Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2018, zveřejněná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi, tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo. 

Zaměřuje se na zásadní vývojové trendy v oblasti nelegální výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, na míru angažovanosti jednotlivých organizovaných zločineckých uskupení, která jsou do této trestné činnosti zapojena a zároveň se snaží nastínit možný vývoj drogové scény v České republice a rizika s ním spojená. Výroční zpráva je doplněna statistickými a kazuistickými daty.

V oblasti drogové kriminality pokračují zejména trendy související s velkoobjemovou produkcí metamfetaminu, zapojením etnicky podmíněných zločineckých uskupení, organizováním mezinárodní přepravy a obchodováním v kyberprostoru.

Podstatnou a rostoucí hrozbu představuje mezinárodní obchod s chemickými látkami, prekurzory, novými syntetickými drogami, látkami s hormonálním účinkem a zneužívaní psychoaktivních léčivých přípravků a šíření toxikomanie v kyberprostoru. Do prostředí kyberprostoru začínají stále více pronikat také tradiční drogy.

Z hlediska vymáhání práva dochází ke zvyšování počtu stíhaných osob, kdy je patrná trvalá orientace vymáhání práva na snižování nabídky nelegálních drog v České republice, zejména v úrovni výroby, distribuce dovozu a vývozu nelegálních drog. Nejvyšší podíl trestných činů představuje drogová kriminalita spojená s metamfetaminem a konopnými látkami, jež váže téměř veškeré síly a prostředky orgánů vymáhajících právo.

Celkový podíl cizinců páchajících drogovou trestnou činnost se pohybuje okolo 10% všech pachatelů. Cizí státní příslušníci zpravidla ovládají obchod v nejzávažnějších formách, čeští občané se zapojují do distribučních i produkčních úrovní a často jsou také najímáni jako kurýři pro převoz drog. Stále častěji je zaznamenávána větší vzájemná provázanost členů těchto jednotlivých skupin a jejich spojování a spolupráce. Skupiny se častěji zaměřují na více komodit zakázaných látek nebo dochází ke kombinaci s jinou finančně zajímavou komoditou, jako je např. tabák. Způsob páchání trestné činnosti těchto skupin je charakteristický vysokou mírou zastírání nelegálních aktivit za využití celé škály dostupných prostředků. 

Velkoobjemová produkce metamfetaminu zůstává doménou výběrově orientovaných kriminálních skupin, mezi kterými stále převažují vietnamské zločinecké skupiny zaměřené zejména na pokrytí zvýšené poptávky po metamfetaminu ze zahraničí. Existují operativní poznatky o přesunu velkoobjemové výroby metamfetaminu, nejen v rámci zpravidla pronajímaných objektů na území různých regionů České republiky, ale i na území sousedních států, např. Polska, Spolkové republiky Německo, a také do Nizozemí. V souvislosti se stále se zvyšujícími produkčními schopnostmi některých varen vzrůstá problém s množstvím nebezpečného odpadu, který při výrobě vzniká a množstvím toxických zajištěných látek a nakládání s nimi. Tento jev má značný dopad na míru zamoření životního prostředí a kontaminaci objektů.

Spotřeba konopných drog v České republice je pokrývána domácí produkcí. Část pěstební činnosti je organizována a je cílena zejména k vývozu. Pokračující tendencí je rozdělování pěstební činnosti na více míst, či využívání úrody malopěstitelů. Prohlubujícím se trendem v této oblasti, stejně tak jako v celé řadě evropských zemí, je intenzivní zapojení balkánských organizovaných kriminálních skupin, složených převážně z občanů Srbska, Černé Hory a Chorvatska.

Znatelně roste problém se zneužíváním léčivých přípravků na bázi opiátů. Nadále dochází k masivním únikům těchto léčiv, především s obsahem buprenorfinu, na černý trh. V oblasti substituční léčby chybí funkční regulace a dochází k častému zneužívání substitučních přípravků, a to i z řad uživatelů bez jakékoliv předchozí zkušenosti s opiáty.

Rovněž narůstá počet záchytů látky MDMA, a to jak v podobě tablet, tak v podobě prášku určeného k dalšímu zpracování. V posledních třech letech roste výroba těchto tablet přímo na území ČR.

V problematice prekursorů drog představuje stěžejní problém únik červeného fosforu do nelegálního prostředí. V loňském roce činila celková spotřeba této látky okolo 1,8 tuny, přičemž legitimní potřeba ČR pro průmyslové zpracování zahrnuje cca 70 kg za rok.

Narůstá dovoz a výskyt tzv. pre-prekurzorů, respektive “designer” prekurzorů (MAPA, APAA,…), které jsou velkoobjemově dopravovány zejména z Asie na území České republiky a dalších států s cílem rozšíření po celém evropsko-unijním prostoru a následného zneužití k nelegální výrobě drog. Jedná se vesměs o chemické sloučeniny, které kromě omezených výzkumných procesů nemají žádné legitimní průmyslové využití a byly vyrobeny výhradně za účelem zneužití při nelegální drogové produkci.

Zpracovala:
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí                                                                                                            brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
26.6.2019                                                                                                                                       ředitel

vytisknout  e-mailem