Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

 

Č.j. PPR-759-36/ČJ-2009-99KI                                                                                                                                                  Praha 27. února 2009
                                                                                                                                                                                                  Počet listů: 5
                                                                                                                                                                                                  Přílohy: 14/79   
 
 
VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládám Výroční zprávu o činnosti Policie České republiky v oblasti poskytování informací za rok 2008:
 
1. Počet podaných žádostí o informace                                       
 
V roce 2008 bylo zaevidováno 174 žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
2. Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti                   
 
V roce 2008 bylo vydáno 22 rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve smyslu § 15 zákona č. 106/1999 Sb.
 
3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
                                                                                                                 
V roce 2008 bylo podáno 20 odvolání proti rozhodnutí.
.                                                                                                                    
4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu            
 
V roce 2008 bylo vydáno 15 rozsudků soudů, kterými bylo přezkoumáno rozhodnutí v oblasti poskytování informací:
                                  
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2008 pod sp. zn. 7 Ca 4/2006-35 (nabytí právní moci 6. 3. 2008) - příloha č. 1
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2008 pod sp. zn. 8 Ca 113/2006-51 (nabytí právní moci 13. 3. 2008) - příloha č. 2
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2008 pod sp. zn. 9 Ca 100/2006-46 (nabytí právní moci 10. 4. 2008) - příloha č. 3

Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2008 pod sp. zn. 7 Ca 151/2007-98 (nabytí právní moci 25. 4. 2008) - příloha č. 4
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. března 2008 pod sp. zn. 11 Ca 130/2006-40 (nabytí právní moci 4. 4. 2008) - příloha č. 5
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2008 pod sp. zn. 8 Ca 335/2005-34 (nabytí právní moci 25. 3. 2008) - příloha č. 6
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2008 pod sp. zn. 7 Ca 268/2005-43 (nabytí právní moci 16. 6. 2008) - příloha č. 7
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2008 pod sp. zn. 7 Ca 3/2006-40 (nabytí právní moci 16. 6. 2008) - příloha č. 8
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. dubna 2008 pod sp. zn.  7Ca 75/2006-40 (nabytí právní moci 16. 6. 2008) - příloha č. 9
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. května 2008 pod sp. zn. 11 Ca 239/2006-52 (nabytí právní moci 10. 6. 2008) - příloha č. 10
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. května 2008 pod sp. zn.  7Ca 149/2006-32 (nabytí právní moci 18. 7. 2008) - příloha č. 11
 
Opis podstatných částí rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. září 2008 pod sp. zn.  11Ca 207/2008-74 (nabytí právní moci 1. 10. 2008) - příloha č. 12
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. dubna 2008 čj. 4As 20/2007-64, www.nssoud.cz  - příloha č. 13
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. srpna 2008 čj. 2As 38/2007-78, www.nssoud.cz - příloha č. 14
 
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. listopadu 2008 čj. 4As 54/2007-57, www.nssoud.cz - příloha č. 15
 
5. Přehled vynaložených nákladů v souvislosti se soudními řízeními
 
V roce 2008 vynaložila Policie ČR v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb.    63.492,20,- Kč.
 
6. Výčet poskytnutých výhradních licencí
 
V roce 2008 neposkytla Policie ČR žádnou výhradní licenci.
 
7. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
 
V roce 2008 bylo podáno 11 stížností na postup Policie ČR při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb.
 
7.1.
Stížnost na nečinnost a průtahy v odvolacím řízení a žádost o přijetí opatření proti nečinnosti. Věc byla vyřízena rozhodnutím č. j. PPR-9231-3/ČJ-2008-99KA ze dne 24. 4. 2008 (právní moc 20. 5. 2008) tak, že bylo zrušeno fiktivní rozhodnutí Policie České republiky, Správy hl. m. Prahy č. j. PSP 897/OKS-ČJ-377-2005 ze dne 14. 12. 2005 o neposkytnutí informace o nahlédnutí do stížnostního spisu č. j. PSP-276/OSK-ST-92 žadatele a věc současně vrácena příslušnému služebnímu funkcionáři k novému projednání a rozhodnutí.
 
7.2.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, kdy povinný subjekt podle stěžovatele ve stanovené lhůtě sice odpověděl, ale poskytl pouze část požadovaných informací. Nadřízený orgán dal stěžovatel za pravdu ohledně jeho tvrzení, že odpověď povinného subjektu je neúplná a přikázal povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, žádost vyřídil.
 
7.3.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel si požádal o kompletní kopii spisu. Stížnost byla vyřízena v rámci autoremedury tak, že dle § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. byly  žadateli vyžádané informace ( kopie spisového materiálu) poskytnuty.
 
7.4.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. a na stanovení nepřiměřené výše úhrady nákladů za poskytnutí informací. Vyřízení stížnosti: Bylo vydáno usnesení ke stížnosti, kdy nadřízený správní orgán použil k vyřízení stížnosti postup podle ust. § 20 odst. 4 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. Přezkoumal postup povinného subjektu a prvoinstančního správního orgánu a rozhodl o stížnosti podle § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. a podle § 80 odst. 4 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.
 
7.5. a 7.6.
Ze dvou odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu odvolací orgán posoudil část jako stížnost podle § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. ohledně namítané dlouhé doby vyřizování žádosti o poskytnutí informace o obsahu celého spisu. O stížnosti rozhodl odvolací orgán takto: Namítaná dlouhá doba vyřizování žádosti o poskytnutí informace o obsahu celého spisu byla posouzena podle ust. § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., stanoveného novelou zákona č. 61/2006 Sb., účinnou dnem 23.3.2006. Doba byla ovlivněna vývojem právních názorů u správních a soudních správních orgánů a právní praxe v dané oblasti. Námitky žadatele o chybném postupu správních orgánů, který měl spočívat v nedodržení postupu stanoveném v zákoně č. 500/2004 Sb., správním řádu, k označování zásilek nebo písemností slovy „Vypraveno dne“, byly shledány jako mylné. Nebylo povinností správního orgánu vzhledem k úpravě, vyplývající z ust. § 179 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., podle kterého se řízení o poskytnutí informací ze spisu č.j. OR5-134/SKS-ST-2003, které nebylo pravomocně skončeno před účinností zákona č. 500/2004 Sb., dokončí podle dosavadních předpisů.
 
7.7.
Stěžovatel  uvádí, že povinný subjekt jeho žádosti o informace vyhověl pouze částečně, ve zbývající části žádosti nevyhověl a nevydal ve lhůtě pro vyřízené žádosti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Nadřízený orgán se ztotožnil s názorem stěžovatele, že povinný subjekt na některé otázky uvedené v žádosti o informace nereagoval a přikázal povinnému subjektu, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí žádost ve zbytku vyřídil, tj. k nezodpovězeným otázkám poskytl informace nebo pokud nevyhoví, aby vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
7.8.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, která byla následně vzata žadatelem zpět, neboť na tuto žádost bylo správním orgánem odpovězeno. Z důvodu neopodstatněnosti a zpět vzetí stížnosti bylo vydáno usnesení o zastavení řízení o stížnosti.
 
7.9.
Povinný subjekt oznámil žadateli, že zamítá všechny jeho žádosti o informace (celkem 6 žádostí) vzhledem k okolnostem uvedeným v § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. Povinný subjekt tímto sdělením informaci odmítl poskytnout, nevydal však rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., čímž postupoval v rozporu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) citovaného zákona. Vypracované a zaslané sdělení o odmítnutí žádostí povinným subjektem, nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu litery zákona, neboť postrádá základní náležitosti rozhodnutí. Z tohoto důvodu vyhodnotit nadřízený orgán „odvolání“ žadatele jako stížnost ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. a přikázal povinnému subjektu, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, žádost vyřídil.
 
7.10.
Povinný subjekt fakticky odmítl poskytnout informaci, nevydal však rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., čímž postupoval v rozporu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) citovaného zákona. Dokument, který zaslal žadateli obsahoval sdělení o neposkytnutí informace, postrádal však základní náležitosti rozhodnutí. Proto nadřízený orgán vyhodnotil podání žadatele (označené jako odvolání) jako stížnost ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. a přikázal povinnému subjektu, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, žádost vyřídil.
 
7.11.
Stížnost na to, že v rozporu s § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. nebyla žadateli oznámena výše úhrady před poskytnutím informace, ale až po jejím obdržení. Tím dle žadatele povinný subjekt nesplnil svou oznamovací povinnost a tedy podle § 17 odst. 4 zákon č. 106/1999 Sb. ztratil nárok na úhradu nákladů. Dále žadatel poukazoval na to, že stanovená částka byla bez vysvětlení změněna. Nadřízený orgán dospěl k názoru, že povinný subjekt svojí povinnost danou ustanovením § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. splnil, neboť dopisem ze dne 26. 9. 2008 žadateli předem oznámil, že za poskytnutí informace bude požadovat úhradu nákladů. Ze skutečnosti, že stanovená částka byla změněna – snížena, nelze dovozovat nesplnění oznamovací povinnosti a ztrátu nároku povinného subjektu na úhradu vynaložených nákladů.
 
8. Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. a k poskytování informací veřejnosti a médiím
 
I v roce 2008 představoval počet žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. z celkového počtu dotazů a žádostí o informace, na které Policie ČR denně reaguje, jen velmi malou část. Požadavky na informace ze strany novinářů, institucí a veřejnosti jsou ve většině případů podávány neformální cestou. Policie ČR vyřizuje tyto požadavky bezprostředně nejčastěji telefonicky a prostřednictvím e-mailu ve snaze o maximální uspokojení žadatele. Informace o své činnosti poskytuje Policie ČR také proaktivně zejména prostřednictvím tiskových zpráv, briefingů a tiskových konferencí. V rámci webové prezentace resortu Ministerstva vnitra ČR v prostředí internetu byly vytvořeny a 1. 7 .2008 spuštěny samostatné webové stránky Policie ČR. V jejich rámci jsou zveřejněny a aktualizovány povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu se zákonem zveřejňovány informace poskytnuté na žádost.
 
Nejčastější okruhy dotazů:
 
·      vyšetřování trestné činnosti (aktuální případy trestního řízení)
·      provoz na pozemních komunikacích, pravidla silničního provozu, dopravní nehodovost bezpečnostní situace
·      statistiky
·      bezpečnostní akce a policejní opatření
·      problematika služby cizinecké policie
·      problematika zbraní a střeliva
·      pátrání po osobách a motorových vozidlech
·      organizační, ekonomické a personální záležitosti policie
·      systémové úpravy a změny ve výkonu služby a organizační struktuře policie
·      možnost zaměstnání u policie, přijímací řízení k policii, náborová kampaň               
 
                                                                                                                                                                         plk. Mgr. David Kubalák,v.r.
                                                                                                                                                                                        vedoucí

vytisknout  e-mailem