Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Č. j. PPR-1252-29/ČJ-2014-990740                                               
Praha 25. února 2014
 
Počet listů: 4
Přílohy: 7/53
                                                                                 
                         
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013
o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládáme „Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2013“:
 
 
1. Počet podaných (přijatých) žádostí o informace
V roce 2013 bylo zaevidováno 465 žádostí o informace podle z. č. 106/1999 Sb. (o 156 více než v roce 2012)
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (o neposkytnutí informace)
V roce 2013 bylo vydáno 80 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 z. č. 106/1999 Sb. (o 9 měně než v roce 2012).
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádostí
V roce 2013 bylo podáno 33 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (o 11 méně než v roce 2012).
 
4. Rozhodnutí soudů vydaná v roce 2013 ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (opis podstatných částí každého rozsudku soudu)
V roce 2013 bylo vydáno 7 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací (o 1 více než v roce 2012).
 
Přehled rozsudků uvedených v přílohách:
 
 • Příloha č. 1:  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 7. ledna 2013 (č. j. 7Ca 57/2009 - 99-101 (opis podstatných částí))
 • Příloha č. 2:   Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2013 (č. j. 10A 251/2011 - 38-43)
 • Příloha č. 3:   Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2013 (č. j. 11A 174/2012 - 39-46)
 • Příloha č. 4:   Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2013 (č. j. 7A 1/2011 - 64-68 (opis podstatných částí))
 • Příloha č. 5:  Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 1. října 2013 (č. j. 6A 74/2012 - 77)
 • Příloha č. 6:   Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. října 2013 (č. j. 11A 260/2010 - 26)
 • Příloha č. 7:  Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 23. října 2013 (č. j. 30A 73/2012-53)
 
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
V roce 2013 vynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle z. č. 106/1999 Sb. částku 2.000,-- Kč.
V roce 2013 vynaložilo Ministerstvo vnitra ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle z. č. 106/1999 Sb., ve kterých zastupovalo Policii ČR, částku 32.302,-- Kč.
 
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
V roce 2013 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.
 
7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. (důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení)
V roce 2013 bylo podáno 16 stížností na postup útvarů Policie ČR při vyřizování žádostí o informace podle § 16a z. č. 106/1999 Sb. (o 10 méně než v roce 2013).
 
Důvody podání stížností:
 
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • § 16a odst. 1 písm. a) – 5 stížností,
 • § 16a odst. 1 písm. b) – 3 stížnosti,
 • § 16a odst. 1 písm. c) – 7 stížností,
 • § 16a odst. 1 písm. d) – 1 stížnost.
 
Způsob vyřízení:
 
 • 8 případech vyhověno v autoremeduře podle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.,
 • ve 2 případech nadřízený orgán podle § 16a odst. 6 písm. a) postup povinného subjektu potvrdil,
 • ve 4 případech nadřízený orgán podle § 16a odst. 6 písm. b) nařídil povinnému subjektu žádost vyřídit,
 • 1 případě byla část stížnosti vyhodnocena jako nová žádost; zbylá část byla postoupena nadřízenému orgánu, který ve věci sám rozhodl (§ 16a odst. 6 písm.c)),
 • 1 případě byla stížnost žadatelem vzata zpět.
 
8. Počet usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaných podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. týkající se stížností na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace
V roce 2013 nebylo vydáno žádné usnesení nadřízeného orgánu.
 
9. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a poskytování informací veřejnosti a médiím
Z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR v roce 2013 reagovala, představovaly žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. jen poměrně malou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a široké veřejnosti jsou zpravidla podávány neformálním způsobem, mimo režim výše uvedeného zákona. Policie ČR vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu. Informace o své činnosti poskytuje Policie ČR také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů, tiskových konferencí nebo zajištěním přístupu k informacím přímo na místě události.
 
Policie ČR je rovněž trvale zapojena do dlouhodobých mediálních projektů, přispívá do pravidelných rubrik v tištěných médiích, pravidelných rozhlasových a televizních relací nebo cyklických pořadů (pořad Na stopě v České televizi, pravidelná pátrací relace v pořadu Snídaně s Novu na TV Nova, Krimi zprávy na FTV Prima).
 
Stálou informační základnou pro veřejnost jsou denně aktualizované internetové stránky Policie ČR, které kromě aktuálních zpráv a zpráv o bezpečnostní situaci v regionech (doprava, trestní kauzy, statistiky, analýzy, preventivní informace aj.) rovněž obsahují povinně zveřejňované informace podle výše uvedeného zákona.
 
Za rok 2013 jsme zaznamenali více než 9,1 mil. návštěv internetových stránek www.policie.cz (rok 2012 – 7,3 mil.). V téměř 5 mil. případů se jednalo o tzv. „unikátní návštěvníky“ (rok 2012 – 4 mil). Tito návštěvníci si v rámci stránek www.policie.cz zobrazili celkem 26,7 mil. článků/odkazů (rok 2012 – 23,7 mil.), kdy tyto články byly celkově zobrazeny v počtu téměř 44 mil. (rok 2012 – 40 mil.).
 
Kontaktním místem pro styk s veřejností jsou ve většině případů tisková pracoviště jednotlivých krajských ředitelství. Kontakty na tato pracoviště jsou zveřejněny na internetových stránkách.
                                                                                                                                      
Nejčastější témata dotazů:
 
 • statistiky trestné činnost a dopravní nehodovosti
 • vyšetřování přestupků a trestné činnosti
  • probíhající řízení
  • nahlížení do spisového materiálu
  • znalecké posudky, kriminalistické expertizy
  • odposlechy
 • interní akty řízení, zákony, vyhlášky, dohody
 • problematika služby dopravní policie (využití a vybavení služebních vozidel - radary, provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost, bezpečnostní situace, značení komunikací, dopravně – bezpečnostní akce, oprávněnost měření rychlosti, metodika, vyšetřování dopravních nehod, řešení přestupků)
 • modernizace D1
 • bezpečnostní akce a policejní opatření, zajištění veřejného pořádku (pořádkové jednotky, antikonfliktní týmy)
 • personální oblast
  • platy, výše odměn a výsluhové nároky (vedoucí pracovníci, řadoví policisté, bývalí policisté)
  • protiprávní jednání policistů
  • systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie v souvislosti s ekonomickými úsporami v rámci Policie ČR
  • úmrtí policistů ve službě
  • policejní školství
  • služební poměr, zálohy policistů
  • personální stavy
  • kárná řízení
 • postup policistů při plnění služebních povinností (konkrétní policejní zásahy, oprávněnost a adekvátnost zásahu, informování pozůstalých, použití donucovacích prostředků)
 • problematika služby cizinecké policie (počty cizinců v jednotlivých lokalitách ČR, pobyty)
 • problematika Schengenského informačního systému a činnosti NC Sirene
 • problematika zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu
 • informační systémy policie, (technické parametry, poskytování údajů z informačních systémů, poskytnutí záznamu z LTV 158), využívání internetové a intranetové sítě, využívání lokalizačních a provozních údajů, využívání kamerových systémů
 • ekonomická oblast
  • veřejné zakázky, odprodej majetku,
  • vyčíslení nákladů na policejní akce (povolená shromáždění, sportovní utkání, koncerty, nasazení vrtulníku)
  • vyčíslení nákladů na běžný provoz
  • nakládání s elektroodpadem
  • výše finančních prostředků vybraných na pokutách
  • využívání mobilní sítě
 • výstroj a výzbroj policie, výcvik policistů
 • korupce
 • používání přístrojů k detekci návykových látek, jejich chybovost
 • distribuce konopí za účelem léčebného využití
 • pátrání po osobách
 • možnosti uplatnění u Policie ČR (systém přijímacího řízení, podmínky přijetí, volná pracovní a služební místa)
 • hranice působnosti a dislokace policejních stanic a služeben
 • spisová služba
 • informace předávané městské policii
 • poskytnutí kontaktních údajů
 • žádost o poskytnutí informací ke konkrétním fyzickým nebo právnickým osobám
 • podklady pro bakalářské a diplomové práce
 
 
                 
 
 
                                                                                                              PhDr. Jiří Vokuš
                                                                                                         pověřen zastupováním
                                                                                                       
 

 

vytisknout  e-mailem