Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Výpověď při podání vysvětlení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

1/ kde je upraveno jak moc a zda beztrestně může osoba podávající vysvětlení (ve věci podezření ze spáchání přestupku dne 29. 11. 2017 ) lhát, je za to nějaký postih či nikoli, příp. za jakých podmínek?

2/ policisté nejsou povinni či oprávněni již při zápisu podání vysvětlení (ve věci podezření ze spáchání přestupku dne 29. 11. 2017)tyto zjevné lži korigovat?

3/ policisté nejsou povinni při zpětném upozornění (ve věci podezření ze spáchání přestupku dne 29. 11. 2017) postiženého na výlučně nepravdy a lži v podaném vysvětlení věc znovu přešetřit, příp. za jakých podmínek k tomu musí dojít?

4/ jsou policisté povinni v úředním záznamu uvést, kdy osoba podávající vysvětlení toto vysvětlení podala

5/ jsou policisté povinni v úředním záznamu uvést, kde osoba podávající vysvětlení toto vysvětlení podala

6/ jsou policisté povinni v úředním záznamu uvést, podle jakého zákona (např. podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky nebo podle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, případně podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu).

Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k jejím jednotlivým bodům sdělila žadateli následující:

Ad 1) Osoba podezřelá z přestupkového jednání při svém podání vysvětlení může vypovídat v rozsahu a způsobem, jakým uzná za vhodné, bližší specifikace není zákonem stanovena. Případné lživé tvrzení této osoby je postižitelné u správního orgánu dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích. Osoba je před započetím podání vysvětlení policistou vždy řádně poučena o svých právech a povinnostech.

Ad 2) Policista při provádění úkonu podání vysvětlení dle ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, s osobou podezřelou z přestupkového jednání pouze dokumentuje a zaznamenává veškeré skutečnosti, které mu osoba podezřelá do protokolu uvádí, a to bez korekce tak, jak jsou osobou podávající vysvětlení vypovídány. Osoba podávající vysvětlení může žádat změny a doplnění uváděné do protokolu, který po ukončení a přečtení stvrzuje svým podpisem. Případné rozpory či nesrovnalosti ve výpovědi jsou předmětem dalšího řízení o přestupcích před správním orgánem.

Ad 3) K řízení o přestupcích sdělil povinný subjekt, že dle ustanovení § 74 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Policie České republiky učiní pouze nezbytná šetření ke zjištění osoby podezřelé a k zajištění důkazních prostředků nezbytných pro pozdější dokazování před správním orgánem, který ve věci rozhoduje. 

Ad 4, 5, 6) Ve formuláři o podání vysvětlení dle ustanovení § 61 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je předepsáno datum, čas i místo podání vysvětlení, rovněž tak je zde uvedeno, podle jakého zákona a  ustanovení je věc zapisována do protokolu. 

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 20. 4. 2020

vytisknout  e-mailem