Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Výroční zpráva NPC za rok 2019

Vydaná u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám. 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2019 tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo a je doplněna statistickými a kazuistickými daty.

V roce 2019 se stále více projevovaly poznatky posledních let o přesunu především velkoobjemové výroby metamfetaminu na území sousedních států, např. Polska, Spolkové republiky Německo, a také Nizozemí, odkud je metamfetamin vyvážen přímo do míst odběru zejména v SRN anebo zpět do ČR. Přesun velkokapacitních laboratoří se odráží i v poklesu celkového množství zajištěné látky.

V souvislosti s výrobou metamfetaminu v Nizozemí a v Belgii byly rovněž zaznamenány informace o průmyslové výrobě metamfetaminu v řádech stovek kilogramů, realizované mexickými organizovanými kriminálními skupinami ve spolupráci s místními skupinami za využití prekursoru BMK.

Určitým novým segmentem na evropském metamfetaminovém trhu mohou být aktivity mexických skupin v souvislosti s dovozem metamfetaminu z Mexika do Nizozemí, odkud je dále obchodován do dalších evropských zemí.

Ve vztahu k velkoobjemové výrobě metamfetaminu na území České republiky lze hovořit o větším zapojení občanů České republiky, které může souviset právě s částečným přesunem výroby organizované vietnamskými kriminálními skupinami do dalších evropských zemí. Rok 2019 se v oblasti výroby metamfetaminu na našem území vyznačoval výskytem nových typů léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu a pomocných látek původem z nelegálního dovozu.

V oblasti velkoprodukce konopných drog, stejně tak jako v celé řadě evropských zemí, převládá intenzivní zapojení balkánských organizovaných kriminálních skupin.

Případy realizované orgány činnými v trestním řízení v roce 2019 v oblasti nelegálního obchodu s konopnými drogami ukazují na pokračující tendence zřizování menších pěstebních provozů, a to jak vnitřních, tak i venkovních, na území klimaticky příznivějších regionů na jihu Moravy.

Obchod s marihuanou zejména v menších množstvích proniká do virtuálního prostředí, stejně tak jako je tomu u ostatních drog. V případě marihuany se však téměř výhradně jedná o vývoz domácí produkce.

V roce 2019 byl rovněž zaznamenán další nárůst případů obchodu s kokainem v kyberprostoru, a to jak v malých množstvích, která jsou určena koncovým uživatelům, tak v objemech v řádech kilogramů směřujících k další distribuci. V této souvislosti jsou stále častěji realizovány záchyty zásilek u přepravních společností, nejčastěji na v příhraničních oblastech tranzitních států. Zachycené zásilky kokainu jako v minulých letech nejčastěji pocházely z Holandska a Belgie.

Stejně tak lze v uplynulém roce konstatovat nárůst počtu záchytů látky MDMA i objemu obchodů s touto látkou, a to jak v podobě tablet XTC, tak v podobě prášku určeného k dalšímu zpracování. Tento trend souvisí jak se zvyšující se poptávkou po této látce, tak její snazší dostupností v kyberprostoru.

I obecně lze konstatovat pokračující nárůst obchodování s tradičními drogami v kyberprostoru a související rozmach zásilkové přepravy. Díky spojení sil v rámci mezinárodní policejní spolupráce lze však konstatovat výrazný nárůst v lokalizaci jednotlivých serverů a následné úspěšné uzavírání tržišť. Poměrně novým trendem v této oblasti je přechod distributorů omamných a psychotropních látek na vlastní platformy, většinou za pomocí komunikátorů. Mezi nejčastější patří Telegram a Wickr,

Obchod s heroinem i nadále ovládají organizované kriminální skupiny zejména původem ze Západního Balkánu. Pokračujícím trendem je multinárodnost těchto organizovaných zločineckých skupin a jejich zaměření na více komodit nelegálních látek nebo i kombinaci s komoditami legálními.

Tématem nabývajícím na významu jsou úniky léčiv z lékárnické distribuce a celkový nárůst problému se zneužíváním léčivých přípravků na bázi opiátů, benzodiazepinů, analgetik, hypnotik a anxiolytik. V oblasti substituční léčby se doposud nepodařilo prosadit účinnou regulaci a stále dochází k častému zneužívání substitučních přípravků, a to i z řad uživatelů bez jakékoliv předchozí zkušenosti s opiáty.

V nelegálním obchodu s anabolickými steroidy pokračuje trend z minulých let, kdy jsou pachatelé této trestné činnosti napojeni na dodavatele těchto látek ze zemí s nižší nebo žádnou mírou regulace držení anabolických steroidů. Novým trendem se již druhým rokem po sobě jeví v této oblasti zneužívání polymerů aminokyselin (tzv. peptidů).

V problematice prekursorů drog představuje stěžejní problém únik červeného fosforu do nelegálního prostředí. V roce 2019 byl zaznamenán zvýšený dovoz červeného fosforu do ČR z Polska. Celkové zobchodované množství červeného fosforu v roce 2019 činí 353 kg, přičemž pro legální spotřebu v ČR pro průmyslové zpracování je potřeba pouze cca 60 kg/rok. Organizovaný zločin se v této oblasti pružně snaží vyhnout zákonům a přijímaným opatřením a stále hledá nové produkty, resp. látky, které nejsou pod mezinárodní kontrolou, tzv. pre-prekursory k výrobě drog. Tyto se snaží rychle a v dostatečném množství vyrobit, nejčastěji v Asii, a následně pak dopravit do nelegálních laboratoří po celém světě.

Z hlediska vymáhání práva opětovně narostl počet stíhaných osob, za trvalé orientace orgánů činných v trestním řízení na snižování nabídky nelegálních drog v České republice, a to zejména v úrovni výroby, distribuce dovozu a vývozu nelegálních drog. Nejvyšší podíl trestných činů v České republice stále představuje drogová kriminalita spojená s metamfetaminem a konopnými látkami. Zapojení cizích státních příslušníků do drogové trestné činnosti zůstává okolo 10% všech pachatelů, kdy zpravidla ovládají obchod v nejzávažnějších formách. Stále častěji je zaznamenávána větší vzájemná provázanost členů jednotlivých skupin a jejich spojování, spolupráce a zaměření na více komodit s vysokou mírou zastírání nelegálních aktivit a za využití celé škály dostupných prostředků. 

Hodnota zajištěných OPL v roce 2019 činí 491.583.850,- Kč, přičemž tato hodnota je orientační, je počítáno s nejnižší možnou cenou, kdy v případě vývozu OPL do zahraničí by hodnota byla několikanásobně vyšší.

                                                                                                                                brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                   ředitel

Zpracovala:
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí

26. června 2020

                                                                                 

                                                            

vytisknout  e-mailem