Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Výzva k podání nabídky do veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na provádění exekucí soudním exekutorem

KŘP Zlínského kraje 

Č.j. KRPZ-105780-2/ČJ-2015-1500VO
 
 
Zlín 18. září 2015
Počet listů: 3
Přílohy: 1/2
 
 
 
 
 
VÝZVA
k podání nabídky do veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na provádění exekucí soudním exekutorem
 
 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČ 720 52 767
 
vyhlašuje
 
ve smyslu ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
soutěžní podmínky veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na provádění exekucí soudním exekutorem (dále jen „veřejná soutěž“)
 
čl. I.
Úvodní informace 

1. Vyhlašovatelem veřejné soutěže je Česká republika – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, IČ 720 52 767 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na provádění exekucí soudním exekutorem (dále jen „návrh“) je vyhlašována v návaznosti na zákon č. 369/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

3. Veřejná soutěž se vyhlašuje uveřejněním soutěžních podmínek na internetových stránkách vyhlašovatele www.policie.cz v sekci „Nabídky a zakázky“ v podsekci „Veřejné zakázky – KŘP Zlínského kraje“ a na internetových stránkách Exekutorské komory České republiky.

 
čl. II.
Předmět soutěže
 

1. Předmětem veřejné soutěže je provádění objemu exekucí pro vyhlašovatele při vymáhání jeho pohledávek z vykonatelných soudních rozhodnutí, vykonatelných rozhodnutí jiného orgánu činného v trestním řízení, vykonatelných rozhodnutí orgánů veřejné moci, popř. jiných exekučních titulů, podle nichž lze v souladu se zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“) provést exekuci proti osobám povinným.

2. Ke dni veřejné soutěže činí počet dlužníků cca 200, průměrný měsíční nápad dlužníků vyhlašovatele činí cca 15 dlužníků.

3. Vyhlašovatel uzavře s vybraným navrhovatelem Rámcovou smlouvu o provádění exekucí soudním exekutorem na dobu neurčitou, předpokládané datum účinnosti smlouvy je 16.11.2015. Přesné datum bude stanoveno po ukončení veřejné soutěže dohodou vyhlašovatele s vybraným navrhovatelem.

 
čl. III.
Podmínky veřejné soutěže
 

1. Vyhlašovatel veřejné soutěže si vyhrazuje právo vybrat jeden či více nejlépe vyhovujících návrhů, aniž by byl přesně stanoven způsob výběru takového návrhu. V případě shodnosti několika návrhů, vybere vyhlašovatel mezi nimi losem.

2. Základní náležitosti Rámcové smlouvy o provádění exekucí uvedené v čl. IV jsou stanoveny jako minimální. Jakékoliv odklonění od nich ve prospěch vyhlašovatele nad stanovený rámec bude zohledněno při výběru nejvhodnějšího návrhu.

3. V případě výběru dvou či více návrhů, bude docházet k pověřování exekutora, tedy přidělování pohledávkových spisů, podle sídla exekutorského úřadu, jež bude nejblíže místu bydliště povinného.

4. Vyhlašovatel je oprávněn podmínky veřejné soutěže v jejím průběhu měnit, doplňovat nebo veřejnou soutěž zrušit.

5. Navrhovatelé mají v souladu s ust. § 1776 odst. 2 občanského zákoníku právo svůj návrh změnit nebo doplnit, a to až do uzávěrky veřejné soutěže.

6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy a nevracet je jednotlivým navrhovatelům.
 
7. Veřejné soutěže se mohou účastnit pouze exekutoři ve smyslu ust. § 9 a násl. exekučního řádu.

8. Účastníkem veřejné soutěže se stává navrhovatel, který splňuje veškeré právní předpisy stanovující předpoklady pro výkon exekuční činnosti, a který ve lhůtě a způsobem stanoveným v této výzvě předložil řádný návrh na uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí.

9. Žádný z navrhovatelů soutěže nemá nárok na náhradu nákladů spojených s jeho účastí na této veřejné soutěži.
 
čl. IV.
Základní náležitosti Rámcové smlouvy o provádění exekucí
 

1. Vybraný navrhovatel bude pro vyhlašovatele zajišťovat nejen vymáhání pohledávek, ale i právní poradenství související s exekuční činností a bude průběžně posuzovat exekuční návrhy co do jejich vymahatelnosti, a to vždy na základě písemných požadavků (objednávek) vyhlašovatele.

2. Vybraný navrhovatel se zavazuje postupovat při vyřizování všech záležitostí pro vyhlašovatele s odbornou péčí, v souladu se zákonem a se zájmy vyhlašovatele. Zároveň se zavazuje, že vyhlašovateli oznámí všechny okolnosti, které při poskytování právní pomoci zjistil a které by mohly mít vliv na probíhající exekuční řízení.

3. Vybraný navrhovatel a jeho zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při výkonu exekuční činnosti dozvěděli. Povinnost mlčenlivosti trvá i poté, co Rámcová smlouva pozbyde účinnosti, po zániku exekutorského úřadu a po skončení pracovního poměru zaměstnance vybraného exekutora.

4. Vyhlašovatel prohlašuje a vybraný navrhovatel bere na vědomí, že vyhlašovateli není nic známo o majetku povinných, jejichž nesplněné povinnosti bude vybranému navrhovateli předkládat k vymáhání. V případě zastavení exekuce pro nemajetnost povinného v souladu s ust. § 89 exekučního řádu nebude vybraný navrhovatel po vyhlašovateli požadovat úhradu paušálně určených či účelně vynaložených výdajů. Vyhlašovatel není povinen hradit ani žádné jiné náklady spojené s exekucí.
 
5. Vybraný navrhovatel nebude po vyhlašovateli požadovat zálohu na náklady exekuce. Rovněž nebude požadovat smluvní odměnu za provedení exekuce podle ust. § 90 odst. 2 exekučního řádu.
 
6. Vybraný navrhovatel odpovídá vyhlašovateli za škodu, která by vznikla v souvislosti s exekuční činností. Navrhovatel taktéž odpovídá za škodu, kterou by způsobili jeho zaměstnanci.
 
7. Plnění vymožená pro vyhlašovatele budou průběžně rozdělována tak, že vybranému navrhovateli připadne vždy příslušná procentní sazba odměny podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) a dále platná sazba DPH z každého vymoženého plnění na úhradu odměny exekutora. Toto platí pro všechny exekutorem přijaté částky, tedy i pro ty, z nichž vypočtená odměna nedosahuje minimální výše dle ust. § 6 odst. 3 vyhlášky. Teprve následně budou uspokojeny zbývající náklady exekuce. Výše uvedené se neuplatní v případě, že bude provedena exekuce prodejem movitých věcí, nemovitostí či prodejem podniku, a dále tehdy, pokud je vymožené plnění získané provedením exekuce podle ust. § 46 odst. 6 exekučního řádu. Sazba DPH náleží vybranému navrhovateli pouze tehdy, pokud je plátcem DPH.
 
čl. V.
Návrh
 

1. Návrh do veřejné soutěže se podává písemně ve třech stejnopisech.

2. Návrh musí obsahovat:

a) jméno a příjmení, identifikační číslo, označení a adresu sídla exekutorského úřadu,
b) prohlášení navrhovatele o plném a bezvýhradném přijetí soutěžních podmínek stanovených v této Výzvě,
c) podepsaný návrh Rámcové smlouvy zpracovaný navrhovatelem, který bude obsahovat všechny požadavky dle tohoto vyhlášení; vyhlašovatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným navrhovatelem o konečné podobě Rámcové smlouvy.

 
čl. VI.
Termín a místo pro podávání návrhů
 

1. Návrhy do veřejné soutěže je možno zasílat či osobně doručovat, počínaje dnem jejího vyhlášení, do podatelny na adrese sídla vyhlašovatele. Návrh musí být zabezpečen proti předčasnému otevření a zřetelně označen názvem: „č.j. KRPZ-XXXX/ČJ-2015-1500VO, Veřejná soutěž – vymáhání pohledávek – neotevírat“.

 2. Uzávěrka veřejné soutěže je dne 23.10.2015 v 15:00 hod.; k návrhům doručeným po tomto čase a datu již nebude ve veřejné soutěži přihlíženo.
 
 
čl. VII.
Soutěžní komise
 

1. Vyhlašovatel jmenuje tří člennou soutěžní komisi. Každý člen této komise je povinen prohlásit, že je nestranný vůči účastníkům veřejné soutěže a zaváže se odstoupit z členství v komisi pro případ, že zjistí jakoukoliv kolizi zájmů nebo vztah k jakémukoli účastníkovi komise. Komise provádí kontrolu úplnosti návrhů, splnění podmínek soutěže a porovnává jednotlivé návrhy.

2. Komise sama překontroluje, zda jednotlivé návrhy splňují veškeré těmito soutěžními podmínkami předepsané náležitosti.

3. Veškeré podklady z jednání komise budou uloženy u předsedy komise, kterého si členové zvolí ze svého středu. Tyto dokumenty budou po skončení soutěže archivovány u vyhlašovatele včetně veškerých došlých návrhů, tedy i těch, které nenaplnily podmínky veřejné soutěže.
 
4. Komise je vázána těmito soutěžními podmínkami a platným právem.

5. Členové komise nemají nárok na odměnu.

 
čl. VIII.
Vyhlášení vítězného návrhu
 

1. Soutěžní komise porovná všechny podané návrhy, a to včetně posouzení naplnění všech soutěžních podmínek, a vybere z nich jeden či více nejvhodnějších.

2. Vyhlašovatel do sedmi pracovních dnů po uplynutí lhůty pro podání nabídek veřejně vyhlásí na internetových stránkách vyhlašovatele, na adrese: www.policie.cz v sekci „Nabídky a zakázky“ podsekci „Veřejné zakázky – KŘP Zlínského kraje“, které návrhy vyhlašovateli nejlépe vyhovují a kdo je vítězem soutěže. Prvním dnem sedmidenní lhůty je následující pracovní den po posledním dni pro podávání návrhů.

3. Bez zbytečného odkladu po ukončení veřejné soutěže vyhlašovatel vyrozumí vybraného navrhovatele. Zároveň sdělí ostatním navrhovatelům, kteří ve veřejné soutěži neuspěli, že jejich návrh odmítl.

4. V případě, že vyhlašovatel přijme návrh vybraného navrhovatele, zašle mu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků veřejné soutěže návrh Rámcové smlouvy o provádění exekucí soudním exekutorem.

5. Rámcová smlouva o provádění exekucí soudním exekutorem nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

 
čl. IX.
Neuzavření – odstoupení od smlouvy

1. V případě, že nedojde k nabytí účinnosti Rámcové smlouvy o provádění exekucí soudním exekutorem, popř. využije-li vyhlašovatel v souladu s touto smlouvou své právo od ní odstoupit pro neplnění smluvních podmínek vybraným navrhovatelem, nebo zmaří-li vybraný navrhovatel její uzavření, vyhrazuje si vyhlašovatel právo využít výsledků veřejné soutěže a nabídnout uzavření smlouvy ostatním účastníkům, kteří ve veřejné soutěži neuspěli nebo vyhlásit veřejnou soutěž novou.

 
čl. X.
Závěrečná ustanovení 

1. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabízené návrhy, veřejnou soutěž zrušit či její podmínky změnit. Oznámení o zrušení soutěže či změně soutěžních podmínek bude oznámeno způsobem, jakým byla tato veřejná soutěž vyhlášena. Změna veřejné soutěže bude mít za následek přiměřené prodloužení lhůty pro podávání návrhů. Již přihlášeným navrhovatelům bude změna oznámena písemně nebo elektronicky na adresu uvedenou v podaném návrhu.

 
 
 
 
Kontaktní osoba:     
Mgr. Lenka Míčková
tel. 974 661 579
fax 974 661 917
 email: krpz.osc.podatelna@pcr.cz
 
 
Za zaslané návrhy předem děkuji
 
 
S pozdravem
 
           
            Mgr. et Mgr. Martin Staněk
                  ekonomický ředitel

 

vytisknout  e-mailem