Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nehoda není náhoda

Důležité je zachovat klid. 

Policie ČR každoročně řeší okolo 100 tisíc dopravních nehod, které se stanou na našich silnicích. Ve většině případů se jedná o nechtěný incident, který má mnoho faktorů způsobení. Může se jednat například o špatné počasí, nevyhovující technický stav vozidla, ale častou příčinou mimořádné události v dopravě jsou samotní řidiči. A to tím, že nerespektují dopravní předpisy.

Dopravní nehody mohou mít různé důsledky, od drobných ťukanců až po těžká zranění či dokonce smrtelné následky. V případě, že dojde k dopravní nehodě, je nejdůležitější zůstat klidný a snažit se minimalizovat škody a zranění.

Pro prevenci předcházení dopravních nehod Policie ČR každoročně pořádá mnoho preventivních akcí a projektů. Co se týká prevence z řad samotných řidičů, pak se jedná o faktor dodržování pravidel silničního provozu, používání bezpečnostních pásů, věnování se řízení-ne telefonu, dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a především vzájemné ohleduplnosti a respektování se napříč účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Jak hovoří zákon?

Dopravní nehoda

§ 47
(zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)


(1) Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

(2) Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen
a) neprodleně zastavit vozidlo,
b) zdržet se požití alkoholického nápoje a jiných návykových látek po nehodě po dobu, do kdy by to bylo na újmu zjištění, zda před jízdou nebo během jízdy požil alkoholický nápoj nebo návykovou látku, vždy však do doby příjezdu policisty v případě, že jsou účastníci nehody povinni ohlásit nehodu policistovi podle odstavců 4 a 5,
c) učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud tato hrozí v důsledku dopravní nehody, a
d) spolupracovat při zjišťování skutkového stavu.

(3) Účastníci dopravní nehody jsou povinni
a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla,
b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu,
c) označit místo dopravní nehody,
d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo,
f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě,
g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků.

(4) Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100 000, jsou účastníci dopravní nehody povinni
a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi,
b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy,
c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody.

(5) Povinnost podle odstavce 4 platí i v případě, kdy při dopravní nehodě
a) dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle,
b) dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích, nebo
c) účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaložení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Na adrese https://nehody.policie.cz/ jsou v mapě zobrazeny dopravní nehody evidované Policií ČR. Omezit výběr nehod je možné časovým posuvníkem dle měsíců, vyhledáním lokality (omezení plochou) či výběrem pouze určitých typů dopravních nehod. Výběr je zobrazován body, které jsou při větší koncentraci agregovány do shluků. Způsob vykreslení je možné přepnout do metody jádrového vyhlazení, kdy je intenzita zobrazena pomocí tzv. teplotní mapy.

S daty o nehodovosti pracuje také aplikace Dopravní nehody v ČR, kterou provozuje Centrum dopravního výzkumu v.v.i, kterou naleznete na adrese https://nehody.cdv.cz/. Aplikace pracuje s daty od roku 2006. Podrobnosti o aplikaci a návod k jejímu používání jsou dostupné v sekci " O APLIKACI". Data byla CDV poskytnuta Policií ČR, ale Policie ČR není provozovatelem této aplikace - případné poruchy se hlásí na: nehody@cdv.cz

V našem videu se snažíme přiblížit, jak se zachovat v případě, když dojde k dopravní nehodě. Víme, že každá situace je individuální a má tisíce proměnných, ale základem je (pokud to okolnosti dovolují) se pokusit věc vyřešit s chladnou hlavou. Dovolíme si však také jeden velký apel. Alkohol ani jiné návykové látky za volant či řídítka motocyklu a jízdního kola nepatří, a z toho důvodu jej zmiňujeme v našem příspěvku. I když není viník dopravní nehody pod vlivem alkoholu nebo drog, ale je jím poškozený, volejte Policii ČR k místu události, aby nebyla následně ohrožena bezpečnost na našich silnicích.

kpt. Hana Rubášová
tisková mluvčí PP ČR
kpt. Jaroslav Kopřiva, Václav Chmara
OKVV PP ČR
2. března 2023

vytisknout  e-mailem