Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vyhrazené parkovací stání

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel požádal o následující informace týkající se vyhrazeného parkovacího stání („VPS“): 

1. Zda-li i Policie ČR musí dodržovat platné normy (které i cituje ve svých mailech) a další vyhlášky a zákony,….

2. Zda-li platí pro VPS nějaká norma, předpis, zákon, vyhláška, nebo alespoň nějaký rozměrový náčrtek u VPS umístěných mimo vlastní vozovku - silnici a pokud ano, tak který ….

3. Jestli se musí Policie ČR vyjadřovat u VPS mimo vozovku k jeho případným rozměrům, nebo se dle shora citovaných vyhlášek a předpisů má vyjadřovat k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy na komunikaci, i když výjezd z VPS bude uskutečňován po výjezdu z přilehlé garáže a pro ten platí jisté předpisy, při čemž výjezd bude uskutečňován předkem vozidla a ne couváním jako při výjezdu z garáže a tedy dle mého názoru bude i podstatně bezpečnější.

Policie České republiky žadateli poskytla následující informace:

ad 1) Policie České republiky se při vydávání svých vyjádření a stanovisek řídí platnými legislativními i technickými normami, které se k příslušné problematice vztahují, neboť v příslušných správních řízeních vystupuje jako dotčený orgán, který v řízení uplatňuje stanovisko k zájmům, jež chrání.

ad 2) Odstavné a parkovací plochy se navrhují podle normy ČSN 73 6056, přičemž norma platí jak pro navrhování nových odstavných a parkovacích ploch, tak i pro změny dokončených staveb, změny v užívání staveb a obdobně i pro rekonstrukce. Norma tedy platí jak pro odstavná a parkovací stání navrhovaná na vozovce i mimo ni. Současně norma také v čl. 6.6 upozorňuje na bezbariérové užívání staveb a odkazuje v tomto na vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V tomto směru je nutné také upozornit na skutečnost, že předmětná vyhláška, jako legislativní předpis, má vyšší právní sílu než norma ČSN, která je předpisem technickým. V případě navrhování vyhrazených stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené je tedy nezbytné řídit se právě touto citovanou vyhláškou.

ad 3) Policie České republiky je dotčeným orgánem v celé řadě správních řízení. Tyto kompetence svěřují policii různé právní předpisy. Policie je tedy vždy vyzvána příslušným správním úřadem k vydání vyjádření či stanoviska, přičemž se při jejich vydávání řídí platnými legislativními i technickými normami, které se k příslušné problematice vztahují.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 9. 6. 2021

vytisknout  e-mailem