Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Využívání automobilů v policejním provedení

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací. 

Otázka č. 1:

Kolik automobilů v Policejním provedení v současné době využívá Policie České republiky?

Otázka č. 2:

Kolik automobilů v Policejním provedení, které v současné době využívá Policie České republiky (viz Otázka č. 1), je starších než sedm (7) let?

Otázka č. 3:

Kolik automobilů v Policejním provedení, které v současné době využívá Policie České republiky (viz Otázka č. 1), má najeto více jak 220.000 km (170.000 km pro off-roady)?

Otázka č. 4:

Kolik automobilů v Policejním provedení, které v současné době využívá Policie České republiky (viz Otázka č. 1), má najeto více jak 300.000 km?

Otázka č. 5:

Kolik automobilů v Policejním provedení, které v současné době využívá Policie České republiky (viz Otázka č. 1), má najeto více jak 220.000 km (170.000 km pro off-roady) (viz Otázka č. 3), a zároveň je starší než sedm (7) let (viz Otázka č. 2)?

Otázka č. 6:

Policejní ředitelství Policie České republiky ve své odpovědi na Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. srpna 2017, Č. j.: PPR-21633-4/ČJ-2017-990140 uvádí následující:

„Na základě posouzení z hlediska technického stavu, dopravních nehod, četnosti oprav a ekonomičnosti jejich provozu byla u Policie České republiky identifikována potřeba obměny v počtu 119 ks osobních automobilů v policejním provedení.“

Prosíme o informaci, zda uvedených 119 ks osobních automobilů bude nahrazováno automobily Hyundai Tucson v Policejním provedení k dnešnímu dni již objednaných v rámci Veřejné zakázky, či zda se jedná o potřebu Policie České republiky nad rámec již objednaných automobilů Hyundai Tucson.

Otázka č. 7:

Kolik automobilů v Policejním provedení Policie České republiky zakoupila celkem na základě veřejné zakázky na dodávku automobilů ve smyslu čl. 4.6.1.6. Průvodní zprávy k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2008, akce ev. č. 214 113 8035 – Automobily osobní silniční a akce ev. č. 214 113 9009 ve smyslu kontrolního závěru Národního kontrolního úřadu schváleného usnesením č. 7/VI/2012 („Zakázka 2008“)? Kolik procent automobilů v rámci Zakázky 2008 z celkového předpokládaného objemu dle zadávací dokumentace k Zakázce 2008 bylo skutečně zakoupeno, a to v rozdělení na Policejní provedení a civilní provedení.

Otázka č. 8:

Jaká je skutečná (reálná, nikoliv deklarovaná) průměrná spotřeba paliva (benzínu nebo nafty) u osobních automobilů v Policejním provedení používaných v aktuální době Policií České republiky?

Otázka č. 9:

Kolik v průměru činí výdaje Policie České republiky na opravy anebo servis jednoho automobilu v Policejním provedení užívaného v aktuální době Policií České republiky za jeden rok? Jakou částku z takových výdajů činí výdaje na pořízení náhradních dílů?

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. posoudila předmětnou žádost a sdělila žadateli následující:

K otázce č. 1:

Policie České republiky v současné době využívá 3 219 osobních automobilů v policejním provedení.

K otázce č. 2:

Policie České republiky v současné době využívá 1 867 osobních automobilů v policejním provedení, které jsou starší než sedm let.

K otázce č. 3:

Policie České republiky v současné době využívá 668 osobních automobilů v policejním provedení, které mají najeto více než 220 000 km (170 000 km pro automobily osobní terénní – tzv. off-roady).

K otázce č. 4:

Policie České republiky v současné době využívá 131 osobních automobilů v policejním provedení, které mají najeto více než 300 000 km.

K otázce č. 5:

Policie České republiky v současné době využívá 596 osobních automobilů v policejním provedení, které mají najeto více než 220 000 km (170 000 km pro automobily osobní terénní – tzv. off-roady) a zároveň jsou starší než sedm let.

K otázce č. 6:

Ano, objednaná vozidla Hyundai Tucson jsou určena k tomuto účelu.

K otázce č. 7:

Policie České republiky zakoupila v rámci této veřejné zakázky celkem 3 500 vozidel – 100% celkového nasmlouvaného objemu.

Z toho:

1 200 vozidel civilních – 34,3 % z celkového objemu,

2 300  vozidel v policejním provedení – 65,7 % z celkového objemu.

K otázce č. 8:

BA – 9,84 l/100 km

NM – 8,32 l/100 km    

K otázce č. 9:

Policie České republiky nedisponuje předmětnou informací v takové struktuře, v jaké je požadována. Informace v rámci Policie České republiky existuje, ale je svým obsahem rozčleněna do jednotlivých zakázek vystavených na opravu nebo servis vozidel v policejním provedení. Požadované informace tedy nelze získat žádným elektronickým dotazem, který by je programově vyhledal. Pro vyhledání a zpracování požadovaných údajů by bylo zapotřebí nahlédnout fyzicky do každé zakázky, která je vystavena na opravu nebo servis každého vozidla Policie České republiky za dané období a tuto dílčí součást celkové požadované informace z ní manuálně vytěžit. Po nahlédnutí do každé zmiňované zakázky by tedy bylo nutné zjistit, zda se jedná o vozidlo v policejním provedení a u těchto vozidel potom vyselektovat zvlášť náklady pro opravy a servis a zvlášť samostatnou sumu, která činí náklady na pořízení náhradních dílů. Policie České republiky navíc nevede evidenci jednotlivých zakázek centralizovaně, jelikož údaje v takovéto struktuře nepotřebuje statisticky evidovat. Vzhledem ke skutečnosti, že krajská ředitelství policie jsou samostatnými účetními jednotkami, vedou tato ředitelství údaje o jednotlivých zakázkách samostatně a navíc ne jednotným způsobem. Z tohoto důvodu vyhledání potřebných informací z jednotlivých zakázek na servis či opravu vozidel v rámci jednotlivých krajských ředitelství policie vyžaduje pro každé krajské ředitelství policie rozdílné časové náklady. Z důvodu zajištění maximální aktuálnosti poskytovaných informací vyhledával povinný subjekt předmětné informace za kalendářní rok 2016.

Policejní prezidium České republiky vzhledem k výše zmíněným skutečnostem oslovilo jednotlivá krajská ředitelství policie, aby jednotným způsobem na reprezentativním vzorku 20 zakázek vyhledala požadované informace a sdělila časový náklad, který jim vyhledání informace pro tento daný vzorek zabralo. Na základě tohoto údaje byl pro každé krajské ředitelství policie vypočítán průměrný čas na vyhledání informace u jedné zakázky a ten byl následně vynásoben celkovým počtem zakázek, do kterých by pracovníci daného ředitelství museli pro vyhledání kompletní požadované informace nahlédnout. Po sesbírání těchto údajů z jednotlivých krajských ředitelství policie povinný subjekt sečetl jednotlivé časy a tím vytvořil tzv. kvalifikovaný odhad, jenž určuje minimální čas, který by byl nutný pro vyhledání kompletní informace za celou Policii České republiky.

Výsledný čas, který by Policii České republiky jako jednomu povinnému subjektu toto vyhledání informací zabralo, činí 2 615 hodin práce příslušných odborných pracovníků. Takový rozsah vynaložené práce povinný subjekt musí považovat za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a v této souvislosti mu nezbývá než požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. V souladu s ustanovením § 17 odst. 3 téhož zákona proto policie žadateli oznámila, že poskytnutí informací požadovaných v tomto bodu žádosti je podmíněno zaplacením úhrady v částce 656 365,-. Žadatel tuto částku v zákonné lhůtě neuhradil.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 29. 12. 2017

vytisknout  e-mailem