Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Výroční zpráva NPC za rok 2016

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2016 tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo. Zaměřuje se na zásadní vývojové trendy v oblasti nelegální výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, na míru angažovanosti jednotlivých organizovaných zločineckých uskupení, která jsou do této trestné činnosti zapojena a zároveň se snaží nastínit možný vývoj drogové scény v České republice a rizika s ním spojená. Výroční zpráva je doplněna statistickými a kazuistickými daty, o která se popisovaný stav argumentačně opírá. 

Česká republika v oblasti obchodu s nelegálními drogami čelí od roku 2007 postupné změně produkčních a distribučních trendů. Produkční a distribuční trhy, historicky postavené na komunitní a lokální bázi, jsou doplňovány aktivitami organizovaných zločineckých uskupení, která organizují velkoobjemovou produkci a distribuci metamfetaminu a marihuany, a to jak v mezinárodním tak vnitrostátním měřítku. Z pohledu vymáhání práva dochází ke zvyšování počtu stíhaných osob, což společně s příslušnými epidemiologickými daty významně vypovídá o míře dostupnosti a nabídky nelegálních drog v ČR. Svou kriminální aktivitu vyvíjejí v drogové oblasti etnicky podmíněná zločinecká uskupení, která z území či přes území ČR organizují mezinárodní přepravu nelegálních drog zejména heroinu a kokainu. Aktivity vietnamských zločineckých uskupení zaměřené na pokrytí zvýšené poptávky po metamfetaminu a marihuany ze zahraničí, mají významný vliv na mezinárodní postavení České republiky, zejména ve vztazích k sousedním zemím. Zásadní hrozby představuje rovněž zesilující mezinárodní obchod s chemickými látkami, prekurzory, novými syntetickými drogami a zneužívaní psychoaktivních léčivých přípravků a chemických látek obchodovaných zejména v kyberprostoru. 

Primární drogová kriminalita ve všech svých formách patří k plně latentní trestné činnosti s významnými zdravotními, sociálními a kriminogenními dopady. Projevuje se však i v dalších formách trestné činnosti, zejména pak sekundární drogové trestné činnosti, převážně majetkového charakteru. Podle expertních odhadů tvoří problémoví uživatelé minimálně jednu třetinu pachatelů z celkového počtu registrovaných trestných činů.

Trestně-právní data vypovídají o přímé úměře mezi kapacitami alokovanými k vymáhání práva v oblasti nelegálních látek a kvantifikovanými výsledky. Aktuálně deklarovaný pokles kriminality v ČR, se u drogové trestné činnosti s hodnotou poklesu 0,1%, pohybuje v úrovni statistické chyby. Důsledné vymáhání všech protiprávních deliktů na úseku nelegálních drog včetně netrestních, jež je prioritou Policie ČR od roku 2013, se jednoznačně odráží v ukazatelích počtu osob stíhaných za drogové trestné činy a následně i v počtu odsouzených za tyto trestné činy. V posledních pěti letech lze sledovat nárůst zhruba o tisíc osob ročně.

Převážná většina odhalených drogových trestných činů v ČR je spojena s výrobou, pašováním a prodejem drog. Pachatelé trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu tvoří v průměru zhruba 14%. Z toho je patrná trvalá orientace vymáhání práva na snižování nabídky nelegálních drog v České republice, zejména v úrovni výroby, distribuce dovozu a vývozu nelegálních drog. Nejvyšší podíl trestných činů představuje drogová kriminalita spojená s metamfetaminem a konopnými látkami. Celkový podíl cizinců v oblasti páchání drogové trestné činnosti představuje cca 10%.

Největší koncentrace skutků primární drogové trestné činnosti je ve velkých městských aglomeracích, středních a severozápadních Čechách a severní Moravě. Obchod s omamnými a psychotropními látkami v nejzávažnějších formách zpravidla ovládají cizinci, čeští občané se zapojují do distribučních i produkčních úrovní.

Zpracovala:
kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
tisková mluvčí               

                                                                                                                                      vrchní rada plk. Mgr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                             
 ředitel

vytisknout  e-mailem