Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Výsledky průzkumu veřejného mínění

Benešovsko 

     V měsíci březnu letošního roku proběhl na území Středočeského kraje průzkum veřejného mínění. Cílem bylo zmapovat spokojenost občanů s prací policistů.

     Do terénu vyrazili policisté preventivně informačních skupin, kteří oslovili celkem dva tisíce respondentů. Těm byly pokládány otázky zaměřené na bezpečnost v místě bydliště, hodnocení práce policistů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, míra informovanosti o práci policistů, zájem o možnost využít elektronického formuláře pro oznámení vybraných trestných činů nebo přestupků a preference mezi preventivní činností a rychlým příjezdem policistů na místo ohlášené události.

     Na základě výzkumů lze konstatovat, že celková spokojenost s prací policistů ve Středočeském kraji je na vysoké úrovni. Spokojených je 85 % obyvatel, což je o 10,4 % více než v roce 2009. V porovnání s roky 2009, 2007 a 2004 byl zaznamenán pozitivní trend.

     Pozitivní trend byl zaznamenán i na Benešovsku. V rámci průzkumu policistky oslovily celkem 153 respondentů. V místě bydliště je s prací policistů spokojeno 93,5 % obyvatel a 6,5 % je spíše nespokojeno (rok 2009 - 84,1 % obyvatel spokojeno a 12,1 % je spíše nespokojeno), bezpečně se v místě bydliště cítí 93,5 % lidí (rok 2009 - 88,5 % lidí).

     Pro hodnocení spokojenosti s jednáním a chováním policisty byly nadefinovány znaky spokojenosti, které představují základní atributy přístupu k občanům – policista byl zdvořilý, ochotný, informovaný, upravený, přátelský a nepožadoval úplatek.
Při jednání s policistou na Benešovsku bylo spokojeno 97,6 % občanů. Za zdvořilého ho označilo 95,7 % lidí, za ochotného 95,7 %, za informovaného 91,3 %, za upraveného 7,8 % a za přátelského pak 93,5 % obyvatel. V jednom případě pak měl policista požadovat úplatek.

     Průzkumem byla zjišťována také spokojenost při vyřizování nějaké události. Na otázku myslíte si, že pokud budete v místě bydliště potřebovat naléhavě pomoc P ČR, bude Vám rychle a účinně poskytnuta?, kladně odpovědělo 83,7 % lidí. Spokojených s rychlostí reakce na ohlášenou událost bylo 81,5 % obyvatel, spokojených s ochotou policistů lidem pomoci pak bylo 88,5% respondentů, spokojenost s profesionálním přístupem policistů vyslovilo 84,6 % lidí a spokojených s množstvím informací o postupu policie bylo 80,8 % oslovených.

     Do výzkumu byla také zařazena otázka dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. Mezi jednotlivými teritorii Středočeského kraje jsou patrné významné rozdíly. Nejlepší dohled nad BESIP je vnímán obyvateli Benešovska – 75,5 %, naopak nejhorší je vnímán v Mladé Boleslavi – 41,9 %.

     Průzkum byl rovněž prováděn v oblasti komunikace. Lidé byli dotazováni, zda si myslí, že je policie prostřednictvím médií dostatečně informuje o své činnosti. V roce 2004 hodnotilo informovanost o činnosti Policie ČR v rámci Středočeského kraje kladně 38 % obyvatel, v roce 2007 39 % obyvatel, v roce 2009 66,8 % obyvatel a v roce 2010 už to bylo 72,4 % obyvatel. Je vidět patrný pozitivní trend v informovanosti obyvatel o činnosti středočeské policie. Tento trend je také vidět na Benešovsku. V roce 2009 hodnotilo kladně informovanost o činnosti benešovské policie kladně 71,4 % občanů, v roce 2010 už to bylo 81,1 % lidí.

     V dotazníku se objevila také otázka na novou službu. Policisté se ptali, pokud by občané měli možnost využít elektronický formulář pro oznámení vybraných trestných činů nebo přestupků, zda by jej použili? Na Benešovsku kladně odpovědělo pouhých 25,5 % obyvatel.
Vzhledem k tomu, že průzkumem v roce 2007 bylo zjištěno, že lidé chtějí více hlídek v ulicích (aby byli policisté více vidět), byla zjišťována preference mezi preventivní činností a rychlým příjezdem na místo ohlášené události. V rámci Středočeského kraje preventivní činnost policistů v ulicích požaduje 51,2 % obyvatel, rychlý příjezd na místo události si přeje 42,6 % lidí. Na Benešovsku je to obdobné. 57,5 % dotazovaných preferuje preventivní činnost policistů v ulicích, 42,5 % pak považuje za důležité rychlý příjezd hlídky na místo události.

     Pokud budeme srovnávat činy, kterých se lidé obávají, pak jednoznačně vede obava z vandalství a poškozování majetku – 58,8 % (rok 2009 – 72 %), dále vloupání do vozidla 56,9 % ( rok 2009 – 54,8 %), obavu z vloupání do bytů a rodinných domků má 50,3 % lidí ( rok 2009 – 59,9 %).Dalšími činy, kterých se lidé bojí, jsou krádež vozidla a motocyklu – 47,7 % obyvatel ( rok 2009 – 53,5 %), krádeže kola – 38,6 % ( rok 2009 – 36,3 %). Obavu z fyzického napadení a ublížení na zdraví má 34 % obyvatel (rok 2009 – 40,1 %), nejméně se lidé bojí kapesní krádeže 28,1 % ( rok 2009 – 36,9 %).

     Policisté Územního odboru Benešov budou při stanovování cílů své činnosti vycházet mimo jiné i z toho průzkumu veřejného mínění. Chceme nadále rozvíjet naše servisní služby pro obyvatele s jednoznačným cílem – opětovné zvýšení spokojenosti našeho zákazníka, jímž je každý občan na našem teritoriu.
     Policie stále více zaměřuje svou činnost převážně do oblasti prevence. Již od počátku roku byl zintenzivněn výkon služby převážně v nočních hodinách, došlo k posílení pořádkové činnosti v teritoriích, kde dochází jednak k nápadu trestné činnosti různými formami vloupání, a jednak k tomu, čeho se lidé velmi obávají, tedy poškozování majetku, vandalství a narušování občanského soužití. V nočních hodinách a v místech, kde dochází k většímu shromažďování obyvatel, je tato problematika nejožehavější a tudíž je požadavek občanů na dohled nad veřejným pořádkem zcela oprávněný. Nicméně služba policistů byla ve větší míře zaměřena i do odlehlejších teritorií našeho okresu, což se již setkalo s prvními pozitivními ohlasy.
     V preventivní oblasti budeme zaměřovat svou činnost i při dohledu nad silničním provozem. V celorepublikovém měřítku dochází k významnému snižování následků dopravních nehod, zejména úmrtí osob při těchto nehodách. Policie se tomuto trendu chce nadále přibližovat i výkonem služby a její formou. Zaměřili jsme svou činnost do míst, kde dochází k nejtěžším následkům při dopravních nehodách ( úmrtí, těžká ublížení na zdraví ), a kde dochází k nejčastější nehodovosti vůbec. Snížení počtu dopravních nehod a jejich následků je i naším významným cílem.
     V oblasti kriminality chceme a budeme nadále upozorňovat na vývoj konkrétních forem kriminality v našich lokalitách. Máme velký zájem o zpětnou vazbu, tedy informace od občanů, které by mohly pomoci řešit tuto problematiku. V letošním roce již opakovaně takové informace od obyvatel pomohly objasnit některé případy, zejména majetkové trestné činnosti.
     V letošním roce jsme obdrželi větší množství děkovných dopisů. Velice si vážíme takového kroku každého spokojeného občana. Budeme opravdu rádi, když se naši spoluobčané budou s důvěrou obracet na policisty s žádostí o pomoc, radu, ale i s připomínkami, které by mohly vést k dalšímu rozvoji policejní práce.

 

 

vytisknout  e-mailem