Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vývoj registrované kriminality v roce 2023

Počet trestných činů klesl, způsobená škoda naopak vzrostla. 

Na území České republiky bylo v roce 2023 registrováno 181 417 trestných činů. Jedná se o pokles o 574 skutků v porovnání s rokem 2022, v procentuálním vyjádření jde o – 0,3 %. Celková objasněnost vzrostla o 2,5 % na úroveň 55,4 % (v roce 2022 byla 52, 9%). I přes mírný pokles registrované kriminality vzrostly škody způsobené trestnou činností, a to o více než 3 mld. Kč. Z celkového pohledu lze bezpečnostní situaci považovat, i přes bezprecedentní útok na Filozofické fakultě UK, za stabilní bez výrazných výkyvů v dlouhodobě sledovaných kategoriích. Náměstek policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování brig. gen. Tomáš Kubík upozorňuje, že „za pozornost také stojí zastavení rapidního nárůstu kyberkriminality (mezi roky 2021 a 2022 činil téměř 100% zatímco loni necelých 6 %) a výrazný nárůst zajištěných hodnot (necelých 9 mld. Kč oproti 5,2 mld. Kč v roce 2022, což znamená, že poměr mezi zajištěným majetkem a evidovanou škodou činí historicky nejlepších 49,6 %). V porovnání se způsobenou škodou to ukazuje na kvalitativní posun Policie ČR v oblasti zajišťování hodnot a jasný signál veřejnosti, že jsme schopni v rámci trestního řízení pomoci poškozeným saturovat vzniklou škodu.

Registrovaná kriminalita 2023, trendy a vývoj

Pokles kriminality sledujeme v 6 ze 14 krajích, přičemž nejvýraznější byl v Libereckém kraji (o více než 8 %). Naopak největší nárůst byl zaznamenán v kraji Vysočina a o to konkrétně o 365 skutků, což je rovno 7 %. Nejvíce trestných činů jsme evidovali v Praze (41 070) a Moravskoslezském kraji (21 564), nejméně pak v Karlovarském kraji (5 041) a na Vysočině (5 605). Pokud lze nějaký z krajů označit za stabilní, pak především ten Jihočeský, neboť v loňském roce evidovali pouze o 1 trestný čin více nežli v roce 2022 (8 917 vs. 8 916).

Způsobené škody

Hmotné škody způsobené trestnou činností v roce 2023 dosáhly výše 23,411 mld. Kč. Jedná se o mírně nadprůměrnou hodnotu v kontextu posledních 5 let. V porovnání s rokem 2022 se jedná o nárůst o více než 3 mld. Kč. Hlavní příčinou nárůstu škody je obecně zdražování komodit a zboží v ČR způsobené inflací. Část nárůstu souvisí také s navýšením škod ve dvou kategoriích, konkrétně u porušení povinnosti při správě cizího majetku (§ 220) a u zpronevěry (§ 206), přičemž tyto dva trestné činy kumulativně generují škody v součtu téměř 3 mld. Kč.

Majetková kriminalita

V meziročním srovnání majetkové kriminality byl v roce 2023 zaznamenán minimální nárůst (+117, tj. +0,1 %). Majetkovými trestnými činy s nejvyšším nárůstem byly krádeže prosté v obchodech (+1 600, +17,6 %), podvod (+976, +8,4 %), neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (+954, +8,1 %), kapesní krádeže prosté (+512, +9,7 %) a poškození cizí věci (+303. +4,8 %). Rozložení jednotlivých dominujících druhů majetkové kriminality se zhruba shoduje s rozložením ve stejném období loňského roku a je ovlivněno sociálně demografickými specifiky jednotlivých krajů.

Násilná kriminalita

V této oblasti kriminality jsme evidovali nepatrný meziroční pokles (-65, -0,5 %).  Násilnými trestnými činy s nejvyšším meziročním nárůstem byly úmyslné ublížení na zdraví (+92, +2,2 %), vydírání (+87, +7 %), týrání osoby žijící ve společném obydlí (+33, +7,7 %), týrání svěřené osoby (+26, +10,7 %), násilí a vyhrožování proti úřední osobě a orgánu veřejné moci – mimo příslušníka Policie ČR a obecní policie (+26, +19,5%).

Nárůst násilné kriminality byl zaznamenán na území 6 KŘP, nejvyšší pak v Kraji Vysočina (+48, +9,4 %), Plzeňském kraji (+60, +8,6 %) a v Jihomoravském kraji (+110, +8,5 %). Největší pokles násilné kriminality byl zaznamenán v Praze (-216, -12,1 %), Jihočeském kraji (-60, -6,8 %) a v Královéhradeckém kraji (-25, -4,4 %).

V absolutních číslech byl největší nárůst násilné trestné činnosti zaznamenán u trestného činu úmyslné ublížení na zdraví. Dalším trestným činem, u něhož byl evidován početní nárůst, je trestný čin vydírání. Nárůst tohoto trestného činu souvisí především se zvýšenou trestnou činností páchanou v kyberprostoru. V posledním období je nejčastějším způsobem vydírání situace, kdy pachatel pod různou legendou vyláká od poškozeného/poškozené jeho intimní fotografie či video a poté nutí poškozeného konat jeho finanční či jiné požadavky.

Opětovně byl zjištěn nárůst násilné trestné činnosti v rámci rodinných vztahů, kdy se jedná o týrání osoby žijící ve společném obydlí a týrání svěřené osoby. Tyto trestné činy souvisí hlavně se vztahy v rodinném prostředí a prevence ze strany Policie ČR je velice komplikovaná. 

Vraždy

V roce 2023 bylo spácháno 159 vražd (+9, +6%), Dokonaných vražd bylo v uvedeném období letošního roku 68, ve stádiu pokusu 86 a ve stádiu přípravy 5. Celkem 86 těchto skutků bylo motivováno osobními vztahy, což je současně suverénně nejčastější motiv. Nebyla registrována žádná vražda na objednávku ani vražda novorozeného dítěte matkou. Důležité upozornění - počet případů nerovná se počtu zavražděných osob, protože v rámci jednoho skutku může být objektem napadení více osob. V loňském roce bylo zavražděno celkem 81 osob, což je o 7 méně než v roce 2022.

Mravnostní kriminalita 

Za rok 2023 poklesla mravnostní kriminalita o 2, 7 % (-89,). Pro tento druh kriminality je specifické, že tato trestná činnost je oznamována obětmi po měsících i letech, kdy u obětí dojde k překonání obav z oznámení protiprávního jednání. Mravnostními trestnými činy s nejvyšším meziročním nárůstem byly znásilnění (+37, +4,2 %), pohlavní zneužití ostatní (+12, +1,8 %), svádění k pohlavnímu styku (§ 202/1) (+11, +57,9 %), komerční forma pohlavního zneužití (§ 187/1, 3, 4) (+7, +87,5 %), kuplířství (+6, +9 %).

Trestné činy páchané z nenávisti

V roce 2023 byl registrován pouze nízký meziroční nárůst skutků páchaných z nenávisti (+29, +10,3 %). Tento oproti předchozím letům v podstatě pozitivní trend lze přičíst lepší osvětě této problematiky v médiích a intenzivnější práci policie zejména v online prostředí. Dále pokračuje nastolený trend na sociálních sítích ve formě nenávistných komentářů a šíření nepravdivých tvrzení, resp. obrazových záznamů. Některé též souvisí s válečnou agresí Ruské federace na území Ukrajiny, příp. se situací v Izraeli.

Hospodářská kriminalita

Registrovaná hospodářská kriminalita v roce 2023 poklesla o 6,4 % (12 765). Nápad hospodářské kriminality nedosahuje úrovně před pandemií. Počet objasněných skutků se oproti stejnému období předchozího roku snížil na 5 681 skutků (-297, -5 %). Celkem (včetně dodatečně objasněných) bylo objasněno 7 504 skutků.

Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají uvedené trestné činy neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (-939, -33 %) či úvěrový podvod (-230, -12%).

Nejvýraznější meziroční nárůst ve sledovaném období byl u trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny (+397, +75 %), zkrácení daně (+169, +22,6 %), padělání a pozměnění peněz (+164, +22,5 %), podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění (+131, +33,7 %) či týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře (+47, +35,3 %).

Největší meziroční pokles ve sledovaném období byl u trestných činů neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla (- 939, - 33 %), porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (-345, -54,9%) a neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby.

Pokles počtu trestných činů kvalifikovaných jako neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla, lze přičítat skutečnosti, že stávající modus operandi u podvodných jednání při útoku na internetové bankovnictví nespočívá v neoprávněném vniknutí do tohoto bankovnictví. V rámci technik sociálního inženýrství totiž přístup do počítače, a tím i do internetového bankovnictví, umožní pachateli sami poškození, a to za pomoci vzdáleného přístupu k počítači. Tedy chybí zde prvek neoprávněnosti.

Nárůst počtu trestných činů týrání zvířat a zanedbání péče o zvíře si vysvětlujeme větší účastí veřejnosti. Informace o možném protiprávním jednání jsou sdíleny na sociálních sítích a také ve větší míře oznamovány policii. Nová skutková podstata chovu zvířat v nevhodných podmínkách  (§ 302a trestního zákoníku) a novelizovaná skutková podstata trestného činu týrání zvířat (§ 302 trestního zákoníku) přinesla možnost efektivněji aplikovat trestní právo v případech týrání zvířat a provozování množíren či nezvládnutých hospodářských chovů, ale i nelegálního obchodu s chráněnými druhy živočichů, kde k týrání dochází v průběhu jejich pašování, následného prodeje i chovu. Jako další důvod lze uvést, že návrat některých druhů dravců a šelem do naší krajiny a jejich stále častějšími střety se zájmy člověka mohou v konečném důsledku přerůst do trestně právní roviny. V této souvislosti se zabýváme případy týrání zvířat, případy trávení volně žijících živočichů, ale také jejich střílením a chytáním do zakázaných pastí.

V hlavním městě Praze bylo registrováno 22,1 % z celkového počtu hospodářské kriminality v České republice, což souvisí s počtem právnických osob registrovaných v hlavním městě. Rozložení jednotlivých dominujících druhů hospodářské trestné činnosti v uvedených krajích je srovnatelné s odpovídajícím obdobím předcházejícího roku. Celkově lze uvést, že počet úvěrových podvodů je nadále vysoký (1 687), avšak současný trend je klesající (-12 %).

Pokles u trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi lze přisoudit změně na úseku poskytovatelů filehostingových služeb prostřednictvím tzv. veřejných datových uložišť, které vyznívají v prospěch vlastníků práv autorských a práva s nimi souvisejících a to na základě schválení novely č. 429/2022 Sb, zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákona.

Pokles u úvěrových i pojistných podvodů je setrvalým trendem, přičemž je na jedné straně způsoben nastavením důslednějších procesů kontroly - lepší a důslednější scoring u úvěrových produktů, u pojistných podvodů vzájemné sdílení informací na základě preventivních aktivit České asociace pojišťoven, které na základě sdílených informací detekují podezřelé pojistné události a předchází vzniku případných škod. Na druhé straně je pokles registrovaných trestných činů způsobený také skutečností, že zjištěná podvodná jednání řeší společnosti primárně za účelem uchránění vlastních finančních hodnot a vzniklé pohledávky vymáhají (především z důvodu rychlosti řízení) cestou soukromého práva. Řešení podvodného jednání v daných oblastech cestou trestního řízení je pro pojišťovny a úvěrové instituce až nejzazší variantou řešení, kdy se jejich oznámení zužují především na případy závažné škodlivosti, jako je vysoká škoda, podezření na existenci organizované skupiny aj., Popř. se jedná o skutky detekované přímo orgány činnými v trestním řízení. 

Drogová kriminalita

V oblasti drogové trestné činnosti se vývoj nijak zásadně neliší od předchozích let. Na nelegálním trhu přetrvával nedostatek léčiv s obsahem pseudoefedrinu nebo efedrinu zneužívaných k nelegální výrobě metamfetaminu, jakož i některých dalších zneužívaných chemikálií, především červeného fosforu. Vzrůstá dostupnost a kvalita kokainu v pouliční distribuční síti. Na nelegálním trhu v Evropě se také v posledních měsících vyskytují tablety XTC s vysokým obsahem MDMA, jejich výskyt zatím nebyl v ČR potvrzen. Policie České republiky se jako jeden ze subjektů podílí na přípravě návrhu na doplnění seznamu návykových látek o další. Novela NV č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek by měla být projednána a přijata v letošním roce. Stále probíhají poltické i odborné diskuse ohledně vzniku nové kategorie drog, tzv. psychomodulační látky, jejich prodej by byl omezen věkem nad 18 let a registrací prodejců. Jedná se především o Kratom a semisyntetické kanabinoidy (HHC, THC-P, HHO, a další), které se vyskytují ve veřejném prostoru bez regulace.

Kybernetická kriminalita a ostatní kriminalita páchaná v kyberprostoru

Kriminalita páchaná v kyberprostoru v roce 2023 stále tvoří 10,8 % celkové registrované kriminality. Dle statistických dat je tento trend setrvale stoupající (meziročně +0,6 %, +1 038 skutků), přesto však oproti předchozím rokům jde o vzestup podstatně nižší. Objasněnost v této oblasti kriminality poklesla meziročně o 1,3 %. Opakovaně jsme zaznamenali pokles případů tzv. hackingu ( -939, -33 %). Lze předpokládat, že skutky spáchané v dané oblasti jsou i tzv. souběhové s majetkovou trestnou činností.

V oblasti podvodů páchaných v online prostředí se stále setkáváme s provázanou sériovou trestnou činností. Typický je nábor legalizátorů výnosů z trestné činnosti na sociálních sítích a dalších online platformách. Phishing probíhá skrze e-mailovou komunikaci, sociální sítě a placenou inzerci na webových stránkách. Speciální variantou je phishing v podobě podvodných telefonátů a SMS zpráv. V podvodných telefonátech významně převažuje legenda falešného bankéře ve spojení s legendou napadeného bankovnictví. V těchto případech je často využíván vzdálený přístup k zařízení oběti a následný vklad peněz oběti do vkladomatů na virtuální měny. Přetrvává rozesílání podvodných SMS zpráv, které předstírají, že jsou zasílány institucemi nebo přepravními společnostmi. Cílem je vylákat přístupové údaje do internetového bankovnictví oběti a neoprávněně odčerpat její finanční prostředky. V současnosti zaznamenáváme nárůst případů s velmi nebezpečným modem operandi, a to kombinací podvodné SMS zprávy a podvodného telefonátu.

Prevence

Jedním z neopomenutelných klíčových pilířů policejních činností je i prevence kriminality, jejímž primárním úkolem je předcházení jakékoliv formě protiprávního jednání a včasné reagování na nastupující trendy kriminality. Jelikož stále evidujeme velký nápad trestné činnosti v oblasti kyberprostoru, tak i preventivní činnost v roce 2023 byla zaměřena na tuto problematiku.

Různých typů besed a přednášek na téma prevence kyberkriminality bylo v rámci 14 krajských ředitelství policie a z Policejního prezidia ČR realizováno 4305 aktivit, při kterých bylo osloveno 198267 osob. Specifikem loňského roku bylo proškolování dospělé populace v nejčastějších podvodných legendách páchaných prostřednictvím internetu. Tyto osvětové besedy zprostředkovávali sami zaměstnavatelé pro své zaměstnance v rámci výkonu práce. Těchto setkání bylo zrealizováno celkem 186 a osloveno při nich bylo 9059 osob.

V rámci informování široké veřejnosti jsme pokračovali ve III. ročníku kyberkampaně nazvané #nePINdej, která cílí na schopnost uživatelů odhalit phishingové stránky či pokusy o podvodné vylákání  přístupových údajů k bankovnictví. Kybertest #nePINdej nabízí široké veřejnosti reálně si  vyzkoušet v prostředí webové aplikace vlastní obezřetnost před podvodnými sms, emaily i navolávači. Taktéž jsme pokračovali v dlouholeté spolupráci s ČSOB na projektu „Volač a klikač“ a společnou aktivitu Tvoje cesta onlinem zaměřenou na žáky a studenty v základním systému vzdělávání jsme taktéž upravili na aktuální podvodný legendy napadení bankovního účtu, krádeže profilů na sociálních sítích, podvodné inzeráty apod.

Pro tento rok byly stanoveny pro linii služby kriminální policie a vyšetřování následující prioritní oblasti:

Trestná činnost

  • trestná činnost v internetovém prostoru
  • nelegální migrace
  • majetková kriminalita
  • hate crime

Trestní řízení a operativně pátrací činnost

  • Posílení operativně pátrací činnosti na územních odborech SKPV
  • Zajištění a vyhodnocení elektronických důkazů
  • Optimalizace využívání znaleckého dokazování
  • Efektivní vyšetřování

Trend a prognóza vývoje kriminality v ČR

  • Transformace a množství protiprávního jednání, které se přesouvá do kyberprostoru, bude dále pokračovat.

plk. PhDr. Ondřej Moravčík
kpt. Bc. Jakub Vinčálek
OKVV PP
12. ledna 2024

Odkazy do noveho okna

Registrovaná kriminalita

Registrovaná kriminalita 

Detailní náhled

Druhy kriminality

Druhy kriminality 

Detailní náhled

Nasilná kriminalita

Nasilná kriminalita 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem