Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Policista roku 2019

Vyhlášení výsledků ankety Policista roku 2019 proběhlo poprvé virtuálně. 

Poprvé ve 20leté historii ankety POLICISTA ROKU neproběhlo osobní předání cen vítězům jednotlivých kategorií na slavnostním vyhlášení. I přes několikeré odložení vyhlašovacího večera byly nakonec výsledky oznámeny virtuálně. Bohužel se tak stalo při jubilejním ročníku, který měl přinést několik novinek. O těch se více můžete dozvědět ve vyhlášení výsledků ankety v přiloženém videu.

Více o vítězích, o kterých z desítek nominovaných policistů a zaměstnanců rozhodla Etická komise Policie ČR, uvádíme zde:

Policista roku

plk. Mgr. Bc. Šárka Havránková, MBA, ředitelka Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci

Plukovnice Šárka Havránková se od počátku své 25. leté policejní kariéry intenzivně a úspěšně věnuje oblasti mezinárodní policejní spolupráce. Je dlouholetou řádnou členkou Správní rady agentury EU Europol a pravidelně se účastní zasedání Výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti, kde hájí zájmy Policie České republiky. V loňském roce byla paní plukovnice v Santiagu de Chile zvolena zástupci členských států INTERPOLu do funkce viceprezidentky INTERPOLu pro Evropu a jako první v historii České republiky dosáhla tak vysokého postu v této organizaci. V rámci INTERPOLu rovněž paní Šárka zastává od roku 2018 dvouletý post předsedkyně Evropského výboru. Paní plukovnice je skutečně obdivuhodnou ženou, která dokáže sladit úspěšnou kariéru s rodinným životem.

V nadnárodním měřítku je respektovanou odbornicí na mezinárodní policejní spolupráci, k čemuž napomáhá i fakt, že mluví několika jazyky – anglicky, francouzsky, německy, rusky a španělsky. Svými aktivitami se zasloužila o vybudování dobrého jména Policie ČR doma i ve světě. V současné době má před sebou další náročný úkol – připravit Policii ČR na blížící se předsednictví České republiky v Radě EU v 2. polovině roku 2022.

Čin roku

prap. Petr Novák, inspektor policejní stanice Přibyslav, obvodní oddělení policie Havlíčkův Brod, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Prap. Petr Novák při plnění služebních úkolů během převelení na místní oddělení policie Letňany v Praze zasahoval v 14. listopadu 2019 v noci při požáru osmipatrové budovy. Když kolem druhé hodiny ranní přijel s kolegou k nahlášenému požáru domu s pečovatelskou službou, plného imobilních osob. V době příjezdu se zde ještě nenacházela žádná jednotka hasičského záchranného sboru. Na místě bylo při prvotním šetření zjištěno, že se jedná o dům s pečovatelskou službou, kde se většina obyvatel potýká se sníženou mobilitou a k pohybu potřebují invalidní vozíky, popřípadě jiné zdravotní pomůcky. Ohnisko požáru se nacházelo v bytě ve druhém patře domu, odkud se požár a velmi hustý dým rychle šířil komínovým efektem do ostatních částí domu.

Praporčík Petr Novák prováděl spolu s dalšími policisty evakuaci osob odkázaných na invalidní vozíky, které byly z důvodu silného zadýmení a rozrůstajícího se požáru do ostatních prostor domu bezprostředně ohroženy na životě a zdraví. Vzhledem k zadýmení a minimální viditelnosti se prap. Petr Novák musel v objektu plazit a pohybovat se se zakrytým obličejem, aby se nepopálil a nenadýchal zplodin hoření.

Při prováděné evakuaci tak nedbal nebezpečí, pohyboval se v hořícím a velmi silně zakouřeném prostoru místy až s nulovou viditelností. Evakuaci společně s dalšími přítomnými policisty prováděl až do příjezdu příslušníků hasičského záchranného sboru.

Díky odvaze, osobní statečnosti, obětavosti a nasazení vlastního života prap. Petra Nováka a ostatních zasahujících policistů si požár vyžádal jen jednu oběť. Policistům se podařilo vynést z hořícího objektu celkem čtyřicet imobilních osob. Prap. Petr Novák zachránil život pěti imobilním osobám.

Tým roku

Tým KRYSTAL – operativní skupina KRYSTAL VÁCLAVÁK, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Tým Krystal vznikl dne 1. 1. 2019 na platformě krajského ředitelství PČR hl. m. Prahy, a to z potřeby řešit zcela neuspokojivý stav v oblasti distribuce drog v samém centru hlavního města. Centrum bylo ovládáno skupinami cizinců ze států afrického kontinentu. Distribuci OPL cizinci realizovali souběžně se zjevně méně závažnou deliktuální činností (porušování obecně závazných vyhlášek, např. nabízení služeb podniků v okolí). Zaměřovaly se zejména na turisty pohybující se v centru Prahy. Nelegální aktivity předmětných cizinců se nedařilo zásadněji eliminovat žádnými konvenčními prostředky. V převážné většině případů došlo jen na postih za méně závažné

porušení obecně závazných předpisů na úseku veřejného pořádku, nikoliv však za distribuci či jiné nakládání s OPL.

Inspirací pro zřízení týmu Krystal byla činnost zvláštního týmu „Drogy“, jež problematiku distribuce OPL v centru Prahy řešil na úrovni PP ČR před cca 22 lety. Tým Krystal vznikl takzvaně „na zelené louce“, bez základny, bez zvláštních motorových vozidel i zvláštní techniky. Tým Krystal je složen z policistů vnější služby i policistů SKPV. Funguje na principu „lehké operativní činnosti“, tedy bez dlouhého operativního rozpracování osob a skutků. Cílem je odhalení protiprávního jednání jako celku tak, aby jej bylo možno co nejdříve a efektivně stíhat před trestním soudem a odsoudit. Tým vznikl a rozvíjí se tzv. „odspodu“ z vůle zejména řadových policistů, které výše popsaný stav v historickém centru Prahy nenechával chladnými. Specifická a chvályhodná je v tomto případě zejména vůle členů týmu samostatně působit v zadané oblasti a využívat všech svých schopností ke splnění zadaných cílů, velmi často nad rámec jejich pracovních povinností.

Za rok svého působení se týmu Krystal podařilo vytěsnit většinu problémových cizinců z centra Prahy, což je znatelné pouhým okem. Za jeden rok se podařilo zadržet a posléze i pravomocně odsoudit více jak 130 pachatelů drogových trestných činů. Činnost týmu je velmi pozitivně vnímána jak ze strany zástupců územní samosprávy, tak médii a veřejností. Snížení počtu cizinců distribuujících OPL v centru lze vysledovat rovněž z počtů cizinců kontrolovaných a zajištěných při každoročních tematických bezpečnostních akcích, kdy po ročním působení týmu v centru byl počet zmonitorovaných problémových cizinců v centru výrazně nižší, než v letech předešlých. Zjevné je to i na počtech cizinců, u kterých byl speciálními psy celní správy detekován kontakt s OPL.

Zaměstnanec roku

Alois Touš, vedoucí oddělení ochrany utajovaných informací kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

Odborník, profesionál s vynikajícími organizačními a managerskými schopnostmi a dovednostmi, vždy vstřícný a ochotný kolega s přirozenou autoritou – to jsou bezpochyby kvality, pro které se pan Alois Touš těší velké úctě a respektu nejen na Krajském ředitelství policie v Plzeňském kraji. Jako vedoucí oddělení utajovaných informací kanceláře ředitele se dlouhodobě významnou měrou podílel a nadále podílí na plnění úkolů krajského ředitelství jako organizační složky státu v oblasti ochrany utajovaných informací. Zásadním způsobem přispěl například k řešení otázky přenosu utajovaných informací v rámci česko-německé policejní spolupráce. Neméně důležitou roli zastává také ve funkci gestora a současně metodika této problematiky pro ostatní kolegy. Oddělení pod jeho vedením dosahuje dlouhodobě velmi dobrých pracovních výsledků.

Pan Alois Touš dne 31. srpna 2020 završil 50 let působení u bezpečnostního sboru, ve kterém 28 let působil jako příslušník a následujících 22 let jako zaměstnanec.

Specialista roku

pplk. Mgr. Ivan Šotik – oddělení kyberkriminality a elektrotechniky, Kriminalistický ústav Policie České republiky

Pplk. Ivan Šotik patří k uznávaným a respektovaným odborníkům v oblasti kyberkriminality a elektrotechniky nejen ve složkách Policie České republiky, ale i v kruzích odborné veřejnosti. Specializuje se na analýzy výpočetní a telekomunikační techniky, především mobilních telefonů, kde dosahuje vynikajících výsledků.

Od samého začátku svého působení v Kriminalistického ústavu v roce 2006 se aktivně zapojil do rozvoje činnosti oddělení počítačových analýz. Za jeho přispění se oblast zkoumání výpočetní a telekomunikační techniky výrazně rozvinula, zdokonalily se nejen stávající postupy, ale byly zavedené i nové metody zkoumání. Díky obrovskému entuziasmu pplk. Ivana Šotika, značnému osobnímu nasazení a zapojení do řady výzkumných projektů se podařilo vybavit znalecká policejní pracoviště, novou technikou pro forenzní zkoumání, proškolit policisty z pracovišť kriminalistické techniky a expertiz a Kriminalistického ústavu pro formou vysoce specializovaných kurzů.

Pplk. Ivan Šotik několik let zajišťuje odborné přednášky pro policisty, orgány činné v trestním řízení, Justiční akademii. Podílel se na proškolování jordánských policistů v problematice forenzního zkoumání telekomunikační techniky. Spolupracuje s Vojenskou policií, Generální inspekcí bezpečnostních sborů, Ústavem informačních systémů a ústavem inteligentních systémů Brno, Ústavem informatiky a umělé inteligence Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Je také členem mezinárodní skupiny policejních odborníků z České republiky, Slovenska a Polska.

Sportovec roku

nprap. Mgr. Lenka Rendlová - 1. oddělení OHK SKPV, obvodní ředitelství policie Praha II, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Nprap. Lenka Rendlová v roce 2019 nasbírala neuvěřitelných 21 zlatých medailí a zářila na policejních i civilních plaveckých soutěžích. Lenka Rendlová je také držitelkou českého rekordu v plavání Masters ve své kategorii na 100m prsa na dlouhém bazénu.

V loňském roce Lenka vyhrávala nejen v české republice, kde na Policejním mistrovství ČR v plavání se záchranou tonoucího vybojovala celkem 6 medailí, z toho 5 zlatých v disciplínách: záchranné plavání v plavkách na 50m, záchranné plavání v oděvu na 50m, polohový závod na 100m a prsa na 50 a 100m a jednu stříbrnou za styl motýl na 50 m, ale úspěšně representovala českou policii také na 18. ročníku Světových policejních a hasičských her v čínském Chengu, odkud si přivezla 5 medailí, zlatou z polohového závodu na 200 m, dvě stříbrné za kraul a prsa na 100 m a dvě bronzové za kraul a prsa na 50 m. V září 2019 získala na 3. Světových policejních hrách v Miláně 3 medaile a krátce na to vybojovala na mezinárodním mistrovství Tuniska – Tunisian Open Masters - 5 zlatých medailí za disciplíny: prsa na 50, 100 a 200 m, polohový závod na 200 m a volný způsob na 50 m. Také z 36. letního mezinárodním mistrovství ČR v plavání Masters v Mladé Boleslavi si Lenka Rendlová přivezla 5 zlatých a jednu stříbrnou medaili. Lenka svůj úspěch v podobě 5 zlatých a jedné stříbrné medaile opakovala také na V. zimním mezinárodním mistrovství ČR v plavání Masters v České lípě.

V minulém roce převzala nprap. Lenka Rendlová ocenění v anketě Sportovec Ministerstva vnitra roku 2019 v kategorii: Sportovec Policie České republiky, jednotlivec-žena a v lednu 2020 byla oceněna v anketě o nejúspěšnějšího sportovce roku 2019 pro okres Beroun v kategorii: jednotlivec, kde osadila 8. místo. Lenka se ta zařadila po bok sportovcům z řad policistů, kteří budují dobré jméno Policii České republiky nejen v Čechách, ale i ve světě.

Síň slávy

plk. v. v. JUDr. Zdeňka Brotánková, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Paní doktorka Zdeňka Brotánková je skutečnou ikonou pražské policie. Za svoji policejní kariéru dosáhla hned několika prvenství a podílela na vyšetřování celé řady těch nejzávažnějších zločinů a skutkově složitých případů. Nelze nezmínit její velký podíl na vyšetřování vrahů Straky v roce 1985 a Moreho v roce 1989, vyšetřování případu výbuchu plynu v budově Státní plánovací komise v roce 1987. V roce 1990 pak vyšetřovala nejrozsáhlejší případ podvodů s motorovými vozidly, známý jako případ Hotěk.

V rámci bezpečnostního sboru prošla rozmanitými pozicemi. Do služebního poměru nastoupila v roce 1981 a v hodnosti podporučíka byla na oddělení vyšetřování OS SNB Praha 9 pověřena nejprve vyšetřováním veškeré trestné činnosti, později se specializací na vyšetřování mimořádných událostí, požárů a výbuchů. V této době bylo zcela mimořádné, aby žena zastávala pozici vyšetřovatele, neboť počet vyšetřovatelek v rámci celé Československé republiky se dal spočítat na prstech jedné ruky. Od roku 1993 byla první ženou v čele úřadu vyšetřování v České republice. Když v roce 2002 došlo ke sloučení tehdejšího úřadu vyšetřování se službou kriminální policie a nově vznikla služba kriminální policie a vyšetřování, stala se Zdeňka Brotánková, již v hodnosti plukovnice, zástupkyní ředitele pro trestní řízení na obvodním ředitelství pro Prahu 8. Po další reorganizaci policie v roce 2004 a vzniku obvodních oddělení Praha I-IV se paní plukovnice stala zástupkyní ředitele pro trestní řízení na obvodním ředitelství Praha II, které od roku 2006 řídila a opět byla první ženou u policie zastávající místo ředitelky útvaru s územní působností. Po deseti letech řízení ředitelství a 35-ti letech služby se rozhodla služební poměr ukončit. Svoji pracovní kariéru však i nadále spojila s Krajským ředitelstvím policie hl. m. Prahy, kde se s ní můžeme potkávat na kanceláři ředitele krajského ředitelství, kde působí na pozici referenta státní správy a samosprávy.

Paní ředitelka Brotánková byla vždy a za všech okolností uznávanou autoritou v oblasti nejen práva trestního, ale i správního a zejména pak v oblasti práva služebního poměru. Vždy dokázala svým kolegům poradit a poskytnout celou řadu dalších doplňujících informací, které byly třeba k řešení zásadních právních problémů. Za dobu své kariéry paní Brotánková „vychovala“ několik desítek policistů, z nichž někteří zastávají významná místa v policii či v soustavě státního zastupitelství.

Cena ministra vnitra

Renata Kaňková, náměstkyně ředitele Krajského ředitelství policie Pardubického kraje pro ekonomiku

Paní Renata Kaňková měla jednu ze zásadních úloh při zvládnutí plnění úkolů policie a řady dalších orgánů v první vlně epidemie onemocněním COVID-19. Do její kompetence spadal také chod policejního skladu v Opočínku, do

kterého se navážely, uskladňovaly a z něj následně distribuovaly zásoby ochranných zdravotních pomůcek a mnoho dalšího materiálu. Jen díky skvěle zvládnuté logistice a koordinaci činností se vše potřebné dostalo na místo určení bez jakýchkoli zpoždění a problémů.

Cena policejního prezidenta

plk. Ing. Michal Keřka, náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku

Náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku plk. Michal Keřka díky svému enormnímu nasazení za podpory svého úseku během nástupu koronavirové krize na jaře 2020 a následně během celého roku dokázal ve velmi krátkém čase ekonomicky a logisticky zajistit fungování policie, a to zejména zajištěním ochranných zdravotnických pomůcek a dalšího materiálu, který do této doby nebyl pro fungování policie potřeba.

por. Jan Chaloupka
odbor komunikace a vnějších vztahů
22.12.2020

vytisknout  e-mailem