Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Výroční zpráva KŘP-H za rok 2018

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 – podklady za KŘP Královéhradeckého kraje

K č. j. PPR-656-1/ČJ-2019-990140

Podklady za KŘP Královéhradeckého kraje ke zpracování výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za Policii České republiky za rok 2018.

1. počet přijatých žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018,
KŘP-H v roce 2018 přijalo 32 žádostí o informace. Vedle toho KŘP-H odpovídalo na 10 žádostí o podklady vyžádaných z OTP PP ČR za účelem vyřízení souhrnných žádostí,

2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle § 15 zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018,
rozhodnutí o odmítnutí bylo vydáno u 3 žádostí,

3. počet přijatých odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle § 16 zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018,
odvolání proti rozhodnutí bylo podáno ve 2 případech,

4. kopie všech rozhodnutí soudů vyhlášených v roce 2018 ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace (pokud váš útvar byl žalovanou stranou anebo pokud žalovanou stranou bylo Ministerstvo vnitra České republiky a váš útvar v I. stupni vyřizoval předmětnou žádost o informace a vydal rozhodnutí o jejím odmítnutí; máte-li tyto rozsudky k dispozici, zašlete je v elektronické podobě bez uvedení osobních údajů),
žádné soudní rozhodnutí ve věci práva na informace nebylo ve vztahu ke KŘP-H v roce 2018 vyhlášeno,

5. přehled všech výdajů vynaložených v roce 2018 v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb., a to včetně nákladů na vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení,
žádné

6. výčet výhradních licencí podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. poskytnutých v roce 2018, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence,
žádná licence

7. počet stížností přijatých v roce 2018 podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání (uveďte konkrétní ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého byla stížnost podána) a stručný popis způsobu jejich vyřízení (uveďte konkrétní ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., podle kterého byla stížnost vyřízena),

v roce 2018 byly řešeny 3 stížnosti:

 1. p. XY (Semily) - § 16a odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 106/1999 Sb., stížnost na částečné poskytnutí informací a stížnost proti výzvě k uhrazení nákladů za informace.
  Způsob vyřízení: stížnost byla postoupena na MV, které rozhodnutím přikázalo povinnému subjektu podle § 16a odst. 6 písm. b) žádost vyřídit (poskytnout informaci) a zároveň podle § 16 odst. 7 písm. a) potvrdilo výši úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání. 
   
 2. p. XY (Olešnice v Orlických horách) - § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., stížnost na částečné poskytnutí informací
  Způsob vyřízení: postupem podle § 16a odst. 5 (autoremedura) povinný subjekt stížnosti vyhověl a informaci poskytl.  
   
 3. p. XY (Olešnice v Orlických horách) - § 16a odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., stížnost na částečné poskytnutí informací.
  Způsob vyřízení: postupem podle § 16a odst. 5 vydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti (k následnému odvolání žadatele odvolací orgán rozhodnutí potvrdil). 

8. všechna usnesení (resp. rozhodnutí) nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná v roce 2018 podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb. a týkající se stížností na postup vašeho útvaru při vyřizování žádostí o informace podle § 16a odst. 1 písm. d) (tento údaj se zveřejňuje na základě § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 106/1999 Sb.; zašlete dokumenty v elektronické podobě bez uvedení osobních údajů),
1 rozhodnutí (rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. MV-80183-2/KM-2018, kterým se potvrzuje stanovená úhrada ve výši 2 097 105,- Kč, rozhodnutí zasíláme v příloze).

9. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. v roce 2018 (zejména uveďte

 • čeho se žádosti o informace nejčastěji týkaly (okruhy dotazů, témata, problematiky),

stejně jako v předchozím roce se žádosti o informace nejčastěji týkaly dotazům k průběhu trestního nebo přestupkového řízení, k dopravní situaci,

 • novinky z oblasti poskytování informací veřejnosti, které by bylo možné použít ve výroční zprávě k prezentaci Policie České republiky),

žádné návrhy/novinky, pouze informace, že nejčastější dotazy zasílal „chronický žadatel o informace“ – 13 dotazů.

plk. Mgr. Ivana Ježková, MBA
ředitelka kanceláře ředitele
schváleno elektronicky

Vyřizuje: kpt. Mgr. Jana Soukupová
tel: 521 204
e-mail: jana.soukupova@pcr.cz

Zveřejnila: por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA


 

vytisknout  e-mailem