Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Národní protidrogová centrála

Národní protidrogová centrála SKPV PČR

Výroční zpráva NPC 2021

Shrnutí aktuálních trendů drogové kriminality u příležitosti Mezinárodního dne boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. 

Výroční zpráva Národní protidrogové centrály služby kriminální policie a vyšetřování Policie České republiky za rok 2021 tradičně shrnuje situaci v oblasti nelegálních drog na území České republiky z pohledu orgánů vymáhajících právo a je doplněna statistickými a kazuistickými daty.

Drogovou trestnou činnost nelze vnímat pouze v primární a nejviditelnější formě, v podobě nelegální výroby a prodeje návykových látek koncovým uživatelům, ale v širším kontextu činností, které výrobě a potažmo distribuci jednak předcházejí (získávání prekurzorů, výrobních prostor, spolupachatelů) a následují (zdravotní, sociální, kriminální, ekonomické dopady). Současně je třeba drogovou trestnou činnost chápat i z hlediska sekundární kriminality a dalších druhů trestné činnosti, které jsou na ni buď přímo navázány (násilná, majetková trestná činnost) nebo z ní vycházejí (legalizace výnosů z trestné činnosti).

Činnost organizovaného zločinu je propojujícím prvkem pro celou problematiku drogové trestné činnosti s internacionálním profilem. Prodej návykových látek a dalších souvisejících činností je pro struktury organizovaného zločinu natolik významným finančním ziskem, že jím jsou schopni pokrývat valnou části vlastních nelegální aktivit. Nelegálně získané prostředky z prodeje návykových látek jsou transformovány formou legalizace výnosů z trestné činnosti do legální sféry. V České republice má v oblasti mezinárodní organizované drogové trestné činnosti nezanedbatelné zastoupení organizovaný zločin, především v podobě nepůvodních zločineckých skupin, které mají transnacionální povahu a při páchání této trestné činnosti účelně spolupracují.

Na významu nabývá nárůst vlivu mexického organizovaného zločinu, který pružně reaguje na globální poptávku po návykových látkách a produkuje, nebo se podílí na produkci, distribuci a pašování kokainu, konopných drog, metamfetaminu, fentanylu a heroinu. Na území Evropy jsou zaznamenané aktivity mexických kartelů zejména v souvislosti s pašováním a velkoobjemovou produkcí metamfetaminu, který byl identifikován i v tuzemské koncové distribuci.

Pro ČR představuje bezpečnostní hrozbu nejen přítomnost návykových látek, ale také přímá činnost organizovaných zločineckých skupin zajišťujících jejich dostupnost přímo na českém území.

Dostupnost návykových látek dále zvyšují formy distribuce spojené s virtuálním prostředím, sociálními sítěmi v otevřeném i skrytém internetu, jež v posledních dvou letech ještě zásadněji nabyly na významu, akcelerovány omezením tradičních míst a forem situačně podmíněné distribuce v důsledku pandemie.

Obdobně narůstá obchod s prekurzory a pre-prekurzory pro výrobu návykových látek, které  jsou zásadní obchodní a výrobní komoditou klíčovou pro jejich výrobu. Snahy o jejich omezení, kontrolu nebo zákaz vedou zločinecké skupiny k hledání jiných metod výroby nebo jejich nahrazování látkami neregulovanými.

Počet zajištěných varen metamfetaminu se oproti loňskému roku zvýšil, nicméně stále nedosahuje hodnot předešlých let. Stejně tak je tomu v případě množství zajištěného metamfetaminu. Z hlediska objemu produkce stále převažují malé domácí laboratoře s výrobní kapacitou v řádech maximálně desítek gramů na jeden výrobní cyklus, jejichž produkce je určena výhradně pro domácí trh. Nadále se potvrzuje přesun velkoobjemové produkce zejména do Polska, Německa, Nizozemí a Belgie, popř. i dalších evropských států. Část vyrobeného metamfetaminu je distribuována zpět do České republiky. Celoevropsky představuje metamfetamin rostoucí hrozbu. Zvyšuje se jeho dostupnost a rozšiřuje se oblast užívání i celkové zachycené množství. K nejvýznamnějším zdrojům v Evropě patří metamfetamin vyrobený mexickými zločineckými skupinami v průmyslových laboratořích, zejména v Nizozemí a Belgii, a dále metamfetamin dovážený mexickými zločineckými skupinami v řádech set kilogramů i jednotek tun.

V roce 2021 bylo zajištěno v České republice doposud největší množství sušiny marihuany. Podíl pachatelů trestné činnosti související s konopnými produkty představoval čtyřicet procent všech pachatelů drogové trestné činnosti, což je srovnatelné s předešlými lety. Naopak množství zajištěných nelegálních pěstíren konopí a rostlin má v meziročním srovnání klesající tendenci. Z hlediska globálního měřítka se užívání a spotřeba konopných drog v České republice, stejně jako v převážné většině zemí světa, řadí na první pozici. I v roce 2021 byly v oblasti velkoprodukce konopných drog registrovány aktivity balkánských drogových uskupení, zejména pak srbských a makedonských skupin. Marihuana vyprodukovaná těmito skupinami je určena k vývozu.

Celoevropsky registrovaná rozšiřující nabídka a poptávka kokainu se projevuje i v České republice. Významná část obchodu s kokainem v České republice probíhá v on-line prostředí a na skrytých webech, což zvyšuje jeho dostupnost. Na vysokou dostupnost kokainu v Evropě má zásadní vliv jeho nadprodukce v Jižní Americe. Zdrojovými zeměmi zůstává Kolumbie, Bolívie a Peru, ale roste také počet případů zpracování kokainu v Evropě, zejména v Belgii, Španělsku a Nizozemsku. Česká republika je v případě kokainu zemí nejen cílovou, ale i tranzitní, a to pro zásilky směřující na Střední východ a do Asie.

Objem obchodu s heroinem na území České republiky má již několik let sestupnou tendenci, stejně jako počet jeho uživatelů. Naopak počet lidí užívajících rizikově opioidy, zejména buprenorfin, mírně vzrůstá. Heroin je i nadále stále častěji nahrazován látkami s obdobným účinkem. V České republice se na nelegálním trhu v souvislosti s problémovým užíváním drog obchoduje především s buprenorfinovými preparáty a také s dalšími opioidními preparáty používanými k léčbě bolesti, se sedativy a hypnotiky. V roce 2021 se nejčastěji jednalo o léčiva Rivotril, Tramadol, Neurol, Vendal Retard a Subutex. Heroin je rovněž často nahrazován fentanylem, zejména ve formě transdermálních náplastí. Únik těchto léčiv z lékařské preskripce nejčastěji probíhá přes oprávněné pacienty.

MDMA se s koncem opatření v souvislosti s pandemickými nařízeními, kdy se obchod s nelegálními látkami více stáhl z veřejného prostoru do ústraní či do kyberprostoru, vrací do prostředí taneční zábavy a nočních klubů. Nejčastějšími zdrojovými zeměmi této látky zůstávají Holandsko a Belgie. Průměrný obsah MDMA v tabletách a čistota tablet se zvýšily. Poptávka zůstává vysoká také díky snadné dostupnosti v prostředí kyberprostoru, kde je tato látka převážně obchodována v malých množstvích ale i ve větších objemech v řádech kilogramů, buď přímo v podobě tablet, nebo v práškové podobě, která je určená k dalšímu zpracování.

Nové psychoaktivní látky (NPS) provází českou drogovou scénu již více jak deset let. Přestože ze statistik záchytů a počtu případů můžeme usoudit, že popularita NPS klesá, stále tyto látky představují hrozbu jak z pohledu forenzního – problematická identifikace látek, tak toxikologického – často vyšší riziko předávkování a nežádoucích účinků, ale i trestněprávního. Zatímco v posledních pěti letech na trhu s NPS dominovaly syntetické kanabinoidy a kathinony, dnes se objevují stále více benzodiazepiny, často maskované jako originální léčivé přípravky. Na trhu zvyšuje jejich strukturní variabilita. Především byly zachyceny látky ze skupiny tryptaminů, derivátů methylfenidátu a také syntetických kathinonů. V prostředí klubové scény jsou také zaznamenány případy intoxikací látkou GBL. Celosvětový nárůst fatálních intoxikací syntetickými opiáty vedl také k důležitému rozšíření seznamu omamných a psychotropních látek.

V roce 2021 byl v rámci trestních řízení vedených NPC SKPV PČR zajištěn majetek a finanční prostředky v celkové výši 177 703 184,- Kč. Z toho 15 289 271,- Kč bylo zajištěno ve finančních prostředcích (na účtech, v hotovosti a virtuální měně). Zbývající hodnoty, tedy 162 413 913,- Kč bylo realizováno v dalších komoditách (vozidla, komponenty pěstíren, elektronika, nemovitosti, prostředky k výrobě OPL a anabolik). Se zajištěným majetkem v hodnotě 177 703 184,- Kč a narkotiky v hodnotě 591 234 000,- Kč, byla kriminálním skupinám obchodujícím s nelegálními látkami způsobena celková újma ve výši 768 937 184,- Kč.

                                                                                                                               brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych
                                                                                                                                                     ředitel

kpt. Mgr. Barbora Kudláčková
27.6.2022 

vytisknout  e-mailem