Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Vražda v Záběhlicích – výsledky prošetřování

Chladnokrevná vražda zasáhla především pozůstalé a veřejnost, ale také fundované kriminalisty. 

Prošetřování tohoto hrůzného činu se od samého počátku ubíralo několika směry. Prvním a prioritním bylo zjištění veškerých skutečností a okolností vraždy jako takové, a vypátrání a zadržení pachatele v co nejkratší možné době. Dalším pak prověření postupu policistů při prošetřování jednotlivých oznámení, která na sebe navzájem v minulosti jak poškozený, tak útočník podávali. Třetí rovinou případu bylo prověření, za jakých okolností byla panu Borovanovi prodloužena platnost zbrojního průkazu. Vezměme to ale popořádku.
 
Událost jako taková začala incidentem v garážích bytového domu v ulici Velenovského, ke kterému došlo patnáctého května nedlouho po sedmé hodině ráno. Na ten nás upozornili náhodní svědci oznámením na linku 112, kdy avizovali zřejmě střelbu v těchto prostorách. Hlídky, které na základě tohoto oznámení vyrazily na místo, mohly následně konstatovat, že domněnka oznamovatelů byla správná. Na místě totiž policisté našli tělo mrtvého muže. Na zmiňovanou adresu proto okamžitě vyjely jak výjezdové skupiny obvodního a krajského ředitelství, tak i kriminalisté 1. oddělení prošetřující ty nejzávažnější trestné činy, tedy vraždy.
 
Nesmíme ale opomenout, že přítomni byli také policisté speciální pořádkové jednoty a zásahové jednotky. Důvodem jejich přítomnosti bylo podezření, že vrah je ještě stále na místě, a neprodleně po činu se ukryl přímo v domě, nebo jeho blízkém okolí. Proto následovalo důkladné prohledání veškerých prostor předmětného domu, ale nejen toho.
 
Celkem se do objasňování této události zapojily desítky policistů a kriminalistů. A to nejen toho dne, ale po celou dobu, po kterou byl teoreticky vrah na svobodě. Veškerá snaha pražské policie byla směřována především k jeho vypátrání, a tím i zabránění jeho dalšímu možnému protiprávnímu jednání.
 
Jakmile tedy bylo konstatováno, že veškeré prostory domu ve Velenovského ulici jsou bezpečné, přišla na řadu práce policejního lékaře, kriminalistů pražské mordparty a výjezdových skupin. Prvně zmiňovaný služební lékař konstatoval, že muž zemřel vlivem většího množství střelných zranění. Kriminalisté pak ve velice krátké době několika desítek minut zjistili, kdo je možným pachatelem toho zavrženíhodného skutku. A jelikož znali jeho totožnost, požádali okamžitě o pomoc média, a to jak k pátrání po konkrétním podezřelém, tak k varování veřejnosti. Stejně tak se informace o pátrání po vrahovi „rozlétla“ i ke všem policistům v terénu.
 
Zároveň se ukázalo, že hledaný, byť měl oficiální místo trvalého bydliště v Praze 4 Krči, bydlel ve skutečnosti jen pár domů od bytu zavražděného. Tuto skutečnost ale databáze evidence obyvatel neobsahovaly, což bylo v danou chvíli a s ohledem na závažnost situace určitým úskalím. Nicméně i tam provedli kriminalisté a policisté zásahové jednotky násilný vstup do obydlí, a to na základě předběžného souhlasu státního zástupce se zadržením. Poté navíc následovala v nočních hodinách domovní prohlídka, v rámci které detektivové zajistili celou řadu následně upotřebitelných indicií. Ty vypovídaly mnohé o osobě hledaného, kterého detektivové od samého začátku vnímali jako nebezpečného a ozbrojeného, na což také prostřednictvím médií veřejnost upozorňovali.
 
Zmiňované indicie reálně naznačovaly to, že v ohrožení života může být ještě celá řada dalších osob, a že hledaný s největší pravděpodobností změní, nebo už změnil svou vizáž. Na základě těchto zjištění přistoupili kriminalisté k okamžité ochraně většího množství osob a k vytvoření několika možných podob hledaného. Ty byly neprodleně poskytnuty médiím k obeznámení široké veřejnosti s touto eventualitou. Právě veřejnost je totiž mnohdy velikým pomocníkem při dopadení hledaných osob, nebo při objasnění různých protiprávních deliktů.
 
V následujících dnech pak kriminalisté provedli celou řadu úkonů a opatření k vypátrání pachatele, kdy o některých z nich byla veřejnost informována prostřednictvím médií, nebo je mohla sama přímo zaznamenat. Zde máme na mysli například rozsáhlou pátrací akci v Krčském lese, která proběhla s využitím policistů speciální pořádkové jednotky o den později, tedy v sobotu, nebo dramaticky vyhlížející akci za přítomnosti zásahové jednotky, která se odehrála v jednom z domů na Zahradním městě v ten samý den v noci. Nutno ale zmínit, že to nebyly jediné aktivity směřující k vypátrání hledaného, které kriminalisté komponovali a realizovali. Nicméně celá řada těchto dalších opatření patří do ranku takzvaně operativně pátracích činností, kdy je nelze blíže specifikovat a konkretizovat.
 
Veškeré toto snažení pak ukončil, o necelý týden později, nález těla mrtvého muže v lesoparku nedaleko ulice Nad Meandry. V rámci ohledání mrtvého byly zjištěny a zajištěny stopy, na základě kterých vyvstala domněnka, že by se mohlo jednat o tělo muže hledaného v souvislosti s popisovaným trestným činem vraždy.
 
Tuto domněnku posléze potvrdily jak výsledky nařízené soudní pitvy, tak i další úkony provedené k jednoznačnému ověření totožnosti mrtvého. Proto můžeme nyní se vší vážností konstatovat, že mrtvým mužem, nalezeným v lesoparku v ulici Nad Meandry, je skutečně hledaný Borovan, který spáchal sebevraždu den, maximálně dva po vraždě, svou vlastní zbraní. Ta je zároveň, dle znaleckých expertíz zbraň vražedná.
 
Nutno zmínit, že o všech postupech a zjištěních byly vždy okamžitě informovány všechny osoby dotčené tímto případem.
 
Druhou linií prošetřování byla celá řada oznámení, která, jak kriminalisté zjistili, na sebe navzájem podávali poškozený i pachatel, kdy právě pachatel vraždy byl dle počtu oznámení o poznání aktivnější. V tomto směru bylo nejpodstatnější prověřit, zda v rámci těchto jednotlivých podání postupovali policisté v souladu se zákonem.
 
Z toho důvodu nařídil už v den vraždy ředitel pražské policie vedoucímu odboru vnitřní kontroly podrobnou prověrku postupu policistů v rámci těchto oznámení.
 
To znamenalo seznámit se s celou řadou písemností a souvisejících skutečností, s čímž policisté tohoto odboru začali bezodkladně. Veškerý spisový materiál je natolik obsáhlý, že jeho kontrola trvala několika pracovníkům víc jak čtrnáct dní.
 
Díky tomu můžeme nyní konstatovat, že v postupu policistů místních oddělení v roce 2012 neshledal odbor vnitřní kontroly pochybení. Podání otce poškozeného učiněné na místním oddělení Hostivař směřuje k obavě o zdraví a o život v důsledku legálně držené střelné zbraně panem Borovanem, a signály o změně jeho zdravotního stavu. Za tímto účelem byl zaslán, téměř okamžitě těmito policisty poznatek na odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál k přijetí vlastního opatření, tedy k zahájení přezkumu osobnostní způsobilosti jmenovaného.
 
A zde začíná třetí linie celého prošetřování. Tu lze rozdělit na dvě období, která se týkají roků 2012 a 2015.
 
V roce 2012 začalo na základě podnětu policistů místního oddělení prověřování osobnostní způsobilosti držitele zbrojního průkazu, tedy pana Borovana. K tomuto úkonu jsou kompetentní policisté a pracovníci odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
 
Ti v souladu se zákonem vyzvali praktického, chcete-li obvodního lékaře k předložení příslušného posudku. A zde vyvstává zásadní kolize, neboť tento lékař i přes opakované výzvy předmětný posudek policistům nedodal. Namísto toho se snažil tuto svou povinnost obejít tím, že policistům zaslal lékařskou zprávu, ve které bylo konstatováno následující: „Posuzovaná osoba spadá do seznamu pacientů s diagnosou spadající do vyhlášky 493/2002 Sb.“ s tím vysvětlením, že ještě očekává písemnou zprávu od psychiatra. Ta byla následně zaslána jak praktickému lékaři, tak i panu Borovanovi. Policisté i nadále urgují zaslání příslušného potvrzení s jednoznačným závěrem, bez kterého jsou více méně bezmocní. Na to se jim dostává odpovědi, že vyhotovení tohoto posudku bude zjevně zdlouhavé, neboť jednání s posuzovanou osobou je značně komplikované, a bude tudíž potřeba dalších dílčích posudků.
 
Až nyní, tedy po třech letech, policisté vnitřní kontroly v rámci prověřování zjistili, že si lékař nechal, takzvaně pro sebe velice podstatnou skutečnost. Pan Borovan totiž tohoto praktického lékaře doslova pronásledoval, přičemž se domáhal kladného posudku. Ten by ho opravňoval k tomu být i nadále držitelem zbrojního průkazu. U ordinace se proto objevoval jak v ordinačních hodinách, tak i po nich. Možná ze strachu ho tedy lékař odesílá na další odborné vyšetření, tentokrát psychologické. Na základě kladného výsledku tohoto vyšetření pak pan Borovan získává konkrétně 30. dubna 2013 oprávnění k držení zbrojního průkazu, a to až do roku 2018. A teprve až tento kladný posudek zasílá lékař pracovníkům odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, což pro ně bylo důvodem pro ukončení posuzování osobnostní způsobilosti pana Borovana.
 
Z těchto současných zjištění tedy vyplývá, že v roce 2012 praktický lékař významným způsobem zanedbal svou povinnost, ačkoliv věděl, že posuzovaná osoba trpí psychickými problémy spadajícími do vyhlášky o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu a nevystavil negativní posudek, který by následně zaslal policistům. Pochybení ale spatřují policisté odboru vnitřní kontroly také v postupu občanského zaměstnance odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, který řízení o osobnostní způsobilosti vedl. Ten měl dle názoru kontrolního orgánu důsledněji trvat na předložení posudku zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu.
 
V tomto směru je také nutné zmínit fakt, že při domovní prohlídce, provedené neprodleně po vraždě, našli kriminalisté v domácnosti pachatele zprávu psychiatra adresovanou jak panu Borovanovi, tak jeho praktickému lékaři s konstatováním psychického onemocnění jmenovaného. Tato zpráva byla bohužel praktickým lékařem ignorována, a to i přes to, že byl vyzván k vyhotovení posudku o zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu.
 
Další, co bylo kriminalisty nalezeno v domácnosti pachatele, byl odborný psychologický posudek klinického psychologa ze dne 29. dubna 2015, který vypovídá o tom, že posuzovaná osoba Borovana je způsobilá k držení zbrojního průkazu, a odpovídá požadavkům k prodloužení platnosti zbrojního průkazu.
A zde začíná druhé zmiňované období, tedy období roku 2015. Toto období musíme rovněž rozdělit do dvou linií. Jedna se týká opakovaně zaslaných podnětů policistům odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál ze strany místních oddělení a Obvodního ředitelství Prahy IV o možné změně zdravotní způsobilosti k držení zbraně panem Borovanem. Druhá pak žádosti pana Borovana o zahájení správního řízení k prosloužení zbrojního průkazu.
 
V rámci správního řízení k prodloužení platnosti zbrojního průkazu policisté odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál zjišťují, že pan Borovan předložil sice kladný posudek, ale vypracovaný neatestovaným lékařem. Proto policisté požadují po panu Borovanovi dodání nového zdravotního posudku. Proti tomuto požadavku se dotyčný odvolává, a proto je věc postoupena k přezkumnému řízení nadřízenému orgánu na policejní prezídium. Během toho končí panu Borovanovi, konkrétně 11. května 2015, platnost zbrojního průkazu. Tehdy mu vyvstává povinnost odevzdat do deseti dnů po skončení platnosti všechny zbraně. Den po skončení platnosti zbrojního průkazu je navíc správním orgánem vyzván k odevzdání zbraní, kdy mu je stanoven termín pro tento úkon na den 15. května 2015. V tento den ale na místo odevzdání zbraní spáchá trestný čin vraždy. Pět dní po vraždě je navíc policistům doručen negativní posudek o zdravotní způsobilosti Pana Borovana, datovaný ke dni 14. května 2015.
 
I postup policistů v roce 2015 byl, z pokynu ředitele krajského ředitelství, podroben kontrole pracovníků odboru vnitřní kontroly. Ti zjistili, že postup policistů místních oddělení byl správný v tom směru, že okamžitě dali podnět k přezkumu osobnostní způsobilosti držitele zbrojního průkazu. Avšak z části pochybili v tom, že nedošlo k došetření věci, tedy nevyloučili možnost, že se pan Borovan kontaktováním poškozeného a dalších rodinných příslušníků v roce 2014 nedopustil přestupkového, nebo trestního jednání. Oproti tomu v postupu pracovníků odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál neshledali policisté odboru vnitřní kontroly žádné pochybení.
 
Zjistili ale, že pan Borovan i tentokrát postupoval při získávání dobrozdání o své způsobilosti poměrně nestandardně. Ukázalo se totiž, že doslova obešel celou řadu lékařů, od kterých požadoval vydání kladného posudku. Sice u valné většiny z nich neuspěl, avšak i tentokrát se našel jeden, byť neatestovaný, který se k vydání kladného posudku uvolil.
 
Z veškerých zjištění učiněných policisty v rámci kompletního prošetřování celého případu vyvstalo podezření, že se minimálně dva lékaři mohli dopustit svým jednáním trestného činu. Proto v tomto směru budeme samozřejmě konat v souladu se zákonem. Zároveň připravujeme podnět směrem k Ministerstvu zdravotnictví a k Lékařské komoře ČR.
 
por. Mgr. Tomáš Hulan 5. 6. 2015

vytisknout  e-mailem