Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014

Č. j. PPR-1961-49/ČJ-2015-990140
Praha 25. února 2015
 
Počet listů: 4
Přílohy: 6/39
 
 
 
Výroční zpráva za rok 2014
o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
Policie České republiky, která je povinným subjektem dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), předkládá v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb. „Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2014“ (dále jen „výroční zpráva“).
 
Obsahem výroční zprávy jsou povinně zveřejňované údaje o činnosti Policie České republiky v souvislosti s poskytováním informací taxativně definované ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) až písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. a zároveň výroční zpráva vymezuje další způsoby poskytování informací Policií České republiky mimo působnost zákona č. 106/1999 Sb.
 

1. Celkový počet podaných (přijatých) žádostí o informace u Policie České republiky zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 bylo zaevidováno 598 žádostí o poskytnutí informace (dále jen „žádost“) dle ustanovení § 13 zákona č. 106/1999 Sb. Údaj se vztahuje k žádostem, které byly podány písemně, včetně elektronického zaslání. Pro srovnání v  roce 2012 bylo evidováno 309 žádostí a v roce 2013 Policie České republiky přijala 465 žádostí.
 

2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 bylo povinným subjektem vydáno celkem 135 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 bylo vydáno 89 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a v roce 2013 bylo vydáno 80 rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 

3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 bylo podáno celkem 57 odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o (částečném) odmítnutí informace dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 bylo učiněno 44 odvolání a v roce 2013 Police České republiky obdržela 33 odvolání.
 

4. Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace zveřejněné v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 bylo vyhlášeno 6 rozsudků soudů, kterými byla přezkoumána rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. V roce 2012 byl vyhlášen stejný počet rozsudků jako v roce 2014 a v roce 2013 soudy rozhodly v 7 případech.
 
Příloha č. 1:Rozsudek Krajského soudu v Ostravě č. j. 22 A 137/2012-36 ze dne 10. dubna 2014
Příloha č. 2:Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 8 A 167/201092-97 ze dne 9. října 2014
Příloha č. 3:Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 6 A245/2010-41 ze dne 30. října 2014
Příloha č. 4: Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně č. j. 7 As 61/2013-40 ze dne 22. ledna 2014
Příloha č. 5:Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně č. j. 7 As 21/2013-44 ze dne 23. ledna 2014
Příloha č. 6:Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 7 A 1/2011-107-112 ze dne 30. dubna 2014
 

5. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 vyložila Policie České republiky ve věci soudních řízení o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení finanční částku v celkové výši 11 114,- Kč. V roce 2013 byla vynaložena finanční částka ve výši 2000,- Kč.
 
V roce 2014 vynaložilo Ministerstvo vnitra České republiky v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., ve kterých zastupovalo Policii České republiky finanční částku ve výši 19 922,- Kč. V roce 2013 se jednalo o finanční částku 32 302,- Kč.
 

6. Údaj o počtu poskytnutých výhradních licencí zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 nebyla Policií České republiky poskytnuta žádná výhradní licence. Stejně tak tomu bylo v roce 2013 a v roce 2012.
 

7. Počet podaných stížností dle § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněný v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

V roce 2014 bylo podáno 29 stížností na postup Policie České republiky při vyřizování žádostí o informace.
 
Počet učiněných stížností s uvedením důvodů stanovených ustanovením § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.:
 • 1 žadatel dle ustanovení § 16a odst. písm. 1 a) zákona č. 106/1999 Sb. nesouhlasil s vyřízením žádosti o informace dle § 6 zákona č. 106/1999 Sb. (poskytnutí již zveřejněné informace)
 • celkem v 7 případech byla podána stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. směřující na nedodržení zákonem stanovené lhůty pro vyřízení žádosti o informace
 • celkem 21 stížností bylo učiněno dle ustanovení § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. kvůli částečnému poskytnutí informace bez vydání rozhodnutí o odmítnutí informace
 • nebyla podána žádná stížnost ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. související s nesouhlasem s výši úhrady sdělené dle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebo s výší odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb.
 
Údaje o způsobu vyřízení podaných stížností dle ustanovení § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999Sb.:
 • ve 21 případech povinný subjekt využil možnosti vyřízení věci v autoremeduře dle ustanovení § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. a stížnostem zcela vyhověl 
 • v 5 případech nařízený orgán přezkoumal způsob vyřízení dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. a postup povinného subjektu potvrdil
 • 1 případě nařízený orgán přezkoumal postup povinného subjektu dle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. a přikázal v zákonem stanovené lhůtě žádost vyřídit
 • ve 2 případech byly stížnosti předloženy nadřízenému orgánu a k 31. prosinci 2014 nebylo nadřízeným orgánem ve věci rozhodnuto
 

8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a poskytování informací mimo působnost uvedeného zákona

Policejní prezidium České republiky obdrželo v roce 2014 celkem 110 žádostí o informace a většinu z nich vyřídilo oddělení tisku a prevence Policejního prezidia České republiky. Útvary s celostátní působností vyřídily za rok 2014 celkem 67 žádostí o poskytnutí informace, nejvíce žádostí Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, dále Ředitelství služby cizinecké policie a Útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Krajská ředitelství Policie České republiky vyřídily v roce 2014 celkem 421 žádostí o poskytnutí informace, nejvíce žádostí Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje a Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje.
 
Nejčastější předměty dotazů o poskytnutí informace:
 • trestní a přestupkového řízení
  • poskytování kopií konkrétních dokumentů ze spisových materiálů
  • fáze trestního řízení
  • provedení identifikačních úkonů
  • způsoby nakládání se zajištěnými kriminalistickými stopami
  • statistické údaje týkající se nápadu a objasněnosti vybraných trestných činů
 • vyhlášky, dohody a interní akty řízení Policie České republiky
 • služba dopravní policie
  • statistické údaje k počtu dopravních nehod v určitých lokalitách
  • umístění dopravního značení či reklamních poutačů
  • umístění zařízení k měření rychlosti a sdělení lokalit, kde je měření rychlost prováděno
 • bezpečnostní opatření Policie České republiky
  • zajištění veřejného pořádku při pořádání kulturních a sportovních akcí
  • provádění služebních úkonů a zákroků
  • použití donucovacích prostředků
 • personální oblast.
  • trvání služebního poměru příslušníků Policie České republiky
  • kázeňská řízení
  • služební příjem
  • uplatnění v Policii České republiky
  • volná pracovní místa
  • podmínky přijetí do služebního poměru
  • počet zájemců o přijetí do služebního poměru
  • personální změny v Policii České republiky
 • oblast informatiky
  • licenční produkty společnosti Microsoft
  • údaje z infomačních systémů
  • využití internetové a intranetové sítě
 • ekonomická oblast
  • veřejné zakázky
  • prodej majetku Policie České republiky
  • náklady na běžný provoz
  • výše finančních prostředků vybraných na pokutách
  • vynaložené náklady spojené s pořádáním kulturních a sportovních akcí
 • služba cizinecké policie
  • počet žadatelů o azyl
  • počet správních vyhoštění
  • počet cizinců, kteří vstoupili na území České republiky
 • zvláštní ochrana svědků a krátkodobé ochrany
 • omamné a psychotropních látky
 • kriminalita nezletilých
 • uzavírání fiktivních sňatků
 • počet odevzdaných zbraní v souvislosti s vyhlášenou amnestií
 • počty trestních oznámení podaných na soudní exekutory
 • podklady pro bakalářské a diplomové práce
Policie České republiky poskytuje většinu informací mimo zákonný rámec stanovený zákonem č. 106/1999 Sb. Na dotazy novinářů, institucí či široké veřejnosti je reagováno zpravidla neformálním způsobem a dotazy jsou nejčastěji zodpovídány prostřednictvím telefonické komunikace či emailových zpráv. Informace o činnosti policie jsou zároveň předávány formou tiskových zpráv, informativních schůzek, tiskových konferencí a velmi často je zajištěn přístup k relevantním skutečnostem přímo na místě události. Policie se zároveň dlouhodobě podílí na mediálních projektech a přispívá do pravidelných rubrik publikovaných v „tištěných médiích“, do  rozhlasových a televizních relací nebo pořadů, jako jsou například periodicky vysílaný pořad České televize „Na stopě“, pátrací relace realizované TV Nova v pořadu „Snídaně s Novou“ a „Krimi zpráv“ vysílaných FTV Prima.
 
Významnými kontaktními místy jsou oddělení tisku a prevence, která jsou zařazena na jednotlivých krajských ředitelstvích Policie České republiky. Kontaktní údaje na tato pracoviště jsou uvedeny na internetových stránkách www.policie.cz. Na těchto internetových stránkách lze získat aktuální zprávy a informace například o bezpečnostní situaci v regionech, z oblasti dopravy, trestních kauz či statistické a analytické údaje a mnoho dalších. Policie České republiky také prostřednictvím internetových stránek povinně zveřejňuje informace taxativně vymezené ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. a informace poskytnuté na žádost dle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
Za rok 2014 bylo zaregistrováno kolem 9,5 mil. návštěv internetových stránek www.policie.cz, v roce 2013 více než 9,1 mil. návštěv a v roce 2012 celkem 7,3 mil. návštěv. Celkový počet zobrazení článků, resp. odkazů bylo v počtu 47,7 mil. (v roce 2013 byl celkový počet zobrazení v počtu 44 mil. a v roce 2012 se jednalo celkem o 40 mil. zobrazených odkazů). V  5,1 mil. případech se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“, kteří si zobrazili celkem 26,2 mil. odkazů (v roce 2013 bylo zaznamenáno 5,0 mil. případů „unikátních návštěvníků“, kteří si zobrazili celkem 26,7 mil. odkazů, v roce 2012 bylo zaznamenáno 4,0 mil. případů „unikátních návštěvníků“, kteří si zobrazili celkem 23,7 mil. odkazů).
         
               
plk. Ing. Jana Macalíková
vedoucí oddělení

 

vytisknout  e-mailem