Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015

Č. j. PPR-883-37/ČJ-2016-990140

Praha 26. února 2016


Počet listů: 4
Přílohy: 1/8


Výroční zpráva za rok 2015
o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Policie České republiky, která je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), předkládá v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. „Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2015“ (dále jen „výroční zpráva“).

Obsahem výroční zprávy jsou povinně zveřejňované údaje o činnosti Policie České republiky v souvislosti s poskytováním informací taxativně definované ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) až písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. a zároveň výroční zpráva vymezuje další způsoby poskytování informací Policií České republiky mimo působnost zákona č. 106/1999 Sb.

1. Celkový počet podaných (přijatých) žádostí o informace u Policie České republiky zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 bylo zaevidováno 654 žádostí o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) dle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb. Údaj se vztahuje k žádostem, které byly podány písemně, včetně elektronického zaslání. V  roce 2014 bylo evidováno 598 žádostí a v roce 2013 Policie České republiky přijala 465 žádostí.

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 bylo povinným subjektem vydáno celkem 148 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2014 bylo vydáno 135 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a v roce 2013 80 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 bylo podáno celkem 53 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti o informace dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.  106/1999 Sb. V roce 2014 bylo učiněno 57 odvolání a v roce 2013 Police České republiky obdržela 33 odvolání.

4. Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace zveřejněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 byl vyhlášen 1 rozsudek soudu, kterým bylo přezkoumáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2014 bylo vyhlášeno 6 rozsudků a v roce 2013 soudy rozhodly v 7 případech.

Příloha:  Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 9 A 84/2011-69 ze dne 30. června 2015

5. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením, a které jsou zveřejněny v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 nevynaložila Policie České republiky ve věci soudních řízení o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, žádné výdaje. V roce 2014 byla vynaložena finanční částka ve výši 11 114,- Kč a v roce 2013 částka ve výši 2000,- Kč.

V roce 2015 nevynaložilo Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterých zastupovalo Policii České republiky, žádné výdaje. V roce 2014 se jednalo o finanční částku 19 922,- Kč a v roce 2013 o částku 32 302,- Kč.

6. Údaj o počtu poskytnutých výhradních licencí zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 nebyla Policií České republiky poskytnuta žádná výhradní licence. Stejně tak tomu bylo v roce 2014 a v roce 2013.

7. Počet podaných stížností dle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2015 bylo podáno celkem 42 stížností na postup Policie České republiky při vyřizování žádostí o informace. V roce 2014 se jednalo o 29 stížností a v roce 2013 o 16 stížností.

Počet učiněných stížností s uvedením důvodů podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:

 • ve 2 případech žadatel nesouhlasil podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. s vyřízením žádosti o informace způsobem uvedeným v § 6 zákona č. 106/1999 Sb. (odkaz na zveřejněnou informaci)
 • v 25 případech byla podána stížnost podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. směřující k nedodržení zákonem stanovené lhůty pro vyřízení žádosti o informace
 • 8 stížností bylo učiněno podle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. kvůli částečnému poskytnutí informace bez vydání rozhodnutí o odmítnutí zbytku žádosti 
 • 5 stížností bylo podáno ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. kvůli nesouhlasu s výši úhrady sdělené dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
 • 2 stížnosti byly podány podle § 16a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 106/1999 Sb.


Údaje o způsobu vyřízení podaných stížností podle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999Sb.:

 • v 18 případech povinný subjekt využil možnosti vyřízení věci v autoremeduře podle ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a stížnostem zcela vyhověl 
 • v 9 případech nadřízený orgán přezkoumal způsob vyřízení žádosti a dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. postup povinného subjektu potvrdil
 • 8 případech nadřízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu a dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. přikázal povinnému subjektu v zákonem stanovené lhůtě žádost vyřídit
 • 3 případech byla nadřízených orgánem v souladu s § 16a odst. 7 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. výše úhrady snížena
 • 1 případě nadřízený orgán podle § 16a odst. 7 písm. a) výši úhrady potvrdil
 • 1 případě bylo nadřízeným orgánem v souladu s § 16a odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 sb. přikázáno povinnému subjektu zjednat nápravu, resp. žádost vyřídit ve smyslu § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.
 • ve 2 případech nadřízený orgán potvrdil postup povinného subjektu podle § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a potvrdil výši úhrady podle § 16a odst. 7 písm. a) tohoto zákona

8. Počet usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaných podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stížností na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace

V roce 2015 bylo vydáno 5 usnesení nadřízeného orgánu.  

9. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a poskytování informací mimo působnost uvedeného zákona

Policejní prezidium České republiky včetně útvarů s celorepublikovou působností obdrželo a vyřídilo v roce 2015 celkem 187 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Krajská ředitelství Policie České republiky vyřídila v roce 2015 celkem 467 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., nejvíce Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a Krajské ředitelství Olomouckého kraje.

Nejčastější předměty žádostí o poskytnutí informace:

 • trestní a přestupkové řízení
  • kopie konkrétních dokumentů ze spisových materiálů
  • fáze a výsledek trestního (přestupkového) řízení
  • provedení identifikačních úkonů
  • statistické údaje týkající se nápadu a objasněnosti jednotlivých trestných činů
 • právní předpisy týkající se působnosti Policie České republiky, interní akty řízení Policie České republiky, dohody uzavřené Policií České republiky
 • služba dopravní policie
  • statistické údaje o počtu dopravních nehod v konkrétních lokalitách
  • provoz na pozemních komunikacích a bezpečnost silničního provozu
  • umístění zařízení k měření rychlosti, úseky komunikací, kde je měření rychlosti prováděno
 • bezpečnostní opatření Policie České republiky
  • zajištění veřejného pořádku při pořádání kulturních a sportovních akcí
  • provádění služebních úkonů a zákroků
 • personální oblast.
 • trvání služebního poměru a služební zařazení příslušníků Policie České republiky
 • služební příjmy a platy příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky
 • řízení ve věcech služebního poměru
 • počty příslušníků a zaměstnanců Policie České republiky
 • uplatnění v Policii České republiky, volná pracovní místa a podmínky přijetí do služebního poměru
 • spisová služba Policie České republiky
 • ekonomická oblast
 • hospodaření Policie České republiky včetně rozpočtu jednotlivých útvarů
 • technické vybavení Policie České republiky
 • prodej majetku Policie České republiky
 • čerpání prostředků z evropských fondů
 • služba cizinecké policie
 • počet žadatelů o azyl
 • počet správních vyhoštění
 • počet cizinců, kteří vstoupili na území České republiky
 • problematika zbraní a bezpečnostního materiálu (statistické údaje, informace k držitelům zbraní, povolování a provoz střelnic)
 • systém prevence kriminality

Policie České republiky poskytuje většinu informací mimo rámec stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. Každodenní dotazy novinářů, institucí či široké veřejnosti jsou nejčastěji zodpovídány prostřednictvím telefonické komunikace či emailových zpráv. Informace o činnosti policie jsou zároveň předávány formou tiskových zpráv, rozhlasových a televizních rozhovorů, interview, informativních schůzek, tiskových konferencí a často je přístup médií k informacím zajištěn přímo na místě události. Policie České republiky se zároveň trvale podílí na dlouhodobých mediálních projektech, přispívá do pravidelných rubrik publikovaných v tištěných médiích a do rozhlasových a televizních relací, jako jsou například periodicky vysílaný pořad České televize „Na stopě“, pátrací relace v pořadu „Snídaně s Novou“ nebo „Krimi zprávy“ vysílané FTV Prima. V červnu 2015 zahájila Policie České republiky spolupráci s rádiem Dechovka na pravidelně vysílaném pořadu „Možná přijde i podvodník“, který je zaměřen na poskytování preventivních rad a doporučení.

Významnými kontaktními místy pro média i veřejnost jsou pracoviště tisku a prevence zřízená v rámci Policejního prezidia České republiky a na jednotlivých krajských ředitelstvích Policie České republiky. Kontaktní údaje na tato pracoviště jsou uvedeny na internetových stránkách www.policie.cz. Na těchto internetových stránkách lze získat aktuální zprávy a informace například o bezpečnostní situaci v regionech, dopravní situaci, trestních kauzách, statistické a analytické údaje a mnoho dalších. Policie České republiky také prostřednictvím internetových stránek povinně zveřejňuje informace taxativně vymezené ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a informace poskytnuté na žádost dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Za rok 2015 bylo zaregistrováno kolem 9,2 miliónu návštěv internetových stránek www.policie.cz , v roce 2014 jich bylo více než 9,5 miliónu a v roce 2013 celkem 9,1 miliónu. Celkový počet zobrazení článků, respektive odkazů dosáhl 40,9 miliónu (v roce 2014 to bylo 47,7 miliónů a v roce 2013 44 miliónu zobrazených odkazů). Celkem v  5,2 miliónu případech se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 25 miliónu odkazů (v roce 2014 bylo zaznamenáno 5,1 mil. „unikátních návštěvníků“, kteří si zobrazili celkem 26,2 miliónu odkazů, v roce 2013 bylo zaznamenáno 5 miliónů „unikátních návštěvníků“, kteří si zobrazili celkem 26,7 miliónu odkazů).


plk. Ing. Jana Macalíková

 

vytisknout  e-mailem