/13

35/6

-33/7

Vyhledání výbušnin/úspěšnost

   161/0

180/0

+19/0

Detekce akcelerantů (požáry se škodou)/úspěšnost

63/34

22/34

-41/0

           
 

15.    Oblast organizační, personální práce a vzdělávání a ostatní činnosti policie

V roce 2016 bylo velké úsilí všech zodpovědných funkcionářů věnováno náboru a následnému přijetí nových policistů a k 31. prosinci 2016 bylo dosaženo překročení plánovaných početních stavů v rámci krajského ředitelství o5.

Za celý rok bylo z 289 uchazečů přijato do služebního poměru 83 nových policistů.

Služební poměr skončilo34 policistů, z toho 32 na vlastní žádost. Dva policisté byli propuštěni podle § 42 odst. 1 písm. a), neboť byli pravomocně odsouzeni pro trestný čin spáchaný úmyslně.

Z jiných krajských ředitelství policie bylo na KŘP Pak převedeno 21 policistů. Naopak z KŘP Pak bylo převedeno 28 policistů k jiným krajským ředitelstvím, Ochranné službě, VPŠ MV Čeperka, Ředitelství služby cizinecké policie, Vězeňské službě a Hasičskému záchrannému sboru.

Stav policistů k 1. lednu 2016 byl 1266 a k 31. prosinci 2016 - 1313.

Do pracovního poměru bylo přijato celkem 32 zaměstnanců, přičemž z tohoto počtu 15 do dělnických profesí a 17 do ostatních. Pracovní poměr skončilo 33 zaměstnanců.

Práce v oblasti vzdělávání se zaměřovala zejména na stávající policisty, policisty, kteří nově nastoupili, ale také na zaměstnance. Situace v oblasti vzdělávání policistů je konzultována a řešena s příslušnými vedoucími pracovníky tak, aby bylo možné policisty průběžně zařazovat do jednotlivých kurzů, s ohledem na zajištění výkonu jejich služby.

 V roce 2016 bylo vysláno do různých kurzů v rámci KŘP Pak 603 příslušníků ve služebním poměru (téměř 100% nárůst z důvodu velkého počtu nově nastoupivších policistů) a 18 občanských zaměstnanců. Jednalo se především o kurzy povinné neboli další odborný požadavek, který policista nezbytně potřebuje pro výkon své služby a dále o kurzy k prohloubení kvalifikace policistů a zaměstnanců, jako je například topografie pro krizové řízení a službu pořádkové policie, kondiční kurz pro vyhledávání výbušnin, občanský zákoník v praxi, řízení ve věcech služebního poměru, kázeňská řízení, ohledání místa události, zajišťování daktyloskopických stop, kvalifikační příprava pro policisty služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a další.

Novinkou v oblasti vzdělávání je jednodenní kurz profesionalizace řidičů složek Integrovaného záchranného systému ČR. Tento kurz musí absolvovat policisté, kteří jsou zařazeni na oddělení hlídkové služby, pohotovostním a eskortním oddělení, pořádkové jednotce krajského ředitelství, dálničním oddělení, oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátech a obvodních odděleních.

15.1.  Problematika zbraní a bezpečnostního materiálu

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál KŘP Pak ke dni 31. prosince 2016 registruje 11 827 (+382 v porovnání s rokem 2015) držitelů zbrojního průkazu, 113 (+5) držitelů zbrojní licence, 383 (+4) držitelů evropských zbrojních pasů, 20 (+3) držitelů registrace bezpečnostního materiálu, 36 954 (+1 429) registrovaných zbraní (kategorie A, B, C), 4x (0) farmový chov s odstřelem zvěře.

Za rok 2016 bylo provedeno 65 (+43) ze 42 naplánovaných kontrol u držitelů zbrojních licencí (podnikatelů) podnikajících v oboru zbraní a střeliva (3 podnikatelé ukončili činnost, 7 (+6) kontrol u držitelů bezpečnostního materiálu, 23 kontrol bylo provedeno mimo plán, 150 (+42) akcí dohledů, z čehož 18x na mysliveckých honech, kde bylo zkontrolováno 285 osob a zbraní, 14x kontrola technického stavu a vybavení střelnice, 6x sportovní akce, 15x zabezpečení zbraní kategorie A (zakázané zbraně), 66x zkoušky z odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu při počtu 1 019 žadatelů, 6x rekonstrukce historických bitev a 25x ostatních dohledů (součinnostní akce s PP ČR, ÚOOZ, ostatními OSZBM).

V roce 2016 bylo přijato 3 928 (+2 462) žádostí o vydání, prodloužení či rozšíření zbrojního průkazu, 3 305 (+667) žádostí o nabytí zbraně, 1 620 (-34) žádostí o převod zbraně, 2 270 (+646) žádostí o povolení k vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B, 13 (+8) žádosti o udělení výjimky na zbraň kategorie A, prošetřeno a zpracováno 40 (-26) případů správního řízení ve věci zajištění nebo odnětí zbrojního průkazu. Ve správním řízení bylo vyřízeno 9 (+8) správních deliktů s držitelem zbrojní licence s uložením pokuty ve správním řízení v celkové výši 35.500 Kč (+34.500 Kč), 6 (0) správních deliktů je rozpracovaných nebo před nabytím právní moci. V rámci správního řízení bylo 81 (+21) přestupků postoupeno správním orgánům obcí s rozšířenou působností k dalšímu projednání. Vyřízeno bylo 28 (+4) žádostí o trvalý vývoz zbraní a střeliva a 13 (+10) žádostí o trvalý dovoz zbraní a střeliva, 14 (-6) žádostí povolení přepravy zbraní a střeliva v rámci republiky (více než 100 kusů zbraní, nebo 200 000 kusů střeliva), 103 (-23) žádostí o povolení přepravy (trvalý vývoz, dovoz podnikatelem), 1.019 (+193) počet přihlášek ke zkouškám odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu a dále bylo vyřízeno 62 (-67) žádostí soudních exekutorů.

V roce 2016 bylo přijato 21 (-32) žádostí o povolení znehodnocení 171 (+111) kusů zbraní, 82 (+7) žádostí o povolení zničení 249 (-231) zbraní.

V souvislosti se svěřeným výkonem činností odbor úzce spolupracuje s ostatními státními orgány působícími na úseku podnikání, zejména s živnostenskými odbory při MěÚ, MěÚ s rozšířenou působností, finančními úřady, katastrálními úřady, státními zastupitelstvími a soudy.

15.2.  Problematika operačního odboru

V průběhu roku 2016 policisté IOS přijali na tísňové lince 158 celkem 47 428 hovorů, což je o 698 (1,5%) hovorů méně než v roce 2015. Z toho 29 688 událostí zaevidovali v informačním systému pro operační řízení, což je o 1 226 (3,7%) událostí méně než v předchozím roce. Ostatní hovory směřované na tísňovou linku lze zařadit do tzv. zlomyslného volání nebo se jednalo o hovory týkající se již jednou oznámené věci. Jedná se celkem o 17 740 (37%) hovorů. V průběhu roku 2016 dále pracovníci IOS vložili do informačního systému CDI II celkem 1 796 dopravních informací. Prostřednictví tohoto systému policie zprostředkovává veřejnosti informace o dopravní situaci na území ČR. Informace jsou dostupné prostřednictvím dopravních hlášení, z médií nebo internetu ve formě dopravního zpravodajství.

15.3.  Problematika cizinecké policie

V roce 2016 byla činnost odboru cizinecké policie KŘP Pak oproti roku 2015 zaměřena především na oblast pobytové kontroly s důrazem kladeným na zajištění kvalitního výkonu služby. Pobytové kontroly byly směřovány na tranzitní dopravu v kraji, do vnitrozemí, na vytipované příhraniční komunikace, ale také i na oblast neoprávněného zaměstnávání.

V oblasti nelegální migrace byly evidovány jak případy nelegálního pobytu, tak i případy neoprávněného zaměstnání. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k výraznému snížení počtu nelegálně tranzitujících cizinců díky nastaveným bezpečnostním standardům v celé republice. V rámci potírání nelegální migrace na území Pardubického kraje, s přihlédnutím k letům předcházejícím roku 2015 došlo k navýšení odhalených případů a to především v oblasti neoprávněného zaměstnávání.

Mezi nástroje k potírání nelegální migrace patří intenzivní provádění kontrol dodržování pobytového režimu cizinců tranzitujících přes naše území, ale i ve vnitrozemí a v příhraničí. Jde především o pravidelné kontroly ve vytipovaných objektech s předpokládaným zvýšeným výskytem kriminálního jednání s cizineckým prvkem, tzn. akce zaměřené na ubytovací zařízení, stavby, vlaková a autobusová nádraží, tržnice, parkoviště u čerpacích stanic pohonných hmot, obchodní a nákupní centra. Stejně jako v předchozích letech výkon služby doplňuje úzká spolupráce s celním úřadem, úřadem práce, inspektorátem bezpečnosti práce a dalšími subjekty. Díky analýze rizik a analýze migrace jsou cílené a pravidelné kontroly rozšiřovány o namátkové kontroly a to především za využití institutu schengenského pátrání. Schengenské pátrání je zaměřeno nejen na osobní dopravu, ale i na dopravu nákladní a vybrané vlakové spoje. Mimo jiné je důraz kladen i na kontroly na komunikacích v příhraničí a komunikacích směřujících ke státní hranici, tak aby bylo možné předcházet nelegální migraci. Významnou oblastí kontrol jsou místa výkonu zaměstnání s předpokladem zaměstnávání cizinců (především staveniště, provozovny, zemědělské a výrobní objekty). Na trend předchozích let navazuje současný stav, kdy ho lze označit spíše za stoupající. Zaměstnavatelé zaměstnávají občany ze zemí EU (Bulharsko, Rumunsko), ale i stále více občany Ukrajiny, kteří používají ke vstupu na území České republiky schengenská víza vydaná především Polskou nebo Maďarskou republikou.

V oblasti trestné činnosti byly v uplynulém roce šetřeny případy maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, a ve větší míře případy padělání a pozměňování veřejné listiny.

Také oblast odhalených neregulérních dokladů zaznamenala v roce 2016 velký nárůst. Policisté odboru cizinecké policie, oddělení dokladů a specializovaných činností zjistili celou řadu padělaných a pozměněných dokladů, kdy se nejčastěji jednalo o padělané průkazy totožnosti občana Rumunska, kterými se prokazovali především občané Ukrajiny nebo Moldávie a to nejvíce ve spojení s neoprávněným zaměstnáváním. Dále byly odhaleny padělky průkazů totožnosti Polské a Slovinské republiky. V neposlední řadě se policisté oddělení dokladů a specializovaných činností zabývali padělanými občanskými průkazy České republiky.

15.3.1. Přehled kvantitativních ukazatelů činnosti útvarů cizinecké policie za rok 2016

Cizinecká policie KŘP Pardubického kraje

     

2015

2016

ROZDÍL

Zahájeno trestních řízení

     

29

54

+25

Nelegální migrace

 

354

179

-175

Zadrženo neregulérních dokladů

 

34

61

+27

Vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území

 

207

12

-195

Vydáno rozhodnutí o zajištění do ZZC[8]))

 

213

18

-195

Počet osob a věcí zjištěných v SIS[9])

 

55

67

+12

Počet zajištění dle z. č. 273/2008 Sb.

 

263

187

-76

Počet zajištění dle z. č. 326/1999 Sb.

 

216

19

-197

Počet udělených výjezdních příkazů

 

42

51

+9

Počet provedených pobytových kontrol

9 471

13 047

+3 576

Počet kontrol ubytovacích zařízení

2 825

3 293

+486

Šetření pro OAMP[10]))

 

 

1 006

631

-375

Ověřeno pozvání

   

1 218

1 196

-22

15.4.  Problematika mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce v rámci KŘP Pak je úzce navázána s Polskou republikou, konkrétně se sousední Komendou Wojewodskou ve Wroclawi, kde se setkáváme při řešení případů trestné činnosti a v oblasti společných hlídek. V roce 2016 se uskutečnilo celkem 20 společných hlídek. Dále je navázána velmi dobrá spolupráce se Spolkovou pořádkovou policií SRN a s Krajským ředitelstvím policie v Trnavě (Slovensko). S mezinárodní účastí proběhlo celkem 22akcí.

Operativní šetření proběhlo v 98 případech. Nejvíce dožádání do zahraničí směřovalo jako i v minulých letech ke zjištění informací o vozidlech (VIN, vlastník vozidla, stav vozidla, pátrání o vozidlech, vrácení vozidel přes pojišťovny atd.) a o osobách (trestní minulost, trvalé bydliště, fyzická prověrka v místě pobytu, atd.). V letošním roce byl ve srovnání s rokem 2015 zaznamenán nárůst požadavků na získávání informací ze zahraničí k osobám a k vozidlům. Převážná většina dožádání obsahuje požadavky k více subjektům.

16.    Prevence

Oblast prevence kriminality byla v roce 2016 vykonávaná v souladu s hlavními prioritami Policie ČR na rok 2016 a v souladu se Strategií prevence kriminality České republiky na léta 2016 až 2020.

Primární prevenci se věnovali zejména policisté oddělení tisku a prevence, ale také policisté vnější služby a služby kriminální policie a vyšetřování. Preventisté přednášeli v mateřských školách, v základních, středních, vyšších odborných školách, v učilištích, ale i u seniorů, v knihovnách a dětských i mateřských centrech. Věnovali jsme se tradičním tématům (bezpečnost na silnici, vlastní bezpečí, trestní odpovědnost atd.). Také jsme reagovali na nové problematiky sociálně závadových jevů, které se ve společnosti vyskytují, a to počítačové kriminalitě. V rámci preventivní činnosti se oddělení tisku a prevence podílí na jednorázových projekt, např. Bezpečně za volantem - péče o zrak, Zkus to (ne)bezpečně!, které jsou tematicky zaměřené na konkrétní skupiny účastníků silničního provozu.

Situační prevence bývá zpravidla realizována v nákupních centrech, na parkovištích u hyper a supermarketů, v období svátku zesnulých na hřbitovech a jejich okolí, v zimním období v chatových oblastech. Každodenní situační prevencí je ale zejména samotná přítomnost policistů v ulicích a na silnicích.

O našich aktivitách pravidelně informujeme veřejnost na webových stránek krajského ředitelství, v regionálním rozhlase, místních televizích a také v tisku, především v regionálních denících.

17.    Ostatní

Za důležité považujeme i odhalování, prověřování, resp. vyšetřování trestné činnosti po linii extremismu a diváckého násilí, kde je zcela zřejmý nárůst v:

podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

 • rok 2016 - 1 případ, který nebyl objasněn,
 • rok 2015 - případ nebyl evidován,

  podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

 • rok 2016 - 2 případy, z toho oba objasněny, což je 100%,
 • rok 2015 - případ nebyl evidován,

  koncerty s extremistickým podtextem

 • rok 2016 - 2 případy,
 • rok 2015 - koncerty tohoto druhu nebyly zaznamenány,

  bezpečnostní opatření po linii diváckého násilí (sportovní utkání)

 • rok 2016 - 50 bezpečnostních opatření,
 • rok 2015 - 28 bezpečnostních opatření.

  Další sledovanou problematikou je problematika TOXI, kde se projevilo založení specializovaného týmu

 • rok 2016 - 112 případů, přičemž bylo realizováno 120 osob,
 • rok 2015 - 79 případů, přičemž bylo realizováno 93 osob.

   

  V roce 2016 se podařil uskutečnit záměr z předchozího roku. Dne 1. července 2016 byla zahájena činnost nového dálničního oddělení ve Vysoké Mýtě.

  18.    Závěr

Dané úkoly a priority KŘP Pak a Policie ČR, které byly na rok 2016 stanoveny, byly splněny. Některé z nich, které mají trvalou platnost, jsou plněny průběžně.

Mezi aktuální bezpečnostní rizika lze jednoznačně zařadit nelegální migraci a ohrožení v důsledku extremismu a terorismu. V důsledku vývoje migrační vlny je stále významná otázka znovuzavedení hraničních kontrol a nepřetržitá ochrana státní hranice. Problematika měkkých cílů se stala velmi sledovaným fenoménem v oblasti závažných bezpečnostních rizik. Obě oblasti znamenají nasazení značného počtu sil a prostředků nejen z našeho krajského ředitelství, ale i z jiných součástí policie. Problematika Aktivní střelec byla podrobena ověřovacím cvičením v rámci územních odborů stejně jako v roce 2015. Po vyhodnocení ukazatelů z dopravy stále přetrvává potřeba kontrol na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových látek před jízdou nebo během jízdy. Další nezbytnou oblastí zájmu je kontrola nákladní dopravy a užitkových vozidel.

 

[1])    Řidičský průkaz.

[2])    Zákrok s použitím donucovacích prostředků a zbraně.

[3])    Protialkoholní záchytná stanice.

[4])    Pořádková jednotka krajského ředitelství.

[5])    Antikonfliktní tým.

[6])    Školy, chaty, zahradní kolonie, pošty, kostely, hřbitovy.

[7])    Omamné a psychotropní látky.

[8])    záchytné zařízení pro umístění cizince.

[9])    Schengenský informační systém.

[10]Odbor azylové a migrační politiky MVČR.

 

mjr. Mgr. Petr Voldán
6. února 2017
tiskový mluvčí

vytisknout  e-mailem