Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyřizování žádostí o informování o osobních údajích

a opravy nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů podle § 83, § 84 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

Vyřizování žádostí o informování o osobních údajích

a opravy nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů podle § 83, § 84 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. 

PRÁVO PŘÍSTUPU SUBJEKTU ÚDAJŮ K INFORMACÍM

Vyřizování žádostí podle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Policie České republiky předá každému subjektu údajů (fyzické osobě) informaci o zpracování osobních údajů vztahujících se k jeho osobě.

Pokud subjekt údajů (fyzická osoba) zjistí nebo se domnívá, že Policie České republiky provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení i odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Vyřizování žádostí týkajících se informování o osobních údajích a opravy nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů podle § 83 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
 

Podle § 60 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je Policie České republiky oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění svých úkolů. S tímto oprávněním souvisí institut informování o osobních údajích, včetně práva na opravu, likvidaci, blokování, doplnění nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů a poskytnutí vysvětlení, upravený v § 83 zákona č. 273/2008 Sb.

Ustanovení § 83 zákona č. 273/2008 Sb. umožňuje každé fyzické osobě podat žádost o informaci týkající se zpracování osobních údajů vztahujících se k její osobě včetně práva na opravu, likvidaci, blokování nebo doplnění nepravdivých nebo nepřesných osobních údajů a žádat o vysvětlení.
  
Vyřizování žádostí o poskytnutí informace o osobních údajích, opravě nebo výmazu osobních údajů podle čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

V souladu s čl. 41 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006 a na základě § 83 a § 84 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. může každý státní příslušník třetích zemí uplatňovat právo přístupu k osobním údajům, které se ho týkají a jsou uloženy v Schengenském informačním systému II. Toto právo uplatňuje vůči Policii České republiky jako správci osobních údajů zpracovávaných v národní části Schengenského informačního systému České republiky.

Vyřizování žádostí o poskytnutí informace o osobních údajích, opravě nebo výmazu osobních údajů podle čl. 58 rozhodnutí Rady 2007/533/SV o zřízení, provozování a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)

V souladu s čl. 58 rozhodnutí Rady 2007/533/SV a na základě § 83 a § 84 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb. může každá fyzická osoba uplatňovat právo přístupu k osobním údajům, které se ho týkají a jsou uloženy v Schengenském informačním systému II. Toto právo uplatňuje vůči Policii České republiky jako správci osobních údajů zpracovávaných v národní části Schengenského informačního systému České republiky.

Písemnou žádost týkající se práva přístupu subjektu údajů k informacím zasílejte do datové schránky Policejního prezidia České republiky gs9ai55 nebo na adresu:

Policejní prezidium České republiky

Strojnická 27 (PO BOX 62/K-SOU)

170 89 Praha 7

nebo podejte osobně na kterékoliv podatelně (služebně) Policie České republiky v úředních hodinách s uvedením nezbytných identifikačních údajů potřebných k vyřízení Vaší žádosti: jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště(popř. doručovací adresa pro zaslání odpovědi), podpis Vaší osoby. Žádost týkající se zpracování osobních údajů v Schengenském informačním systému II je možné podat také prostřednictvím stránek ÚOOÚ na formuláři.

S ohledem na povinnosti Policie České republiky, jako správce osobních údajů, dané zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souladu s § 19 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je sdělení o zpracování osobních údajů doručováno do vlastních rukou žadatele. Pokud žadatel zmocní ke všem úkonům souvisejícím s žádostí o sdělení osobních údajů jinou osobu, vyžaduje Policie České republiky ověření pravosti podpisu na udělené speciální plné moci, a to předvoláním žadatele a jeho zmocněného zástupce. Pro dojednání termínu k ověření pravosti podpisu na udělené speciální plné moci je potřeba kontaktovat oddělení správy a kontroly osobních údajů Policejního prezidia České republiky telefonicky +420 974 835 775 nebo na e-mailové adrese pp.sou@pcr.cz. Uvedené opatření může být plně nahrazeno doručením speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem žadatele.

Žádost je vyřizována v zákonné lhůtě 60ti dnů v českém jazyce zasláním sdělení do vlastních rukou žadatele (příp. osobě, kterou žadatel k přijetí odpovědi zmocnil písemnou speciální plnou mocí s úředně ověřeným podpisem).

Je-li žádost učiněna pomocí technických prostředků (např. fax, mail) musí být do 5 dnů potvrzena nebo doplněna písemně, ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem. Novou žádost v téže věci lze podat nejdříve po uplynutí 6 měsíců od podání žádosti předchozí.

Na postup při vyřizování žádosti se nepoužijí ustanovení správního řádu o správním řízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se žadatel, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobních života nebo v rozporu se zákonem, může požádat Policii České republiky o vysvětlení, odstranění takto vzniklého stavu, dále má možnost obrátit se s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 Při vyřizování žádosti nedochází ke sdělení informace týkající se zpracování osobních údajů o vedení identifikačních a kontaktních údajů subjektu údajů v souvislosti s přijetím podání, nedochází-li v této souvislosti ke zpracování dalších osobních údajů, a dále o vedení identifikačních údajů v souvislosti se vstupem do objektů Policie České republiky.

Bližší informace Vám podají pracovníci oddělení správy a kontroly osobních údajů kanceláře policejního prezidenta na tel. +420 974 835 775.

vytisknout  e-mailem