Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
podhomepage

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

 

Vyplňování přihlašovacího tiskopisu

Obecně:

1. cizinec smí pobývat na území České republiky a prokazovat svou totožnost cestovním dokladem (pasem) nebo, je-li občanem Evropské unie, dokladem totožnosti (identifikační kartou – obdoba občanského průkazu občana České republiky) nebo, má-li v některém z členských států Evropské unie povolen trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt průkaz Povolení k pobytu  pro cizince (vydáván na základě nařízení Rady Evropské unie č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí),

2. cizinec je povinen přihlašovací tiskopis osobně vyplnit a podepsat [§ 103 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb.]; vyplnit a podepsat lze přihlašovací tiskopis též prostřednictvím, na příklad tabletu.

3. odmítne-li cizinec přihlašovací tiskopis vyplnit a podepsat, ohlásí se taková událost místně příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie (místní příslušnost je stanovena podle adresy místa ubytovacího zařízení),

4. dítě cizince do 18 let věku smí pobývat na území České republiky a prokazovat svou totožnost shodně jako cizinec starší 18 let; některé cizí státy uvádějí děti v cestovním dokladu rodiče,

5. nemá-li dítě do 18 let věku svůj cestovní doklad a není-li zapsáno v cestovním dokladu rodiče, ohlásí se taková událost místně příslušnému odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie (místní příslušnost je stanovena podle adresy místa ubytovacího zařízení),

6. oznamuje se ubytování cizince nikoli rezervace ubytování,

7. zjistí-li ubytovatel, který oznámil policii ubytovaného cizince, že v údajích ubytovaného cizince jsou chybně uvedené údaje (zpravidla překlepy), oznámí ubytovaného cizince znovu s bezchybnými údaji a do rubriky "Poznámka" uvede text: "Předchozí oznámení obsahovalo chyby.

rubrika 1. Pobyt od … do …

1. uvádí datum, od kdy je cizinec ubytován, a datum, do kdy je předpoklad, že bude cizinec ubytován,

2. opustí-li cizinec ubytování dříve, než jak uvedl datum ubytování v rubrice „do …“, ubytovatel takovou změnu neoznamuje; tuto informaci má u sebe pouze ubytovatel a je dohledatelná v domovní knize,

3. pokud cizinec chce ukončit ubytování později, než jak původně zamýšlel (jde o prodloužení ubytování), ubytovatel oznámí ubytování tak, že v rubrice „od …“ uvede datum dne, kdy končí předchozí ubytování a v rubrice „do …“ uvede datum nového předpokládaného ukončení ubytování.

Příklad:
cizinec se ubytoval od 1.1.2010 do 10.01.2010, poté si prodloužil ubytování do 20.01.2010 - nové ubytování, které ubytovatel oznamuje na policii, bude: od 10.01.2010 do 20.01.2010. Poslední den předchozího ubytování a první den následně prodlouženého ubytování je shodný.

rubrika 2. Příjmení

1. se vyplňuje pouze písmeny latinské abecedy, včetně diakritiky (háčků, čárek, přehlásek), spojovníku (pomlčka „-“) a apostrofu („‘ “),

2. nesmí se používat čísla,

3. nesmí se používat žádné jiné údaje, než příjmení (na příklad „turista“, booking, nepřijel),

rubrika 3. Jméno

1. se vyplňuje pouze písmeny latinské abecedy, včetně diakritiky (háčků, čárek, přehlásek), spojovníku (pomlčka „-“) a apostrofu („‘ “),

2. nesmí se používat čísla,

3. nesmí se používat žádné jiné údaje, než jméno (na příklad „turista“, booking, nepřijel),

rubrika 4. Datum narození

1. datum narození se uvádí arabskými číslicemi ve tvaru: DD.MM.RRRR. Příklad: 01.01.2016,

2. chybí-li v cestovním dokladu (pasu) cizince den a měsíc narození a je uveden pouze rok narození, uvede se den dvěma nulami, měsíc dvěma nulami a rok, jak je uveden v cestovním dokladu. Příklad: 00.00.1955,

rubrika 5. Státní občanství

1. státní občanství cizince je zpravidla uvedeno v cestovním dokladu (pasu) cizince; pokud v cestovním dokladu (pasu) cizince státní občanství uvedeno není, vyplní se v rubrice stát, který cestovní doklad (pas) cizinci vydal,

2. předloží-li cizinec průkaz Povolení k pobytu  (má na území Evropské unie povolen trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt), je státní občanství cizince uvedeno na zadní straně průkazu Povolení k pobytu, v rubrice „Státní příslušnost“,

rubrika 6. Číslo cestovního dokladu

1. číslo cestovního dokladu (pasu) cizince je uvedeno vytištěním nebo perforací (malými otvory)  Vzory cestovních dokladů cizinců jsou k nahlédnutí v databázi PRADO Evropské unie na adrese: http://www.consilium.europa.eu/prado/cs/prado-start-page.html

2. předloží-li cizinec průkaz Povolení k pobytu  (má na území Evropské unie povolen trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt), uvede se text NONE a do rubriky „Poznámka“ se uvede číslo průkazu Povolení k pobytu.,

3. rubrika musí být vyplněna vždy, protože údaj je povinný (§ 97 zákona č. 326/1999 Sb.)

4. pokud předloží cizinec, který nemá cestovní doklad (ztratil jej nebo mu byl odcizen), „Potvrzení o ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu“, v rubrice se uvede text: NONE (Pozor musí být současně vyplněna rubrika „Poznámka“).  .

5. pokud předloží cizinec, který nemá cestovní doklad, Identifikační  průkaz České republiky, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pracovníkům diplomatické mise nebo konzulárního úřadu cizího státu anebo mezinárodní vládní organizace akreditované na území České republiky nebo jejich rodinným příslušníkům, v rubrice se uvede text: NONE (Pozor musí být současně vyplněna rubrika „Poznámka“).“.  

6. je-li dítě do 18 let věku zapsáno v cestovním dokladu rodiče, v rubrice se vyplní číslo cestovního dokladu rodiče, u něhož je zapsáno,

rubrika 7. Číslo víza

1. číslo víza je vyznačeno na vízovém štítku v cestovním dokladu (pasu) cizince,

2. státy, jejichž občané podléhají vízové povinnosti (potřebují k pobytu na území České republiky vízum) uvádí Aktualita/04 - Seznam států podléhajících vízové povinnosti, uvedená na této WWW stránce,

3. cizinec může předložit cestovní doklad (pas) obsahující biometrické údaje (má v sobě zabudován čip uchovávající biometrické údaje, které tvoří fotografie a otisky prstů) nebo neobsahující biometrické údaje; vízové povinnosti podléhá ten, jehož cestovní doklad neobsahuje biometrické údaje, jak stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806&qid=1551685363949&from=CS 

4. předloží-li cizinec průkaz Povolení k pobytu  na území České republiky, nepodléhá vízové povinnosti (nepotřebuje k pobytu na území České republiky vízum) – rubrika se v takovém případě vyplní vždy textem: POBYT

5. nezaměňovat s číslem cestovního dokladu (pasu),

6. biometrika je na cestovním dokladu vyznačena symbolem (logem) připomínajícím fotoaparát,

7. je-li držitel cestovního dokladu osvobozen od vízové povinnosti proto, že cestovní doklad obsahuje biometriku – rubrika se v takovém případě vyplní textem: Biometrika.

8. je-li držitel cestovního dokladu osvobozen od vízové povinnosti, rubrika zůstane prázdná.

rubrika 8. Trvalé bydliště v zahraničí

1. adresa trvalého bydliště v zahraničí není zpravidla uvedena v cestovním dokladu (pasu) cizince; cizinec je povinen tento údaj vyplnit [§ 103 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb.],

2. uvádí se tyto údaje: stát, obec (město), ulice, číslo popisné nebo pouze některý z těchto údajů; nelze-li uvedené údaje zjistit, rubrika zůstane nevyplněna,

3. má-li cizinec trvalé bydliště uvedeno v průkazu Povolení k pobytu, uvede se tato adresa; Příklad občan Ghany mající trvalý pobyt v Německu, uvede se trvalý pobyt v Německu,

4. je-li cizinec občanem státu, který používá k písemnému projevu jiný abecední systém než latinku, na příklad Čína, a nemá-li adresu trvalého bydliště v zahraničí uvedenu latinkou v cestovním dokladu (pasu) a vyplní-li v přihlašovacím tiskopisu cizinec adresu trvalého bydliště v zahraničí jiným abecedním systémem než latinkou – rubrika zůstane nevyplněna,

rubrika 9. Účel pobytu v České republice

1. Je-li oznamováno ubytování dítěte mladšího 15 let společně s rodičem a nemá-li dítě vyznačen účel pobytu ve vízu, uvede se účel pobytu dítěte shodný s rodičem.

rubrika  Poznámka

1. předloží-li cizinec „Potvrzení o ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu“ vydané Policií České republiky, v rubrice se uvede číslo jednací „Potvrzení o ohlášení ztráty nebo odcizení dokladu“.

2. předloží-li cizinec „Identifikační  průkaz České republiky, který vydává Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pracovníkům diplomatické mise nebo konzulárního úřadu cizího státu anebo mezinárodní vládní organizace akreditované na území České republiky nebo jejich rodinným příslušníkům, v rubrice se uvede text: „Pracovník diplomacie“.

3. předloží-li cizinec průkaz Povolení k pobytu, v rubrice se uvede text POBYT a číslo průkazu Povolení k pobytu.

PŘÍLOHY:

1 BioMetr1.pngSymbol biometriky

2 BioMetr2.pngSymbol biometriky

3 BioMetr3.pngDoklad s biometrikou

4 BioMetr4.pngDoklad s biometrikou

5 BioMetr5.pngDoklad s biometrikou

Vízový štítek České republiky - vzor 2019  podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1370  ze dne 4. července 2017.pngVízový štítek České republiky - vzor 2019 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1370 ze dne 4. července 2017.png

vytisknout  e-mailem