Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Vybraná pracoviště působící v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje

 • Pořádková policie
 • Dopravní policie
 • Služba kriminální policie a vyšetřování
 • Oddělení tisku a prevence
 • Kriminalistická technika a expertizy
 • Operační středisko
 • Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál
 • Zásahová jednotka
 • Služební kynologie
 • Poříční oddělení
 • Odbor cizinecké policie
 • Speciální pořádková jednotka

Pořádková policie

Pořádková policie

Charakteristika útvaru

Služba pořádkové policie zabezpečuje plnění úkolů v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti. 

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • organizovat a koordinovat opatření v oblasti ochrany veřejného pořádku, řídit a koordinovat výkon pořádkové policie při realizaci bezpečnostních opatření a policejních akcí, přesahujících rámec dvou a více okresů,
 • provádět analytickou, kontrolní a metodickou činnost ve vztahu k obvodním oddělením policie v kraji, zaměřenou zejména na plnění úkolů na úseku ochrany veřejného pořádku, kriminality, trestního řízení a řešení přestupků, dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
 • zajišťovat kurzy a výcvik speciálních činností policie pro příslušníky-potápěče a vůdce malých plavidel,
 • zabezpečovat odbornou, metodickou a kontrolní činnost,
 • zabezpečovat plnění úkolů na úseku služební kynologie v rámci působnosti krajského ředitelství, včetně plnění úkolů na úseku zajištění místa činu, pátrání po pachových stopách a práce související s činností pachového střediska,
 • spolupracovat s orgány veřejné správy a samosprávy, právnickými a fyzickými osobami

Dopravní policie

Dopravní policie

Charakteristika útvaru

Služba dopravní policie Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje zabezpečuje plnění úkolů v oblasti silničního provozu. Vedle přímého výkonu služby plní funkci koordinačního a řídícího orgánu ve vztahu k dopravním inspektorátům.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • koordinovat, řídit a kontrolovat výkon služby dopravní policie podřízených složek,
 • metodicky zabezpečovat výkon odborného řízení svých služeb,
 • provádět analytickou, metodickou, kontrolní a koordinační činnost při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, při jeho řízení a při odhalování i objasňování přestupků v silničním provozu,
 • vykonávat činnosti správního orgánu ve věci přezkoumávání pravomocných rozhodnutí uložených v blokovém řízení,
 • sledovat vývoj dopravní nehodovosti a na základě analýzy navrhovat opatření k řešení situace,
 • spolupůsobit při preventivně výchovné činnosti zaměřené na účastníky silničního provozu,
 • zabezpečovat úkoly spojené s přepravou nadrozměrných nákladů, převozů cenin a doprovodu delegací,
 • vykonávat dopravně inženýrskou činnost a poskytuje odborná stanoviska.

Ověřovací listy

Služba kriminální policie a vyšetřování

Služba kriminální policie a vyšetřování

 Charakteristika útvaru

Služba kriminální policie a vyšetřování v rámci své působnosti odpovídá zejména za plnění úkolů v oblasti odhalování vymezené trestné činnosti a za výkon specializovaných kriminalistických a operativně pátracích činností.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • provádí prověřování a vyšetřování k objasnění skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin,
 • aktivně se podílí na odhalování závažné organizované trestné činnosti v oblasti obecné a hospodářské kriminality, stíhá její pachatele,
 • vykonává analytickou, kontrolní a metodickou činnost ve vztahu ke službám kriminální policie a vyšetřování na územních odborech,
 • zajišťuje součinnost s ostatními organizačními články krajského ředitelství a útvary policie, ve vymezeném rozsahu spolupracuje s mimoresortními orgány policie sousedních států,
 • řídí a organizuje plnění úkolů na úseku pátrání po osobách a věcech.
Další informace služby kriminální policie a vyšetřování
 

V oblasti obecné kriminality se nám dlouhodobě daří objasňovat ty nejzávažnější trestné činy - vraždy, a to nejen případy aktuální , ale i ty starší, neobjasněné. Na úseku hospodářské kriminality jsme úspěšní zejména při objasňování trestných činů v oblasti padělání měny a ostatních platebních prostředků.

Oddělení tisku a prevence

Oddělení tisku a prevence

 Charakteristika útvaru

Oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje poskytuje informační servis o činnosti Policie ČR sdělovacím prostředkům, komunikuje a spolupracuje s místními orgány, institucemi a občany. Integruje Policii ČR do preventivních aktivit Ústeckého kraje, poskytuje informace preventivního charakteru a informuje občany o možnostech a způsobech ochrany před trestnou činností a dopravní nehodovostí. Pracoviště OTP jsou vytvořena na úrovni policejního prezidia a krajských ředitelství.  Jednotlivá pracoviště OTP jsou dislokována také v sídlech územních odborů.

Kriminalistická technika a expertizy

Kriminalistická technika a expertizy

 Charakteristika útvaru

Odbor kriminalistické techniky a expertiz je pracoviště specializované na znaleckou (expertizní) činnost v oboru kriminalistika, vypracovává znalecké posudky a plní další úkoly.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • provádí znalecká zkoumání a kriminalisticko-technickou činnost,
 • zpracovává znalecké posudky a odborná vyjádření,
 • zajišťuje konzultace experty dle vyžádaných specializací,
 • v případech závažné trestné činnosti provádí ohledání místa činu a zajišťování stop,
 • provádí fotodokumentaci a videodokumentaci procesních úkonů,
 • vede a spravuje pracovní sbírky na úseku daktyloskopie, mechanoskopie, balistiky a pyrotechniky,
 • zajišťuje odborné stáže pro připravující se experty z jiných
  pracovišt


Další informace z činnosti služby:

Dlouhodobou kvalitní prací expertů odboru se podařilo vybudovat pracoviště s vysokou odbornou úrovní, které si získalo důvěru i profesní ocenění spolupracujících policejních složek i ostatních orgánů činných v trestním řízení. Ve spolupráci s kriminalistickými techniky okresních ředitelství byly vytvořeny způsoby a postupy zajištění a zasílání stop ke zkoumání tak, aby nebylo možno v řízení před soudem zpochybnit jejich autentičnost.
 

Operační středisko

Operační středisko

Charakteristika útvaru

Modernizované integrované operační středisko je určeno zejména pro organizování, řízení a koordinaci výkonu služby na teritoriu krajského ředitelství.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří: 

 • provádí koordinaci všech policejních opatřeních a policejních akcí přesahující rámec okresu,
 • přebírá a soustřeďuje informace pro rozhodování o opatřeních k řešení bezpečnostní situace na teritoriu,
 • organizuje a operativně řídí opatření k událostem porušujícím závažným způsobem klid a veřejný pořádek, nebo opatření v oblasti pátrání po pachatelích a pohřešovaných osobách,
 • zabezpečuje vyhlašování policejních akcí,
 • plní úkoly při realizaci opatření v krizových situacích,
 • podílí se na plnění úkolů v oblasti dopravního zpravodajství,
 • zabezpečuje metodickou činnost ve vztahu k operačním střediskům na jednotlivých územních odborech.

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál

Služba pro zbraně a bezpečnostní materiál

Charakteristika útvaru

Jedná se o službu zabývající se správními činnostmi a plněním úkolů na úseku zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • metodicky vede, řídí a koordinuje činnost inspektorátů při územních odborech policie,
 • vykonává funkci odvolacího správního orgánu proti vydaným rozhodnutím inspektorátů v rámci Ústeckého kraje,

Inspektoráty územních odborů zajišťují:

 • vydávání zbrojních průkazů a organizují zkoušky odborné způsobilosti,
 • registraci střelných zbraní a vydávání průkazů zbraní,
 • vedení evidence držitelů zbrojních průkazů a zbraní,
 • vydávají zbrojní průvodní listy nebo evropské zbrojní pasy, zbrojní licence,
 • státní dozor a dohled nad dodržováním zákona o zbraních
   

Zásahová jednotka

Zásahová jednotka

Charakteristika útvaru 

V zásahové jednotce působí speciálně vycvičení policisté nasazovaní k plnění zvláštních a nebezpečných úkolů.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • provádí zákroky proti nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadržení,
 • nasazení při ochraně a obnovení veřejného pořádku a to i v místech, kde se vykonává vazba nebo trest odnětí svobody,
 • zajišťuje bezpečnost a přepravu chráněných osob,
 • zabezpečuje přepravu nebezpečných látek, věcí a cenností pro bankovní ústavy a další státní instituce,
 • zabezpečuje doprovody převozu štěpných materiálů do jaderných elektráren a ochranu objektů,
 • provádí prvotní opatření proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků a pyrotechnické prohlídky při všech uvedených činnostech
   

Služební kynologie

Služební kynologie

Charakteristika útvaru

Skupina služební kynologie zabezpečuje nasazení a výcvik služebních psů k různorodému využití v rámci Policie ČR.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • metodicky vede a koordinuje činnost skupin služební kynologie při územních odborech policie,
 • zajišťuje odbornou úroveň psovodů a připravenost služebních psů,
 • přezkušuje služební psi a zadává jejich kategorie,
 • zajišťuje odborné kurzy ve Výcvikovém středisku,
 • obměňuje a doplňuje početní stavy psů,
 • organizuje kynologické přebory,
 • zajišťuje specializované činnosti, pachovou identifikaci, zajišťování zbraní, drog a výbušnin,
 • organizuje pátrací akce
   

Poříční oddělení

Poříční oddělení

 Charakteristika útvaru

Poříční oddělení je specializovaná policejní složka zajišťující plnění úkolů na vodních tocích a v jejich nejbližším okolí.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • chrání bezpečnost osob a majetku na svěřeném úseku vodní cesty,
 • spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku na vodní cestě,
 • v rozsahu své působnosti odhaluje přestupky,
 • ve vztahu k vodní cestě odhaluje trestné činy,
 • provádí aktivní pátrání po utonulých nebo pohřešovaných osobách
   

Odbor cizinecké policie

Odbor cizinecké policie

Charakteristika útvaru

Odbor cizinecké policie plní úkoly  dané právními předpisy, např. zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • ověřování pozvání,
 • problematika krátkodobých víz do 90 dnů pobytu,
 • rozhodování v rozsahu své působnosti o přestupcích a správních deliktech podle tohoto zákona,
 • rozhodování o správním vyhoštění cizinců a o zajištění cizince za účelem správního vyhoštění, o uložení povinnosti opustit území, o uložení
  zvláštního opatření za účelem vycestování a o vrácení finanční záruky nebo jejím propadnutí státu,
 • provádění pobytových kontrol,
 • eskortní činnosti v souvislosti s vyhošťováním cizinců,
 • prověřování, zda se cizinec nedopustil obcházení tohoto zákona s cílem získat oprávnění k pobytu - trestní řízení ve vymezeném rozsahu (např. napomáhání k nelegálnímu pobytu, nelegální překročení státní hranice),
 • odhalování padělaných a pozměněných veřejných listin, dokladů a cenin,
 • mezinárodní spolupráce a přeshraniční pronásledování,
 • provádění hraniční kontroly v souvislosti se znovuzavedením ochrany státní hranice na vnitřní hranici v rámci schengenského prostoru.

Kontakty a informace pro cizince  naleznete ZDE


 

Speciální pořádková jednotka

Speciální pořádková jednotka

Charakteristika útvaru

Speciální pořádková jednotka je organizačním článkem přímo řízeným náměstkem ředitele KŘP Ústeckého kraje pro vnější službu.

Mezi hlavní úkoly mimo jiné patří:

 • chrání bezpečnost osob a majetku, spolupůsobí při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti, provádí bezprostřední opatření k jeho obnově, byl-li závažným způsobem narušen
 • podílí se na výkonu služby v případech mimořádných událostí, živelních pohrom a průmyslových havárií, společenských, sportovních a kulturních akcí a při pátrání po osobách a věcech, zejména v rámci bezpečnostních opatření nebo při plnění úkolů integrovaného záchranného systému
 • posiluje výkon služby v rámci bezpečnostních opatření, běžného nebo zvýšeného výkonu služby v územním obvodu krajského ředitelství, případně i v územním obvodu dalších útvarů policie
 • podílí se na zajišťování fyzické ochrany jaderného materiálu při jeho přepravě
 • v oblasti železniční dopravy získává poznatky o trestné činnosti, spolupodílí se na odhalování trestných činů a zjišťování jejich pachatelů a pátrá po nich
 • v oblasti železniční dopravy odhaluje přestupky a v zákonem vymezeném rozsahu o nich rozhoduje
 • v oblasti železniční dopravy pátrá po hledaných a pohřešovaných osobách a věcech

vytisknout  e-mailem